کانال تلگرام ایران جیب

آخرین اخبار

گیوه زنجان
کیان برنا
علی بابا
آخرین به روز رسانی در تاریخ شنبه، ۹ فروردین ۱۳۹۹ ، ۱۳:۳۹:۵۰

تیر آهن

نوع و سایز تولید کننده شاخه وزن قیمت ( تومان ) تغییر
  هر شاخه تیرآهن 12 ذوب آهن 12 متری 122 855,000 (0.00%)0
  هر شاخه تیرآهن 14 ذوب آهن 12 متری 155 1,130,000 (0.00%)0
  هر شاخه تیرآهن 16 ذوب آهن 12 متری 195 1,240,000 (0.00%)0
  هر شاخه تیرآهن 18 ذوب آهن 12 متری 225 1,750,000 (0.00%)0
  هر شاخه تیرآهن 20 ذوب آهن 12 متری 276 1,980,000 (0.00%)0
  هر شاخه تیرآهن 22 ذوب آهن 12 متری 315 2,070,000 (0.00%)0
  هر شاخه تیرآهن 24 ذوب آهن 12 متری 369 2,360,000 (0.00%)0
  هر شاخه تیرآهن 27 ذوب آهن 12 متری 434 2,860,000 (0.00%)0
  هر شاخه تیرآهن 30 ذوب آهن 12 متری 500 3,890,000 (0.00%)0

میلگرد

نوع و سایز تولید کننده شاخه وزن قیمت ( تومان ) تغییر
  هر کیلو میلگرد 6.5 کلاف 4.5 7,100 (0.00%)0
  هر کیلو میلگرد 8 قزوین شاخه 6 6,300 (‎-1.56%‏)-100
  هر کیلو میلگرد 10 قزوین 12 متری 7.5 6,100 (‎-1.61%‏)-100
  هر کیلو میلگرد 12 قزوین 12 متری 11 6,100 (‎-1.61%‏)-100
  هر کیلو میلگرد 14 ذوب آهن / نیشابور 12 متری 15 6,350 (‎-1.55%‏)-100
  هر کیلو میلگرد 16 ذوب آهن / نیشابور 12 متری 19 6,350 (‎-1.55%‏)-100
  هر کیلو میلگرد 18 ذوب آهن / نیشابور 12 متری 25 6,350 (‎-1.55%‏)-100
  هر کیلو میلگرد 20 ذوب آهن / نیشابور 12 متری 30 6,350 (‎-1.55%‏)-100
  هر کیلو میلگرد 22 ذوب آهن / نیشابور 12 متری 36 6,350 (‎-1.55%‏)-100
  هر کیلو میلگرد 25 ذوب آهن / نیشابور 12 متری 47 6,350 (‎-1.55%‏)-100
  هر کیلو میلگرد 28 ذوب آهن / نیشابور 12 متری 56 6,350 (‎-1.55%‏)-100
  هر کیلو میلگرد 32 ذوب آهن / نیشابور 12 متری 75 6,450 (‎-1.53%‏)-100

پروفیل

نوع و سایز تولید کننده شاخه وزن قیمت ( تومان ) تغییر
  هر کیلو پروفیل 507 - 508 - 509 ایرانی پروفیل درب و پنجره هر متر 2.44 8,900 (0.00%)0
  هر کیلو قوطی 20x10 ایرانی شاخه 4.5 9,000 (0.00%)0
  هر کیلو قوطی 25x10 ایرانی شاخه 5.5 9,000 (0.00%)0
  هر کیلو قوطی 30x10 ایرانی شاخه 6.5 9,000 (0.00%)0
  هر کیلو قوطی 20x20 ایرانی - 7 8,950 (0.00%)0
  هر کیلو قوطی 25x25 ایرانی شاخه 9 8,950 (0.00%)0
  هر کیلو قوطی 30x20 ایرانی شاخه 9.5 8,950 (0.00%)0
  هر کیلو قوطی 30x50 ایرانی شاخه 16 8,900 (0.00%)0
  هر کیلو قوطی 30x60 ایرانی شاخه 17 8,900 (0.00%)0
  هر کیلو قوطی 40x40 ایرانی شاخه 15 8,900 (0.00%)0
  هر کیلو قوطی 60x40 ایرانی شاخه 19 8,900 (0.00%)0
  هر کیلو قوطی 40x100 ایرانی شاخه 28 8,900 (0.00%)0
  هر کیلو قوطی 70x70 ایرانی شاخه 27 8,900 (0.00%)0
  هر کیلو قوطی 80x40 ایرانی شاخه 23 8,900 (0.00%)0
قاصدک

ناودانی

نوع و سایز تولید کننده شاخه وزن قیمت ( تومان ) تغییر
  هر کیلو ناودانی 6.5 6 متری 42 6,650 (0.00%)0
  هر کیلو ناودانی 8 6 متری 42 6,650 (0.00%)0
  هر کیلو ناودانی 10 6 متری 52 6,650 (0.00%)0
  هر کیلو ناودانی 12 6 متری 64 6,650 (0.00%)0
  هر کیلو ناودانی 14 12 متری 155 6,700 (0.00%)0
  هر کیلو ناودانی 16 12 متری 170 6,700 (0.00%)0
  هر کیلو ناودانی 18 12 متری 215 --- (0.00%)0
  هر کیلو ناودانی 20 12 متری 230 --- (0.00%)0

صفحه ستون

نوع و سایز تولید کننده شاخه وزن قیمت ( تومان ) تغییر
  هر کیلو ورق 8 فولاد مبارکه برش خورده - 11,300 (0.00%)0
  هر کیلو ورق 10 فولاد مبارکه برش خورده - 11,300 (0.00%)0
  هر کیلو ورق 12 فولاد مبارکه برش خورده - 11,300 (0.00%)0
  هر کیلو ورق 15 فولاد مبارکه برش خورده - 11,300 (0.00%)0
  هر کیلو ورق 20 اکسین / کاویان برش خورده - 11,500 (0.00%)0
  هر کیلو ورق 25 اکسین / کاویان برش خورده - 11,500 (0.00%)0

نبشی

نوع و سایز تولید کننده شاخه وزن قیمت ( تومان ) تغییر
  هر کیلو نبشی 3 ایرانی 6 متری 9 6,500 (0.00%)0
  هر کیلو نبشی 4 ایرانی 6 متری 15 6,500 (0.00%)0
  هر کیلو نبشی 5 ایرانی 6 متری 22 6,500 (0.00%)0
  هر کیلو نبشی 6 ایرانی 6 متری 32 6,500 (0.00%)0
  هر کیلو نبشی 8 ایرانی 6 متری 58 6,500 (0.00%)0
  هر کیلو نبشی 10 ایرانی 6 متری 90 6,500 (0.00%)0
  هر کیلو نبشی 12 ایرانی 6 متری 130 6,500 (0.00%)0

ورق سیاه

نوع و سایز تولید کننده شاخه وزن قیمت ( تومان ) تغییر
  هر کیلو ورق سیاه 2 فولاد مبارکه رول 12 9,350 (0.00%)0
  هر کیلو ورق سیاه 3 فولاد مبارکه 6x1/5 220 11,350 (0.00%)0
  هر کیلو ورق سیاه 4 فولاد مبارکه 6x1/5 290 11,500 (0.00%)0
  هر کیلو ورق سیاه 5 فولاد مبارکه 6x1/5 360 11,250 (0.00%)0
  هر کیلو ورق سیاه 6 فولاد مبارکه 6x1/5 435 11,250 (0.00%)0
  هر کیلو ورق سیاه 8 فولاد مبارکه 6x1/5 580 11,250 (0.00%)0
  هر کیلو ورق سیاه 10 فولاد مبارکه 6x1/5 720 11,250 (0.00%)0
  هر کیلو ورق سیاه 12 فولاد مبارکه 6x1/5 865 11,250 (0.00%)0
  هر کیلو ورق سیاه 15 فولاد مبارکه 6x1/5 1080 11,250 (0.00%)0
  هر کیلو ورق سیاه 20 اکسین 6x1/5 1445 11,550 (0.00%)0
  هر کیلو ورق سیاه 25 اکسین 6x1/5 1805 11,550 (0.00%)0
  هر کیلو ورق سیاه 30 اکسین 6x1/5 2165 11,550 (0.00%)0

تسمه

نوع و سایز تولید کننده شاخه وزن قیمت ( تومان ) تغییر
  هر کیلو تسمه 20x5 ایرانی 12 متری 2 6,650 (0.00%)0
  هر کیلو تسمه 25x5 ایرانی 12 متری - 6,650 (0.00%)0
  هر کیلو تسمه 30x5 ایرانی 12 متری - 6,650 (0.00%)0
  هر کیلو تسمه 40x5 ایرانی 12 متری - 6,650 (0.00%)0
  هر کیلو تسمه 50x5 ایرانی 12 متری - 6,650 (0.00%)0

مفتول

نوع و سایز تولید کننده شاخه وزن قیمت ( تومان ) تغییر
  هر کیلو حرارتی - - 8,600 (0.00%)0
  هر کیلو زیگزاگ - - 8,700 (0.00%)0
  هر کیلو سیم فابریک 1.5 - - 9,600 (0.00%)0
  هر کیلو سیم فابریک 2.5 - - 9,600 (0.00%)0
  هر کیلو سیم تسمه 1.5 - - 9,100 (0.00%)0
  هر کیلو سیم تسمه 2.5 - - 9,100 (0.00%)0

خاموت

نوع و سایز تولید کننده شاخه وزن قیمت ( تومان ) تغییر
  هر کیلو خاموت 8 - - - 7,250 (0.00%)0
  هر کیلو خاموت 10 - - - 6,700 (0.00%)0
  هر کیلو خاموت مهندسی 8 - - - 7,300 (0.00%)0
  هر کیلو خاموت مهندسی 10 - - - 6,650 (0.00%)0
  هر کیلو خاموت سنجاقی 8 - - - 7,250 (0.00%)0
  هر کیلو خاموت سنجاقی 10 - - - 6,700 (0.00%)0

ورق گالوانیزه

نوع و سایز تولید کننده شاخه وزن قیمت ( تومان ) تغییر
  هر کیلو ورق گالوانیزه 0/4 ایرانی 1 و 1.25 5.7 14,200 (0.00%)0
  هر کیلو ورق گالوانیزه 0/5 ایرانی 1 و 1.25 5.7 13,400 (0.00%)0
  هر کیلو ورق گالوانیزه 0/6 ایرانی 1 و 1.25 5.7 13,600 (0.00%)0
  هر کیلو ورق گالوانیزه 0/7 ایرانی 1 و 1.25 5.7 13,300 (0.00%)0
  هر کیلو ورق گالوانیزه 0/8 ایرانی 1 و 1.25 5.7 13,300 (0.00%)0
  هر کیلو ورق گالوانیزه 0/9 ایرانی 1 و 1.25 5.7 13,300 (0.00%)0
  هر کیلو ورق گالوانیزه 1 ایرانی 1 و 1.25 5.7 13,300 (0.00%)0
  هر کیلو ورق گالوانیزه 1.25 ایرانی 1 و 1.25 5.7 13,300 (0.00%)0
  هر کیلو ورق گالوانیزه 1.5 ایرانی 1 و 1.25 5.7 13,200 (0.00%)0
  هر کیلو ورق گالوانیزه 2 ایرانی 1 و 1.25 5.7 13,200 (0.00%)0
توضيحات

برچسب ها:
قیمت آهن,قیمت میلگرد,قیمت نبشی,قیمت صفحه ستون,قیمت ورق گالوانیزه,قیمت پروفیل,قیمت ناودانی,قیمت آهن آلات،قیمت روز آهن,قیمت روز میلگرد,قیمت روز,قیمت تسمه,قیمت تیرآهن ذوب آهن,قیمت های ذوب آهن,قیمت آهن فولاد مبارکه,قیمت روز آهن آلات