کانال تلگرام ایران جیب

آخرین اخبار

کیان برنا
آخرین به روز رسانی در تاریخ دوشنبه، ۱۶ تیر ۱۳۹۹ ، ۱۶:۴۵:۴۷

تیر آهن

نوع و سایز تولید کننده شاخه وزن قیمت ( تومان ) تغییر
  هر شاخه تیرآهن 12 ذوب آهن 12 متری 122 1,860,000 (0.00%)0
  هر شاخه تیرآهن 14 ذوب آهن 12 متری 155 1,870,000 (‎0.54%‏)10,000
  هر شاخه تیرآهن 16 ذوب آهن 12 متری 195 2,210,000 (‎2.31%‏)50,000
  هر شاخه تیرآهن 18 ذوب آهن 12 متری 225 2,620,000 (‎2.34%‏)60,000
  هر شاخه تیرآهن 20 ذوب آهن 12 متری 276 3,470,000 (‎3.27%‏)110,000
  هر شاخه تیرآهن 22 ذوب آهن 12 متری 315 3,820,000 (‎4.37%‏)160,000
  هر شاخه تیرآهن 24 ذوب آهن 12 متری 369 3,770,000 (‎0.27%‏)10,000
  هر شاخه تیرآهن 27 ذوب آهن 12 متری 434 6,500,000 (‎7.26%‏)440,000
  هر شاخه تیرآهن 30 ذوب آهن 12 متری 500 8,100,000 (‎3.05%‏)240,000

میلگرد

نوع و سایز تولید کننده شاخه وزن قیمت ( تومان ) تغییر
  هر کیلو میلگرد 6.5 کلاف 4.5 9,700 (‎1.04%‏)100
  هر کیلو میلگرد 8 قزوین شاخه 6 9,550 (0.00%)0
  هر کیلو میلگرد 10 قزوین 12 متری 7.5 9,050 (0.00%)0
  هر کیلو میلگرد 12 قزوین 12 متری 11 9,050 (0.00%)0
  هر کیلو میلگرد 14 ذوب آهن / نیشابور 12 متری 15 9,300 (‎1.09%‏)100
  هر کیلو میلگرد 16 ذوب آهن / نیشابور 12 متری 19 9,300 (‎1.09%‏)100
  هر کیلو میلگرد 18 ذوب آهن / نیشابور 12 متری 25 9,300 (‎1.09%‏)100
  هر کیلو میلگرد 20 ذوب آهن / نیشابور 12 متری 30 9,300 (‎1.09%‏)100
  هر کیلو میلگرد 22 ذوب آهن / نیشابور 12 متری 36 9,300 (‎1.09%‏)100
  هر کیلو میلگرد 25 ذوب آهن / نیشابور 12 متری 47 9,300 (‎1.09%‏)100
  هر کیلو میلگرد 28 ذوب آهن / نیشابور 12 متری 56 9,300 (‎1.09%‏)100
  هر کیلو میلگرد 32 ذوب آهن / نیشابور 12 متری 75 9,400 (‎1.08%‏)100

پروفیل

نوع و سایز تولید کننده شاخه وزن قیمت ( تومان ) تغییر
  هر کیلو پروفیل 507 - 508 - 509 ایرانی پروفیل درب و پنجره هر متر 2.44 13,400 (‎2.29%‏)300
  هر کیلو قوطی 20x10 ایرانی شاخه 4.5 13,550 (‎2.26%‏)300
  هر کیلو قوطی 25x10 ایرانی شاخه 5.5 13,550 (‎2.26%‏)300
  هر کیلو قوطی 30x10 ایرانی شاخه 6.5 13,550 (‎2.26%‏)300
  هر کیلو قوطی 25x25 ایرانی شاخه 9 13,450 (‎2.28%‏)300
  هر کیلو قوطی 20x20 ایرانی - 7 13,450 (‎2.28%‏)300
  هر کیلو قوطی 30x20 ایرانی شاخه 9.5 13,450 (‎2.28%‏)300
  هر کیلو قوطی 30x50 ایرانی شاخه 16 13,400 (‎2.29%‏)300
  هر کیلو قوطی 30x60 ایرانی شاخه 17 13,400 (‎2.29%‏)300
  هر کیلو قوطی 40x40 ایرانی شاخه 15 13,400 (‎2.29%‏)300
  هر کیلو قوطی 60x40 ایرانی شاخه 19 13,400 (‎2.29%‏)300
  هر کیلو قوطی 40x100 ایرانی شاخه 28 13,400 (‎2.29%‏)300
  هر کیلو قوطی 70x70 ایرانی شاخه 27 13,400 (‎2.29%‏)300
  هر کیلو قوطی 80x40 ایرانی شاخه 23 13,400 (‎2.29%‏)300

ناودانی

نوع و سایز تولید کننده شاخه وزن قیمت ( تومان ) تغییر
  هر کیلو ناودانی 6.5 6 متری 42 10,000 (‎5.82%‏)550
  هر کیلو ناودانی 8 6 متری 42 10,000 (‎5.82%‏)550
  هر کیلو ناودانی 10 6 متری 52 10,000 (‎5.82%‏)550
  هر کیلو ناودانی 12 6 متری 64 10,000 (‎5.82%‏)550
  هر کیلو ناودانی 14 12 متری 155 10,000 (‎5.82%‏)550
  هر کیلو ناودانی 16 12 متری 170 10,000 (‎5.82%‏)550
  هر کیلو ناودانی 18 12 متری 215 --- (0.00%)0
  هر کیلو ناودانی 20 12 متری 230 --- (0.00%)0

صفحه ستون

نوع و سایز تولید کننده شاخه وزن قیمت ( تومان ) تغییر
  هر کیلو ورق 8 فولاد مبارکه برش خورده - 13,200 (‎10.92%‏)1,300
  هر کیلو ورق 10 فولاد مبارکه برش خورده - 13,200 (‎8.20%‏)1,000
  هر کیلو ورق 12 فولاد مبارکه برش خورده - 13,200 (‎8.20%‏)1,000
  هر کیلو ورق 15 فولاد مبارکه برش خورده - 13,000 (‎6.56%‏)800
  هر کیلو ورق 20 اکسین / کاویان برش خورده - 12,400 (‎13.76%‏)1,500
  هر کیلو ورق 25 اکسین / کاویان برش خورده - 12,400 (‎13.76%‏)1,500

نبشی

نوع و سایز تولید کننده شاخه وزن قیمت ( تومان ) تغییر
  هر کیلو نبشی 3 ایرانی 6 متری 9 10,200 (‎7.37%‏)700
  هر کیلو نبشی 4 ایرانی 6 متری 15 10,200 (‎7.37%‏)700
  هر کیلو نبشی 5 ایرانی 6 متری 22 10,200 (‎7.37%‏)700
  هر کیلو نبشی 6 ایرانی 6 متری 32 10,200 (‎7.37%‏)700
  هر کیلو نبشی 8 ایرانی 6 متری 58 10,200 (‎7.37%‏)700
  هر کیلو نبشی 10 ایرانی 6 متری 90 10,200 (‎7.37%‏)700
  هر کیلو نبشی 12 ایرانی 6 متری 130 10,200 (‎7.37%‏)700

ورق سیاه

نوع و سایز تولید کننده شاخه وزن قیمت ( تومان ) تغییر
  هر کیلو ورق سیاه 2 فولاد مبارکه رول 12 14,400 (‎4.35%‏)600
  هر کیلو ورق سیاه 3 فولاد مبارکه 6x1/5 220 12,600 (0.00%)0
  هر کیلو ورق سیاه 4 فولاد مبارکه 6x1/5 290 12,400 (‎-0.80%‏)-100
  هر کیلو ورق سیاه 5 فولاد مبارکه 6x1/5 360 12,600 (‎0.80%‏)100
  هر کیلو ورق سیاه 6 فولاد مبارکه 6x1/5 435 12,700 (‎-0.78%‏)-100
  هر کیلو ورق سیاه 8 فولاد مبارکه 6x1/5 580 13,500 (0.00%)0
  هر کیلو ورق سیاه 10 فولاد مبارکه 6x1/5 720 13,100 (‎-1.50%‏)-200
  هر کیلو ورق سیاه 12 فولاد مبارکه 6x1/5 865 13,100 (‎-1.50%‏)-200
  هر کیلو ورق سیاه 15 فولاد مبارکه 6x1/5 1080 13,000 (‎-2.26%‏)-300
  هر کیلو ورق سیاه 20 اکسین 6x1/5 1445 13,000 (0.00%)0
  هر کیلو ورق سیاه 25 اکسین 6x1/5 1805 13,000 (0.00%)0
  هر کیلو ورق سیاه 30 اکسین 6x1/5 2165 13,300 (‎2.31%‏)300

تسمه

نوع و سایز تولید کننده شاخه وزن قیمت ( تومان ) تغییر
  هر کیلو تسمه 20x5 ایرانی 12 متری 2 10,000 (‎7.53%‏)700
  هر کیلو تسمه 25x5 ایرانی 12 متری - 10,000 (‎7.53%‏)700
  هر کیلو تسمه 30x5 ایرانی 12 متری - 10,000 (‎7.53%‏)700
  هر کیلو تسمه 40x5 ایرانی 12 متری - 10,000 (‎7.53%‏)700
  هر کیلو تسمه 50x5 ایرانی 12 متری - 10,000 (‎7.53%‏)700

مفتول

نوع و سایز تولید کننده شاخه وزن قیمت ( تومان ) تغییر
  هر کیلو حرارتی - - 10,800 (‎14.29%‏)1,350
  هر کیلو زیگزاگ - - 10,900 (‎14.14%‏)1,350
  هر کیلو سیم فابریک 1.5 - - 12,100 (‎9.01%‏)1,000
  هر کیلو سیم فابریک 2.5 - - 12,100 (‎9.01%‏)1,000
  هر کیلو سیم تسمه 1.5 - - 11,600 (‎9.43%‏)1,000
  هر کیلو سیم تسمه 2.5 - - 11,600 (‎9.43%‏)1,000

خاموت

نوع و سایز تولید کننده شاخه وزن قیمت ( تومان ) تغییر
  هر کیلو خاموت 8 - - - 10,400 (‎1.96%‏)200
  هر کیلو خاموت 10 - - - 9,800 (‎4.26%‏)400
  هر کیلو خاموت مهندسی 8 - - - 10,500 (‎1.94%‏)200
  هر کیلو خاموت مهندسی 10 - - - 9,900 (‎4.21%‏)400
  هر کیلو خاموت سنجاقی 8 - - - 10,500 (‎1.94%‏)200
  هر کیلو خاموت سنجاقی 10 - - - 9,900 (‎4.21%‏)400

ورق گالوانیزه

نوع و سایز تولید کننده شاخه وزن قیمت ( تومان ) تغییر
  هر کیلو ورق گالوانیزه 0/4 ایرانی 1 و 1.25 5.7 22,000 (0.00%)0
  هر کیلو ورق گالوانیزه 0/5 ایرانی 1 و 1.25 5.7 18,600 (‎1.64%‏)300
  هر کیلو ورق گالوانیزه 0/6 ایرانی 1 و 1.25 5.7 18,200 (‎1.68%‏)300
  هر کیلو ورق گالوانیزه 0/7 ایرانی 1 و 1.25 5.7 18,000 (‎1.69%‏)300
  هر کیلو ورق گالوانیزه 0/8 ایرانی 1 و 1.25 5.7 17,800 (‎1.71%‏)300
  هر کیلو ورق گالوانیزه 0/9 ایرانی 1 و 1.25 5.7 17,800 (‎1.71%‏)300
  هر کیلو ورق گالوانیزه 1 ایرانی 1 و 1.25 5.7 18,000 (‎2.86%‏)500
  هر کیلو ورق گالوانیزه 1.25 ایرانی 1 و 1.25 5.7 17,900 (‎2.29%‏)400
  هر کیلو ورق گالوانیزه 1.5 ایرانی 1 و 1.25 5.7 18,100 (‎2.26%‏)400
  هر کیلو ورق گالوانیزه 2 ایرانی 1 و 1.25 5.7 18,100 (‎2.26%‏)400
توضيحات

برچسب ها:
قیمت آهن,قیمت میلگرد,قیمت نبشی,قیمت صفحه ستون,قیمت ورق گالوانیزه,قیمت پروفیل,قیمت ناودانی,قیمت آهن آلات،قیمت روز آهن,قیمت روز میلگرد,قیمت روز,قیمت تسمه,قیمت تیرآهن ذوب آهن,قیمت های ذوب آهن,قیمت آهن فولاد مبارکه,قیمت روز آهن آلات

بستن
نجوا