کانال تلگرام ایران جیب

آخرین اخبار

کیان برنا
بنللی
آخرین به روز رسانی در تاریخ پنجشنبه، ۲۷ شهریور ۱۳۹۹ ، ۱۴:۰۱:۵۹

تیر آهن

نوع و سایز تولید کننده شاخه وزن قیمت ( تومان ) تغییر
  هر شاخه تیرآهن 12 ذوب آهن 12 متری 122 2,600,000 (‎4.00%‏)100,000
  هر شاخه تیرآهن 14 ذوب آهن 12 متری 155 2,600,000 (‎2.77%‏)70,000
  هر شاخه تیرآهن 16 ذوب آهن 12 متری 195 2,700,000 (‎2.27%‏)60,000
  هر شاخه تیرآهن 18 ذوب آهن 12 متری 225 3,000,000 (‎3.45%‏)100,000
  هر شاخه تیرآهن 20 ذوب آهن 12 متری 276 4,150,000 (‎1.22%‏)50,000
  هر شاخه تیرآهن 22 ذوب آهن 12 متری 315 4,450,000 (‎2.30%‏)100,000
  هر شاخه تیرآهن 24 ذوب آهن 12 متری 369 4,950,000 (‎4.21%‏)200,000
  هر شاخه تیرآهن 27 ذوب آهن 12 متری 434 8,950,000 (‎1.70%‏)150,000
  هر شاخه تیرآهن 30 ذوب آهن 12 متری 500 10,550,000 (‎-2.31%‏)-250,000

میلگرد

نوع و سایز تولید کننده شاخه وزن قیمت ( تومان ) تغییر
  هر کیلو میلگرد 6.5 کلاف 4.5 12,200 (‎2.52%‏)300
  هر کیلو میلگرد 8 قزوین شاخه 6 12,100 (‎2.54%‏)300
  هر کیلو میلگرد 10 قزوین 12 متری 7.5 11,700 (‎2.63%‏)300
  هر کیلو میلگرد 12 قزوین 12 متری 11 11,700 (‎2.63%‏)300
  هر کیلو میلگرد 14 ذوب آهن / نیشابور 12 متری 15 12,000 (0.00%)0
  هر کیلو میلگرد 16 ذوب آهن / نیشابور 12 متری 19 12,000 (0.00%)0
  هر کیلو میلگرد 18 ذوب آهن / نیشابور 12 متری 25 12,000 (0.00%)0
  هر کیلو میلگرد 20 ذوب آهن / نیشابور 12 متری 30 12,000 (0.00%)0
  هر کیلو میلگرد 22 ذوب آهن / نیشابور 12 متری 36 12,000 (0.00%)0
  هر کیلو میلگرد 25 ذوب آهن / نیشابور 12 متری 47 12,000 (0.00%)0
  هر کیلو میلگرد 28 ذوب آهن / نیشابور 12 متری 56 12,000 (0.00%)0
  هر کیلو میلگرد 32 ذوب آهن / نیشابور 12 متری 75 12,100 (0.00%)0

پروفیل

نوع و سایز تولید کننده شاخه وزن قیمت ( تومان ) تغییر
  هر کیلو پروفیل 507 - 508 - 509 ایرانی پروفیل درب و پنجره هر متر 2.44 20,100 (0.00%)0
  هر کیلو قوطی 20x10 ایرانی شاخه 4.5 20,250 (0.00%)0
  هر کیلو قوطی 25x10 ایرانی شاخه 5.5 20,250 (0.00%)0
  هر کیلو قوطی 30x10 ایرانی شاخه 6.5 20,250 (0.00%)0
  هر کیلو قوطی 20x20 ایرانی - 7 20,150 (0.00%)0
  هر کیلو قوطی 25x25 ایرانی شاخه 9 20,150 (0.00%)0
  هر کیلو قوطی 30x20 ایرانی شاخه 9.5 20,150 (0.00%)0
  هر کیلو قوطی 30x50 ایرانی شاخه 16 20,100 (0.00%)0
  هر کیلو قوطی 30x60 ایرانی شاخه 17 20,100 (0.00%)0
  هر کیلو قوطی 40x40 ایرانی شاخه 15 20,100 (0.00%)0
  هر کیلو قوطی 60x40 ایرانی شاخه 19 20,100 (0.00%)0
  هر کیلو قوطی 40x100 ایرانی شاخه 28 20,100 (0.00%)0
  هر کیلو قوطی 70x70 ایرانی شاخه 27 20,100 (0.00%)0
  هر کیلو قوطی 80x40 ایرانی شاخه 23 20,100 (0.00%)0

ناودانی

نوع و سایز تولید کننده شاخه وزن قیمت ( تومان ) تغییر
  هر کیلو ناودانی 6.5 6 متری 42 12,500 (‎19.05%‏)2,000
  هر کیلو ناودانی 8 6 متری 42 12,200 (‎16.19%‏)1,700
  هر کیلو ناودانی 10 6 متری 52 12,200 (‎16.19%‏)1,700
  هر کیلو ناودانی 12 6 متری 64 12,200 (‎16.19%‏)1,700
  هر کیلو ناودانی 14 12 متری 155 12,200 (‎16.19%‏)1,700
  هر کیلو ناودانی 16 12 متری 170 12,200 (‎16.19%‏)1,700
  هر کیلو ناودانی 18 12 متری 215 --- (0.00%)0
  هر کیلو ناودانی 20 12 متری 230 --- (0.00%)0

صفحه ستون

نوع و سایز تولید کننده شاخه وزن قیمت ( تومان ) تغییر
  هر کیلو ورق 8 فولاد مبارکه برش خورده - 14,700 (‎5.00%‏)700
  هر کیلو ورق 10 فولاد مبارکه برش خورده - 14,500 (‎3.57%‏)500
  هر کیلو ورق 12 فولاد مبارکه برش خورده - 14,600 (‎4.29%‏)600
  هر کیلو ورق 15 فولاد مبارکه برش خورده - 14,500 (‎3.57%‏)500
  هر کیلو ورق 20 اکسین / کاویان برش خورده - 12,500 (‎2.46%‏)300
  هر کیلو ورق 25 اکسین / کاویان برش خورده - 12,500 (‎2.46%‏)300

نبشی

نوع و سایز تولید کننده شاخه وزن قیمت ( تومان ) تغییر
  هر کیلو نبشی 3 ایرانی 6 متری 9 12,300 (‎17.14%‏)1,800
  هر کیلو نبشی 4 ایرانی 6 متری 15 12,200 (‎16.19%‏)1,700
  هر کیلو نبشی 5 ایرانی 6 متری 22 12,200 (‎16.19%‏)1,700
  هر کیلو نبشی 6 ایرانی 6 متری 32 12,200 (‎16.19%‏)1,700
  هر کیلو نبشی 8 ایرانی 6 متری 58 12,200 (‎16.19%‏)1,700
  هر کیلو نبشی 10 ایرانی 6 متری 90 12,200 (‎16.19%‏)1,700
  هر کیلو نبشی 12 ایرانی 6 متری 130 12,200 (‎16.19%‏)1,700

ورق سیاه

نوع و سایز تولید کننده شاخه وزن قیمت ( تومان ) تغییر
  هر کیلو ورق سیاه 2 فولاد مبارکه رول 12 20,300 (‎1.50%‏)300
  هر کیلو ورق سیاه 3 فولاد مبارکه 6x1/5 220 17,500 (‎0.57%‏)100
  هر کیلو ورق سیاه 4 فولاد مبارکه 6x1/5 290 16,600 (‎1.22%‏)200
  هر کیلو ورق سیاه 5 فولاد مبارکه 6x1/5 360 16,400 (‎1.23%‏)200
  هر کیلو ورق سیاه 6 فولاد مبارکه 6x1/5 435 16,400 (0.00%)0
  هر کیلو ورق سیاه 8 فولاد مبارکه 6x1/5 580 15,300 (‎-0.65%‏)-100
  هر کیلو ورق سیاه 10 فولاد مبارکه 6x1/5 720 15,300 (0.00%)0
  هر کیلو ورق سیاه 12 فولاد مبارکه 6x1/5 865 15,400 (0.00%)0
  هر کیلو ورق سیاه 15 فولاد مبارکه 6x1/5 1080 15,100 (‎-1.31%‏)-200
  هر کیلو ورق سیاه 20 اکسین 6x1/5 1445 13,700 (0.00%)0
  هر کیلو ورق سیاه 25 اکسین 6x1/5 1805 13,700 (0.00%)0
  هر کیلو ورق سیاه 30 اکسین 6x1/5 2165 13,700 (0.00%)0

تسمه

نوع و سایز تولید کننده شاخه وزن قیمت ( تومان ) تغییر
  هر کیلو تسمه 20x5 ایرانی 12 متری 2 12,500 (‎15.74%‏)1,700
  هر کیلو تسمه 25x5 ایرانی 12 متری - 12,500 (‎15.74%‏)1,700
  هر کیلو تسمه 30x5 ایرانی 12 متری - 12,500 (‎15.74%‏)1,700
  هر کیلو تسمه 40x5 ایرانی 12 متری - 12,500 (‎15.74%‏)1,700
  هر کیلو تسمه 50x5 ایرانی 12 متری - 12,500 (‎15.74%‏)1,700

مفتول

نوع و سایز تولید کننده شاخه وزن قیمت ( تومان ) تغییر
  سیم آرماتور - 3 و 4 - 14,700 (‎-2.65%‏)-400
  هر کیلو حرارتی - - 13,800 (‎-2.13%‏)-300
  هر کیلو زیگزاگ - - 13,800 (‎-2.82%‏)-400
  هر کیلو سیم فابریک 1.5 و 2.5 - 14,800 (‎-1.99%‏)-300
  هر کیلو سیم تسمه 1.5 و 2.5 - 14,800 (‎-1.99%‏)-300

خاموت

نوع و سایز تولید کننده شاخه وزن قیمت ( تومان ) تغییر
  هر کیلو خاموت 8 - - - 13,600 (‎3.82%‏)500
  هر کیلو خاموت 10 - - - 12,600 (0.00%)0
  هر کیلو خاموت مهندسی 8 - - - 13,600 (‎3.82%‏)500
  هر کیلو خاموت مهندسی 10 - - - 12,600 (0.00%)0
  هر کیلو خاموت سنجاقی 8 - - - 13,600 (‎3.03%‏)400
  هر کیلو خاموت سنجاقی 10 - - - 12,700 (0.00%)0

ورق گالوانیزه

نوع و سایز تولید کننده شاخه وزن قیمت ( تومان ) تغییر
  هر کیلو ورق گالوانیزه 0/4 ایرانی 1 و 1.25 5.7 27,200 (‎3.03%‏)800
  هر کیلو ورق گالوانیزه 0/5 ایرانی 1 و 1.25 5.7 26,700 (‎2.69%‏)700
  هر کیلو ورق گالوانیزه 0/6 ایرانی 1 و 1.25 5.7 24,800 (‎0.40%‏)100
  هر کیلو ورق گالوانیزه 0/7 ایرانی 1 و 1.25 5.7 24,000 (‎3.00%‏)700
  هر کیلو ورق گالوانیزه 0/8 ایرانی 1 و 1.25 5.7 23,500 (‎0.86%‏)200
  هر کیلو ورق گالوانیزه 0/9 ایرانی 1 و 1.25 5.7 23,400 (‎0.43%‏)100
  هر کیلو ورق گالوانیزه 1 ایرانی 1 و 1.25 5.7 24,000 (‎0.84%‏)200
  هر کیلو ورق گالوانیزه 1.25 ایرانی 1 و 1.25 5.7 23,500 (‎0.86%‏)200
  هر کیلو ورق گالوانیزه 1.5 ایرانی 1 و 1.25 5.7 24,700 (‎4.22%‏)1,000
  هر کیلو ورق گالوانیزه 2 ایرانی 1 و 1.25 5.7 24,000 (‎3.90%‏)900
توضيحات

برچسب ها:
قیمت آهن,قیمت میلگرد,قیمت نبشی,قیمت صفحه ستون,قیمت ورق گالوانیزه,قیمت پروفیل,قیمت ناودانی,قیمت آهن آلات،قیمت روز آهن,قیمت روز میلگرد,قیمت روز,قیمت تسمه,قیمت تیرآهن ذوب آهن,قیمت های ذوب آهن,قیمت آهن فولاد مبارکه,قیمت روز آهن آلات

بستن
نجوا