کانال تلگرام ایران جیب

آخرین اخبار

کیان برنا
باغ چین
پرواز خارجی
آخرین به روز رسانی در تاریخ شنبه، ۳۰ شهریور ۱۳۹۸ ، ۱۳:۴۳:۳۷

تیر آهن

نوع و سایز تولید کننده شاخه وزن قیمت ( تومان ) تغییر
  هر شاخه تیرآهن 12 ذوب آهن 12 متری 122 645,000 (0.00%)0 نمودار تغییر قیمت هر شاخه تیرآهن 12
  هر شاخه تیرآهن 14 ذوب آهن 12 متری 155 725,000 (0.00%)0 نمودار تغییر قیمت هر شاخه تیرآهن 14
  هر شاخه تیرآهن 16 ذوب آهن 12 متری 195 850,000 (0.00%)0 نمودار تغییر قیمت هر شاخه تیرآهن 16
  هر شاخه تیرآهن 18 ذوب آهن 12 متری 225 1,025,000 (0.00%)0 نمودار تغییر قیمت هر شاخه تیرآهن 18
  هر شاخه تیرآهن 20 ذوب آهن 12 متری 276 1,430,000 (0.00%)0 نمودار تغییر قیمت هر شاخه تیرآهن 20
  هر شاخه تیرآهن 22 ذوب آهن 12 متری 315 1,670,000 (0.00%)0 نمودار تغییر قیمت هر شاخه تیرآهن 22
  هر شاخه تیرآهن 24 ذوب آهن 12 متری 369 1,920,000 (0.00%)0 نمودار تغییر قیمت هر شاخه تیرآهن 24
  هر شاخه تیرآهن 27 ذوب آهن 12 متری 434 1,995,000 (0.00%)0 نمودار تغییر قیمت هر شاخه تیرآهن 27
  هر شاخه تیرآهن 30 ذوب آهن 12 متری 500 3,010,000 (0.00%)0 نمودار تغییر قیمت هر شاخه تیرآهن 30

میلگرد

نوع و سایز تولید کننده شاخه وزن قیمت ( تومان ) تغییر
  هر کیلو میلگرد 6.5 کلاف 4.5 4,500 (0.00%)0 نمودار تغییر قیمت هر کیلو میلگرد 6.5
  هر کیلو میلگرد 8 قزوین شاخه 6 4,230 (0.00%)0 نمودار تغییر قیمت هر کیلو میلگرد 8
  هر کیلو میلگرد 10 قزوین 12 متری 7.5 4,080 (0.00%)0 نمودار تغییر قیمت هر کیلو میلگرد 10
  هر کیلو میلگرد 12 قزوین 12 متری 11 4,080 (0.00%)0 نمودار تغییر قیمت هر کیلو میلگرد 12
  هر کیلو میلگرد 14 ذوب آهن / نیشابور 12 متری 15 4,090 (0.00%)0 نمودار تغییر قیمت هر کیلو میلگرد 14
  هر کیلو میلگرد 16 ذوب آهن / نیشابور 12 متری 19 4,090 (0.00%)0 نمودار تغییر قیمت هر کیلو میلگرد 16
  هر کیلو میلگرد 18 ذوب آهن / نیشابور 12 متری 25 4,090 (0.00%)0 نمودار تغییر قیمت هر کیلو میلگرد 18
  هر کیلو میلگرد 20 ذوب آهن / نیشابور 12 متری 30 4,090 (0.00%)0 نمودار تغییر قیمت هر کیلو میلگرد 20
  هر کیلو میلگرد 22 ذوب آهن / نیشابور 12 متری 36 4,090 (0.00%)0 نمودار تغییر قیمت هر کیلو میلگرد 22
  هر کیلو میلگرد 25 ذوب آهن / نیشابور 12 متری 47 4,090 (0.00%)0 نمودار تغییر قیمت هر کیلو میلگرد 25
  هر کیلو میلگرد 28 ذوب آهن / نیشابور 12 متری 56 4,090 (0.00%)0 نمودار تغییر قیمت هر کیلو میلگرد 28
  هر کیلو میلگرد 32 ذوب آهن / نیشابور 12 متری 75 4,260 (0.00%)0 نمودار تغییر قیمت هر کیلو میلگرد 32
کانال تلگرام ایران جیب

پروفیل

نوع و سایز تولید کننده شاخه وزن قیمت ( تومان ) تغییر
  هر کیلو پروفیل 507 - 508 - 509 ایرانی پروفیل درب و پنجره هر متر 2.44 6,000 (0.00%)0 نمودار تغییر قیمت هر کیلو پروفیل 507 - 508 - 509
  هر کیلو قوطی 20x10 ایرانی شاخه 4.5 6,100 (0.00%)0 نمودار تغییر قیمت هر کیلو قوطی 20x10
  هر کیلو قوطی 25x10 ایرانی شاخه 5.5 6,100 (0.00%)0 نمودار تغییر قیمت هر کیلو قوطی 25x10
  هر کیلو قوطی 30x10 ایرانی شاخه 6.5 6,100 (0.00%)0 نمودار تغییر قیمت هر کیلو قوطی 30x10
  هر کیلو قوطی 25x25 ایرانی شاخه 9 6,050 (0.00%)0 نمودار تغییر قیمت هر کیلو قوطی 25x25
  هر کیلو قوطی 20x20 ایرانی - 7 6,050 (0.00%)0 نمودار تغییر قیمت هر کیلو قوطی 20x20
  هر کیلو قوطی 30x20 ایرانی شاخه 9.5 6,050 (0.00%)0 نمودار تغییر قیمت هر کیلو قوطی 30x20
  هر کیلو قوطی 30x50 ایرانی شاخه 16 6,000 (0.00%)0 نمودار تغییر قیمت هر کیلو قوطی 30x50
  هر کیلو قوطی 30x60 ایرانی شاخه 17 6,000 (0.00%)0 نمودار تغییر قیمت هر کیلو قوطی 30x60
  هر کیلو قوطی 40x40 ایرانی شاخه 15 6,000 (0.00%)0 نمودار تغییر قیمت هر کیلو قوطی 40x40
  هر کیلو قوطی 60x40 ایرانی شاخه 19 6,000 (0.00%)0 نمودار تغییر قیمت هر کیلو قوطی 60x40
  هر کیلو قوطی 40x100 ایرانی شاخه 28 6,110 (0.00%)0 نمودار تغییر قیمت هر کیلو قوطی 40x100
  هر کیلو قوطی 70x70 ایرانی شاخه 27 6,000 (0.00%)0 نمودار تغییر قیمت هر کیلو قوطی 70x70
  هر کیلو قوطی 80x40 ایرانی شاخه 23 6,000 (0.00%)0 نمودار تغییر قیمت هر کیلو قوطی 80x40

ناودانی

نوع و سایز تولید کننده شاخه وزن قیمت ( تومان ) تغییر
  هر کیلو ناودانی 6.5 6 متری 42 4,700 (0.00%)0 نمودار تغییر قیمت هر کیلو ناودانی 6.5
  هر کیلو ناودانی 8 6 متری 42 4,400 (0.00%)0 نمودار تغییر قیمت هر کیلو ناودانی 8
  هر کیلو ناودانی 10 6 متری 52 4,400 (0.00%)0 نمودار تغییر قیمت هر کیلو ناودانی 10
  هر کیلو ناودانی 12 6 متری 64 4,400 (0.00%)0 نمودار تغییر قیمت هر کیلو ناودانی 12
  هر کیلو ناودانی 14 12 متری 155 4,450 (0.00%)0 نمودار تغییر قیمت هر کیلو ناودانی 14
  هر کیلو ناودانی 16 12 متری 170 4,450 (0.00%)0 نمودار تغییر قیمت هر کیلو ناودانی 16
  هر کیلو ناودانی 18 12 متری 215 6,400 (0.00%)0 نمودار تغییر قیمت هر کیلو ناودانی 18
  هر کیلو ناودانی 20 12 متری 230 6,400 (0.00%)0 نمودار تغییر قیمت هر کیلو ناودانی 20

صفحه ستون

نوع و سایز تولید کننده شاخه وزن قیمت ( تومان ) تغییر
  هر کیلو ورق 8 فولاد مبارکه برش خورده - 5,550 (0.00%)0 نمودار تغییر قیمت هر کیلو ورق 8
  هر کیلو ورق 10 فولاد مبارکه برش خورده - 5,550 (0.00%)0 نمودار تغییر قیمت هر کیلو ورق 10
  هر کیلو ورق 12 فولاد مبارکه برش خورده - 5,550 (0.00%)0 نمودار تغییر قیمت هر کیلو ورق 12
  هر کیلو ورق 15 فولاد مبارکه برش خورده - 5,550 (0.00%)0 نمودار تغییر قیمت هر کیلو ورق 15
  هر کیلو ورق 20 اکسین / کاویان برش خورده - 5,350 (0.00%)0 نمودار تغییر قیمت هر کیلو ورق 20
  هر کیلو ورق 25 اکسین / کاویان برش خورده - 5,350 (0.00%)0 نمودار تغییر قیمت هر کیلو ورق 25

نبشی

نوع و سایز تولید کننده شاخه وزن قیمت ( تومان ) تغییر
  هر کیلو نبشی 3 ایرانی 6 متری 9 4,400 (0.00%)0 نمودار تغییر قیمت هر کیلو نبشی 3
  هر کیلو نبشی 4 ایرانی 6 متری 15 4,400 (0.00%)0 نمودار تغییر قیمت هر کیلو نبشی 4
  هر کیلو نبشی 5 ایرانی 6 متری 22 4,400 (0.00%)0 نمودار تغییر قیمت هر کیلو نبشی 5
  هر کیلو نبشی 6 ایرانی 6 متری 32 4,400 (0.00%)0 نمودار تغییر قیمت هر کیلو نبشی 6
  هر کیلو نبشی 8 ایرانی 6 متری 58 4,400 (0.00%)0 نمودار تغییر قیمت هر کیلو نبشی 8
  هر کیلو نبشی 10 ایرانی 6 متری 90 4,400 (0.00%)0 نمودار تغییر قیمت هر کیلو نبشی 10
  هر کیلو نبشی 12 ایرانی 6 متری 130 4,400 (0.00%)0 نمودار تغییر قیمت هر کیلو نبشی 12

ورق سیاه

نوع و سایز تولید کننده شاخه وزن قیمت ( تومان ) تغییر
  هر کیلو ورق سیاه 2 فولاد مبارکه رول 12 5,900 (0.00%)0 نمودار تغییر قیمت هر کیلو ورق سیاه 2
  هر کیلو ورق سیاه 3 فولاد مبارکه 6x1/5 220 5,600 (0.00%)0 نمودار تغییر قیمت هر کیلو ورق سیاه 3
  هر کیلو ورق سیاه 4 فولاد مبارکه 6x1/5 290 5,550 (0.00%)0 نمودار تغییر قیمت هر کیلو ورق سیاه 4
  هر کیلو ورق سیاه 5 فولاد مبارکه 6x1/5 360 5,550 (0.00%)0 نمودار تغییر قیمت هر کیلو ورق سیاه 5
  هر کیلو ورق سیاه 6 فولاد مبارکه 6x1/5 435 5,550 (0.00%)0 نمودار تغییر قیمت هر کیلو ورق سیاه 6
  هر کیلو ورق سیاه 8 فولاد مبارکه 6x1/5 580 5,550 (0.00%)0 نمودار تغییر قیمت هر کیلو ورق سیاه 8
  هر کیلو ورق سیاه 10 فولاد مبارکه 6x1/5 720 5,550 (0.00%)0 نمودار تغییر قیمت هر کیلو ورق سیاه 10
  هر کیلو ورق سیاه 12 فولاد مبارکه 6x1/5 865 5,550 (0.00%)0 نمودار تغییر قیمت هر کیلو ورق سیاه 12
  هر کیلو ورق سیاه 15 فولاد مبارکه 6x1/5 1080 5,550 (0.00%)0 نمودار تغییر قیمت هر کیلو ورق سیاه 15
  هر کیلو ورق سیاه 20 اکسین 6x1/5 1445 5,500 (0.00%)0 نمودار تغییر قیمت هر کیلو ورق سیاه 20
  هر کیلو ورق سیاه 25 اکسین 6x1/5 1805 5,450 (0.00%)0 نمودار تغییر قیمت هر کیلو ورق سیاه 25
  هر کیلو ورق سیاه 30 اکسین 6x1/5 2165 5,450 (0.00%)0 نمودار تغییر قیمت هر کیلو ورق سیاه 30

تسمه

نوع و سایز تولید کننده شاخه وزن قیمت ( تومان ) تغییر
  هر کیلو تسمه 20x5 ایرانی 12 متری 2 5,000 (0.00%)0 نمودار تغییر قیمت هر کیلو تسمه 20x5
  هر کیلو تسمه 25x5 ایرانی 12 متری - 4,900 (0.00%)0 نمودار تغییر قیمت هر کیلو تسمه 25x5
  هر کیلو تسمه 30x5 ایرانی 12 متری - 4,900 (0.00%)0 نمودار تغییر قیمت هر کیلو تسمه 30x5
  هر کیلو تسمه 40x5 ایرانی 12 متری - 4,900 (0.00%)0 نمودار تغییر قیمت هر کیلو تسمه 40x5
  هر کیلو تسمه 50x5 ایرانی 12 متری - 4,900 (0.00%)0 نمودار تغییر قیمت هر کیلو تسمه 50x5

مفتول

نوع و سایز تولید کننده شاخه وزن قیمت ( تومان ) تغییر
  هر کیلو حرارتی - - 4,750 (0.00%)0 نمودار تغییر قیمت هر کیلو حرارتی
  هر کیلو زیگزاگ - - 4,800 (0.00%)0 نمودار تغییر قیمت هر کیلو زیگزاگ
  هر کیلو سیم فابریک 1.5 - - 5,300 (0.00%)0 نمودار تغییر قیمت هر کیلو سیم فابریک 1.5
  هر کیلو سیم فابریک 2.5 - - 5,300 (0.00%)0 نمودار تغییر قیمت هر کیلو سیم فابریک 2.5
  هر کیلو سیم تسمه 1.5 - - 5,250 (0.00%)0 نمودار تغییر قیمت هر کیلو سیم تسمه 1.5
  هر کیلو سیم تسمه 2.5 - - 5,250 (0.00%)0 نمودار تغییر قیمت هر کیلو سیم تسمه 2.5

خاموت

نوع و سایز تولید کننده شاخه وزن قیمت ( تومان ) تغییر
  هر کیلو خاموت 8 - - - 4,750 (0.00%)0 نمودار تغییر قیمت هر کیلو خاموت 8
  هر کیلو خاموت 10 - - - 4,450 (0.00%)0 نمودار تغییر قیمت هر کیلو خاموت 10
  هر کیلو خاموت مهندسی 8 - - - 4,900 (0.00%)0 نمودار تغییر قیمت هر کیلو خاموت مهندسی 8
  هر کیلو خاموت مهندسی 10 - - - 4,500 (0.00%)0 نمودار تغییر قیمت هر کیلو خاموت مهندسی 10
  هر کیلو خاموت سنجاقی 8 - - - 4,900 (0.00%)0 نمودار تغییر قیمت هر کیلو خاموت سنجاقی 8
  هر کیلو خاموت سنجاقی 10 - - - 4,500 (0.00%)0 نمودار تغییر قیمت هر کیلو خاموت سنجاقی 10

ورق گالوانیزه

نوع و سایز تولید کننده شاخه وزن قیمت ( تومان ) تغییر
  هر کیلو ورق گالوانیزه 0/4 ایرانی 1 و 1.25 5.7 9,450 (0.00%)0 نمودار تغییر قیمت هر کیلو ورق گالوانیزه 0/4
  هر کیلو ورق گالوانیزه 0/5 ایرانی 1 و 1.25 5.7 8,350 (0.00%)0 نمودار تغییر قیمت هر کیلو ورق گالوانیزه 0/5
  هر کیلو ورق گالوانیزه 0/6 ایرانی 1 و 1.25 5.7 8,100 (0.00%)0 نمودار تغییر قیمت هر کیلو ورق گالوانیزه 0/6
  هر کیلو ورق گالوانیزه 0/7 ایرانی 1 و 1.25 5.7 7,400 (0.00%)0 نمودار تغییر قیمت هر کیلو ورق گالوانیزه 0/7
  هر کیلو ورق گالوانیزه 0/8 ایرانی 1 و 1.25 5.7 7,350 (0.00%)0 نمودار تغییر قیمت هر کیلو ورق گالوانیزه 0/8
  هر کیلو ورق گالوانیزه 0/9 ایرانی 1 و 1.25 5.7 7,350 (0.00%)0 نمودار تغییر قیمت هر کیلو ورق گالوانیزه 0/9
  هر کیلو ورق گالوانیزه 1 ایرانی 1 و 1.25 5.7 7,350 (0.00%)0 نمودار تغییر قیمت هر کیلو ورق گالوانیزه 1
  هر کیلو ورق گالوانیزه 1.25 ایرانی 1 و 1.25 5.7 7,350 (0.00%)0 نمودار تغییر قیمت هر کیلو ورق گالوانیزه 1.25
  هر کیلو ورق گالوانیزه 1.5 ایرانی 1 و 1.25 5.7 7,350 (0.00%)0 نمودار تغییر قیمت هر کیلو ورق گالوانیزه 1.5
  هر کیلو ورق گالوانیزه 2 ایرانی 1 و 1.25 5.7 7,350 (0.00%)0 نمودار تغییر قیمت هر کیلو ورق گالوانیزه 2
توضيحات

برچسب ها:
قیمت آهن,قیمت میلگرد,قیمت نبشی,قیمت صفحه ستون,قیمت ورق گالوانیزه,قیمت پروفیل,قیمت ناودانی,قیمت آهن آلات،قیمت روز آهن,قیمت روز میلگرد,قیمت روز,قیمت تسمه,قیمت تیرآهن ذوب آهن,قیمت های ذوب آهن,قیمت آهن فولاد مبارکه,قیمت روز آهن آلات

رزرو هتل