کانال تلگرام ایران جیب

آخرین اخبار

کیان برنا
آخرین به روز رسانی در تاریخ سه شنبه، ۱۱ آذر ۱۳۹۹ ، ۱۲:۵۹:۵۵

تیر آهن

نوع و سایز تولید کننده شاخه وزن قیمت ( تومان ) تغییر
  هر شاخه تیرآهن 12 ذوب آهن 12 متری 122 2,900,000 (‎5.45%‏)150,000
  هر شاخه تیرآهن 14 ذوب آهن 12 متری 155 1,930,000 (‎7.22%‏)130,000
  هر شاخه تیرآهن 16 ذوب آهن 12 متری 195 2,270,000 (‎5.09%‏)110,000
  هر شاخه تیرآهن 18 ذوب آهن 12 متری 225 2,550,000 (‎5.81%‏)140,000
  هر شاخه تیرآهن 20 ذوب آهن 12 متری 276 3,350,000 (‎2.13%‏)70,000
  هر شاخه تیرآهن 22 ذوب آهن 12 متری 315 3,900,000 (‎4.00%‏)150,000
  هر شاخه تیرآهن 24 ذوب آهن 12 متری 369 5,050,000 (‎3.06%‏)150,000
  هر شاخه تیرآهن 27 ذوب آهن 12 متری 434 9,850,000 (‎1.03%‏)100,000
  هر شاخه تیرآهن 30 ذوب آهن 12 متری 500 9,450,000 (‎0.53%‏)50,000

میلگرد

نوع و سایز تولید کننده شاخه وزن قیمت ( تومان ) تغییر
  هر کیلو میلگرد 6.5 کلاف 4.5 11,300 (0.00%)0
  هر کیلو میلگرد 8 قزوین شاخه 6 10,800 (0.00%)0
  هر کیلو میلگرد 10 قزوین 12 متری 7.5 10,300 (0.00%)0
  هر کیلو میلگرد 12 قزوین 12 متری 11 10,300 (0.00%)0
  هر کیلو میلگرد 14 ذوب آهن / نیشابور 12 متری 15 10,450 (‎-0.48%‏)-50
  هر کیلو میلگرد 16 ذوب آهن / نیشابور 12 متری 19 10,450 (‎-0.48%‏)-50
  هر کیلو میلگرد 18 ذوب آهن / نیشابور 12 متری 25 10,450 (‎-0.48%‏)-50
  هر کیلو میلگرد 20 ذوب آهن / نیشابور 12 متری 30 10,450 (‎-0.48%‏)-50
  هر کیلو میلگرد 22 ذوب آهن / نیشابور 12 متری 36 10,450 (‎-0.48%‏)-50
  هر کیلو میلگرد 25 ذوب آهن / نیشابور 12 متری 47 10,450 (‎-0.48%‏)-50
  هر کیلو میلگرد 28 ذوب آهن / نیشابور 12 متری 56 10,450 (‎-0.48%‏)-50
  هر کیلو میلگرد 32 ذوب آهن / نیشابور 12 متری 75 10,550 (‎-0.47%‏)-50

پروفیل

نوع و سایز تولید کننده شاخه وزن قیمت ( تومان ) تغییر
  هر کیلو پروفیل 507 - 508 - 509 ایرانی پروفیل درب و پنجره هر متر 2.44 18,700 (‎5.65%‏)1,000
  هر کیلو قوطی 20x10 ایرانی شاخه 4.5 18,800 (‎5.62%‏)1,000
  هر کیلو قوطی 25x10 ایرانی شاخه 5.5 18,800 (‎5.62%‏)1,000
  هر کیلو قوطی 30x10 ایرانی شاخه 6.5 18,800 (‎5.62%‏)1,000
  هر کیلو قوطی 25x25 ایرانی شاخه 9 18,750 (‎5.63%‏)1,000
  هر کیلو قوطی 20x20 ایرانی - 7 18,750 (‎5.63%‏)1,000
  هر کیلو قوطی 30x20 ایرانی شاخه 9.5 18,750 (‎5.63%‏)1,000
  هر کیلو قوطی 30x50 ایرانی شاخه 16 18,700 (‎5.65%‏)1,000
  هر کیلو قوطی 30x60 ایرانی شاخه 17 18,700 (‎5.65%‏)1,000
  هر کیلو قوطی 40x40 ایرانی شاخه 15 18,700 (‎5.65%‏)1,000
  هر کیلو قوطی 60x40 ایرانی شاخه 19 18,700 (‎5.65%‏)1,000
  هر کیلو قوطی 40x100 ایرانی شاخه 28 18,700 (‎5.65%‏)1,000
  هر کیلو قوطی 70x70 ایرانی شاخه 27 18,700 (‎5.65%‏)1,000
  هر کیلو قوطی 80x40 ایرانی شاخه 23 18,700 (‎5.65%‏)1,000

ناودانی

نوع و سایز تولید کننده شاخه وزن قیمت ( تومان ) تغییر
  هر کیلو ناودانی 6.5 6 متری 42 11,100 (‎-7.50%‏)-900
  هر کیلو ناودانی 8 6 متری 42 11,100 (‎-7.50%‏)-900
  هر کیلو ناودانی 10 6 متری 52 11,100 (‎-7.50%‏)-900
  هر کیلو ناودانی 12 6 متری 64 11,100 (‎-7.50%‏)-900
  هر کیلو ناودانی 14 12 متری 155 11,100 (‎-7.50%‏)-900
  هر کیلو ناودانی 16 12 متری 170 11,100 (‎-7.50%‏)-900
  هر کیلو ناودانی 18 12 متری 215 --- (0.00%)0
  هر کیلو ناودانی 20 12 متری 230 --- (0.00%)0

صفحه ستون

نوع و سایز تولید کننده شاخه وزن قیمت ( تومان ) تغییر
  هر کیلو ورق 8 فولاد مبارکه برش خورده - 13,800 (‎-2.13%‏)-300
  هر کیلو ورق 10 فولاد مبارکه برش خورده - 13,800 (‎-4.17%‏)-600
  هر کیلو ورق 12 فولاد مبارکه برش خورده - 13,800 (‎-3.50%‏)-500
  هر کیلو ورق 15 فولاد مبارکه برش خورده - 13,800 (‎-4.17%‏)-600
  هر کیلو ورق 20 اکسین / کاویان برش خورده - 14,400 (‎-1.37%‏)-200
  هر کیلو ورق 25 اکسین / کاویان برش خورده - 14,400 (‎-1.37%‏)-200

نبشی

نوع و سایز تولید کننده شاخه وزن قیمت ( تومان ) تغییر
  هر کیلو نبشی 3 ایرانی 6 متری 9 11,000 (‎-8.33%‏)-1,000
  هر کیلو نبشی 4 ایرانی 6 متری 15 11,000 (‎-8.33%‏)-1,000
  هر کیلو نبشی 5 ایرانی 6 متری 22 11,000 (‎-8.33%‏)-1,000
  هر کیلو نبشی 6 ایرانی 6 متری 32 11,000 (‎-8.33%‏)-1,000
  هر کیلو نبشی 8 ایرانی 6 متری 58 11,000 (‎-8.33%‏)-1,000
  هر کیلو نبشی 10 ایرانی 6 متری 90 11,000 (‎-8.33%‏)-1,000
  هر کیلو نبشی 12 ایرانی 6 متری 130 11,000 (‎-8.33%‏)-1,000

ورق سیاه

نوع و سایز تولید کننده شاخه وزن قیمت ( تومان ) تغییر
  هر کیلو ورق سیاه 2 فولاد مبارکه رول 12 17,200 (0.00%)0
  هر کیلو ورق سیاه 3 فولاد مبارکه 6x1/5 220 16,400 (‎-0.61%‏)-100
  هر کیلو ورق سیاه 4 فولاد مبارکه 6x1/5 290 16,400 (‎-0.61%‏)-100
  هر کیلو ورق سیاه 5 فولاد مبارکه 6x1/5 360 14,000 (‎1.45%‏)200
  هر کیلو ورق سیاه 6 فولاد مبارکه 6x1/5 435 14,000 (‎1.45%‏)200
  هر کیلو ورق سیاه 8 فولاد مبارکه 6x1/5 580 14,000 (‎1.45%‏)200
  هر کیلو ورق سیاه 10 فولاد مبارکه 6x1/5 720 14,400 (‎2.86%‏)400
  هر کیلو ورق سیاه 12 فولاد مبارکه 6x1/5 865 14,400 (‎1.41%‏)200
  هر کیلو ورق سیاه 15 فولاد مبارکه 6x1/5 1080 14,400 (‎1.41%‏)200
  هر کیلو ورق سیاه 20 اکسین 6x1/5 1445 14,700 (‎1.38%‏)200
  هر کیلو ورق سیاه 25 اکسین 6x1/5 1805 14,700 (‎1.38%‏)200
  هر کیلو ورق سیاه 30 اکسین 6x1/5 2165 14,700 (‎1.38%‏)200

تسمه

نوع و سایز تولید کننده شاخه وزن قیمت ( تومان ) تغییر
  هر کیلو تسمه 20x5 ایرانی 12 متری 2 12,000 (‎-4.00%‏)-500
  هر کیلو تسمه 25x5 ایرانی 12 متری - 12,000 (‎-4.00%‏)-500
  هر کیلو تسمه 30x5 ایرانی 12 متری - 12,000 (‎-4.00%‏)-500
  هر کیلو تسمه 40x5 ایرانی 12 متری - 12,000 (‎-4.00%‏)-500
  هر کیلو تسمه 50x5 ایرانی 12 متری - 12,000 (‎-4.00%‏)-500

مفتول

نوع و سایز تولید کننده شاخه وزن قیمت ( تومان ) تغییر
  سیم آرماتور - 3 و 4 - 14,700 (‎2.08%‏)300
  هر کیلو حرارتی - - 13,200 (‎3.94%‏)500
  هر کیلو زیگزاگ - - 13,300 (‎3.91%‏)500
  هر کیلو سیم فابریک 1.5 و 2.5 - 14,800 (‎2.07%‏)300
  هر کیلو سیم تسمه 1.5 و 2.5 - 14,500 (‎2.11%‏)300

خاموت

نوع و سایز تولید کننده شاخه وزن قیمت ( تومان ) تغییر
  هر کیلو خاموت 8 - - - 11,900 (0.00%)0
  هر کیلو خاموت 10 - - - 11,100 (0.00%)0
  هر کیلو خاموت مهندسی 8 - - - 11,900 (0.00%)0
  هر کیلو خاموت مهندسی 10 - - - 11,100 (0.00%)0
  هر کیلو خاموت سنجاقی 8 - - - 12,000 (0.00%)0
  هر کیلو خاموت سنجاقی 10 - - - 11,200 (0.00%)0

ورق گالوانیزه

نوع و سایز تولید کننده شاخه وزن قیمت ( تومان ) تغییر
  هر کیلو ورق گالوانیزه 0/4 ایرانی 1 و 1.25 5.7 26,500 (‎-5.36%‏)-1,500
  هر کیلو ورق گالوانیزه 0/5 ایرانی 1 و 1.25 5.7 24,100 (‎-2.82%‏)-700
  هر کیلو ورق گالوانیزه 0/6 ایرانی 1 و 1.25 5.7 23,000 (‎-4.17%‏)-1,000
  هر کیلو ورق گالوانیزه 0/7 ایرانی 1 و 1.25 5.7 22,700 (‎-4.22%‏)-1,000
  هر کیلو ورق گالوانیزه 0/8 ایرانی 1 و 1.25 5.7 22,700 (‎-2.99%‏)-700
  هر کیلو ورق گالوانیزه 0/9 ایرانی 1 و 1.25 5.7 22,700 (‎-2.99%‏)-700
  هر کیلو ورق گالوانیزه 1 ایرانی 1 و 1.25 5.7 23,000 (‎-1.71%‏)-400
  هر کیلو ورق گالوانیزه 1.25 ایرانی 1 و 1.25 5.7 22,700 (‎-2.16%‏)-500
  هر کیلو ورق گالوانیزه 1.5 ایرانی 1 و 1.25 5.7 23,700 (‎-0.84%‏)-200
  هر کیلو ورق گالوانیزه 2 ایرانی 1 و 1.25 5.7 22,200 (‎-4.31%‏)-1,000
توضيحات

برچسب ها:
قیمت آهن,قیمت میلگرد,قیمت نبشی,قیمت صفحه ستون,قیمت ورق گالوانیزه,قیمت پروفیل,قیمت ناودانی,قیمت آهن آلات،قیمت روز آهن,قیمت روز میلگرد,قیمت روز,قیمت تسمه,قیمت تیرآهن ذوب آهن,قیمت های ذوب آهن,قیمت آهن فولاد مبارکه,قیمت روز آهن آلات

آژانس مسافرتی زیما
بستن
نجوا