کانال تلگرام ایران جیب

آخرین اخبار

کیان برنا
باغ چین
سه سوت جابز
آخرین به روز رسانی در تاریخ چهارشنبه، ۱ آبان ۱۳۹۸ ، ۱۶:۰۰:۴۵

تیر آهن

نوع و سایز تولید کننده شاخه وزن قیمت ( تومان ) تغییر
  هر شاخه تیرآهن 12 ذوب آهن 12 متری 122 640,000 (0.00%)0 نمودار تغییر قیمت هر شاخه تیرآهن 12
  هر شاخه تیرآهن 14 ذوب آهن 12 متری 155 820,000 (0.00%)0 نمودار تغییر قیمت هر شاخه تیرآهن 14
  هر شاخه تیرآهن 16 ذوب آهن 12 متری 195 965,000 (0.00%)0 نمودار تغییر قیمت هر شاخه تیرآهن 16
  هر شاخه تیرآهن 18 ذوب آهن 12 متری 225 1,260,000 (0.00%)0 نمودار تغییر قیمت هر شاخه تیرآهن 18
  هر شاخه تیرآهن 20 ذوب آهن 12 متری 276 1,420,000 (0.00%)0 نمودار تغییر قیمت هر شاخه تیرآهن 20
  هر شاخه تیرآهن 22 ذوب آهن 12 متری 315 1,790,000 (0.00%)0 نمودار تغییر قیمت هر شاخه تیرآهن 22
  هر شاخه تیرآهن 24 ذوب آهن 12 متری 369 1,920,000 (0.00%)0 نمودار تغییر قیمت هر شاخه تیرآهن 24
  هر شاخه تیرآهن 27 ذوب آهن 12 متری 434 2,160,000 (0.00%)0 نمودار تغییر قیمت هر شاخه تیرآهن 27
  هر شاخه تیرآهن 30 ذوب آهن 12 متری 500 3,100,000 (0.00%)0 نمودار تغییر قیمت هر شاخه تیرآهن 30
کانال تلگرام ایران جیب

میلگرد

نوع و سایز تولید کننده شاخه وزن قیمت ( تومان ) تغییر
  هر کیلو میلگرد 6.5 کلاف 4.5 4,550 (0.00%)0 نمودار تغییر قیمت هر کیلو میلگرد 6.5
  هر کیلو میلگرد 8 قزوین شاخه 6 4,370 (0.00%)0 نمودار تغییر قیمت هر کیلو میلگرد 8
  هر کیلو میلگرد 10 قزوین 12 متری 7.5 4,140 (0.00%)0 نمودار تغییر قیمت هر کیلو میلگرد 10
  هر کیلو میلگرد 12 قزوین 12 متری 11 4,140 (0.00%)0 نمودار تغییر قیمت هر کیلو میلگرد 12
  هر کیلو میلگرد 14 ذوب آهن / نیشابور 12 متری 15 4,190 (0.00%)0 نمودار تغییر قیمت هر کیلو میلگرد 14
  هر کیلو میلگرد 16 ذوب آهن / نیشابور 12 متری 19 4,190 (0.00%)0 نمودار تغییر قیمت هر کیلو میلگرد 16
  هر کیلو میلگرد 18 ذوب آهن / نیشابور 12 متری 25 4,190 (0.00%)0 نمودار تغییر قیمت هر کیلو میلگرد 18
  هر کیلو میلگرد 20 ذوب آهن / نیشابور 12 متری 30 4,190 (0.00%)0 نمودار تغییر قیمت هر کیلو میلگرد 20
  هر کیلو میلگرد 22 ذوب آهن / نیشابور 12 متری 36 4,190 (0.00%)0 نمودار تغییر قیمت هر کیلو میلگرد 22
  هر کیلو میلگرد 25 ذوب آهن / نیشابور 12 متری 47 4,190 (0.00%)0 نمودار تغییر قیمت هر کیلو میلگرد 25
  هر کیلو میلگرد 28 ذوب آهن / نیشابور 12 متری 56 4,190 (0.00%)0 نمودار تغییر قیمت هر کیلو میلگرد 28
  هر کیلو میلگرد 32 ذوب آهن / نیشابور 12 متری 75 4,360 (0.00%)0 نمودار تغییر قیمت هر کیلو میلگرد 32

پروفیل

نوع و سایز تولید کننده شاخه وزن قیمت ( تومان ) تغییر
  هر کیلو پروفیل 507 - 508 - 509 ایرانی پروفیل درب و پنجره هر متر 2.44 5,570 (0.00%)0 نمودار تغییر قیمت هر کیلو پروفیل 507 - 508 - 509
  هر کیلو قوطی 20x10 ایرانی شاخه 4.5 5,670 (0.00%)0 نمودار تغییر قیمت هر کیلو قوطی 20x10
  هر کیلو قوطی 25x10 ایرانی شاخه 5.5 5,670 (0.00%)0 نمودار تغییر قیمت هر کیلو قوطی 25x10
  هر کیلو قوطی 30x10 ایرانی شاخه 6.5 5,670 (0.00%)0 نمودار تغییر قیمت هر کیلو قوطی 30x10
  هر کیلو قوطی 20x20 ایرانی - 7 5,620 (0.00%)0 نمودار تغییر قیمت هر کیلو قوطی 20x20
  هر کیلو قوطی 25x25 ایرانی شاخه 9 5,620 (0.00%)0 نمودار تغییر قیمت هر کیلو قوطی 25x25
  هر کیلو قوطی 30x20 ایرانی شاخه 9.5 5,620 (0.00%)0 نمودار تغییر قیمت هر کیلو قوطی 30x20
  هر کیلو قوطی 30x50 ایرانی شاخه 16 5,570 (0.00%)0 نمودار تغییر قیمت هر کیلو قوطی 30x50
  هر کیلو قوطی 30x60 ایرانی شاخه 17 5,570 (0.00%)0 نمودار تغییر قیمت هر کیلو قوطی 30x60
  هر کیلو قوطی 40x40 ایرانی شاخه 15 5,570 (0.00%)0 نمودار تغییر قیمت هر کیلو قوطی 40x40
  هر کیلو قوطی 60x40 ایرانی شاخه 19 5,570 (0.00%)0 نمودار تغییر قیمت هر کیلو قوطی 60x40
  هر کیلو قوطی 40x100 ایرانی شاخه 28 5,680 (0.00%)0 نمودار تغییر قیمت هر کیلو قوطی 40x100
  هر کیلو قوطی 70x70 ایرانی شاخه 27 5,570 (0.00%)0 نمودار تغییر قیمت هر کیلو قوطی 70x70
  هر کیلو قوطی 80x40 ایرانی شاخه 23 5,570 (0.00%)0 نمودار تغییر قیمت هر کیلو قوطی 80x40

ناودانی

نوع و سایز تولید کننده شاخه وزن قیمت ( تومان ) تغییر
  هر کیلو ناودانی 6.5 6 متری 42 4,650 (0.00%)0 نمودار تغییر قیمت هر کیلو ناودانی 6.5
  هر کیلو ناودانی 8 6 متری 42 4,400 (0.00%)0 نمودار تغییر قیمت هر کیلو ناودانی 8
  هر کیلو ناودانی 10 6 متری 52 4,400 (0.00%)0 نمودار تغییر قیمت هر کیلو ناودانی 10
  هر کیلو ناودانی 12 6 متری 64 4,400 (0.00%)0 نمودار تغییر قیمت هر کیلو ناودانی 12
  هر کیلو ناودانی 14 12 متری 155 4,450 (0.00%)0 نمودار تغییر قیمت هر کیلو ناودانی 14
  هر کیلو ناودانی 16 12 متری 170 4,450 (0.00%)0 نمودار تغییر قیمت هر کیلو ناودانی 16
  هر کیلو ناودانی 18 12 متری 215 6,400 (0.00%)0 نمودار تغییر قیمت هر کیلو ناودانی 18
  هر کیلو ناودانی 20 12 متری 230 6,400 (0.00%)0 نمودار تغییر قیمت هر کیلو ناودانی 20

صفحه ستون

نوع و سایز تولید کننده شاخه وزن قیمت ( تومان ) تغییر
  هر کیلو ورق 8 فولاد مبارکه برش خورده - 5,500 (0.00%)0 نمودار تغییر قیمت هر کیلو ورق 8
  هر کیلو ورق 10 فولاد مبارکه برش خورده - 5,500 (0.00%)0 نمودار تغییر قیمت هر کیلو ورق 10
  هر کیلو ورق 12 فولاد مبارکه برش خورده - 5,500 (0.00%)0 نمودار تغییر قیمت هر کیلو ورق 12
  هر کیلو ورق 15 فولاد مبارکه برش خورده - 5,500 (0.00%)0 نمودار تغییر قیمت هر کیلو ورق 15
  هر کیلو ورق 20 اکسین / کاویان برش خورده - 5,430 (0.00%)0 نمودار تغییر قیمت هر کیلو ورق 20
  هر کیلو ورق 25 اکسین / کاویان برش خورده - 5,430 (0.00%)0 نمودار تغییر قیمت هر کیلو ورق 25

نبشی

نوع و سایز تولید کننده شاخه وزن قیمت ( تومان ) تغییر
  هر کیلو نبشی 3 ایرانی 6 متری 9 4,430 (0.00%)0 نمودار تغییر قیمت هر کیلو نبشی 3
  هر کیلو نبشی 4 ایرانی 6 متری 15 4,350 (0.00%)0 نمودار تغییر قیمت هر کیلو نبشی 4
  هر کیلو نبشی 5 ایرانی 6 متری 22 4,350 (0.00%)0 نمودار تغییر قیمت هر کیلو نبشی 5
  هر کیلو نبشی 6 ایرانی 6 متری 32 4,350 (0.00%)0 نمودار تغییر قیمت هر کیلو نبشی 6
  هر کیلو نبشی 8 ایرانی 6 متری 58 4,350 (0.00%)0 نمودار تغییر قیمت هر کیلو نبشی 8
  هر کیلو نبشی 10 ایرانی 6 متری 90 4,300 (0.00%)0 نمودار تغییر قیمت هر کیلو نبشی 10
  هر کیلو نبشی 12 ایرانی 6 متری 130 4,300 (0.00%)0 نمودار تغییر قیمت هر کیلو نبشی 12

ورق سیاه

نوع و سایز تولید کننده شاخه وزن قیمت ( تومان ) تغییر
  هر کیلو ورق سیاه 2 فولاد مبارکه رول 12 5,500 (0.00%)0 نمودار تغییر قیمت هر کیلو ورق سیاه 2
  هر کیلو ورق سیاه 3 فولاد مبارکه 6x1/5 220 5,600 (0.00%)0 نمودار تغییر قیمت هر کیلو ورق سیاه 3
  هر کیلو ورق سیاه 4 فولاد مبارکه 6x1/5 290 5,500 (0.00%)0 نمودار تغییر قیمت هر کیلو ورق سیاه 4
  هر کیلو ورق سیاه 5 فولاد مبارکه 6x1/5 360 5,420 (0.00%)0 نمودار تغییر قیمت هر کیلو ورق سیاه 5
  هر کیلو ورق سیاه 6 فولاد مبارکه 6x1/5 435 5,500 (0.00%)0 نمودار تغییر قیمت هر کیلو ورق سیاه 6
  هر کیلو ورق سیاه 8 فولاد مبارکه 6x1/5 580 5,500 (0.00%)0 نمودار تغییر قیمت هر کیلو ورق سیاه 8
  هر کیلو ورق سیاه 10 فولاد مبارکه 6x1/5 720 5,500 (0.00%)0 نمودار تغییر قیمت هر کیلو ورق سیاه 10
  هر کیلو ورق سیاه 12 فولاد مبارکه 6x1/5 865 5,500 (0.00%)0 نمودار تغییر قیمت هر کیلو ورق سیاه 12
  هر کیلو ورق سیاه 15 فولاد مبارکه 6x1/5 1080 5,500 (0.00%)0 نمودار تغییر قیمت هر کیلو ورق سیاه 15
  هر کیلو ورق سیاه 20 اکسین 6x1/5 1445 5,400 (0.00%)0 نمودار تغییر قیمت هر کیلو ورق سیاه 20
  هر کیلو ورق سیاه 25 اکسین 6x1/5 1805 5,400 (0.00%)0 نمودار تغییر قیمت هر کیلو ورق سیاه 25
  هر کیلو ورق سیاه 30 اکسین 6x1/5 2165 5,350 (0.00%)0 نمودار تغییر قیمت هر کیلو ورق سیاه 30

تسمه

نوع و سایز تولید کننده شاخه وزن قیمت ( تومان ) تغییر
  هر کیلو تسمه 20x5 ایرانی 12 متری 2 4,900 (0.00%)0 نمودار تغییر قیمت هر کیلو تسمه 20x5
  هر کیلو تسمه 25x5 ایرانی 12 متری - 4,900 (0.00%)0 نمودار تغییر قیمت هر کیلو تسمه 25x5
  هر کیلو تسمه 30x5 ایرانی 12 متری - 4,900 (0.00%)0 نمودار تغییر قیمت هر کیلو تسمه 30x5
  هر کیلو تسمه 40x5 ایرانی 12 متری - 4,900 (0.00%)0 نمودار تغییر قیمت هر کیلو تسمه 40x5
  هر کیلو تسمه 50x5 ایرانی 12 متری - 4,900 (0.00%)0 نمودار تغییر قیمت هر کیلو تسمه 50x5

مفتول

نوع و سایز تولید کننده شاخه وزن قیمت ( تومان ) تغییر
  هر کیلو حرارتی - - 4,850 (0.00%)0 نمودار تغییر قیمت هر کیلو حرارتی
  هر کیلو زیگزاگ - - 4,950 (0.00%)0 نمودار تغییر قیمت هر کیلو زیگزاگ
  هر کیلو سیم فابریک 1.5 - - 5,350 (0.00%)0 نمودار تغییر قیمت هر کیلو سیم فابریک 1.5
  هر کیلو سیم فابریک 2.5 - - 5,350 (0.00%)0 نمودار تغییر قیمت هر کیلو سیم فابریک 2.5
  هر کیلو سیم تسمه 1.5 - - 5,250 (0.00%)0 نمودار تغییر قیمت هر کیلو سیم تسمه 1.5
  هر کیلو سیم تسمه 2.5 - - 5,250 (0.00%)0 نمودار تغییر قیمت هر کیلو سیم تسمه 2.5

خاموت

نوع و سایز تولید کننده شاخه وزن قیمت ( تومان ) تغییر
  هر کیلو خاموت 8 - - - 4,750 (0.00%)0 نمودار تغییر قیمت هر کیلو خاموت 8
  هر کیلو خاموت 10 - - - 4,450 (0.00%)0 نمودار تغییر قیمت هر کیلو خاموت 10
  هر کیلو خاموت مهندسی 8 - - - 4,900 (0.00%)0 نمودار تغییر قیمت هر کیلو خاموت مهندسی 8
  هر کیلو خاموت مهندسی 10 - - - 4,500 (0.00%)0 نمودار تغییر قیمت هر کیلو خاموت مهندسی 10
  هر کیلو خاموت سنجاقی 8 - - - 4,900 (0.00%)0 نمودار تغییر قیمت هر کیلو خاموت سنجاقی 8
  هر کیلو خاموت سنجاقی 10 - - - 4,500 (0.00%)0 نمودار تغییر قیمت هر کیلو خاموت سنجاقی 10

ورق گالوانیزه

نوع و سایز تولید کننده شاخه وزن قیمت ( تومان ) تغییر
  هر کیلو ورق گالوانیزه 0/4 ایرانی 1 و 1.25 5.7 8,700 (0.00%)0 نمودار تغییر قیمت هر کیلو ورق گالوانیزه 0/4
  هر کیلو ورق گالوانیزه 0/5 ایرانی 1 و 1.25 5.7 7,900 (0.00%)0 نمودار تغییر قیمت هر کیلو ورق گالوانیزه 0/5
  هر کیلو ورق گالوانیزه 0/6 ایرانی 1 و 1.25 5.7 7,600 (0.00%)0 نمودار تغییر قیمت هر کیلو ورق گالوانیزه 0/6
  هر کیلو ورق گالوانیزه 0/7 ایرانی 1 و 1.25 5.7 6,800 (0.00%)0 نمودار تغییر قیمت هر کیلو ورق گالوانیزه 0/7
  هر کیلو ورق گالوانیزه 0/8 ایرانی 1 و 1.25 5.7 6,900 (0.00%)0 نمودار تغییر قیمت هر کیلو ورق گالوانیزه 0/8
  هر کیلو ورق گالوانیزه 0/9 ایرانی 1 و 1.25 5.7 6,800 (0.00%)0 نمودار تغییر قیمت هر کیلو ورق گالوانیزه 0/9
  هر کیلو ورق گالوانیزه 1 ایرانی 1 و 1.25 5.7 6,800 (0.00%)0 نمودار تغییر قیمت هر کیلو ورق گالوانیزه 1
  هر کیلو ورق گالوانیزه 1.25 ایرانی 1 و 1.25 5.7 6,800 (0.00%)0 نمودار تغییر قیمت هر کیلو ورق گالوانیزه 1.25
  هر کیلو ورق گالوانیزه 1.5 ایرانی 1 و 1.25 5.7 6,800 (0.00%)0 نمودار تغییر قیمت هر کیلو ورق گالوانیزه 1.5
  هر کیلو ورق گالوانیزه 2 ایرانی 1 و 1.25 5.7 6,800 (0.00%)0 نمودار تغییر قیمت هر کیلو ورق گالوانیزه 2
توضيحات

برچسب ها:
قیمت آهن,قیمت میلگرد,قیمت نبشی,قیمت صفحه ستون,قیمت ورق گالوانیزه,قیمت پروفیل,قیمت ناودانی,قیمت آهن آلات،قیمت روز آهن,قیمت روز میلگرد,قیمت روز,قیمت تسمه,قیمت تیرآهن ذوب آهن,قیمت های ذوب آهن,قیمت آهن فولاد مبارکه,قیمت روز آهن آلات