کانال تلگرام ایران جیب

آخرین اخبار

کیان برناکیان برنا

آخرین به روز رسانی در تاریخ سه شنبه، ۲۳ اسفند ۱۴۰۱ ، ۱۰:۳۴:۲۰

واریان

آمپر قیمت ( تومان )
50 اتمی ۱,۱۵۰,۰۰۰
55 اتمی ۱,۲۵۰,۰۰۰
60 اتمی ۱,۴۵۰,۰۰۰
66 اتمی ۱,۳۵۰,۰۰۰
70 اتمی ۱,۴۵۰,۰۰۰
74 اتمی ۱,۶۵۰,۰۰۰
88 اتمی ۱,۴۰۰,۰۰۰
90 اتمی ۱,۹۰۰,۰۰۰
100 اتمی ۱,۷۰۰,۰۰۰
120 اتمی ۲,۶۰۰,۰۰۰
150 اتمی ۲,۹۰۰,۰۰۰
170 اتمی ۲,۹۰۰,۰۰۰
190 اتمی ...
200 اتمی ۳,۳۰۰,۰۰۰
بهار پرستوهابهار پرستوها

صبا باطری

آمپر قیمت ( تومان )
35 اتمی ...
45 اتمی ...
50 اتمی ۱,۰۹۰,۰۰۰
55 اتمی ۱,۱۹۰,۰۰۰
60 اتمی ۱,۲۸۰,۰۰۰
66 اتمی ۱,۳۸۵,۰۰۰
70 اتمی ۱,۴۶۰,۰۰۰
74 اتمی ۱,۵۳۰,۰۰۰
80 اتمی ...
88 اتمی ۱,۸۴۰,۰۰۰
90 اتمی ۱,۸۷۰,۰۰۰
100 اتمی ۲,۰۵۰,۰۰۰
120 اتمی ۲,۴۵۰,۰۰۰
150 اتمی ۲,۹۹۰,۰۰۰
170 اتمی ۳,۳۶۰,۰۰۰
190 اتمی ۳,۷۲۰,۰۰۰
200 اتمی ۳,۹۰۰,۰۰۰

ارس - پوشیتا - درنا

آمپر قیمت ( تومان )
35 اتمی ...
45 اتمی ...
50 اتمی ۱,۳۹۰,۰۰۰
55 اتمی ۱,۴۹۰,۰۰۰
60 اتمی ۱,۵۹۰,۰۰۰
66 اتمی ۱,۷۸۰,۰۰۰
70 اتمی ۱,۸۸۰,۰۰۰
74 اتمی ۱,۹۷۰,۰۰۰
80 اتمی ...
88 اتمی ---
90 اتمی ۲,۳۵۰,۰۰۰
100 اتمی ۲,۶۵۰,۰۰۰
120 اتمی ...
150 اتمی ۳,۹۰۰,۰۰۰
160 اتمی ...
190 اتمی ...
200 اتمی ...

سوزوکی

آمپر قیمت ( تومان )
35 اتمی ۱,۵۵۰,۰۰۰
45 اتمی ۱,۷۷۰,۰۰۰
50 اتمی ۱,۸۴۰,۰۰۰
55 اتمی ۱,۹۹۰,۰۰۰
60 اتمی ۲,۰۶۰,۰۰۰
66 اتمی ۲,۲۵۰,۰۰۰
70 اتمی ۲,۳۰۰,۰۰۰
74 اتمی ...
88 اتمی ۲,۷۲۰,۰۰۰
90 اتمی ۲,۷۵۰,۰۰۰
100 اتمی ۳,۰۹۰,۰۰۰
120 اتمی ۳,۸۹۰,۰۰۰
150 اتمی ۴,۹۰۰,۰۰۰
170 اتمی ۵,۵۰۰,۰۰۰
190 اتمی ۵,۹۰۰,۰۰۰
200 اتمی ۶,۲۰۰,۰۰۰

اوربیتال (وان)

آمپر قیمت ( تومان )
35 اتمی ۱,۴۵۰,۰۰۰
45 اتمی ۱,۶۵۰,۰۰۰
50 اتمی ۱,۶۹۰,۰۰۰
55 اتمی ۱,۷۹۰,۰۰۰
60 اتمی ۱,۸۹۰,۰۰۰
66 اتمی ۲,۰۵۰,۰۰۰
70 اتمی ۲,۱۸۰,۰۰۰
74 اتمی ۲,۱۹۰,۰۰۰
88 اتمی ۲,۵۲۰,۰۰۰
90 اتمی ۲,۵۹۰,۰۰۰
100 اتمی ۲,۸۵۰,۰۰۰
120 اتمی ۳,۶۶۰,۰۰۰
150 اتمی ۴,۵۵۰,۰۰۰
170 اتمی ۵,۰۶۰,۰۰۰
190 اتمی ۵,۲۰۰,۰۰۰
200 اتمی ۵,۵۰۰,۰۰۰

اتمیک

آمپر قیمت ( تومان )
35 اتمی ...
45 اتمی ...
50 اتمی ...
55 اتمی ...
60 اتمی ...
66 اتمی ...
70 اتمی ...
74 اتمی ...
88 اتمی ...
100 اتمی ...
150 اتمی ...
190 اتمی ...
200 اتمی ...

اتمیک (توان)

آمپر قیمت ( تومان )
35 ---
45 ...
50 ...
55 ...
60 ...
66 ...
70 ...
74 ...
88 ...
90 ---
100 ...
120 ---
150 ---
190 ---

برنا

آمپر قیمت ( تومان )
35 اتمی ۱,۲۰۰,۰۰۰
45 اتمی ۱,۴۰۰,۰۰۰
50 اتمی ۱,۴۲۰,۰۰۰
55 اتمی ۱,۵۵۰,۰۰۰
60 اتمی ۱,۶۲۰,۰۰۰
62 اتمی ۱,۶۴۰,۰۰۰
66 اتمی ۱,۸۰۰,۰۰۰
70 اتمی ۱,۹۰۰,۰۰۰
74 اتمی ۱,۹۹۰,۰۰۰
80 اتمی ---
88 اتمی ۲,۴۰۰,۰۰۰
90 اتمی ۲,۴۵۰,۰۰۰
100 اتمی ۲,۷۰۰,۰۰۰
120 اتمی ۳,۳۰۰,۰۰۰
150 اتمی ۴,۰۵۰,۰۰۰
160 اتمی ...
190 اتمی ۴,۹۸۰,۰۰۰
200 اتمی ۵,۳۰۰,۰۰۰

اوربیتال وان سیلور

آمپر قیمت ( تومان )
35 اتمی ۱,۴۵۰,۰۰۰
45 اتمی ۱,۶۵۰,۰۰۰
50 اتمی ۱,۶۹۰,۰۰۰
55 اتمی ۱,۷۹۰,۰۰۰
60 اتمی ۱,۸۹۰,۰۰۰
66 اتمی ۲,۰۵۰,۰۰۰
70 اتمی ۲,۱۸۰,۰۰۰
74 اتمی ۲,۱۹۰,۰۰۰
88 اتمی ۲,۵۲۰,۰۰۰
90 اتمی ۲,۵۹۰,۰۰۰
100 اتمی ۲,۸۵۰,۰۰۰
120 اتمی ۳,۶۶۰,۰۰۰
150 اتمی ۴,۵۵۰,۰۰۰
170 اتمی ۵,۰۶۰,۰۰۰
190 اتمی ۵,۲۰۰,۰۰۰
200 اتمی ۵,۵۰۰,۰۰۰

سیلور - توربو

آمپر قیمت ( تومان )
35 اتمی ...
45 اتمی ...
50 اتمی ۱,۳۹۰,۰۰۰
55 اتمی ۱,۴۹۰,۰۰۰
60 اتمی ۱,۵۹۰,۰۰۰
66 اتمی ۱,۷۸۰,۰۰۰
70 اتمی ۱,۸۸۰,۰۰۰
74 اتمی ۱,۹۷۰,۰۰۰
80 اتمی ...
88 اتمی ...
90 اتمی ۲,۳۵۰,۰۰۰
100 اتمی ۲,۶۵۰,۰۰۰
120 اتمی ...
150 اتمی ۳,۹۰۰,۰۰۰
160 اتمی ...
190 اتمی ...
200 اتمی ...

اوربیتال پریمیوم

آمپر قیمت ( تومان )
35 اتمی ۱,۵۵۰,۰۰۰
45 اتمی ۱,۷۷۰,۰۰۰
50 اتمی ۱,۸۴۰,۰۰۰
55 اتمی ۱,۹۹۰,۰۰۰
60 اتمی ۲,۰۶۰,۰۰۰
66 اتمی ۲,۲۵۰,۰۰۰
70 اتمی ۲,۳۰۰,۰۰۰
74 اتمی ...
88 اتمی ۲,۷۲۰,۰۰۰
90 اتمی ۲,۷۵۰,۰۰۰
100 اتمی ۳,۰۹۰,۰۰۰
120 اتمی ۳,۸۹۰,۰۰۰
150 اتمی ۴,۹۰۰,۰۰۰
170 اتمی ۵,۵۰۰,۰۰۰
190 اتمی ۵,۹۰۰,۰۰۰
200 اتمی ۶,۲۰۰,۰۰۰

سولیفان - ویگور - زئوس - آپادانا - ماموت - آذر

آمپر قیمت ( تومان )
35 اتمی ...
45 اتمی ...
50 اتمی ۱,۳۹۰,۰۰۰
55 اتمی ۱,۴۹۰,۰۰۰
60 اتمی ۱,۵۹۰,۰۰۰
66 اتمی ۱,۷۸۰,۰۰۰
70 اتمی ۱,۸۸۰,۰۰۰
74 اتمی ۱,۹۷۰,۰۰۰
80 اتمی ...
88 اتمی ...
90 اتمی ۲,۳۵۰,۰۰۰
100 اتمی ۲,۶۵۰,۰۰۰
120 اتمی ...
150 اتمی ۳,۹۰۰,۰۰۰
170 اتمی ...
190 اتمی ...
200 اتمی ...

زیتکس

آمپر قیمت ( تومان )
35 اتمی ...
45 اتمی ...
50 اتمی ۱,۵۵۰,۰۰۰
55 اتمی ۱,۹۹۰,۰۰۰
60 اتمی ۲,۰۶۰,۰۰۰
62 اتمی ۲,۰۸۰,۰۰۰
66 اتمی ۲,۲۵۰,۰۰۰
70 اتمی ۲,۳۰۰,۰۰۰
74 اتمی ۲,۳۳۰,۰۰۰
88 اتمی ۲,۷۲۰,۰۰۰
90 اتمی ۲,۷۵۰,۰۰۰
100 اتمی ۳,۰۹۰,۰۰۰
120 اتمی ۳,۸۹۰,۰۰۰
150 اتمی ۴,۹۰۰,۰۰۰
170 اتمی ۵,۵۰۰,۰۰۰
190 اتمی ۵,۹۰۰,۰۰۰
200 اتمی ۶,۲۰۰,۰۰۰

اوربیتال EFB

آمپر قیمت ( تومان )
35 اتمی ...
45 اتمی ...
50 اتمی ۲,۰۹۰,۰۰۰
55 اتمی ...
60 اتمی ۲,۳۶۰,۰۰۰
66 اتمی ...
70 اتمی ۲,۶۵۰,۰۰۰
74 اتمی ...
80 اتمی ۲,۸۹۰,۰۰۰
88 اتمی ...
90 اتمی ...
100 اتمی ...
120 اتمی ...
150 اتمی ...
170 اتمی ...
190 اتمی ...
200 اتمی ...

گلوبال

آمپر قیمت ( تومان )
35 اتمی ۱,۰۴۰,۰۰۰
45 اتمی ۱,۱۴۰,۰۰۰
50 اتمی ۱,۱۰۰,۰۰۰
55 اتمی ۱,۲۱۰,۰۰۰
60 اتمی ۱,۲۰۰,۰۰۰
62 اتمی ۱,۲۷۰,۰۰۰
66 اتمی ۱,۳۵۰,۰۰۰
70 اتمی ۱,۳۸۰,۰۰۰
74 اتمی ۱,۴۴۰,۰۰۰
88 اتمی ۱,۶۸۰,۰۰۰
90 اتمی ۱,۷۰۰,۰۰۰
100 اتمی ۱,۸۵۰,۰۰۰
120 اتمی ۲,۴۸۰,۰۰۰
150 اتمی ۲,۸۰۰,۰۰۰
170 اتمی ۲,۹۹۰,۰۰۰
190 اتمی ۳,۴۰۰,۰۰۰
200 اتمی ۳,۵۷۰,۰۰۰

تینو

آمپر قیمت ( تومان )
35 اتمی ...
45اتمی ...
50 اتمی ۱,۳۹۰,۰۰۰
55 اتمی ۱,۴۹۰,۰۰۰
60 اتمی ۱,۵۹۰,۰۰۰
66 اتمی ۱,۷۸۰,۰۰۰
70 اتمی ۱,۸۸۰,۰۰۰
74 اتمی ۱,۹۷۰,۰۰۰
80 اتمی ...
88 اتمی ...
90 اتمی ۲,۳۵۰,۰۰۰
100 اتمی ۲,۶۵۰,۰۰۰
120 اتمی ...
150 اتمی ۳,۹۰۰,۰۰۰
160 اتمی ...
190 اتمی ...
200 اتمی ...

کارپیل

آمپر قیمت ( تومان )
35 اتمی ...
45 اتمی ...
50 اتمی ۱,۳۹۰,۰۰۰
55 اتمی ۱,۴۹۰,۰۰۰
60 اتمی ۱,۵۹۰,۰۰۰
66 اتمی ۱,۷۸۰,۰۰۰
70 اتمی ۱,۸۸۰,۰۰۰
74 اتمی ۱,۹۷۰,۰۰۰
80 اتمی ...
88 اتمی ...
90 اتمی ۲,۳۵۰,۰۰۰
100 اتمی ۲,۶۵۰,۰۰۰
120 اتمی ...
150 اتمی ۳,۹۰۰,۰۰۰
160 اتمی ...
190 اتمی ...
200 اتمی ...
بستن
بیمه بازار