کانال تلگرام ایران جیب

آخرین اخبار

کیان برناکیان برنا

آخرین به روز رسانی در تاریخ شنبه، ۹ مهر ۱۴۰۱ ، ۰۸:۴۷:۲۹

سهند

آمپر قیمت ( تومان )
50 اتمی ۵۵۵,۰۰۰
55 اتمی ۶۳۰,۰۰۰
60 اتمی ۶۸۰,۰۰۰
66 اتمی ۷۴۵,۰۰۰
70 اتمی ۷۴۵,۰۰۰
74 اتمی ۷۸۵,۰۰۰
90 اتمی ۹۴۵,۰۰۰
90 اسیدی ---
100 اسیدی ۱,۰۵۰,۰۰۰
120 اسیدی ۱,۱۵۰,۰۰۰
150 اسیدی ۱,۳۵۰,۰۰۰
200 اسیدی ۱,۸۰۰,۰۰۰

هندل

آمپر قیمت ( تومان )
55 اتمی ۵۵۰,۰۰۰
60 اتمی ۶۰۰,۰۰۰
66 اتمی ۶۶۰,۰۰۰
70 اتمی ۷۰۰,۰۰۰
74 اتمی ۷۴۰,۰۰۰

واریان

آمپر قیمت ( تومان )
50 اتمی ۵۵۵,۰۰۰
55 اتمی ۶۳۵,۰۰۰
60 اتمی ۶۸۵,۰۰۰
66 اتمی ۷۴۵,۰۰۰
70 اتمی ۷۵۰,۰۰۰
74 اتمی ۷۹۰,۰۰۰
88 اتمی ...
100 اتمی ۱,۰۵۰,۰۰۰
120 اتمی ۱,۱۵۰,۰۰۰
150 اتمی ...
190 اتمی ...
170 اتمی ...
200 اتمی ...

صبا باطری

آمپر قیمت ( تومان )
35 اتمی ...
45 اتمی ...
50 اتمی ۷۳۰,۰۰۰
55 اتمی ۷۸۵,۰۰۰
60 اتمی ۸۴۰,۰۰۰
66 اتمی ۹۲۰,۰۰۰
70 اتمی ۹۵۰,۰۰۰
74 اتمی ۹۹۵,۰۰۰
80 اتمی ...
88 اتمی ۱,۱۵۰,۰۰۰
90 اتمی ۱,۱۷۰,۰۰۰
100 اتمی ۱,۲۸۰,۰۰۰
120 اتمی ۱,۵۳۰,۰۰۰
150 اتمی ۱,۹۵۰,۰۰۰
170 اتمی ۲,۲۰۰,۰۰۰
190 اتمی ۲,۴۵۰,۰۰۰
200 اتمی ۲,۵۵۰,۰۰۰

پوما

آمپر قیمت ( تومان )
35 ---
45 ---
55 ۵۱۱,۰۰۰
60 ۵۳۳,۰۰۰
62 ---
66 ---
70 ۶۵۱,۰۰۰
74 ---
88 ---
90 ۸۳۵,۰۰۰
100 ۹۳۰,۰۰۰
120 ---
150 ---
170 ---
200 ---

آرارات

آمپر قیمت ( تومان )
35 ---
45 ---
55 ۳۶۰,۰۰۰
60 ---
62 ۴۰۵,۰۰۰
66 ۴۳۰,۰۰۰
70 ---
74 ۴۸۳,۰۰۰
80 ---
88 ---
90 ---
100 ---
120 ---
150 ---
170 ---
180 ---
200 ---

ارس - پوشیتا - درنا

آمپر قیمت ( تومان )
35 اتمی ...
45 اتمی ...
50 اتمی ۸۷۰,۰۰۰
55 اتمی ۹۴۰,۰۰۰
60 اتمی ۱,۰۰۰,۰۰۰
66 اتمی ۱,۱۰۰,۰۰۰
70 اتمی ۱,۱۵۰,۰۰۰
74 اتمی ۱,۱۹۰,۰۰۰
80 اتمی ...
88 اتمی ---
90 اتمی ۱,۴۸۰,۰۰۰
100 اتمی ۱,۶۵۰,۰۰۰
120 اتمی ...
150 اتمی ۲,۴۰۰,۰۰۰
160 اتمی ...
190 اتمی ...
200 اتمی ...

سوزوکی

آمپر قیمت ( تومان )
35 اتمی ۱,۰۴۰,۰۰۰
45 اتمی ۱,۱۴۰,۰۰۰
50 اتمی ۱,۱۷۰,۰۰۰
55 اتمی ۱,۲۱۰,۰۰۰
60 اتمی ۱,۲۵۰,۰۰۰
66 اتمی ۱,۳۴۰,۰۰۰
70 اتمی ۱,۳۸۰,۰۰۰
74 اتمی ۱,۴۴۰,۰۰۰
88 اتمی ۱,۶۸۰,۰۰۰
90 اتمی ۱,۷۰۰,۰۰۰
100 اتمی ۱,۸۵۰,۰۰۰
120 اتمی ۲,۴۸۰,۰۰۰
150 اتمی ۲,۸۰۰,۰۰۰
170 اتمی ۲,۹۹۰,۰۰۰
190 اتمی ۳,۴۰۰,۰۰۰
200 اتمی ۳,۵۷۰,۰۰۰

اوربیتال (وان)

آمپر قیمت ( تومان )
35 اتمی ۹۹۰,۰۰۰
45 اتمی ۱,۰۹۰,۰۰۰
50 اتمی ۱,۱۲۰,۰۰۰
55 اتمی ۱,۱۶۰,۰۰۰
60 اتمی ۱,۲۰۰,۰۰۰
66 اتمی ۱,۲۹۰,۰۰۰
70 اتمی ۱,۳۳۰,۰۰۰
74 اتمی ۱,۳۹۰,۰۰۰
88 اتمی ۱,۶۳۰,۰۰۰
90 اتمی ۱,۶۵۰,۰۰۰
100 اتمی ۱,۸۰۰,۰۰۰
120 اتمی ۲,۴۳۰,۰۰۰
150 اتمی ۲,۷۵۰,۰۰۰
170 اتمی ۲,۹۴۰,۰۰۰
190 اتمی ۳,۳۵۰,۰۰۰
200 اتمی ۳,۴۹۰,۰۰۰

اتمیک

آمپر قیمت ( تومان )
35 اتمی ۶۱۵,۰۰۰
45 اتمی ۶۹۵,۰۰۰
50 اتمی ۶۸۰,۰۰۰
55 اتمی ۷۱۵,۰۰۰
60 اتمی ۷۶۵,۰۰۰
66 اتمی ۸۳۵,۰۰۰
70 اتمی ۸۹۵,۰۰۰
74 اتمی ۹۲۵,۰۰۰
88 اتمی ...
100 اتمی ۱,۲۵۰,۰۰۰
150 اتمی ۱,۸۰۰,۰۰۰
190 اتمی ۲,۲۵۰,۰۰۰
200 اتمی ۲,۳۳۰,۰۰۰

اتمیک (توان)

آمپر قیمت ( تومان )
35 ---
45 ۳۷۰,۰۰۰
50 ۳۵۰,۰۰۰
55 ۳۸۰,۰۰۰
60 ۴۱۰,۰۰۰
66 ۴۴۵,۰۰۰
70 ۴۸۰,۰۰۰
74 ۴۹۵,۰۰۰
88 ۵۹۵,۰۰۰
90 ---
100 ۶۹۵,۰۰۰
120 ---
150 ---
190 ---

برنا

آمپر قیمت ( تومان )
35 اتمی ۹۴۰,۰۰۰
45 اتمی ۱,۰۴۰,۰۰۰
50 اتمی ۱,۰۶۰,۰۰۰
55 اتمی ۱,۰۹۰,۰۰۰
60 اتمی ۱,۲۵۰,۰۰۰
62 اتمی ۱,۲۷۰,۰۰۰
66 اتمی ۱,۳۴۰,۰۰۰
70 اتمی ۱,۳۸۰,۰۰۰
74 اتمی ۱,۴۴۰,۰۰۰
80 اتمی ---
88 اتمی ۱,۶۸۰,۰۰۰
90 اتمی ۱,۵۸۰,۰۰۰
100 اتمی ۱,۷۵۰,۰۰۰
120 اتمی ۲,۳۴۰,۰۰۰
150 اتمی ۲,۶۵۰,۰۰۰
160 اتمی ...
190 اتمی ۳,۲۵۰,۰۰۰
200 اتمی ۳,۳۹۰,۰۰۰

اوربیتال وان سیلور

آمپر قیمت ( تومان )
35 اتمی ۱,۰۱۰,۰۰۰
45 اتمی ۱,۱۱۰,۰۰۰
50 اتمی ۱,۱۴۰,۰۰۰
55 اتمی ۱,۱۸۰,۰۰۰
60 اتمی ۱,۲۲۰,۰۰۰
66 اتمی ۱,۳۱۰,۰۰۰
70 اتمی ۱,۳۵۰,۰۰۰
74 اتمی ۱,۴۱۰,۰۰۰
88 اتمی ۱,۶۵۰,۰۰۰
90 اتمی ۱,۶۷۰,۰۰۰
100 اتمی ۱,۸۲۰,۰۰۰
120 اتمی ۲,۴۵۰,۰۰۰
150 اتمی ۲,۷۷۰,۰۰۰
170 اتمی ۲,۹۶۰,۰۰۰
190 اتمی ۳,۳۷۰,۰۰۰
200 اتمی ۳,۵۴۰,۰۰۰

سیلور - توربو

آمپر قیمت ( تومان )
35 اتمی ...
45 اتمی ...
50 اتمی ۸۷۰,۰۰۰
55 اتمی ۹۴۰,۰۰۰
60 اتمی ۱,۰۰۰,۰۰۰
66 اتمی ۱,۱۰۰,۰۰۰
70 اتمی ۱,۱۵۰,۰۰۰
74 اتمی ۱,۱۹۰,۰۰۰
80 اتمی ...
88 اتمی ...
90 اتمی ۱,۴۸۰,۰۰۰
100 اتمی ۱,۶۵۰,۰۰۰
120 اتمی ...
150 اتمی ۲,۴۰۰,۰۰۰
160 اتمی ...
190 اتمی ...
200 اتمی ...

اوربیتال پریمیوم

آمپر قیمت ( تومان )
35 اتمی ۱,۰۹۰,۰۰۰
45 اتمی ۱,۱۵۰,۰۰۰
50 اتمی ۱,۱۹۰,۰۰۰
55 اتمی ۱,۲۵۰,۰۰۰
60 اتمی ۱,۲۸۰,۰۰۰
66 اتمی ۱,۳۵۰,۰۰۰
70 اتمی ۱,۴۰۰,۰۰۰
74 اتمی ۱,۴۵۰,۰۰۰
88 اتمی ۱,۶۸۰,۰۰۰
90 اتمی ۱,۷۰۰,۰۰۰
100 اتمی ۱,۸۹۰,۰۰۰
120 اتمی ۲,۱۹۰,۰۰۰
150 اتمی ۲,۶۹۰,۰۰۰
170 اتمی ۳,۰۵۰,۰۰۰
190 اتمی ۳,۱۵۰,۰۰۰
200 اتمی ۳,۴۰۰,۰۰۰

سولیفان - ویگور - زئوس - آپادانا - ماموت - آذر

آمپر قیمت ( تومان )
35 اتمی ...
45 اتمی ...
50 اتمی ۷۵۰,۰۰۰
55 اتمی ۸۰۵,۰۰۰
60 اتمی ۸۶۰,۰۰۰
66 اتمی ۹۴۰,۰۰۰
70 اتمی ۹۷۰,۰۰۰
74 اتمی ۱,۰۱۵,۰۰۰
80 اتمی ...
88 اتمی ۱,۱۸۰,۰۰۰
90 اتمی ۱,۲۰۰,۰۰۰
100 اتمی ۱,۳۱۰,۰۰۰
120 اتمی ۱,۵۶۰,۰۰۰
150 اتمی ۲,۰۰۰,۰۰۰
170 اتمی ۲,۲۵۰,۰۰۰
190 اتمی ۲,۵۰۰,۰۰۰
200 اتمی ۲,۶۰۰,۰۰۰

زیتکس

آمپر قیمت ( تومان )
35 اتمی ۱,۰۴۰,۰۰۰
45 اتمی ۱,۱۴۰,۰۰۰
50 اتمی ۱,۱۷۰,۰۰۰
55 اتمی ۱,۲۱۰,۰۰۰
60 اتمی ۱,۲۵۰,۰۰۰
62 اتمی ۱,۲۷۰,۰۰۰
66 اتمی ۱,۳۴۰,۰۰۰
70 اتمی ۱,۳۸۰,۰۰۰
74 اتمی ۱,۴۴۰,۰۰۰
88 اتمی ۱,۶۸۰,۰۰۰
90 اتمی ۱,۷۰۰,۰۰۰
100 اتمی ۱,۸۵۰,۰۰۰
120 اتمی ۲,۴۸۰,۰۰۰
150 اتمی ۲,۸۰۰,۰۰۰
170 اتمی ۲,۹۹۰,۰۰۰
190 اتمی ۳,۴۰۰,۰۰۰
200 اتمی ۳,۵۷۰,۰۰۰

اوربیتال EFB

آمپر قیمت ( تومان )
35 اتمی ...
45 اتمی ...
50 اتمی ۱,۲۹۰,۰۰۰
55 اتمی ...
60 اتمی ۱,۴۴۰,۰۰۰
66 اتمی ...
70 اتمی ۱,۶۵۰,۰۰۰
74 اتمی ...
80 اتمی ۱,۸۹۰,۰۰۰
88 اتمی ...
90 اتمی ...
100 اتمی ...
120 اتمی ...
150 اتمی ...
170 اتمی ...
190 اتمی ...
200 اتمی ...

گلوبال

آمپر قیمت ( تومان )
35 اتمی ۱,۰۴۰,۰۰۰
45 اتمی ۱,۱۴۰,۰۰۰
50 اتمی ۱,۱۷۰,۰۰۰
55 اتمی ۱,۲۱۰,۰۰۰
60 اتمی ۱,۲۵۰,۰۰۰
62 اتمی ۱,۲۷۰,۰۰۰
66 اتمی ۱,۳۴۰,۰۰۰
70 اتمی ۱,۳۸۰,۰۰۰
74 اتمی ۱,۴۴۰,۰۰۰
88 اتمی ۱,۶۸۰,۰۰۰
90 اتمی ۱,۷۰۰,۰۰۰
100 اتمی ۱,۸۵۰,۰۰۰
120 اتمی ۲,۴۸۰,۰۰۰
150 اتمی ۲,۸۰۰,۰۰۰
170 اتمی ۲,۹۹۰,۰۰۰
190 اتمی ۳,۴۰۰,۰۰۰
200 اتمی ۳,۵۷۰,۰۰۰

تینو

آمپر قیمت ( تومان )
35 اتمی ...
45اتمی ...
50 اتمی ۸۷۰,۰۰۰
55 اتمی ۹۴۰,۰۰۰
60 اتمی ۱,۰۰۰,۰۰۰
66 اتمی ۱,۰۲۰,۰۰۰
70 اتمی ۱,۱۰۰,۰۰۰
74 اتمی ۱,۱۹۰,۰۰۰
80 اتمی ...
88 اتمی ...
90 اتمی ۱,۴۸۰,۰۰۰
100 اتمی ۱,۶۵۰,۰۰۰
120 اتمی ...
150 اتمی ۲,۴۰۰,۰۰۰
160 اتمی ...
190 اتمی ...
200 اتمی ...

کارپیل

آمپر قیمت ( تومان )
35 اتمی ...
45 اتمی ...
50 اتمی ۸۷۰,۰۰۰
55 اتمی ۹۴۰,۰۰۰
60 اتمی ۱,۰۰۰,۰۰۰
66 اتمی ۱,۱۰۰,۰۰۰
70 اتمی ۱,۱۵۰,۰۰۰
74 اتمی ۱,۱۹۰,۰۰۰
80 اتمی ...
88 اتمی ...
90 اتمی ۱,۴۸۰,۰۰۰
100 اتمی ۱,۶۵۰,۰۰۰
120 اتمی ...
150 اتمی ۲,۴۰۰,۰۰۰
160 اتمی ...
190 اتمی ...
200 اتمی ...