کانال تلگرام ایران جیب

آخرین اخبار

کیان برنا
سفیران ایرتور
تخفیفان
عظیم خودرو
زولا
قیمت ها با دریافت باتری کهنه محاسبه شده است
آخرین به روز رسانی در تاریخ یکشنبه، ۲۰ خرداد ۱۳۹۷ ، ۱۰:۲۰:۵۱

نیرو (صبا باطری)

آمپر قیمت ( تومان )
  50 اسیدی 150,000 نمودار تغییر قیمت 50 اسیدی
  55 اسیدی 160,000 نمودار تغییر قیمت 55 اسیدی
  60 اسیدی 170,000 نمودار تغییر قیمت 60 اسیدی
  66 اسیدی 190,000 نمودار تغییر قیمت 66 اسیدی
  70 اسیدی 200,000 نمودار تغییر قیمت 70 اسیدی
  74 اسیدی 210,000 نمودار تغییر قیمت 74 اسیدی
  80 اسیدی 230,000 نمودار تغییر قیمت 80 اسیدی
  88 اسیدی 240,000 نمودار تغییر قیمت 88 اسیدی
  90 اسیدی 240,000 نمودار تغییر قیمت 90 اسیدی
  100 اسیدی 270,000 نمودار تغییر قیمت 100 اسیدی
  120 اسیدی 310,000 نمودار تغییر قیمت 120 اسیدی
  150 اسیدی 380,000 نمودار تغییر قیمت 150 اسیدی
  170 اسیدی 420,000 نمودار تغییر قیمت 170 اسیدی
  200 اسیدی 480,000 نمودار تغییر قیمت 200 اسیدی
  50 اتمی 160,000 نمودار تغییر قیمت 50 اتمی
  55 اتمی 170,000 نمودار تغییر قیمت 55 اتمی
  60 اتمی 180,000 نمودار تغییر قیمت 60 اتمی
  66 اتمی 200,000 نمودار تغییر قیمت 66 اتمی
  74 اتمی 220,000 نمودار تغییر قیمت 74 اتمی
  90 اتمی 255,000 نمودار تغییر قیمت 90 اتمی
  200 اتمی --- نمودار تغییر قیمت 200 اتمی
دیجیتال مارکتینگ

پوما .دلکور . سین . شارک . رویال

آمپر قیمت ( تومان )
  35 175,000 نمودار تغییر قیمت 35
  35 پوما 175,000 نمودار تغییر قیمت 35 پوما
  45 210,000 نمودار تغییر قیمت 45
  45 پوما 210,000 نمودار تغییر قیمت 45 پوما
  55 240,000 نمودار تغییر قیمت 55
  60 260,000 نمودار تغییر قیمت 60
  62 270,000 نمودار تغییر قیمت 62
  65 280,000 نمودار تغییر قیمت 65
  66 280,000 نمودار تغییر قیمت 66
  70 300,000 نمودار تغییر قیمت 70
  74 310,000 نمودار تغییر قیمت 74
  80 --- نمودار تغییر قیمت 80
  88 370,000 نمودار تغییر قیمت 88
  90 380,000 نمودار تغییر قیمت 90
  100 410,000 نمودار تغییر قیمت 100
  120 470,000 نمودار تغییر قیمت 120
  150 570,000 نمودار تغییر قیمت 150
  160 --- نمودار تغییر قیمت 160
  170 630,000 نمودار تغییر قیمت 170
  180 --- نمودار تغییر قیمت 180
  200 720,000 نمودار تغییر قیمت 200
کانال تلگرام ایران جیب

جگوار - تایگر

آمپر قیمت ( تومان )
  35 190,000 نمودار تغییر قیمت 35
  45 220,000 نمودار تغییر قیمت 45
  55 255,000 نمودار تغییر قیمت 55
  60 280,000 نمودار تغییر قیمت 60
  62 290,000 نمودار تغییر قیمت 62
  66 305,000 نمودار تغییر قیمت 66
  70 325,000 نمودار تغییر قیمت 70
  74 345,000 نمودار تغییر قیمت 74
  80 375,000 نمودار تغییر قیمت 80
  88 410,000 نمودار تغییر قیمت 88
  90 420,000 نمودار تغییر قیمت 90
  100 465,000 نمودار تغییر قیمت 100
  120 550,000 نمودار تغییر قیمت 120
  150 690,000 نمودار تغییر قیمت 150
  170 --- نمودار تغییر قیمت 170
  180 --- نمودار تغییر قیمت 180
  200 900,000 نمودار تغییر قیمت 200
پت شاپ شاپرک

ارس - پوشیتا

آمپر قیمت ( تومان )
  55 200,000 نمودار تغییر قیمت 55
  60 210,000 نمودار تغییر قیمت 60
  62 220,000 نمودار تغییر قیمت 62
  70 250,000 نمودار تغییر قیمت 70
  74 260,000 نمودار تغییر قیمت 74
  150 420,000 نمودار تغییر قیمت 150

هایلوکس

آمپر قیمت ( تومان )
  35 160,000 نمودار تغییر قیمت 35
  45 190,000 نمودار تغییر قیمت 45
  55 205,000 نمودار تغییر قیمت 55
  60 225,000 نمودار تغییر قیمت 60
  62 230,000 نمودار تغییر قیمت 62
  66 235,000 نمودار تغییر قیمت 66
  70 245,000 نمودار تغییر قیمت 70
  75 250,000 نمودار تغییر قیمت 75
  88 325,000 نمودار تغییر قیمت 88
  90 330,000 نمودار تغییر قیمت 90
  100 345,000 نمودار تغییر قیمت 100
  120 425,000 نمودار تغییر قیمت 120
  150 505,000 نمودار تغییر قیمت 150
  170 565,000 نمودار تغییر قیمت 170
  200 665,000 نمودار تغییر قیمت 200

اوراستارت - سولایت - لاجیکس

آمپر قیمت ( تومان )
  35 165,000 نمودار تغییر قیمت 35
  45 175,000 نمودار تغییر قیمت 45
  55 195,000 نمودار تغییر قیمت 55
  60 205,000 نمودار تغییر قیمت 60
  66 225,000 نمودار تغییر قیمت 66
  70 245,000 نمودار تغییر قیمت 70
  74 255,000 نمودار تغییر قیمت 74
  80 --- نمودار تغییر قیمت 80
  88 300,000 نمودار تغییر قیمت 88
  90 305,000 نمودار تغییر قیمت 90
  100 320,000 نمودار تغییر قیمت 100
  120 400,000 نمودار تغییر قیمت 120
  150 480,000 نمودار تغییر قیمت 150
  160 500,000 نمودار تغییر قیمت 160
  170 510,000 نمودار تغییر قیمت 170
  180 --- نمودار تغییر قیمت 180
  200 580,000 نمودار تغییر قیمت 200

پرادو

آمپر قیمت ( تومان )
  35 150,000 نمودار تغییر قیمت 35
  45 160,000 نمودار تغییر قیمت 45
  55 170,000 نمودار تغییر قیمت 55
  60 190,000 نمودار تغییر قیمت 60
  62 195,000 نمودار تغییر قیمت 62
  66 205,000 نمودار تغییر قیمت 66
  70 220,000 نمودار تغییر قیمت 70
  75 230,000 نمودار تغییر قیمت 75
  88 275,000 نمودار تغییر قیمت 88
  90 280,000 نمودار تغییر قیمت 90
  100 310,000 نمودار تغییر قیمت 100
  120 370,000 نمودار تغییر قیمت 120
  150 470,000 نمودار تغییر قیمت 150
  160 500,000 نمودار تغییر قیمت 160
  200 630,000 نمودار تغییر قیمت 200

اوربیتال (سپاهان)

آمپر قیمت ( تومان )
  50 سیلد ( اتمی ) 190,000 نمودار تغییر قیمت 50 سیلد ( اتمی )
  55 سیلد ( اتمی ) 200,000 نمودار تغییر قیمت 55 سیلد ( اتمی )
  60 سیلد ( اتمی ) 220,000 نمودار تغییر قیمت 60 سیلد ( اتمی )
  66 سیلد ( اتمی ) 230,000 نمودار تغییر قیمت 66 سیلد ( اتمی )
  70 سیلد ( اتمی ) 250,000 نمودار تغییر قیمت 70 سیلد ( اتمی )
  74 سیلد ( اتمی ) 260,000 نمودار تغییر قیمت 74 سیلد ( اتمی )
  88 سیلد ( اتمی ) 300,000 نمودار تغییر قیمت 88 سیلد ( اتمی )
  100 سیلد ( اتمی ) 340,000 نمودار تغییر قیمت 100 سیلد ( اتمی )
  150 سیلد ( اتمی ) 480,000 نمودار تغییر قیمت 150 سیلد ( اتمی )
  200 سیلد ( اتمی ) 615,000 نمودار تغییر قیمت 200 سیلد ( اتمی )
  50 (اسیدی) 180,000 نمودار تغییر قیمت 50 (اسیدی)
  55 (اسیدی) 190,000 نمودار تغییر قیمت 55 (اسیدی)
  60 (اسیدی) 200,000 نمودار تغییر قیمت 60 (اسیدی)
  66 (اسیدی) 220,000 نمودار تغییر قیمت 66 (اسیدی)
  70 (اسیدی) 230,000 نمودار تغییر قیمت 70 (اسیدی)
  74 (اسیدی) 250,000 نمودار تغییر قیمت 74 (اسیدی)
  88 (اسیدی) 285,000 نمودار تغییر قیمت 88 (اسیدی)
  100 (اسیدی) 320,000 نمودار تغییر قیمت 100 (اسیدی)
  120 (اسیدی) 380,000 نمودار تغییر قیمت 120 (اسیدی)
  150 (اسیدی) 475,000 نمودار تغییر قیمت 150 (اسیدی)
  170 (اسیدی) 510,000 نمودار تغییر قیمت 170 (اسیدی)
  200 (اسیدی) 600,000 نمودار تغییر قیمت 200 (اسیدی)

اطلس

آمپر قیمت ( تومان )
  35 160,000 نمودار تغییر قیمت 35
  45 190,000 نمودار تغییر قیمت 45
  55 200,000 نمودار تغییر قیمت 55
  60 220,000 نمودار تغییر قیمت 60
  65 231,000 نمودار تغییر قیمت 65
  66 230,000 نمودار تغییر قیمت 66
  70 240,000 نمودار تغییر قیمت 70
  74 250,000 نمودار تغییر قیمت 74
  80 290,000 نمودار تغییر قیمت 80
  88 320,000 نمودار تغییر قیمت 88
  90 330,000 نمودار تغییر قیمت 90
  100 345,000 نمودار تغییر قیمت 100
  120 425,000 نمودار تغییر قیمت 120
  150 500,000 نمودار تغییر قیمت 150
  160 430,000 نمودار تغییر قیمت 160
  170 560,000 نمودار تغییر قیمت 170
  180 --- نمودار تغییر قیمت 180
  200 660,000 نمودار تغییر قیمت 200

آخرین قیمت انواع باطری خودرو در بازار تهران قیمت روز

سکه ثامن
زریک
بهار پرستوها
تورآنتالیا