کانال تلگرام ایران جیب

آخرین اخبار

کیان برنا
مستر بلیط
پرواز خارجی
قیمت ها با دریافت باتری کهنه محاسبه شده است
آخرین به روز رسانی در تاریخ چهارشنبه، ۲۶ دی ۱۳۹۷ ، ۱۰:۴۲:۰۷

فالکون

آمپر قیمت ( تومان )
  45 اتمی 381,000 نمودار تغییر قیمت 45 اتمی
  55 اتمی 469,000 نمودار تغییر قیمت 55 اتمی
  60 اتمی 513,000 نمودار تغییر قیمت 60 اتمی
  62 اتمی 530,000 نمودار تغییر قیمت 62 اتمی
  66 اتمی 565,000 نمودار تغییر قیمت 66 اتمی
  70 اتمی 585,000 نمودار تغییر قیمت 70 اتمی
  75 اتمی 645,000 نمودار تغییر قیمت 75 اتمی
  80 اتمی 689,000 نمودار تغییر قیمت 80 اتمی
  90 اتمی 777,000 نمودار تغییر قیمت 90 اتمی
  100 اتمی 865,000 نمودار تغییر قیمت 100 اتمی

کابوک

آمپر قیمت ( تومان )
  55 اتمی 287,000 نمودار تغییر قیمت 55 اتمی
  60 اتمی 315,000 نمودار تغییر قیمت 60 اتمی
  70 اتمی 370,000 نمودار تغییر قیمت 70 اتمی
  74 اتمی 392,000 نمودار تغییر قیمت 74 اتمی
کانال تلگرام ایران جیب

سهند

آمپر قیمت ( تومان )
  50 اتمی 260,000 نمودار تغییر قیمت 50 اتمی
  55 اتمی 287,000 نمودار تغییر قیمت 55 اتمی
  60 اتمی 315,000 نمودار تغییر قیمت 60 اتمی
  66 اتمی 348,000 نمودار تغییر قیمت 66 اتمی
  70 اتمی 370,000 نمودار تغییر قیمت 70 اتمی
  74 اتمی 392,000 نمودار تغییر قیمت 74 اتمی
  90 اتمی 480,000 نمودار تغییر قیمت 90 اتمی
  90 اسیدی 462,000 نمودار تغییر قیمت 90 اسیدی
  100 اسیدی 520,000 نمودار تغییر قیمت 100 اسیدی
  120 اسیدی 620,000 نمودار تغییر قیمت 120 اسیدی
  150 اسیدی 780,000 نمودار تغییر قیمت 150 اسیدی
  200 اسیدی 1,045,000 نمودار تغییر قیمت 200 اسیدی

هندل

آمپر قیمت ( تومان )
  55 اتمی 331,000 نمودار تغییر قیمت 55 اتمی
  60 اتمی 363,000 نمودار تغییر قیمت 60 اتمی
  66 اتمی 400,000 نمودار تغییر قیمت 66 اتمی
  70 اتمی 426,000 نمودار تغییر قیمت 70 اتمی
  74 اتمی 451,000 نمودار تغییر قیمت 74 اتمی

واریان

آمپر قیمت ( تومان )
  74 اتمی 302,000 نمودار تغییر قیمت 74 اتمی
  50 اتمی 210,000 نمودار تغییر قیمت 50 اتمی
  55 اتمی 228,000 نمودار تغییر قیمت 55 اتمی
  60 اتمی 249,000 نمودار تغییر قیمت 60 اتمی
  66 اتمی 271,000 نمودار تغییر قیمت 66 اتمی

نیرو (صبا باطری)

آمپر قیمت ( تومان )
  50 اسیدی 235,000 نمودار تغییر قیمت 50 اسیدی
  55 اسیدی 245,000 نمودار تغییر قیمت 55 اسیدی
  60 اسیدی 270,000 نمودار تغییر قیمت 60 اسیدی
  66 اسیدی 290,000 نمودار تغییر قیمت 66 اسیدی
  70 اسیدی 310,000 نمودار تغییر قیمت 70 اسیدی
  74 اسیدی 320,000 نمودار تغییر قیمت 74 اسیدی
  80 اسیدی --- نمودار تغییر قیمت 80 اسیدی
  88 اسیدی 470,000 نمودار تغییر قیمت 88 اسیدی
  90 اسیدی 460,000 نمودار تغییر قیمت 90 اسیدی
  100 اسیدی 520,000 نمودار تغییر قیمت 100 اسیدی
  120 اسیدی 620,000 نمودار تغییر قیمت 120 اسیدی
  150 اسیدی 800,000 نمودار تغییر قیمت 150 اسیدی
  170 اسیدی --- نمودار تغییر قیمت 170 اسیدی
  200 اسیدی 1,060,000 نمودار تغییر قیمت 200 اسیدی
  50 اتمی 250,000 نمودار تغییر قیمت 50 اتمی
  55 اتمی 260,000 نمودار تغییر قیمت 55 اتمی
  60 اتمی 280,000 نمودار تغییر قیمت 60 اتمی
  66 اتمی 300,000 نمودار تغییر قیمت 66 اتمی
  74 اتمی 330,000 نمودار تغییر قیمت 74 اتمی
  90 اتمی 470,000 نمودار تغییر قیمت 90 اتمی
  200 اتمی --- نمودار تغییر قیمت 200 اتمی

پوما .دلکور . سین . شارک . رویال

آمپر قیمت ( تومان )
  35 --- نمودار تغییر قیمت 35
  35 پوما 360,000 نمودار تغییر قیمت 35 پوما
  45 --- نمودار تغییر قیمت 45
  45 پوما 470,000 نمودار تغییر قیمت 45 پوما
  55 497,000 نمودار تغییر قیمت 55
  60 543,000 نمودار تغییر قیمت 60
  62 570,000 نمودار تغییر قیمت 62
  65 --- نمودار تغییر قیمت 65
  66 600,000 نمودار تغییر قیمت 66
  70 636,000 نمودار تغییر قیمت 70
  74 670,000 نمودار تغییر قیمت 74
  80 --- نمودار تغییر قیمت 80
  88 780,000 نمودار تغییر قیمت 88
  90 822,000 نمودار تغییر قیمت 90
  100 915,000 نمودار تغییر قیمت 100
  120 1,090,000 نمودار تغییر قیمت 120
  150 1,350,000 نمودار تغییر قیمت 150
  160 --- نمودار تغییر قیمت 160
  170 --- نمودار تغییر قیمت 170
  180 --- نمودار تغییر قیمت 180
  200 1,770,000 نمودار تغییر قیمت 200

سوزوکی

آمپر قیمت ( تومان )
  35 310,000 نمودار تغییر قیمت 35
  45 380,000 نمودار تغییر قیمت 45
  55 390,000 نمودار تغییر قیمت 55
  60 420,000 نمودار تغییر قیمت 60
  62 --- نمودار تغییر قیمت 62
  66 460,000 نمودار تغییر قیمت 66
  70 480,000 نمودار تغییر قیمت 70
  74 500,000 نمودار تغییر قیمت 74
  88 610,000 نمودار تغییر قیمت 88
  90 --- نمودار تغییر قیمت 90
  100 680,000 نمودار تغییر قیمت 100
  120 800,000 نمودار تغییر قیمت 120
  150 1,000,000 نمودار تغییر قیمت 150
  160 1,120,000 نمودار تغییر قیمت 160
  190 1,240,000 نمودار تغییر قیمت 190
  200 --- نمودار تغییر قیمت 200

اوربیتال (سپاهان)

آمپر قیمت ( تومان )
  35 ( اتمی ) 300,000 نمودار تغییر قیمت 35 ( اتمی )
  45 ( اتمی ) 360,000 نمودار تغییر قیمت 45 ( اتمی )
  50 ( اتمی ) 350,000 نمودار تغییر قیمت 50 ( اتمی )
  55 ( اتمی ) 370,000 نمودار تغییر قیمت 55 ( اتمی )
  60 ( اتمی ) 400,000 نمودار تغییر قیمت 60 ( اتمی )
  66 ( اتمی ) 440,000 نمودار تغییر قیمت 66 ( اتمی )
  70 ( اتمی ) 460,000 نمودار تغییر قیمت 70 ( اتمی )
  74 ( اتمی ) 480,000 نمودار تغییر قیمت 74 ( اتمی )
  88 ( اتمی ) 580,000 نمودار تغییر قیمت 88 ( اتمی )
  100 ( اتمی ) 650,000 نمودار تغییر قیمت 100 ( اتمی )
  120 ( اتمی ) 760,000 نمودار تغییر قیمت 120 ( اتمی )
  150 ( اتمی ) 950,000 نمودار تغییر قیمت 150 ( اتمی )
  170 ( اتمی ) 1,100,000 نمودار تغییر قیمت 170 ( اتمی )
  190 ( اتمی ) 1,170,000 نمودار تغییر قیمت 190 ( اتمی )
  200 ( اتمی ) 1,100,000 نمودار تغییر قیمت 200 ( اتمی )

اتمیک

آمپر قیمت ( تومان )
  45 اتمی 340,000 نمودار تغییر قیمت 45 اتمی
  35 اتمی 270,000 نمودار تغییر قیمت 35 اتمی
  50 اتمی 320,000 نمودار تغییر قیمت 50 اتمی
  55 اتمی 340,000 نمودار تغییر قیمت 55 اتمی
  60 اتمی 370,000 نمودار تغییر قیمت 60 اتمی
  66 اتمی 400,000 نمودار تغییر قیمت 66 اتمی
  70 اتمی 420,000 نمودار تغییر قیمت 70 اتمی
  74 اتمی 440,000 نمودار تغییر قیمت 74 اتمی
  88 اتمی 530,000 نمودار تغییر قیمت 88 اتمی
  100 اتمی 590,000 نمودار تغییر قیمت 100 اتمی
  150 اتمی 850,000 نمودار تغییر قیمت 150 اتمی
  190 اتمی 1,070,000 نمودار تغییر قیمت 190 اتمی

برنا

آمپر قیمت ( تومان )
  35 255,000 نمودار تغییر قیمت 35
  45 305,000 نمودار تغییر قیمت 45
  50 325,000 نمودار تغییر قیمت 50
  55 331,000 نمودار تغییر قیمت 55
  60 363,000 نمودار تغییر قیمت 60
  62 --- نمودار تغییر قیمت 62
  66 400,000 نمودار تغییر قیمت 66
  70 426,000 نمودار تغییر قیمت 70
  74 451,000 نمودار تغییر قیمت 74
  80 --- نمودار تغییر قیمت 80
  88 --- نمودار تغییر قیمت 88
  90 --- نمودار تغییر قیمت 90
  100 --- نمودار تغییر قیمت 100
  120 --- نمودار تغییر قیمت 120
  150 --- نمودار تغییر قیمت 150
  200 --- نمودار تغییر قیمت 200

آخرین قیمت انواع باطری خودرو در بازار تهران قیمت روز

ساترا
رزرو هتل