کانال تلگرام ایران جیب

آخرین اخبار

کیان برناکیان برنا

آخرین به روز رسانی در تاریخ جمعه، ۱۴ مرداد ۱۴۰۱ ، ۱۴:۳۴:۴۹

سهند

آمپر قیمت ( تومان )
50 اتمی ۵۵۵,۰۰۰
55 اتمی ۶۳۰,۰۰۰
60 اتمی ۶۸۰,۰۰۰
66 اتمی ۷۴۵,۰۰۰
70 اتمی ۷۴۵,۰۰۰
74 اتمی ۷۸۵,۰۰۰
90 اتمی ۹۴۵,۰۰۰
90 اسیدی ---
100 اسیدی ۱,۰۵۰,۰۰۰
120 اسیدی ۱,۱۵۰,۰۰۰
150 اسیدی ۱,۳۵۰,۰۰۰
200 اسیدی ۱,۸۰۰,۰۰۰

هندل

آمپر قیمت ( تومان )
55 اتمی ۵۵۰,۰۰۰
60 اتمی ۶۰۰,۰۰۰
66 اتمی ۶۶۰,۰۰۰
70 اتمی ۷۰۰,۰۰۰
74 اتمی ۷۴۰,۰۰۰

واریان

آمپر قیمت ( تومان )
50 اتمی ۵۵۵,۰۰۰
55 اتمی ۶۳۵,۰۰۰
60 اتمی ۶۸۵,۰۰۰
66 اتمی ۷۴۵,۰۰۰
70 اتمی ۷۵۰,۰۰۰
74 اتمی ۷۹۰,۰۰۰
88 اتمی ...
100 اتمی ۱,۰۵۰,۰۰۰
120 اتمی ۱,۱۵۰,۰۰۰
150 اتمی ...
170 اتمی ...
190 اتمی ...
200 اتمی ...

صبا باطری

آمپر قیمت ( تومان )
35 اتمی ...
45 اتمی ...
50 اتمی ۶۵۰,۰۰۰
55 اتمی ۷۴۰,۰۰۰
60 اتمی ۷۹۰,۰۰۰
66 اتمی ۸۸۰,۰۰۰
70 اتمی ۹۲۰,۰۰۰
74 اتمی ۹۸۰,۰۰۰
80 اتمی ...
88 اتمی ۱,۱۰۰,۰۰۰
90 اتمی ۱,۱۲۰,۰۰۰
100 اتمی ۱,۲۲۰,۰۰۰
120 اتمی ۱,۴۵۰,۰۰۰
150 اتمی ۱,۸۵۰,۰۰۰
170 اتمی ۲,۰۵۰,۰۰۰
190 اتمی ۲,۳۰۰,۰۰۰
200 اتمی ۲,۳۹۰,۰۰۰

پوما

آمپر قیمت ( تومان )
35 ---
45 ---
55 ۵۱۱,۰۰۰
60 ۵۳۳,۰۰۰
62 ---
66 ---
70 ۶۵۱,۰۰۰
74 ---
88 ---
90 ۸۳۵,۰۰۰
100 ۹۳۰,۰۰۰
120 ---
150 ---
170 ---
200 ---

آرارات

آمپر قیمت ( تومان )
35 ---
45 ---
55 ۳۶۰,۰۰۰
60 ---
62 ۴۰۵,۰۰۰
66 ۴۳۰,۰۰۰
70 ---
74 ۴۸۳,۰۰۰
80 ---
88 ---
90 ---
100 ---
120 ---
150 ---
170 ---
180 ---
200 ---

ارس - پوشیتا - درنا

آمپر قیمت ( تومان )
35 اتمی ...
45 اتمی ...
50 اتمی ۷۷۰,۰۰۰
55 اتمی ۸۲۰,۰۰۰
60 اتمی ۸۸۰,۰۰۰
66 اتمی ۹۵۰,۰۰۰
70 اتمی ۹۹۰,۰۰۰
74 اتمی ۱,۰۴۰,۰۰۰
80 اتمی ...
88 اتمی ---
90 اتمی ۱,۲۵۰,۰۰۰
100 اتمی ۱,۴۹۰,۰۰۰
120 اتمی ...
150 اتمی ۲,۰۰۰,۰۰۰
160 اتمی ...
190 اتمی ...
200 اتمی ...

سوزوکی

آمپر قیمت ( تومان )
35 اتمی ۸۸۰,۰۰۰
45 اتمی ۹۷۰,۰۰۰
50 اتمی ۹۷۰,۰۰۰
55 اتمی ۱,۰۴۰,۰۰۰
60 اتمی ۱,۰۶۰,۰۰۰
66 اتمی ۱,۱۸۰,۰۰۰
70 اتمی ۱,۱۹۰,۰۰۰
74 اتمی ۱,۲۵۰,۰۰۰
88 اتمی ۱,۵۳۰,۰۰۰
90 اتمی ۱,۵۵۰,۰۰۰
100 اتمی ۱,۷۳۰,۰۰۰
120 اتمی ۲,۰۰۰,۰۰۰
150 اتمی ۲,۴۷۰,۰۰۰
170 اتمی ۲,۷۹۰,۰۰۰
190 اتمی ۲,۹۰۰,۰۰۰
200 اتمی ۳,۲۰۰,۰۰۰

اوربیتال (وان)

آمپر قیمت ( تومان )
35 اتمی ۸۴۰,۰۰۰
45 اتمی ۹۵۰,۰۰۰
50 اتمی ۹۵۰,۰۰۰
55 اتمی ۱,۰۲۰,۰۰۰
60 اتمی ۱,۰۳۰,۰۰۰
66 اتمی ۱,۱۳۰,۰۰۰
70 اتمی ۱,۱۵۰,۰۰۰
74 اتمی ۱,۲۳۰,۰۰۰
88 اتمی ۱,۴۷۰,۰۰۰
90 اتمی ۱,۴۸۰,۰۰۰
100 اتمی ۱,۶۵۰,۰۰۰
120 اتمی ۱,۹۳۰,۰۰۰
150 اتمی ۲,۳۹۰,۰۰۰
170 اتمی ۲,۷۰۰,۰۰۰
190 اتمی ۲,۸۰۰,۰۰۰
200 اتمی ۳,۱۰۰,۰۰۰

اتمیک

آمپر قیمت ( تومان )
35 اتمی ۶۱۵,۰۰۰
45 اتمی ۶۹۵,۰۰۰
50 اتمی ۶۸۰,۰۰۰
55 اتمی ۷۱۵,۰۰۰
60 اتمی ۷۶۵,۰۰۰
66 اتمی ۸۳۵,۰۰۰
70 اتمی ۸۹۵,۰۰۰
74 اتمی ۹۲۵,۰۰۰
88 اتمی ...
100 اتمی ۱,۲۵۰,۰۰۰
150 اتمی ۱,۸۰۰,۰۰۰
190 اتمی ۲,۲۵۰,۰۰۰
200 اتمی ۲,۳۳۰,۰۰۰

اتمیک (توان)

آمپر قیمت ( تومان )
35 ---
45 ۳۷۰,۰۰۰
50 ۳۵۰,۰۰۰
55 ۳۸۰,۰۰۰
60 ۴۱۰,۰۰۰
66 ۴۴۵,۰۰۰
70 ۴۸۰,۰۰۰
74 ۴۹۵,۰۰۰
88 ۵۹۵,۰۰۰
90 ---
100 ۶۹۵,۰۰۰
120 ---
150 ---
190 ---

برنا

آمپر قیمت ( تومان )
35 اتمی ۸۴۰,۰۰۰
45 اتمی ۹۵۰,۰۰۰
50 اتمی ۹۳۰,۰۰۰
55 اتمی ۱,۰۰۰,۰۰۰
60 اتمی ۹۹۰,۰۰۰
62 اتمی ۱,۰۳۰,۰۰۰
66 اتمی ۱,۱۰۰,۰۰۰
70 اتمی ۱,۱۳۰,۰۰۰
74 اتمی ۱,۲۰۰,۰۰۰
80 اتمی ---
88 اتمی ۱,۴۵۰,۰۰۰
90 اتمی ۱,۴۶۰,۰۰۰
100 اتمی ۱,۶۲۰,۰۰۰
120 اتمی ۱,۹۰۰,۰۰۰
150 اتمی ۲,۳۰۰,۰۰۰
160 اتمی ...
190 اتمی ۲,۷۰۰,۰۰۰
200 اتمی ۳,۰۰۰,۰۰۰

اوربیتال وان سیلور

آمپر قیمت ( تومان )
35 اتمی ۸۶۰,۰۰۰
45 اتمی ۹۶۰,۰۰۰
50 اتمی ۹۶۰,۰۰۰
55 اتمی ۱,۰۳۰,۰۰۰
60 اتمی ۱,۰۵۰,۰۰۰
66 اتمی ۱,۱۵۰,۰۰۰
70 اتمی ۱,۱۸۰,۰۰۰
74 اتمی ۱,۲۴۰,۰۰۰
88 اتمی ۱,۴۹۰,۰۰۰
90 اتمی ۱,۵۰۰,۰۰۰
100 اتمی ۱,۶۸۰,۰۰۰
120 اتمی ۲,۴۲۰,۰۰۰
150 اتمی ۲,۷۴۰,۰۰۰
170 اتمی ۲,۷۴۰,۰۰۰
190 اتمی ۲,۸۵۰,۰۰۰
200 اتمی ۳,۱۵۰,۰۰۰

سیلور - توربو

آمپر قیمت ( تومان )
35 اتمی ...
45 اتمی ...
50 اتمی ۸۱۵,۰۰۰
55 اتمی ۸۸۵,۰۰۰
60 اتمی ۹۷۰,۰۰۰
66 اتمی ۱,۰۶۵,۰۰۰
70 اتمی ۱,۱۳۰,۰۰۰
74 اتمی ۱,۱۹۵,۰۰۰
80 اتمی ...
88 اتمی ...
90 اتمی ۱,۳۵۰,۰۰۰
100 اتمی ۱,۵۹۰,۰۰۰
120 اتمی ...
150 اتمی ۲,۰۰۰,۰۰۰
160 اتمی ...
190 اتمی ...
200 اتمی ...

اوربیتال پریمیوم

آمپر قیمت ( تومان )
35 اتمی ۹۰۰,۰۰۰
45 اتمی ۱,۰۲۰,۰۰۰
50 اتمی ۱,۰۰۰,۰۰۰
55 اتمی ۱,۰۹۰,۰۰۰
60 اتمی ۱,۱۲۰,۰۰۰
66 اتمی ۱,۲۵۰,۰۰۰
70 اتمی ۱,۳۰۰,۰۰۰
74 اتمی ۱,۳۵۰,۰۰۰
88 اتمی ۱,۶۳۰,۰۰۰
90 اتمی ۱,۶۵۰,۰۰۰
100 اتمی ۱,۸۴۰,۰۰۰
120 اتمی ۲,۱۰۰,۰۰۰
150 اتمی ۲,۵۸۰,۰۰۰
170 اتمی ۲,۸۹۰,۰۰۰
190 اتمی ۳,۰۰۰,۰۰۰
200 اتمی ۳,۳۰۰,۰۰۰

سولیفان - ویگور - زئوس - آپادانا - ماموت - آذر

آمپر قیمت ( تومان )
35 اتمی ...
45 اتمی ...
50 اتمی ۷۰۰,۰۰۰
55 اتمی ۷۹۰,۰۰۰
60 اتمی ۸۴۰,۰۰۰
66 اتمی ۹۳۰,۰۰۰
70 اتمی ۹۷۰,۰۰۰
74 اتمی ۱,۰۳۰,۰۰۰
80 اتمی ...
88 اتمی ۱,۱۵۰,۰۰۰
90 اتمی ۱,۱۷۰,۰۰۰
100 اتمی ۱,۲۷۰,۰۰۰
120 اتمی ۱,۵۰۰,۰۰۰
150 اتمی ۱,۹۰۰,۰۰۰
170 اتمی ۲,۱۰۰,۰۰۰
190 اتمی ۲,۳۵۰,۰۰۰
200 اتمی ۲,۴۴۰,۰۰۰

زیتکس

آمپر قیمت ( تومان )
35 اتمی ۸۸۰,۰۰۰
45 اتمی ۹۷۰,۰۰۰
50 اتمی ۹۷۰,۰۰۰
55 اتمی ۱,۰۲۰,۰۰۰
60 اتمی ۱,۰۴۰,۰۰۰
62 اتمی ۱,۰۶۰,۰۰۰
66 اتمی ۱,۱۶۰,۰۰۰
70 اتمی ۱,۱۷۰,۰۰۰
74 اتمی ۱,۲۳۰,۰۰۰
88 اتمی ۱,۵۳۰,۰۰۰
90 اتمی ۱,۵۵۰,۰۰۰
100 اتمی ۱,۷۳۰,۰۰۰
120 اتمی ۲,۰۰۰,۰۰۰
150 اتمی ۲,۴۷۰,۰۰۰
170 اتمی ۲,۷۹۰,۰۰۰
190 اتمی ۲,۹۰۰,۰۰۰
200 اتمی ۳,۲۰۰,۰۰۰

اوربیتال EFB

آمپر قیمت ( تومان )
35 اتمی ...
45 اتمی ...
50 اتمی ۱,۱۵۰,۰۰۰
55 اتمی ...
60 اتمی ۱,۲۷۰,۰۰۰
66 اتمی ...
70 اتمی ۱,۴۴۰,۰۰۰
74 اتمی ...
80 اتمی ۱,۵۵۰,۰۰۰
88 اتمی ...
90 اتمی ...
100 اتمی ...
120 اتمی ...
150 اتمی ...
170 اتمی ...
190 اتمی ...
200 اتمی ...

گلوبال

آمپر قیمت ( تومان )
35 اتمی ۸۸۰,۰۰۰
45 اتمی ۹۷۰,۰۰۰
50 اتمی ۹۷۰,۰۰۰
55 اتمی ۱,۰۲۰,۰۰۰
60 اتمی ۱,۰۴۰,۰۰۰
62 اتمی ۱,۰۶۰,۰۰۰
66 اتمی ۱,۱۶۰,۰۰۰
70 اتمی ۱,۱۷۰,۰۰۰
74 اتمی ۱,۲۳۰,۰۰۰
88 اتمی ۱,۵۳۰,۰۰۰
90 اتمی ۱,۵۵۰,۰۰۰
100 اتمی ۱,۷۳۰,۰۰۰
120 اتمی ۲,۰۰۰,۰۰۰
150 اتمی ۲,۴۷۰,۰۰۰
170 اتمی ۲,۷۹۰,۰۰۰
190 اتمی ۲,۹۰۰,۰۰۰
200 اتمی ۳,۲۰۰,۰۰۰

تینو

آمپر قیمت ( تومان )
35 اتمی ...
45اتمی ...
50 اتمی ۸۱۵,۰۰۰
55 اتمی ۸۸۵,۰۰۰
60 اتمی ۹۷۰,۰۰۰
66 اتمی ۱,۰۶۰,۰۰۰
70 اتمی ۱,۱۳۰,۰۰۰
74 اتمی ۱,۲۰۰,۰۰۰
80 اتمی ...
88 اتمی ...
90 اتمی ۱,۳۵۰,۰۰۰
100 اتمی ۱,۵۹۰,۰۰۰
120 اتمی ...
150 اتمی ۲,۰۰۰,۰۰۰
160 اتمی ...
190 اتمی ...
200 اتمی ...

کارپیل

آمپر قیمت ( تومان )
35 اتمی ...
45 اتمی ...
50 اتمی ۸۱۵,۰۰۰
55 اتمی ۸۸۵,۰۰۰
60 اتمی ۹۷۰,۰۰۰
66 اتمی ۱,۰۶۰,۰۰۰
70 اتمی ۱,۱۳۰,۰۰۰
74 اتمی ۱,۱۹۵,۰۰۰
80 اتمی ...
88 اتمی ...
90 اتمی ۱,۳۵۰,۰۰۰
100 اتمی ۱,۵۹۰,۰۰۰
120 اتمی ...
150 اتمی ۲,۰۰۰,۰۰۰
160 اتمی ...
190 اتمی ...
200 اتمی ...