کانال تلگرام ایران جیب

آخرین اخبار

کیان برنا
آخرین به روز رسانی در تاریخ دوشنبه، ۱۹ اسفند ۱۳۹۸ ، ۱۱:۳۸:۲۰

فالکون

آمپر قیمت ( تومان )
  45 اتمی ---
  55 اتمی 385,000
  60 اتمی 515,000
  62 اتمی ---
  66 اتمی ---
  70 اتمی ---
  75 اتمی ---
  80 اتمی ---
  90 اتمی ---
  100 اتمی ---

کابوک

آمپر قیمت ( تومان )
  55 اتمی 310,000
  60 اتمی 353,000
  66 اتمی 362,000
  70 اتمی 400,000
  74 اتمی 400,000

سهند

آمپر قیمت ( تومان )
  50 اتمی 285,000
  55 اتمی 308,000
  60 اتمی 350,000
  66 اتمی 360,000
  70 اتمی 395,000
  74 اتمی 400,000
  90 اتمی 465,000
  90 اسیدی 470,000
  100 اسیدی 510,000
  120 اسیدی 610,000
  150 اسیدی 757,000
  200 اسیدی 950,000
قاصدک

هندل

آمپر قیمت ( تومان )
  55 اتمی 345,000
  60 اتمی 380,000
  66 اتمی 420,000
  70 اتمی 449,000
  74 اتمی 475,000

واریان

آمپر قیمت ( تومان )
  50 اتمی 265,000
  55 اتمی 285,000
  60 اتمی 300,000
  66 اتمی 330,000
  74 اتمی 360,000
  100 اتمی 470,000

صبا باطری

آمپر قیمت ( تومان )
  آرمو 50 265,000
  آرمو 55 285,000
  آرمو 60 300,000
  آرمو 66 330,000
  آرمو 70 350,000
  آرمو 74 360,000
  آرمو 88 430,000
  آرمو 90 430,000
  آرمو 100 470,000
  آرمو 120 560,000
  آرمو 150 690,000
  آرمو 200 880,000
  واریان 50 265,000
  واریان 55 285,000
  واریان 60 300,000
  واریان 66 330,000
  واریان 70 350,000
  واریان 74 360,000
  واریان 90 430,000
  واریان 100 ---
  واریان 120 ---

پوما

آمپر قیمت ( تومان )
  35 340,000
  45 410,000
  55 480,000
  60 520,000
  62 530,000
  66 570,000
  70 600,000
  74 620,000
  88 730,000
  90 740,000
  100 820,000
  120 970,000
  150 1,200,000
  170 1,350,000
  200 1,550,000

آرارات

آمپر قیمت ( تومان )
  35 ---
  45 ---
  55 360,000
  60 ---
  62 405,000
  66 430,000
  70 ---
  74 483,000
  80 ---
  88 ---
  90 ---
  100 ---
  120 ---
  150 ---
  170 ---
  180 ---
  200 ---

سوزوکی

آمپر قیمت ( تومان )
  35 300,000
  45 320,000
  50 335,000
  55 355,000
  60 380,000
  62 ---
  66 410,000
  70 430,000
  74 450,000
  88 560,000
  90 ---
  100 630,000
  120 680,000
  150 850,000
  160 ---
  190 1,060,000
  200 1,100,000

اوربیتال (سپاهان)

آمپر قیمت ( تومان )
  35 ( اتمی ) 280,000
  45 ( اتمی ) 310,000
  50 ( اتمی ) 310,000
  55 ( اتمی ) 335,000
  60 ( اتمی ) 360,000
  66 ( اتمی ) 390,000
  70 ( اتمی ) 410,000
  74 ( اتمی ) 430,000
  88 ( اتمی ) 540,000
  100 ( اتمی ) 610,000
  120 ( اتمی ) 660,000
  150 ( اتمی ) 830,000
  170 ( اتمی ) 930,000
  190 ( اتمی ) 1,040,000
  200 ( اتمی ) 1,080,000

اتمیک (توان)

آمپر قیمت ( تومان )
  35 280,000
  45 310,000
  50 310,000
  55 335,000
  60 360,000
  66 390,000
  70 410,000
  74 430,000
  88 540,000
  90 ---
  100 610,000
  120 660,000
  150 830,000
  190 1,070,000

برنا

آمپر قیمت ( تومان )
  35 280,000
  45 300,000
  50 320,000
  55 350,000
  60 380,000
  62 ---
  66 425,000
  70 450,000
  74 478,000
  80 ---
  88 ---
  90 ---
  100 ---
  120 ---
  150 ---
  200 ---