کانال تلگرام ایران جیب

آخرین اخبار

کارشناسی خودروکارشناسی خودرو

آخرین به روز رسانی در تاریخ سه شنبه، ۱۶ خرداد ۱۴۰۲ ، ۰۹:۲۹:۴۲

واریان

آمپر قیمت ( تومان )
50 اتمی ۱,۱۵۰,۰۰۰
55 اتمی ۱,۳۰۰,۰۰۰
60 اتمی ۱,۴۰۰,۰۰۰
66 اتمی ۱,۵۰۰,۰۰۰
70 اتمی ۱,۵۵۰,۰۰۰
74 اتمی ۱,۶۶۰,۰۰۰
88 اتمی ۱,۴۰۰,۰۰۰
90 اتمی ۲,۱۰۰,۰۰۰
100 اتمی ۱,۷۰۰,۰۰۰
120 اتمی ۲,۹۰۰,۰۰۰
150 اتمی ۳,۳۰۰,۰۰۰
170 اتمی ...
190 اتمی ...
200 اتمی ۴,۴۰۰,۰۰۰

صبا باطری

آمپر قیمت ( تومان )
35 اتمی ...
45 اتمی ...
50 اتمی ۱,۱۹۰,۰۰۰
55 اتمی ۱,۲۹۰,۰۰۰
60 اتمی ۱,۳۹۰,۰۰۰
66 اتمی ۱,۴۹۰,۰۰۰
70 اتمی ۱,۶۵۰,۰۰۰
74 اتمی ۱,۶۹۰,۰۰۰
80 اتمی ...
88 اتمی ۲,۰۵۰,۰۰۰
90 اتمی ۲,۱۰۰,۰۰۰
100 اتمی ۲,۲۹۰,۰۰۰
120 اتمی ۲,۶۹۰,۰۰۰
150 اتمی ۳,۴۹۰,۰۰۰
170 اتمی ۳,۶۹۰,۰۰۰
190 اتمی ۴,۱۹۰,۰۰۰
200 اتمی ۴,۵۹۰,۰۰۰

ارس - پوشیتا - درنا

آمپر قیمت ( تومان )
35 اتمی ...
45 اتمی ...
50 اتمی ۱,۴۹۰,۰۰۰
55 اتمی ۱,۶۲۰,۰۰۰
60 اتمی ۱,۷۵۰,۰۰۰
66 اتمی ۱,۹۰۰,۰۰۰
70 اتمی ۲,۰۰۰,۰۰۰
74 اتمی ۲,۱۰۰,۰۰۰
80 اتمی ...
88 اتمی ---
90 اتمی ۲,۶۰۰,۰۰۰
100 اتمی ۲,۸۵۰,۰۰۰
120 اتمی ...
150 اتمی ۴,۲۰۰,۰۰۰
160 اتمی ...
190 اتمی ...
200 اتمی ۵,۶۰۰,۰۰۰

سوزوکی

آمپر قیمت ( تومان )
35 اتمی ۱,۸۰۰,۰۰۰
45 اتمی ۱,۹۰۰,۰۰۰
50 اتمی ۱,۸۹۰,۰۰۰
55 اتمی ۲,۰۵۰,۰۰۰
60 اتمی ۲,۱۵۰,۰۰۰
66 اتمی ۲,۲۹۰,۰۰۰
70 اتمی ۲,۳۹۰,۰۰۰
74 اتمی ...
88 اتمی ۲,۸۲۰,۰۰۰
90 اتمی ۲,۸۵۰,۰۰۰
100 اتمی ۳,۲۵۰,۰۰۰
120 اتمی ...
150 اتمی ۴,۹۹۰,۰۰۰
170 اتمی ۵,۵۰۰,۰۰۰
190 اتمی ۵,۹۰۰,۰۰۰
200 اتمی ۶,۲۰۰,۰۰۰

اوربیتال (وان)

آمپر قیمت ( تومان )
35 اتمی ۱,۶۵۰,۰۰۰
45 اتمی ۱,۸۵۰,۰۰۰
50 اتمی ۱,۷۹۰,۰۰۰
55 اتمی ۱,۸۹۰,۰۰۰
60 اتمی ۱,۹۹۰,۰۰۰
66 اتمی ۲,۱۵۰,۰۰۰
70 اتمی ۲,۲۵۰,۰۰۰
74 اتمی ۲,۲۹۰,۰۰۰
88 اتمی ۲,۷۹۰,۰۰۰
90 اتمی ۲,۷۹۰,۰۰۰
100 اتمی ۲,۹۵۰,۰۰۰
120 اتمی ۴,۲۰۰,۰۰۰
150 اتمی ۴,۵۹۰,۰۰۰
170 اتمی ۵,۲۰۰,۰۰۰
190 اتمی ۵,۶۰۰,۰۰۰
200 اتمی ۵,۸۹۰,۰۰۰

اتمیک

آمپر قیمت ( تومان )
35 اتمی ...
45 اتمی ...
50 اتمی ...
55 اتمی ...
60 اتمی ...
66 اتمی ...
70 اتمی ...
74 اتمی ...
88 اتمی ...
100 اتمی ...
150 اتمی ...
190 اتمی ...
200 اتمی ...

اتمیک (توان)

آمپر قیمت ( تومان )
35 ---
45 ...
50 ...
55 ...
60 ...
66 ...
70 ...
74 ...
88 ...
90 ---
100 ...
120 ---
150 ---
190 ---

برنا

آمپر قیمت ( تومان )
35 اتمی ۱,۶۰۰,۰۰۰
45 اتمی ۱,۷۰۰,۰۰۰
50 اتمی ۱,۶۰۰,۰۰۰
55 اتمی ۱,۷۵۰,۰۰۰
60 اتمی ۱,۸۹۰,۰۰۰
62 اتمی ۱,۸۵۰,۰۰۰
66 اتمی ۲,۰۵۰,۰۰۰
70 اتمی ۲,۱۹۰,۰۰۰
74 اتمی ۲,۲۹۰,۰۰۰
80 اتمی ---
88 اتمی ۲,۷۵۰,۰۰۰
90 اتمی ۲,۸۳۰,۰۰۰
100 اتمی ۳,۱۰۰,۰۰۰
120 اتمی ۳,۶۵۰,۰۰۰
150 اتمی ۴,۵۵۰,۰۰۰
160 اتمی ...
190 اتمی ۵,۷۰۰,۰۰۰
200 اتمی ۵,۸۰۰,۰۰۰

اوربیتال وان سیلور

آمپر قیمت ( تومان )
35 اتمی ۱,۶۵۰,۰۰۰
45 اتمی ۱,۸۵۰,۰۰۰
50 اتمی ۱,۷۹۰,۰۰۰
55 اتمی ۱,۸۹۰,۰۰۰
60 اتمی ۱,۹۹۰,۰۰۰
66 اتمی ۲,۱۵۰,۰۰۰
70 اتمی ۲,۲۵۰,۰۰۰
74 اتمی ۲,۲۹۰,۰۰۰
88 اتمی ۲,۷۹۰,۰۰۰
90 اتمی ۲,۷۹۰,۰۰۰
100 اتمی ۲,۹۵۰,۰۰۰
120 اتمی ۴,۲۰۰,۰۰۰
150 اتمی ۴,۵۹۰,۰۰۰
170 اتمی ۵,۲۰۰,۰۰۰
190 اتمی ۵,۵۰۰,۰۰۰
200 اتمی ۵,۸۹۰,۰۰۰

سیلور - توربو

آمپر قیمت ( تومان )
35 اتمی ...
45 اتمی ...
50 اتمی ۱,۴۹۰,۰۰۰
55 اتمی ۱,۶۲۰,۰۰۰
60 اتمی ۱,۷۵۰,۰۰۰
66 اتمی ۱,۹۰۰,۰۰۰
70 اتمی ۲,۰۰۰,۰۰۰
74 اتمی ۲,۱۰۰,۰۰۰
80 اتمی ...
88 اتمی ...
90 اتمی ۲,۶۰۰,۰۰۰
100 اتمی ۲,۸۵۰,۰۰۰
120 اتمی ...
150 اتمی ۴,۲۰۰,۰۰۰
160 اتمی ...
190 اتمی ...
200 اتمی ۵,۶۰۰,۰۰۰

اوربیتال پریمیوم

آمپر قیمت ( تومان )
35 اتمی ۱,۸۰۰,۰۰۰
45 اتمی ۱,۹۰۰,۰۰۰
50 اتمی ۱,۸۹۰,۰۰۰
55 اتمی ۲,۰۵۰,۰۰۰
60 اتمی ۲,۱۵۰,۰۰۰
66 اتمی ۲,۲۹۰,۰۰۰
70 اتمی ۲,۳۹۰,۰۰۰
74 اتمی ...
88 اتمی ۲,۸۲۰,۰۰۰
90 اتمی ۲,۸۵۰,۰۰۰
100 اتمی ۳,۲۵۰,۰۰۰
120 اتمی ...
150 اتمی ۴,۹۹۰,۰۰۰
170 اتمی ۵,۵۰۰,۰۰۰
190 اتمی ۵,۹۰۰,۰۰۰
200 اتمی ۶,۲۰۰,۰۰۰

سولیفان - ویگور - زئوس - آپادانا - ماموت - آذر

آمپر قیمت ( تومان )
35 اتمی ...
45 اتمی ...
50 اتمی ۱,۴۹۰,۰۰۰
55 اتمی ۱,۶۲۰,۰۰۰
60 اتمی ۱,۷۵۰,۰۰۰
66 اتمی ۱,۹۰۰,۰۰۰
70 اتمی ۲,۰۰۰,۰۰۰
74 اتمی ۲,۱۰۰,۰۰۰
80 اتمی ...
88 اتمی ...
90 اتمی ۲,۶۰۰,۰۰۰
100 اتمی ۲,۸۵۰,۰۰۰
120 اتمی ...
150 اتمی ۴,۲۰۰,۰۰۰
170 اتمی ...
190 اتمی ...
200 اتمی ...

زیتکس

آمپر قیمت ( تومان )
35 اتمی ۱,۷۸۰,۰۰۰
45 اتمی ۱,۸۸۰,۰۰۰
50 اتمی ۱,۸۹۰,۰۰۰
55 اتمی ۱,۹۹۰,۰۰۰
60 اتمی ۲,۱۵۰,۰۰۰
62 اتمی ...
66 اتمی ۲,۲۹۰,۰۰۰
70 اتمی ۲,۳۹۰,۰۰۰
74 اتمی ۲,۳۹۰,۰۰۰
88 اتمی ۲,۸۲۰,۰۰۰
90 اتمی ۲,۸۵۰,۰۰۰
100 اتمی ۳,۲۵۰,۰۰۰
120 اتمی ۳,۹۹۰,۰۰۰
150 اتمی ۴,۹۰۰,۰۰۰
170 اتمی ۵,۵۰۰,۰۰۰
190 اتمی ۵,۹۰۰,۰۰۰
200 اتمی ۶,۲۰۰,۰۰۰

اوربیتال EFB

آمپر قیمت ( تومان )
35 اتمی ...
45 اتمی ...
50 اتمی ۲,۱۵۰,۰۰۰
55 اتمی ...
60 اتمی ۲,۴۶۰,۰۰۰
66 اتمی ...
70 اتمی ۲,۷۵۰,۰۰۰
74 اتمی ...
80 اتمی ۲,۹۹۰,۰۰۰
88 اتمی ...
90 اتمی ...
100 اتمی ...
120 اتمی ...
150 اتمی ...
170 اتمی ...
190 اتمی ...
200 اتمی ...

گلوبال

آمپر قیمت ( تومان )
35 اتمی ۱,۰۴۰,۰۰۰
45 اتمی ۱,۱۴۰,۰۰۰
50 اتمی ۱,۱۰۰,۰۰۰
55 اتمی ۱,۲۱۰,۰۰۰
60 اتمی ۱,۲۰۰,۰۰۰
62 اتمی ۱,۲۷۰,۰۰۰
66 اتمی ۱,۳۵۰,۰۰۰
70 اتمی ۱,۳۸۰,۰۰۰
74 اتمی ۱,۴۴۰,۰۰۰
88 اتمی ۱,۶۸۰,۰۰۰
90 اتمی ۱,۷۰۰,۰۰۰
100 اتمی ۱,۸۵۰,۰۰۰
120 اتمی ۲,۴۸۰,۰۰۰
150 اتمی ۲,۸۰۰,۰۰۰
170 اتمی ۲,۹۹۰,۰۰۰
190 اتمی ۳,۴۰۰,۰۰۰
200 اتمی ۳,۵۷۰,۰۰۰

تینو

آمپر قیمت ( تومان )
35 اتمی ...
45اتمی ...
50 اتمی ۱,۴۹۰,۰۰۰
55 اتمی ۱,۹۰۰,۰۰۰
60 اتمی ۱,۷۵۰,۰۰۰
66 اتمی ۱,۹۰۰,۰۰۰
70 اتمی ۲,۰۰۰,۰۰۰
74 اتمی ۲,۱۰۰,۰۰۰
80 اتمی ...
88 اتمی ...
90 اتمی ۲,۶۰۰,۰۰۰
100 اتمی ۲,۸۵۰,۰۰۰
120 اتمی ...
150 اتمی ۴,۲۰۰,۰۰۰
160 اتمی ...
190 اتمی ...
200 اتمی ۵,۶۰۰,۰۰۰

کارپیل

آمپر قیمت ( تومان )
35 اتمی ...
45 اتمی ...
50 اتمی ۱,۴۹۰,۰۰۰
55 اتمی ۱,۶۲۰,۰۰۰
60 اتمی ۱,۷۵۰,۰۰۰
66 اتمی ۱,۹۰۰,۰۰۰
70 اتمی ۲,۰۰۰,۰۰۰
74 اتمی ۲,۱۰۰,۰۰۰
80 اتمی ...
88 اتمی ...
90 اتمی ۲,۶۰۰,۰۰۰
100 اتمی ۲,۸۵۰,۰۰۰
120 اتمی ...
150 اتمی ۴,۲۰۰,۰۰۰
160 اتمی ...
190 اتمی ...
200 اتمی ۵,۶۰۰,۰۰۰