کانال تلگرام ایران جیب

آخرین اخبار

کیان برناکیان برنا

آخرین به روز رسانی در تاریخ جمعه، ۳۱ فروردین ۱۴۰۳ ، ۱۲:۱۲:۲۵

واریان

آمپر قیمت ( تومان )
50 اتمی ۱,۴۵۰,۰۰۰
55 اتمی ۱,۵۷۰,۰۰۰
60 اتمی ۱,۷۳۰,۰۰۰
66 اتمی ۱,۷۷۰,۰۰۰
70 اتمی ۱,۸۶۰,۰۰۰
74 اتمی ۱,۹۵۰,۰۰۰
88 اتمی ۱,۴۰۰,۰۰۰
90 اتمی ۲,۴۵۰,۰۰۰
100 اتمی ۱,۷۰۰,۰۰۰
120 اتمی ۳,۱۰۰,۰۰۰
150 اتمی ۳,۳۰۰,۰۰۰
170 اتمی ...
190 اتمی ...
200 اتمی ۴,۴۰۰,۰۰۰

صبا باطری

آمپر قیمت ( تومان )
35 اتمی ...
45 اتمی ...
50 اتمی ۱,۴۵۰,۰۰۰
55 اتمی ۱,۵۵۰,۰۰۰
60 اتمی ۱,۶۵۰,۰۰۰
66 اتمی ۱,۷۵۰,۰۰۰
70 اتمی ۱,۹۰۰,۰۰۰
74 اتمی ۱,۹۵۰,۰۰۰
80 اتمی ...
88 اتمی ۲,۳۰۰,۰۰۰
90 اتمی ۲,۳۵۰,۰۰۰
100 اتمی ۲,۶۵۰,۰۰۰
120 اتمی ....
150 اتمی ۳,۹۵۰,۰۰۰
170 اتمی ۴,۲۰۰,۰۰۰
190 اتمی ۴,۶۰۰,۰۰۰
200 اتمی ۴,۹۹۰,۰۰۰

ارس - پوشیتا - درنا

آمپر قیمت ( تومان )
35 اتمی ...
45 اتمی ...
50 اتمی ۱,۵۵۰,۰۰۰
55 اتمی ۱,۷۰۰,۰۰۰
60 اتمی ۱,۸۷۰,۰۰۰
66 اتمی ۱,۹۰۰,۰۰۰
70 اتمی ۲,۱۰۰,۰۰۰
74 اتمی ۲,۱۸۰,۰۰۰
80 اتمی ...
88 اتمی ---
90 اتمی ۲,۷۵۰,۰۰۰
100 اتمی ۳,۰۰۰,۰۰۰
120 اتمی ...
150 اتمی ۴,۴۰۰,۰۰۰
160 اتمی ...
190 اتمی ...
200 اتمی ۵,۷۰۰,۰۰۰

سوزوکی

آمپر قیمت ( تومان )
35 اتمی ۲,۱۰۰,۰۰۰
45 اتمی ۲,۳۰۰,۰۰۰
50 اتمی ۲,۲۰۰,۰۰۰
55 اتمی ۲,۳۷۰,۰۰۰
60 اتمی ۲,۴۷۰,۰۰۰
66 اتمی ۲,۶۷۰,۰۰۰
70 اتمی ۲,۸۰۰,۰۰۰
74 اتمی ...
88 اتمی ۳,۵۰۰,۰۰۰
90 اتمی ۳,۵۵۰,۰۰۰
100 اتمی ۳,۷۰۰,۰۰۰
120 اتمی ...
150 اتمی ۶,۵۰۰,۰۰۰
170 اتمی ۵,۹۵۰,۰۰۰
190 اتمی ۶,۵۰۰,۰۰۰
200 اتمی ۷,۳۰۰,۰۰۰

اوربیتال (وان)

آمپر قیمت ( تومان )
35 اتمی ۱,۹۰۰,۰۰۰
45 اتمی ۲,۴۰۰,۰۰۰
50 اتمی ۲,۰۰۰,۰۰۰
55 اتمی ۲,۱۰۰,۰۰۰
60 اتمی ۲,۲۰۰,۰۰۰
66 اتمی ۲,۴۰۰,۰۰۰
70 اتمی ۲,۵۰۰,۰۰۰
74 اتمی ۲,۵۵۰,۰۰۰
88 اتمی ۳,۳۵۰,۰۰۰
90 اتمی ۳,۴۰۰,۰۰۰
100 اتمی ۳,۴۹۰,۰۰۰
120 اتمی ۴,۸۰۰,۰۰۰
150 اتمی ۵,۶۵۰,۰۰۰
170 اتمی ۵,۹۵۰,۰۰۰
190 اتمی ۶,۲۰۰,۰۰۰
200 اتمی ۷,۰۰۰,۰۰۰

اتمیک

آمپر قیمت ( تومان )
35 اتمی ...
45 اتمی ...
50 اتمی ...
55 اتمی ...
60 اتمی ...
66 اتمی ...
70 اتمی ...
74 اتمی ...
88 اتمی ...
100 اتمی ...
150 اتمی ...
190 اتمی ...
200 اتمی ...

اتمیک (توان)

آمپر قیمت ( تومان )
35 ---
45 ...
50 ...
55 ...
60 ...
66 ...
70 ...
74 ...
88 ...
90 ---
100 ...
120 ---
150 ---
190 ---

برنا

آمپر قیمت ( تومان )
35 اتمی ۱,۸۵۰,۰۰۰
45 اتمی ۱,۹۵۰,۰۰۰
50 اتمی ۱,۹۰۰,۰۰۰
55 اتمی ۲,۰۰۰,۰۰۰
60 اتمی ۲,۱۰۰,۰۰۰
62 اتمی ...
66 اتمی ۲,۳۰۰,۰۰۰
70 اتمی ۲,۴۰۰,۰۰۰
74 اتمی ۲,۴۵۰,۰۰۰
80 اتمی ---
88 اتمی ۳,۰۰۰,۰۰۰
90 اتمی ۳,۱۰۰,۰۰۰
100 اتمی ۳,۳۰۰,۰۰۰
120 اتمی ...
150 اتمی ۵,۵۰۰,۰۰۰
160 اتمی ...
190 اتمی ۶,۱۰۰,۰۰۰
200 اتمی ۶,۸۰۰,۰۰۰

اوربیتال وان سیلور

آمپر قیمت ( تومان )
35 اتمی ۱,۷۵۰,۰۰۰
45 اتمی ۱,۹۵۰,۰۰۰
50 اتمی ۱,۸۵۰,۰۰۰
55 اتمی ۱,۹۵۰,۰۰۰
60 اتمی ۲,۰۵۰,۰۰۰
66 اتمی ۲,۲۵۰,۰۰۰
70 اتمی ۲,۳۵۰,۰۰۰
74 اتمی ۲,۳۹۰,۰۰۰
88 اتمی ۲,۹۵۰,۰۰۰
90 اتمی ۲,۹۸۰,۰۰۰
100 اتمی ۳,۱۰۰,۰۰۰
120 اتمی ۴,۳۵۰,۰۰۰
150 اتمی ۵,۱۰۰,۰۰۰
170 اتمی ۵,۴۰۰,۰۰۰
190 اتمی ۵,۶۰۰,۰۰۰
200 اتمی ۶,۲۵۰,۰۰۰

سیلور - توربو

آمپر قیمت ( تومان )
35 اتمی ...
45 اتمی ...
50 اتمی ۱,۵۵۰,۰۰۰
55 اتمی ۱,۷۰۰,۰۰۰
60 اتمی ۱,۸۷۰,۰۰۰
66 اتمی ۲,۰۰۰,۰۰۰
70 اتمی ۲,۱۰۰,۰۰۰
74 اتمی ۲,۱۸۰,۰۰۰
80 اتمی ...
88 اتمی ...
90 اتمی ۲,۷۵۰,۰۰۰
100 اتمی ۳,۰۰۰,۰۰۰
120 اتمی ...
150 اتمی ۴,۴۰۰,۰۰۰
160 اتمی ...
190 اتمی ...
200 اتمی ۵,۷۰۰,۰۰۰

اوربیتال پریمیوم

آمپر قیمت ( تومان )
35 اتمی ۱,۹۰۰,۰۰۰
45 اتمی ۲,۱۰۰,۰۰۰
50 اتمی ۲,۰۰۰,۰۰۰
55 اتمی ۲,۱۷۰,۰۰۰
60 اتمی ۲,۲۷۰,۰۰۰
66 اتمی ۲,۴۷۰,۰۰۰
70 اتمی ۲,۶۰۰,۰۰۰
74 اتمی ...
88 اتمی ۳,۲۰۰,۰۰۰
90 اتمی ۳,۲۵۰,۰۰۰
100 اتمی ۳,۴۰۰,۰۰۰
120 اتمی ...
150 اتمی ۵,۳۵۰,۰۰۰
170 اتمی ۵,۷۰۰,۰۰۰
190 اتمی ۵,۹۰۰,۰۰۰
200 اتمی ۶,۶۰۰,۰۰۰

سولیفان - ویگور - زئوس - آپادانا - ماموت - آذر

آمپر قیمت ( تومان )
35 اتمی ...
45 اتمی ...
50 اتمی ۱,۵۵۰,۰۰۰
55 اتمی ۱,۷۰۰,۰۰۰
60 اتمی ۱,۸۷۰,۰۰۰
66 اتمی ۲,۰۰۰,۰۰۰
70 اتمی ۲,۱۰۰,۰۰۰
74 اتمی ۲,۱۸۰,۰۰۰
80 اتمی ...
88 اتمی ...
90 اتمی ۲,۷۵۰,۰۰۰
100 اتمی ۳,۰۰۰,۰۰۰
120 اتمی ...
150 اتمی ۴,۴۰۰,۰۰۰
170 اتمی ...
190 اتمی ...
200 اتمی ۵,۷۰۰,۰۰۰

زیتکس

آمپر قیمت ( تومان )
35 اتمی ۲,۱۰۰,۰۰۰
45 اتمی ۲,۳۰۰,۰۰۰
50 اتمی ۲,۳۰۰,۰۰۰
55 اتمی ۲,۳۷۰,۰۰۰
60 اتمی ۲,۴۷۰,۰۰۰
62 اتمی ...
66 اتمی ۲,۶۷۰,۰۰۰
70 اتمی ۲,۸۰۰,۰۰۰
74 اتمی ۲,۸۰۰,۰۰۰
88 اتمی ۳,۵۰۰,۰۰۰
90 اتمی ۳,۵۵۰,۰۰۰
100 اتمی ۳,۸۹۰,۰۰۰
120 اتمی ...
150 اتمی ...
170 اتمی ۶,۳۰۰,۰۰۰
190 اتمی ۶,۵۰۰,۰۰۰
200 اتمی ۷,۳۰۰,۰۰۰

اوربیتال EFB

آمپر قیمت ( تومان )
35 اتمی ...
45 اتمی ...
50 اتمی ...
55 اتمی ...
60 اتمی ...
66 اتمی ...
70 اتمی ...
74 اتمی ...
80 اتمی ...
88 اتمی ...
90 اتمی ...
100 اتمی ...
120 اتمی ...
150 اتمی ...
170 اتمی ...
190 اتمی ...
200 اتمی ...

گلوبال

آمپر قیمت ( تومان )
35 اتمی ۱,۰۴۰,۰۰۰
45 اتمی ۱,۱۴۰,۰۰۰
50 اتمی ۱,۱۰۰,۰۰۰
55 اتمی ۱,۲۱۰,۰۰۰
60 اتمی ۱,۲۰۰,۰۰۰
62 اتمی ۱,۲۷۰,۰۰۰
66 اتمی ۱,۳۵۰,۰۰۰
70 اتمی ۱,۳۸۰,۰۰۰
74 اتمی ۱,۴۴۰,۰۰۰
88 اتمی ۱,۶۸۰,۰۰۰
90 اتمی ۱,۷۰۰,۰۰۰
100 اتمی ۱,۸۵۰,۰۰۰
120 اتمی ۲,۴۸۰,۰۰۰
150 اتمی ۲,۸۰۰,۰۰۰
170 اتمی ۲,۹۹۰,۰۰۰
190 اتمی ۳,۴۰۰,۰۰۰
200 اتمی ۳,۵۷۰,۰۰۰

تینو

آمپر قیمت ( تومان )
35 اتمی ...
45اتمی ...
50 اتمی ۱,۶۵۰,۰۰۰
55 اتمی ۱,۸۰۰,۰۰۰
60 اتمی ۱,۹۷۰,۰۰۰
66 اتمی ۲,۱۰۰,۰۰۰
70 اتمی ۲,۲۰۰,۰۰۰
74 اتمی ۲,۲۸۰,۰۰۰
80 اتمی ...
88 اتمی ...
90 اتمی ۲,۹۵۰,۰۰۰
100 اتمی ۳,۲۰۰,۰۰۰
120 اتمی ...
150 اتمی ۴,۶۰۰,۰۰۰
160 اتمی ...
190 اتمی ...
200 اتمی ۵,۹۰۰,۰۰۰

کارپیل

آمپر قیمت ( تومان )
35 اتمی ...
45 اتمی ...
50 اتمی ۱,۶۵۰,۰۰۰
55 اتمی ۱,۸۰۰,۰۰۰
60 اتمی ۱,۹۷۰,۰۰۰
66 اتمی ۲,۱۰۰,۰۰۰
70 اتمی ۲,۲۰۰,۰۰۰
74 اتمی ۲,۲۸۰,۰۰۰
80 اتمی ...
88 اتمی ...
90 اتمی ۲,۹۵۰,۰۰۰
100 اتمی ۳,۲۰۰,۰۰۰
120 اتمی ...
150 اتمی ۴,۶۰۰,۰۰۰
160 اتمی ...
190 اتمی ...
200 اتمی ۵,۹۰۰,۰۰۰