کانال تلگرام ایران جیب

آخرین اخبار

کیان برناکیان برنا

آخرین به روز رسانی در تاریخ چهارشنبه، ۲۹ دی ۱۴۰۰ ، ۲۱:۰۱:۳۴

سهند

آمپر قیمت ( تومان )
  50 اتمی ۵۵۵,۰۰۰
  55 اتمی ۶۳۰,۰۰۰
  60 اتمی ۶۸۰,۰۰۰
  66 اتمی ۷۴۵,۰۰۰
  70 اتمی ۷۴۵,۰۰۰
  74 اتمی ۷۸۵,۰۰۰
  90 اتمی ۹۴۵,۰۰۰
  90 اسیدی ---
  100 اسیدی ۱,۰۵۰,۰۰۰
  120 اسیدی ۱,۱۵۰,۰۰۰
  150 اسیدی ۱,۳۵۰,۰۰۰
  200 اسیدی ۱,۸۰۰,۰۰۰

هندل

آمپر قیمت ( تومان )
  55 اتمی ۵۵۰,۰۰۰
  60 اتمی ۶۰۰,۰۰۰
  66 اتمی ۶۶۰,۰۰۰
  70 اتمی ۷۰۰,۰۰۰
  74 اتمی ۷۴۰,۰۰۰

واریان

آمپر قیمت ( تومان )
  50 اتمی ۵۵۵,۰۰۰
  55 اتمی ۶۳۵,۰۰۰
  60 اتمی ۶۸۵,۰۰۰
  66 اتمی ۷۴۵,۰۰۰
  70 اتمی ۷۵۰,۰۰۰
  74 اتمی ۷۹۰,۰۰۰
  88 اتمی ...
  100 اتمی ۱,۰۵۰,۰۰۰
  120 اتمی ۱,۱۵۰,۰۰۰
  150 اتمی ...
  170 اتمی ...
  190 اتمی ...
  200 اتمی ...

صبا باطری

آمپر قیمت ( تومان )
  35 اتمی ...
  45 اتمی ...
  50 اتمی ۵۹۰,۰۰۰
  55 اتمی ۶۳۰,۰۰۰
  60 اتمی ۶۸۰,۰۰۰
  66 اتمی ۷۴۰,۰۰۰
  70 اتمی ۷۶۰,۰۰۰
  74 اتمی ۷۹۵,۰۰۰
  80 اتمی ...
  88 اتمی ۹۴۰,۰۰۰
  90 اتمی ۹۵۰,۰۰۰
  100 اتمی ۱,۰۵۰,۰۰۰
  120 اتمی ۱,۲۴۰,۰۰۰
  150 اتمی ۱,۵۴۰,۰۰۰
  170 اتمی ۱,۷۴۰,۰۰۰
  200 اتمی ۲,۱۵۰,۰۰۰

پوما

آمپر قیمت ( تومان )
  35 ---
  45 ---
  55 ۵۱۱,۰۰۰
  60 ۵۳۳,۰۰۰
  62 ---
  66 ---
  70 ۶۵۱,۰۰۰
  74 ---
  88 ---
  90 ۸۳۵,۰۰۰
  100 ۹۳۰,۰۰۰
  120 ---
  150 ---
  170 ---
  200 ---

آرارات

آمپر قیمت ( تومان )
  35 ---
  45 ---
  55 ۳۶۰,۰۰۰
  60 ---
  62 ۴۰۵,۰۰۰
  66 ۴۳۰,۰۰۰
  70 ---
  74 ۴۸۳,۰۰۰
  80 ---
  88 ---
  90 ---
  100 ---
  120 ---
  150 ---
  170 ---
  180 ---
  200 ---

ارس - پوشیتا - درنا

آمپر قیمت ( تومان )
  35 اتمی ...
  45 اتمی ...
  50 اتمی ۷۰۰,۰۰۰
  55 اتمی ۷۵۰,۰۰۰
  60 اتمی ۸۰۰,۰۰۰
  66 اتمی ۸۷۰,۰۰۰
  70 اتمی ۹۳۰,۰۰۰
  74 اتمی ۹۵۰,۰۰۰
  80 اتمی ...
  88 اتمی ---
  90 اتمی ۱,۲۴۰,۰۰۰
  100 اتمی ۱,۳۵۰,۰۰۰
  120 اتمی ...
  150 اتمی ...
  160 اتمی ...
  190 اتمی ...
  200 اتمی ...

سوزوکی

آمپر قیمت ( تومان )
  35 اتمی ۷۲۰,۰۰۰
  45 اتمی ۸۳۰,۰۰۰
  50 اتمی ۸۳۰,۰۰۰
  55 اتمی ۸۶۰,۰۰۰
  60 اتمی ۹۴۰,۰۰۰
  66 اتمی ۱,۰۳۰,۰۰۰
  70 اتمی ۱,۱۲۰,۰۰۰
  74 اتمی ۱,۱۴۰,۰۰۰
  88 اتمی ۱,۳۴۰,۰۰۰
  90 اتمی ۱,۳۵۰,۰۰۰
  100 اتمی ۱,۵۰۰,۰۰۰
  120 اتمی ۱,۸۰۰,۰۰۰
  150 اتمی ۲,۲۴۰,۰۰۰
  170 اتمی ۲,۵۴۰,۰۰۰
  190 اتمی ۲,۸۰۰,۰۰۰
  200 اتمی ۲,۹۵۰,۰۰۰

اوربیتال (وان)

آمپر قیمت ( تومان )
  35 اتمی ۶۷۰,۰۰۰
  45 اتمی ۷۸۰,۰۰۰
  50 اتمی ۷۷۰,۰۰۰
  55 اتمی ۸۰۰,۰۰۰
  60 اتمی ۸۷۰,۰۰۰
  66 اتمی ۹۷۰,۰۰۰
  70 اتمی ۱,۰۵۰,۰۰۰
  74 اتمی ۱,۰۷۰,۰۰۰
  88 اتمی ۱,۲۵۰,۰۰۰
  90 اتمی ۱,۲۷۰,۰۰۰
  100 اتمی ۱,۴۰۰,۰۰۰
  120 اتمی ۱,۶۹۰,۰۰۰
  150 اتمی ۲,۰۹۰,۰۰۰
  170 اتمی ۲,۳۵۰,۰۰۰
  190 اتمی ۲,۶۹۰,۰۰۰
  200 اتمی ۲,۷۰۰,۰۰۰

اتمیک

آمپر قیمت ( تومان )
  35 اتمی ۶۱۵,۰۰۰
  45 اتمی ۶۹۵,۰۰۰
  50 اتمی ۶۸۰,۰۰۰
  55 اتمی ۷۱۵,۰۰۰
  60 اتمی ۷۶۵,۰۰۰
  66 اتمی ۸۳۵,۰۰۰
  70 اتمی ۸۹۵,۰۰۰
  74 اتمی ۹۲۵,۰۰۰
  88 اتمی ...
  100 اتمی ۱,۲۵۰,۰۰۰
  150 اتمی ۱,۸۰۰,۰۰۰
  190 اتمی ۲,۲۵۰,۰۰۰
  200 اتمی ۲,۳۳۰,۰۰۰

اتمیک (توان)

آمپر قیمت ( تومان )
  35 ---
  45 ۳۷۰,۰۰۰
  50 ۳۵۰,۰۰۰
  55 ۳۸۰,۰۰۰
  60 ۴۱۰,۰۰۰
  66 ۴۴۵,۰۰۰
  70 ۴۸۰,۰۰۰
  74 ۴۹۵,۰۰۰
  88 ۵۹۵,۰۰۰
  90 ---
  100 ۶۹۵,۰۰۰
  120 ---
  150 ---
  190 ---

برنا

آمپر قیمت ( تومان )
  35 اتمی ۶۷۰,۰۰۰
  45 اتمی ۷۸۰,۰۰۰
  50 اتمی ۷۷۰,۰۰۰
  55 اتمی ۸۰۰,۰۰۰
  60 اتمی ۸۷۰,۰۰۰
  62 اتمی ۸۹۵,۰۰۰
  66 اتمی ۹۷۰,۰۰۰
  70 اتمی ۱,۰۵۰,۰۰۰
  74 اتمی ۱,۰۷۰,۰۰۰
  80 اتمی ---
  88 اتمی ۱,۲۵۰,۰۰۰
  90 اتمی ۱,۲۷۰,۰۰۰
  100 اتمی ۱,۴۰۰,۰۰۰
  120 اتمی ۱,۶۹۰,۰۰۰
  150 اتمی ۲,۰۹۰,۰۰۰
  160 اتمی ...
  190 اتمی ۲,۶۹۰,۰۰۰
  200 اتمی ۲,۷۰۰,۰۰۰

اوربیتال وان سیلور

آمپر قیمت ( تومان )
  35 اتمی ۶۹۰,۰۰۰
  45 اتمی ۸۰۰,۰۰۰
  50 اتمی ۸۱۰,۰۰۰
  55 اتمی ۸۲۰,۰۰۰
  60 اتمی ۸۹۵,۰۰۰
  66 اتمی ۹۹۵,۰۰۰
  70 اتمی ۱,۰۸۰,۰۰۰
  74 اتمی ۱,۰۹۵,۰۰۰
  88 اتمی ۱,۲۸۰,۰۰۰
  90 اتمی ۱,۲۹۵,۰۰۰
  100 اتمی ۱,۴۳۰,۰۰۰
  120 اتمی ۱,۷۳۰,۰۰۰
  150 اتمی ۲,۱۴۰,۰۰۰
  170 اتمی ۲,۴۰۰,۰۰۰
  190 اتمی ۲,۷۴۰,۰۰۰
  200 اتمی ۲,۷۵۰,۰۰۰

سیلور - توربو

آمپر قیمت ( تومان )
  35 اتمی ...
  45 اتمی ...
  50 اتمی ۷۰۰,۰۰۰
  55 اتمی ۷۵۰,۰۰۰
  60 اتمی ۸۰۰,۰۰۰
  66 اتمی ۸۷۰,۰۰۰
  70 اتمی ۹۳۰,۰۰۰
  74 اتمی ۹۵۰,۰۰۰
  80 اتمی ...
  88 اتمی ...
  90 اتمی ۱,۲۴۰,۰۰۰
  100 اتمی ۱,۳۵۰,۰۰۰
  120 اتمی ...
  150 اتمی ...
  160 اتمی ...
  190 اتمی ...
  200 اتمی ...

اوربیتال پریمیوم

آمپر قیمت ( تومان )
  35 اتمی ۷۴۰,۰۰۰
  45 اتمی ۸۸۰,۰۰۰
  50 اتمی ۸۸۰,۰۰۰
  55 اتمی ۹۲۰,۰۰۰
  60 اتمی ۹۵۵,۰۰۰
  66 اتمی ۱,۰۹۰,۰۰۰
  70 اتمی ۱,۱۹۰,۰۰۰
  74 اتمی ۱,۲۳۰,۰۰۰
  88 اتمی ۱,۴۳۰,۰۰۰
  90 اتمی ۱,۴۵۰,۰۰۰
  100 اتمی ۱,۵۹۰,۰۰۰
  120 اتمی ۱,۹۰۰,۰۰۰
  150 اتمی ۲,۳۵۰,۰۰۰
  170 اتمی ۲,۷۰۰,۰۰۰
  190 اتمی ۲,۹۰۰,۰۰۰
  200 اتمی ۳,۱۰۰,۰۰۰

سولیفان - ویگور - زئوس - آپادانا - ماموت - آذر

آمپر قیمت ( تومان )
  35 اتمی ...
  45 اتمی ...
  50 اتمی ۶۱۰,۰۰۰
  55 اتمی ۶۵۰,۰۰۰
  60 اتمی ۷۰۰,۰۰۰
  66 اتمی ۷۶۰,۰۰۰
  70 اتمی ۷۸۰,۰۰۰
  74 اتمی ۸۱۵,۰۰۰
  80 اتمی ...
  88 اتمی ۹۷۰,۰۰۰
  90 اتمی ۹۸۰,۰۰۰
  100 اتمی ۱,۰۸۰,۰۰۰
  120 اتمی ۱,۲۷۰,۰۰۰
  150 اتمی ۱,۵۹۰,۰۰۰
  170 اتمی ۱,۷۹۰,۰۰۰
  190 اتمی ...
  200 اتمی ۲,۲۰۰,۰۰۰

زیتکس

آمپر قیمت ( تومان )
  35 اتمی ۷۲۰,۰۰۰
  45 اتمی ۸۳۰,۰۰۰
  50 اتمی ۸۳۰,۰۰۰
  55 اتمی ۸۶۰,۰۰۰
  60 اتمی ۹۴۰,۰۰۰
  62 اتمی ۹۶۰,۰۰۰
  66 اتمی ۱,۰۳۰,۰۰۰
  70 اتمی ۱,۱۲۰,۰۰۰
  74 اتمی ۱,۱۴۰,۰۰۰
  88 اتمی ۱,۳۴۰,۰۰۰
  90 اتمی ۱,۳۵۰,۰۰۰
  100 اتمی ۱,۵۰۰,۰۰۰
  120 اتمی ۱,۸۰۰,۰۰۰
  150 اتمی ۲,۲۴۰,۰۰۰
  170 اتمی ۲,۵۴۰,۰۰۰
  190 اتمی ۲,۸۰۰,۰۰۰
  200 اتمی ۲,۹۵۰,۰۰۰

اوربیتال EFB

آمپر قیمت ( تومان )
  35 اتمی ...
  45 اتمی ...
  50 اتمی ۹۵۰,۰۰۰
  55 اتمی ...
  60 اتمی ۱,۱۰۰,۰۰۰
  66 اتمی ...
  70 اتمی ۱,۲۷۰,۰۰۰
  74 اتمی ...
  80 اتمی ۱,۴۴۰,۰۰۰
  88 اتمی ...
  90 اتمی ...
  100 اتمی ...
  120 اتمی ...
  150 اتمی ...
  170 اتمی ...
  190 اتمی ...
  200 اتمی ...

گلوبال

آمپر قیمت ( تومان )
  35 اتمی ۷۲۰,۰۰۰
  45 اتمی ۸۳۰,۰۰۰
  50 اتمی ۸۳۰,۰۰۰
  55 اتمی ۸۶۰,۰۰۰
  60 اتمی ۹۴۰,۰۰۰
  62 اتمی ۹۶۰,۰۰۰
  66 اتمی ۱,۰۳۰,۰۰۰
  70 اتمی ۱,۱۲۰,۰۰۰
  74 اتمی ۱,۱۴۰,۰۰۰
  88 اتمی ۱,۳۴۰,۰۰۰
  90 اتمی ۱,۳۵۰,۰۰۰
  100 اتمی ۱,۵۰۰,۰۰۰
  120 اتمی ۱,۸۰۰,۰۰۰
  150 اتمی ۲,۲۴۰,۰۰۰
  170 اتمی ۲,۵۴۰,۰۰۰
  190 اتمی ۲,۸۰۰,۰۰۰
  200 اتمی ۲,۹۵۰,۰۰۰

تینو

آمپر قیمت ( تومان )
  35 اتمی ...
  45اتمی ...
  50 اتمی ۷۰۰,۰۰۰
  55 اتمی ۷۵۰,۰۰۰
  60 اتمی ۸۰۰,۰۰۰
  66 اتمی ۸۷۰,۰۰۰
  70 اتمی ۹۳۰,۰۰۰
  74 اتمی ۹۵۰,۰۰۰
  80 اتمی ...
  88 اتمی ...
  90 اتمی ۱,۲۴۰,۰۰۰
  100 اتمی ۱,۳۵۰,۰۰۰
  120 اتمی ...
  150 اتمی ...
  160 اتمی ...
  190 اتمی ...
  200 اتمی ...

کارپیل

آمپر قیمت ( تومان )
  35 اتمی ...
  45 اتمی ...
  50 اتمی ۷۰۰,۰۰۰
  55 اتمی ۷۵۰,۰۰۰
  60 اتمی ۸۰۰,۰۰۰
  66 اتمی ۸۷۰,۰۰۰
  70 اتمی ۹۳۰,۰۰۰
  74 اتمی ۹۵۰,۰۰۰
  80 اتمی ...
  88 اتمی ...
  90 اتمی ۱,۲۴۰,۰۰۰
  100 اتمی ۱,۳۵۰,۰۰۰
  120 اتمی ...
  150 اتمی ...
  160 اتمی ...
  190 اتمی ...
  200 اتمی ...