کانال تلگرام ایران جیب

آخرین اخبار

کیان برنا
آخرین به روز رسانی در تاریخ سه شنبه، ۲۱ بهمن ۱۳۹۹ ، ۱۳:۰۴:۴۸

فالکون

آمپر قیمت ( تومان )
  45 اتمی ---
  55 اتمی ---
  60 اتمی ---
  62 اتمی ---
  66 اتمی ---
  70 اتمی ---
  75 اتمی ---
  80 اتمی ---
  90 اتمی ---
  100 اتمی ---

کابوک

آمپر قیمت ( تومان )
  55 اتمی ---
  60 اتمی ۴۳۵,۰۰۰
  66 اتمی ۴۸۰,۰۰۰
  70 اتمی ۵۰۴,۰۰۰
  74 اتمی ۵۳۵,۰۰۰

سهند

آمپر قیمت ( تومان )
  50 اتمی ۳۶۰,۰۰۰
  55 اتمی ۴۰۰,۰۰۰
  60 اتمی ۴۳۲,۰۰۰
  66 اتمی ۴۷۵,۰۰۰
  70 اتمی ۵۰۴,۰۰۰
  74 اتمی ۵۳۰,۰۰۰
  90 اتمی ---
  90 اسیدی ۶۵۰,۰۰۰
  100 اسیدی ---
  120 اسیدی ---
  150 اسیدی ۱,۰۸۰,۰۰۰
  200 اسیدی ۱,۴۴۰,۰۰۰

هندل

آمپر قیمت ( تومان )
  55 اتمی ۵۳۰,۰۰۰
  60 اتمی ۵۸۰,۰۰۰
  66 اتمی ۶۴۰,۰۰۰
  70 اتمی ۶۸۰,۰۰۰
  74 اتمی ۷۱۵,۰۰۰

واریان

آمپر قیمت ( تومان )
  50 اتمی ۴۲۰,۰۰۰
  55 اتمی ۴۷۰,۰۰۰
  60 اتمی ۵۱۰,۰۰۰
  66 اتمی ۵۶۰,۰۰۰
  74 اتمی ۶۳۰,۰۰۰
  100 اتمی ۸۵۰,۰۰۰

تینو

آمپر قیمت ( تومان )
  50 اتمی ۵۲۵,۰۰۰
  55 اتمی ۵۴۰,۰۰۰
  60 اتمی ۵۹۰,۰۰۰
  66 اتمی ۶۴۵,۰۰۰
  70 اتمی ۶۸۵,۰۰۰
  74 اتمی ۷۲۵,۰۰۰

صبا باطری

آمپر قیمت ( تومان )
  آرمو 50 ۲۶۵,۰۰۰
  آرمو 55 ۲۸۵,۰۰۰
  آرمو 60 ۳۰۰,۰۰۰
  آرمو 66 ۳۳۰,۰۰۰
  آرمو 70 ۳۵۰,۰۰۰
  آرمو 74 ۳۶۰,۰۰۰
  آرمو 88 ۴۳۰,۰۰۰
  آرمو 90 ۴۳۰,۰۰۰
  آرمو 100 ۴۷۰,۰۰۰
  آرمو 120 ۵۶۰,۰۰۰
  آرمو 150 ۶۹۰,۰۰۰
  آرمو 200 ۸۸۰,۰۰۰
  واریان 50 ۲۶۵,۰۰۰
  واریان 55 ۲۸۵,۰۰۰
  واریان 60 ۳۰۰,۰۰۰
  واریان 66 ۳۳۰,۰۰۰
  واریان 70 ۳۵۰,۰۰۰
  واریان 74 ۳۶۰,۰۰۰
  واریان 90 ۴۳۰,۰۰۰
  واریان 100 ---
  واریان 120 ---

پوما

آمپر قیمت ( تومان )
  35 ---
  45 ---
  55 ۵۱۱,۰۰۰
  60 ۵۳۳,۰۰۰
  62 ---
  66 ---
  70 ۶۵۱,۰۰۰
  74 ---
  88 ---
  90 ۸۳۵,۰۰۰
  100 ۹۳۰,۰۰۰
  120 ---
  150 ---
  170 ---
  200 ---

آرارات

آمپر قیمت ( تومان )
  35 ---
  45 ---
  55 ۳۶۰,۰۰۰
  60 ---
  62 ۴۰۵,۰۰۰
  66 ۴۳۰,۰۰۰
  70 ---
  74 ۴۸۳,۰۰۰
  80 ---
  88 ---
  90 ---
  100 ---
  120 ---
  150 ---
  170 ---
  180 ---
  200 ---

سوزوکی

آمپر قیمت ( تومان )
  35 ۶۵۰,۰۰۰
  45 ۷۶۰,۰۰۰
  50 ۷۰۰,۰۰۰
  55 ۶۸۰,۰۰۰
  60 ۷۵۰,۰۰۰
  62 ---
  66 ۸۲۵,۰۰۰
  70 ۸۵۰,۰۰۰
  74 ۹۲۵,۰۰۰
  88 ۱,۰۸۰,۰۰۰
  90 ۱,۱۰۰,۰۰۰
  100 ۱,۲۲۰,۰۰۰
  120 ---
  150 ۱,۸۳۰,۰۰۰
  160 ---
  190 ۲,۳۴۰,۰۰۰
  200 ۲,۴۲۰,۰۰۰

اوربیتال (وان)

آمپر قیمت ( تومان )
  35 ( اتمی ) ۶۱۵,۰۰۰
  45 ( اتمی ) ۷۲۰,۰۰۰
  50 ( اتمی ) ۵۷۵,۰۰۰
  55 ( اتمی ) ۶۸۰,۰۰۰
  60 ( اتمی ) ۷۳۵,۰۰۰
  66 ( اتمی ) ۸۰۵,۰۰۰
  70 ( اتمی ) ۸۱۰,۰۰۰
  74 ( اتمی ) ۸۸۰,۰۰۰
  88 ( اتمی ) ۱,۰۱۰,۰۰۰
  100 ( اتمی ) ۱,۱۵۰,۰۰۰
  120 ( اتمی ) ---
  150 ( اتمی ) ۱,۷۵۰,۰۰۰
  170 ( اتمی ) ۱,۹۸۰,۰۰۰
  190 ( اتمی ) ۲,۲۲۰,۰۰۰
  200 ( اتمی ) ۲,۳۳۵,۰۰۰

اتمیک (توان)

آمپر قیمت ( تومان )
  35 ---
  45 ۳۷۰,۰۰۰
  50 ۳۵۰,۰۰۰
  55 ۳۸۰,۰۰۰
  60 ۴۱۰,۰۰۰
  66 ۴۴۵,۰۰۰
  70 ۴۸۰,۰۰۰
  74 ۴۹۵,۰۰۰
  88 ۵۹۵,۰۰۰
  90 ---
  100 ۶۹۵,۰۰۰
  120 ---
  150 ---
  190 ---

برنا

آمپر قیمت ( تومان )
  35 ۴۵۰,۰۰۰
  45 ۵۰۰,۰۰۰
  50 ۴۸۰,۰۰۰
  55 ۵۲۰,۰۰۰
  60 ۵۷۰,۰۰۰
  62 ۵۹۰,۰۰۰
  66 ۶۰۰,۰۰۰
  70 ۶۷۰,۰۰۰
  74 ۶۷۰,۰۰۰
  80 ---
  88 ۷۹۵,۰۰۰
  90 ۸۳۰,۰۰۰
  100 ۹۰۰,۰۰۰
  120 ۱,۰۷۰,۰۰۰
  150 ۱,۳۵۰,۰۰۰
  200 ۱,۸۵۰,۰۰۰
بستن
علی بابا