کانال تلگرام ایران جیب

آخرین اخبار

کیان برنا
بنللی
آخرین به روز رسانی در تاریخ سه شنبه، ۲۱ مرداد ۱۳۹۹ ، ۱۲:۳۳:۳۱

فالکون

آمپر قیمت ( تومان )
  45 اتمی ---
  55 اتمی 484,000
  60 اتمی 528,000
  62 اتمی 545,000
  66 اتمی 580,000
  70 اتمی 616,000
  75 اتمی 660,000
  80 اتمی 704,000
  90 اتمی ---
  100 اتمی ---

کابوک

آمپر قیمت ( تومان )
  55 اتمی ---
  60 اتمی 435,000
  66 اتمی 480,000
  70 اتمی 504,000
  74 اتمی 535,000

سهند

آمپر قیمت ( تومان )
  50 اتمی 360,000
  55 اتمی 400,000
  60 اتمی 432,000
  66 اتمی 475,000
  70 اتمی 504,000
  74 اتمی 530,000
  90 اتمی ---
  90 اسیدی 650,000
  100 اسیدی ---
  120 اسیدی ---
  150 اسیدی 1,080,000
  200 اسیدی 1,440,000

هندل

آمپر قیمت ( تومان )
  55 اتمی 430,000
  60 اتمی 470,000
  66 اتمی 515,000
  70 اتمی 550,000
  74 اتمی 580,000

واریان

آمپر قیمت ( تومان )
  50 اتمی 360,000
  55 اتمی 400,000
  60 اتمی 440,000
  66 اتمی 480,000
  74 اتمی 510,000
  100 اتمی 680,000

صبا باطری

آمپر قیمت ( تومان )
  آرمو 50 265,000
  آرمو 55 285,000
  آرمو 60 300,000
  آرمو 66 330,000
  آرمو 70 350,000
  آرمو 74 360,000
  آرمو 88 430,000
  آرمو 90 430,000
  آرمو 100 470,000
  آرمو 120 560,000
  آرمو 150 690,000
  آرمو 200 880,000
  واریان 50 265,000
  واریان 55 285,000
  واریان 60 300,000
  واریان 66 330,000
  واریان 70 350,000
  واریان 74 360,000
  واریان 90 430,000
  واریان 100 ---
  واریان 120 ---

پوما

آمپر قیمت ( تومان )
  35 ---
  45 ---
  55 511,000
  60 533,000
  62 ---
  66 ---
  70 651,000
  74 ---
  88 ---
  90 835,000
  100 930,000
  120 ---
  150 ---
  170 ---
  200 ---

آرارات

آمپر قیمت ( تومان )
  35 ---
  45 ---
  55 360,000
  60 ---
  62 405,000
  66 430,000
  70 ---
  74 483,000
  80 ---
  88 ---
  90 ---
  100 ---
  120 ---
  150 ---
  170 ---
  180 ---
  200 ---

سوزوکی

آمپر قیمت ( تومان )
  35 490,000
  45 520,000
  50 520,000
  55 560,000
  60 590,000
  62 ---
  66 650,000
  70 700,000
  74 720,000
  88 840,000
  90 860,000
  100 940,000
  120 1,110,000
  150 1,400,000
  160 ---
  190 1,750,000
  200 1,850,000

اوربیتال (سپاهان)

آمپر قیمت ( تومان )
  35 ( اتمی ) 470,000
  45 ( اتمی ) 500,000
  50 ( اتمی ) 500,000
  55 ( اتمی ) 540,000
  60 ( اتمی ) 570,000
  66 ( اتمی ) 630,000
  70 ( اتمی ) 680,000
  74 ( اتمی ) 700,000
  88 ( اتمی ) 820,000
  100 ( اتمی ) 920,000
  120 ( اتمی ) 1,090,000
  150 ( اتمی ) 1,350,000
  170 ( اتمی ) 1,520,000
  190 ( اتمی ) 1,700,000
  200 ( اتمی ) ---

اتمیک (توان)

آمپر قیمت ( تومان )
  35 ---
  45 370,000
  50 350,000
  55 380,000
  60 410,000
  66 445,000
  70 480,000
  74 495,000
  88 595,000
  90 ---
  100 695,000
  120 ---
  150 ---
  190 ---

برنا

آمپر قیمت ( تومان )
  35 450,000
  45 500,000
  50 480,000
  55 520,000
  60 570,000
  62 590,000
  66 600,000
  70 670,000
  74 670,000
  80 ---
  88 795,000
  90 830,000
  100 900,000
  120 1,070,000
  150 1,350,000
  200 1,850,000
بستن
نجوا