کانال تلگرام ایران جیب

آخرین اخبار

کیان برنا
باغ چین
سه سوت جابز
آخرین به روز رسانی در تاریخ پنجشنبه، ۲۵ مهر ۱۳۹۸ ، ۱۱:۴۰:۳۴

فالکون

آمپر قیمت ( تومان )
  45 اتمی --- نمودار تغییر قیمت 45 اتمی
  55 اتمی 385,000 نمودار تغییر قیمت 55 اتمی
  60 اتمی 515,000 نمودار تغییر قیمت 60 اتمی
  62 اتمی --- نمودار تغییر قیمت 62 اتمی
  66 اتمی --- نمودار تغییر قیمت 66 اتمی
  70 اتمی --- نمودار تغییر قیمت 70 اتمی
  75 اتمی --- نمودار تغییر قیمت 75 اتمی
  80 اتمی --- نمودار تغییر قیمت 80 اتمی
  90 اتمی --- نمودار تغییر قیمت 90 اتمی
  100 اتمی --- نمودار تغییر قیمت 100 اتمی
کانال تلگرام ایران جیب

کابوک

آمپر قیمت ( تومان )
  55 اتمی 310,000 نمودار تغییر قیمت 55 اتمی
  60 اتمی 353,000 نمودار تغییر قیمت 60 اتمی
  66 اتمی 362,000 نمودار تغییر قیمت 66 اتمی
  70 اتمی 400,000 نمودار تغییر قیمت 70 اتمی
  74 اتمی 400,000 نمودار تغییر قیمت 74 اتمی

سهند

آمپر قیمت ( تومان )
  50 اتمی 290,000 نمودار تغییر قیمت 50 اتمی
  55 اتمی 310,000 نمودار تغییر قیمت 55 اتمی
  60 اتمی 350,000 نمودار تغییر قیمت 60 اتمی
  66 اتمی 360,000 نمودار تغییر قیمت 66 اتمی
  70 اتمی 400,000 نمودار تغییر قیمت 70 اتمی
  74 اتمی 400,000 نمودار تغییر قیمت 74 اتمی
  90 اتمی 465,000 نمودار تغییر قیمت 90 اتمی
  90 اسیدی 470,000 نمودار تغییر قیمت 90 اسیدی
  100 اسیدی 510,000 نمودار تغییر قیمت 100 اسیدی
  120 اسیدی 610,000 نمودار تغییر قیمت 120 اسیدی
  150 اسیدی 757,000 نمودار تغییر قیمت 150 اسیدی
  200 اسیدی 950,000 نمودار تغییر قیمت 200 اسیدی

هندل

آمپر قیمت ( تومان )
  55 اتمی 350,000 نمودار تغییر قیمت 55 اتمی
  60 اتمی 385,000 نمودار تغییر قیمت 60 اتمی
  66 اتمی 420,000 نمودار تغییر قیمت 66 اتمی
  70 اتمی 449,000 نمودار تغییر قیمت 70 اتمی
  74 اتمی 477,000 نمودار تغییر قیمت 74 اتمی

واریان

آمپر قیمت ( تومان )
  50 اتمی 245,000 نمودار تغییر قیمت 50 اتمی
  55 اتمی 268,000 نمودار تغییر قیمت 55 اتمی
  60 اتمی 290,000 نمودار تغییر قیمت 60 اتمی
  66 اتمی 310,000 نمودار تغییر قیمت 66 اتمی
  74 اتمی 350,000 نمودار تغییر قیمت 74 اتمی
  100 اتمی 470,000 نمودار تغییر قیمت 100 اتمی

صبا باطری

آمپر قیمت ( تومان )
  آرمو 50 280,000 نمودار تغییر قیمت آرمو 50
  آرمو 55 300,000 نمودار تغییر قیمت آرمو 55
  آرمو 60 330,000 نمودار تغییر قیمت آرمو 60
  آرمو 66 350,000 نمودار تغییر قیمت آرمو 66
  آرمو 70 385,000 نمودار تغییر قیمت آرمو 70
  آرمو 74 390,000 نمودار تغییر قیمت آرمو 74
  آرمو 88 450,000 نمودار تغییر قیمت آرمو 88
  آرمو 90 470,000 نمودار تغییر قیمت آرمو 90
  آرمو 100 520,000 نمودار تغییر قیمت آرمو 100
  آرمو 120 610,000 نمودار تغییر قیمت آرمو 120
  آرمو 150 750,000 نمودار تغییر قیمت آرمو 150
  آرمو 200 960,000 نمودار تغییر قیمت آرمو 200
  واریان 50 285,000 نمودار تغییر قیمت واریان 50
  واریان 55 310,000 نمودار تغییر قیمت واریان 55
  واریان 60 335,000 نمودار تغییر قیمت واریان 60
  واریان 66 360,000 نمودار تغییر قیمت واریان 66
  واریان 70 390,000 نمودار تغییر قیمت واریان 70
  واریان 74 395,000 نمودار تغییر قیمت واریان 74
  واریان 90 475,000 نمودار تغییر قیمت واریان 90
  واریان 100 --- نمودار تغییر قیمت واریان 100
  واریان 120 --- نمودار تغییر قیمت واریان 120

پوما

آمپر قیمت ( تومان )
  35 340,000 نمودار تغییر قیمت 35
  45 410,000 نمودار تغییر قیمت 45
  55 480,000 نمودار تغییر قیمت 55
  60 520,000 نمودار تغییر قیمت 60
  62 530,000 نمودار تغییر قیمت 62
  66 570,000 نمودار تغییر قیمت 66
  70 600,000 نمودار تغییر قیمت 70
  74 620,000 نمودار تغییر قیمت 74
  88 730,000 نمودار تغییر قیمت 88
  90 740,000 نمودار تغییر قیمت 90
  100 820,000 نمودار تغییر قیمت 100
  120 970,000 نمودار تغییر قیمت 120
  150 1,200,000 نمودار تغییر قیمت 150
  170 1,350,000 نمودار تغییر قیمت 170
  200 1,550,000 نمودار تغییر قیمت 200

آرارات

آمپر قیمت ( تومان )
  35 --- نمودار تغییر قیمت 35
  45 --- نمودار تغییر قیمت 45
  55 360,000 نمودار تغییر قیمت 55
  60 --- نمودار تغییر قیمت 60
  62 405,000 نمودار تغییر قیمت 62
  66 430,000 نمودار تغییر قیمت 66
  70 --- نمودار تغییر قیمت 70
  74 483,000 نمودار تغییر قیمت 74
  80 --- نمودار تغییر قیمت 80
  88 --- نمودار تغییر قیمت 88
  90 --- نمودار تغییر قیمت 90
  100 --- نمودار تغییر قیمت 100
  120 --- نمودار تغییر قیمت 120
  150 --- نمودار تغییر قیمت 150
  170 --- نمودار تغییر قیمت 170
  180 --- نمودار تغییر قیمت 180
  200 --- نمودار تغییر قیمت 200

سوزوکی

آمپر قیمت ( تومان )
  35 300,000 نمودار تغییر قیمت 35
  45 330,000 نمودار تغییر قیمت 45
  50 350,000 نمودار تغییر قیمت 50
  55 410,000 نمودار تغییر قیمت 55
  60 430,000 نمودار تغییر قیمت 60
  62 --- نمودار تغییر قیمت 62
  66 475,000 نمودار تغییر قیمت 66
  70 500,000 نمودار تغییر قیمت 70
  74 520,000 نمودار تغییر قیمت 74
  88 620,000 نمودار تغییر قیمت 88
  90 --- نمودار تغییر قیمت 90
  100 690,000 نمودار تغییر قیمت 100
  120 840,000 نمودار تغییر قیمت 120
  150 1,010,000 نمودار تغییر قیمت 150
  160 --- نمودار تغییر قیمت 160
  190 1,260,000 نمودار تغییر قیمت 190
  200 1,330,000 نمودار تغییر قیمت 200

اوربیتال (سپاهان)

آمپر قیمت ( تومان )
  35 ( اتمی ) 300,000 نمودار تغییر قیمت 35 ( اتمی )
  45 ( اتمی ) 340,000 نمودار تغییر قیمت 45 ( اتمی )
  50 ( اتمی ) 350,000 نمودار تغییر قیمت 50 ( اتمی )
  55 ( اتمی ) 380,000 نمودار تغییر قیمت 55 ( اتمی )
  60 ( اتمی ) 400,000 نمودار تغییر قیمت 60 ( اتمی )
  66 ( اتمی ) 440,000 نمودار تغییر قیمت 66 ( اتمی )
  70 ( اتمی ) 470,000 نمودار تغییر قیمت 70 ( اتمی )
  74 ( اتمی ) 490,000 نمودار تغییر قیمت 74 ( اتمی )
  88 ( اتمی ) 595,000 نمودار تغییر قیمت 88 ( اتمی )
  100 ( اتمی ) 650,000 نمودار تغییر قیمت 100 ( اتمی )
  120 ( اتمی ) 760,000 نمودار تغییر قیمت 120 ( اتمی )
  150 ( اتمی ) 930,000 نمودار تغییر قیمت 150 ( اتمی )
  170 ( اتمی ) 1,050,000 نمودار تغییر قیمت 170 ( اتمی )
  190 ( اتمی ) 1,160,000 نمودار تغییر قیمت 190 ( اتمی )
  200 ( اتمی ) 1,210,000 نمودار تغییر قیمت 200 ( اتمی )

اتمیک (توان)

آمپر قیمت ( تومان )
  35 280,000 نمودار تغییر قیمت 35
  45 320,000 نمودار تغییر قیمت 45
  50 330,000 نمودار تغییر قیمت 50
  55 360,000 نمودار تغییر قیمت 55
  60 390,000 نمودار تغییر قیمت 60
  66 420,000 نمودار تغییر قیمت 66
  70 440,000 نمودار تغییر قیمت 70
  74 460,000 نمودار تغییر قیمت 74
  88 540,000 نمودار تغییر قیمت 88
  90 --- نمودار تغییر قیمت 90
  100 660,000 نمودار تغییر قیمت 100
  120 775,000 نمودار تغییر قیمت 120
  150 860,000 نمودار تغییر قیمت 150
  190 1,070,000 نمودار تغییر قیمت 190

برنا

آمپر قیمت ( تومان )
  35 280,000 نمودار تغییر قیمت 35
  45 300,000 نمودار تغییر قیمت 45
  50 320,000 نمودار تغییر قیمت 50
  55 350,000 نمودار تغییر قیمت 55
  60 380,000 نمودار تغییر قیمت 60
  62 --- نمودار تغییر قیمت 62
  66 425,000 نمودار تغییر قیمت 66
  70 450,000 نمودار تغییر قیمت 70
  74 478,000 نمودار تغییر قیمت 74
  80 --- نمودار تغییر قیمت 80
  88 --- نمودار تغییر قیمت 88
  90 --- نمودار تغییر قیمت 90
  100 --- نمودار تغییر قیمت 100
  120 --- نمودار تغییر قیمت 120
  150 --- نمودار تغییر قیمت 150
  200 --- نمودار تغییر قیمت 200