کانال تلگرام ایران جیب

آخرین اخبار

کیان برنا
آخرین به روز رسانی در تاریخ دوشنبه، ۱۶ فروردین ۱۴۰۰ ، ۱۲:۱۳:۵۲

کابوک

آمپر قیمت ( تومان )
  55 اتمی ---
  60 اتمی ۴۳۵,۰۰۰
  66 اتمی ۴۸۰,۰۰۰
  70 اتمی ۵۰۴,۰۰۰
  74 اتمی ۵۳۵,۰۰۰

سهند

آمپر قیمت ( تومان )
  50 اتمی ۳۶۰,۰۰۰
  55 اتمی ۴۰۰,۰۰۰
  60 اتمی ۴۳۲,۰۰۰
  66 اتمی ۴۷۵,۰۰۰
  70 اتمی ۵۰۴,۰۰۰
  74 اتمی ۵۳۰,۰۰۰
  90 اتمی ---
  90 اسیدی ۶۵۰,۰۰۰
  100 اسیدی ---
  120 اسیدی ---
  150 اسیدی ۱,۰۸۰,۰۰۰
  200 اسیدی ۱,۴۴۰,۰۰۰

هندل

آمپر قیمت ( تومان )
  55 اتمی ۵۳۰,۰۰۰
  60 اتمی ۵۸۰,۰۰۰
  66 اتمی ۶۴۰,۰۰۰
  70 اتمی ۶۸۰,۰۰۰
  74 اتمی ۷۱۵,۰۰۰

واریان

آمپر قیمت ( تومان )
  50 اتمی ۴۲۰,۰۰۰
  55 اتمی ۴۵۰,۰۰۰
  60 اتمی ۵۲۰,۰۰۰
  66 اتمی ۵۶۵,۰۰۰
  70 اتمی ۵۸۰,۰۰۰
  74 اتمی ۵۹۵,۰۰۰
  88 اتمی ۷۱۰,۰۰۰
  100 اتمی ۸۱۰,۰۰۰
  120 اتمی ۹۶۰,۰۰۰
  150 اتمی ۱,۱۵۰,۰۰۰
  190 اتمی ۱,۴۵۰,۰۰۰
  170 اتمی ۱,۳۰۰,۰۰۰
  200 اتمی ۱,۵۰۰,۰۰۰

تینو

آمپر قیمت ( تومان )
  50 اتمی ۵۲۵,۰۰۰
  55 اتمی ۵۴۰,۰۰۰
  60 اتمی ۵۹۰,۰۰۰
  66 اتمی ۶۴۵,۰۰۰
  70 اتمی ۶۸۵,۰۰۰
  74 اتمی ۷۲۵,۰۰۰

صبا باطری

آمپر قیمت ( تومان )
  آرمو 50 ۲۶۵,۰۰۰
  آرمو 55 ۲۸۵,۰۰۰
  آرمو 60 ۳۰۰,۰۰۰
  آرمو 66 ۳۳۰,۰۰۰
  آرمو 70 ۳۵۰,۰۰۰
  آرمو 74 ۳۶۰,۰۰۰
  آرمو 88 ۴۳۰,۰۰۰
  آرمو 90 ۴۳۰,۰۰۰
  آرمو 100 ۴۷۰,۰۰۰
  آرمو 120 ۵۶۰,۰۰۰
  آرمو 150 ۶۹۰,۰۰۰
  آرمو 200 ۸۸۰,۰۰۰
  واریان 50 ۲۶۵,۰۰۰
  واریان 55 ۲۸۵,۰۰۰
  واریان 60 ۳۰۰,۰۰۰
  واریان 66 ۳۳۰,۰۰۰
  واریان 70 ۳۵۰,۰۰۰
  واریان 74 ۳۶۰,۰۰۰
  واریان 90 ۴۳۰,۰۰۰
  واریان 100 ---
  واریان 120 ---

پوما

آمپر قیمت ( تومان )
  35 ---
  45 ---
  55 ۵۱۱,۰۰۰
  60 ۵۳۳,۰۰۰
  62 ---
  66 ---
  70 ۶۵۱,۰۰۰
  74 ---
  88 ---
  90 ۸۳۵,۰۰۰
  100 ۹۳۰,۰۰۰
  120 ---
  150 ---
  170 ---
  200 ---

آرارات

آمپر قیمت ( تومان )
  35 ---
  45 ---
  55 ۳۶۰,۰۰۰
  60 ---
  62 ۴۰۵,۰۰۰
  66 ۴۳۰,۰۰۰
  70 ---
  74 ۴۸۳,۰۰۰
  80 ---
  88 ---
  90 ---
  100 ---
  120 ---
  150 ---
  170 ---
  180 ---
  200 ---

سوزوکی

آمپر قیمت ( تومان )
  35 ۵۴۰,۰۰۰
  45 ۶۰۰,۰۰۰
  50 ۶۱۰,۰۰۰
  55 ۶۳۰,۰۰۰
  60 ۶۸۰,۰۰۰
  62 ---
  66 ۷۴۰,۰۰۰
  70 ۸۱۰,۰۰۰
  74 ۸۵۰,۰۰۰
  88 ۱,۰۲۰,۰۰۰
  90 ۱,۰۳۰,۰۰۰
  100 ۱,۱۵۰,۰۰۰
  120 ---
  150 ---
  160 ---
  190 ---
  200 ---

اوربیتال (وان)

آمپر قیمت ( تومان )
  35 ( اتمی ) ۵۱۰,۰۰۰
  45 ( اتمی ) ۵۹۰,۰۰۰
  50 ( اتمی ) ۵۴۵,۰۰۰
  55 ( اتمی ) ۵۸۰,۰۰۰
  60 ( اتمی ) ۶۴۰,۰۰۰
  66 ( اتمی ) ۶۹۵,۰۰۰
  70 ( اتمی ) ۷۶۰,۰۰۰
  74 ( اتمی ) ۷۹۰,۰۰۰
  88 ( اتمی ) ۹۵۰,۰۰۰
  100 ( اتمی ) ۱,۰۸۰,۰۰۰
  120 ( اتمی ) ---
  150 ( اتمی ) ۱,۷۵۰,۰۰۰
  170 ( اتمی ) ۱,۹۸۰,۰۰۰
  190 ( اتمی ) ۲,۲۲۰,۰۰۰
  200 ( اتمی ) ۲,۳۳۵,۰۰۰

اتمیک (توان)

آمپر قیمت ( تومان )
  35 ---
  45 ۳۷۰,۰۰۰
  50 ۳۵۰,۰۰۰
  55 ۳۸۰,۰۰۰
  60 ۴۱۰,۰۰۰
  66 ۴۴۵,۰۰۰
  70 ۴۸۰,۰۰۰
  74 ۴۹۵,۰۰۰
  88 ۵۹۵,۰۰۰
  90 ---
  100 ۶۹۵,۰۰۰
  120 ---
  150 ---
  190 ---

برنا

آمپر قیمت ( تومان )
  35 ۴۵۰,۰۰۰
  45 ۵۰۰,۰۰۰
  50 ۴۸۰,۰۰۰
  55 ۵۲۰,۰۰۰
  60 ۵۷۰,۰۰۰
  62 ۵۹۰,۰۰۰
  66 ۶۰۰,۰۰۰
  70 ۶۷۰,۰۰۰
  74 ۶۷۰,۰۰۰
  80 ---
  88 ۷۹۵,۰۰۰
  90 ۸۳۰,۰۰۰
  100 ۹۰۰,۰۰۰
  120 ۱,۰۷۰,۰۰۰
  150 ۱,۳۵۰,۰۰۰
  200 ۱,۸۵۰,۰۰۰
بستن
علی بابا