کانال تلگرام ایران جیب

آخرین اخبار

کیان برناکیان برنا

پیشگامانپیشگامان

آخرین به روز رسانی در تاریخ یکشنبه، ۶ آذر ۱۴۰۱ ، ۲۱:۵۵:۵۶

سهند

آمپر قیمت ( تومان )
50 اتمی ۵۵۵,۰۰۰
55 اتمی ۶۳۰,۰۰۰
60 اتمی ۶۸۰,۰۰۰
66 اتمی ۷۴۵,۰۰۰
70 اتمی ۷۴۵,۰۰۰
74 اتمی ۷۸۵,۰۰۰
90 اتمی ۹۴۵,۰۰۰
90 اسیدی ---
100 اسیدی ۱,۰۵۰,۰۰۰
120 اسیدی ۱,۱۵۰,۰۰۰
150 اسیدی ۱,۳۵۰,۰۰۰
200 اسیدی ۱,۸۰۰,۰۰۰

هندل

آمپر قیمت ( تومان )
55 اتمی ۵۵۰,۰۰۰
60 اتمی ۶۰۰,۰۰۰
66 اتمی ۶۶۰,۰۰۰
70 اتمی ۷۰۰,۰۰۰
74 اتمی ۷۴۰,۰۰۰

واریان

آمپر قیمت ( تومان )
50 اتمی ۵۵۵,۰۰۰
55 اتمی ۶۳۵,۰۰۰
60 اتمی ۶۸۵,۰۰۰
66 اتمی ۷۴۵,۰۰۰
70 اتمی ۷۵۰,۰۰۰
74 اتمی ۷۹۰,۰۰۰
88 اتمی ...
100 اتمی ۱,۰۵۰,۰۰۰
120 اتمی ۱,۱۵۰,۰۰۰
150 اتمی ...
170 اتمی ...
190 اتمی ...
200 اتمی ...

صبا باطری

آمپر قیمت ( تومان )
35 اتمی ...
45 اتمی ...
50 اتمی ۸۰۰,۰۰۰
55 اتمی ۸۶۵,۰۰۰
60 اتمی ۹۳۰,۰۰۰
66 اتمی ۱,۰۲۰,۰۰۰
70 اتمی ۱,۰۶۰,۰۰۰
74 اتمی ۱,۱۲۰,۰۰۰
80 اتمی ...
88 اتمی ۱,۳۵۰,۰۰۰
90 اتمی ۱,۳۸۰,۰۰۰
100 اتمی ۱,۵۰۰,۰۰۰
120 اتمی ۱,۷۸۰,۰۰۰
150 اتمی ۲,۲۰۰,۰۰۰
170 اتمی ۲,۴۷۰,۰۰۰
190 اتمی ۲,۷۵۰,۰۰۰
200 اتمی ۲,۸۹۰,۰۰۰

پوما

آمپر قیمت ( تومان )
35 ---
45 ---
55 ۵۱۱,۰۰۰
60 ۵۳۳,۰۰۰
62 ---
66 ---
70 ۶۵۱,۰۰۰
74 ---
88 ---
90 ۸۳۵,۰۰۰
100 ۹۳۰,۰۰۰
120 ---
150 ---
170 ---
200 ---

آرارات

آمپر قیمت ( تومان )
35 ---
45 ---
55 ۳۶۰,۰۰۰
60 ---
62 ۴۰۵,۰۰۰
66 ۴۳۰,۰۰۰
70 ---
74 ۴۸۳,۰۰۰
80 ---
88 ---
90 ---
100 ---
120 ---
150 ---
170 ---
180 ---
200 ---

ارس - پوشیتا - درنا

آمپر قیمت ( تومان )
35 اتمی ...
45 اتمی ...
50 اتمی ۸۷۰,۰۰۰
55 اتمی ۹۴۰,۰۰۰
60 اتمی ۱,۰۰۰,۰۰۰
66 اتمی ۱,۱۰۰,۰۰۰
70 اتمی ۱,۱۵۰,۰۰۰
74 اتمی ۱,۱۹۰,۰۰۰
80 اتمی ...
88 اتمی ---
90 اتمی ۱,۴۸۰,۰۰۰
100 اتمی ۱,۶۵۰,۰۰۰
120 اتمی ...
150 اتمی ۲,۴۰۰,۰۰۰
160 اتمی ...
190 اتمی ...
200 اتمی ...

سوزوکی

آمپر قیمت ( تومان )
35 اتمی ۱,۰۴۰,۰۰۰
45 اتمی ۱,۱۴۰,۰۰۰
50 اتمی ۱,۱۸۵,۰۰۰
55 اتمی ۱,۲۴۵,۰۰۰
60 اتمی ۱,۲۹۰,۰۰۰
66 اتمی ۱,۴۲۰,۰۰۰
70 اتمی ۱,۴۵۰,۰۰۰
74 اتمی ۱,۴۷۰,۰۰۰
88 اتمی ۱,۸۶۰,۰۰۰
90 اتمی ۱,۸۸۰,۰۰۰
100 اتمی ۱,۹۳۵,۰۰۰
120 اتمی ۲,۴۸۰,۰۰۰
150 اتمی ۲,۸۰۰,۰۰۰
170 اتمی ۲,۹۹۰,۰۰۰
190 اتمی ۳,۴۰۰,۰۰۰
200 اتمی ۳,۵۷۰,۰۰۰

اوربیتال (وان)

آمپر قیمت ( تومان )
35 اتمی ۹۹۰,۰۰۰
45 اتمی ۱,۰۹۰,۰۰۰
50 اتمی ۱,۱۴۰,۰۰۰
55 اتمی ۱,۱۹۵,۰۰۰
60 اتمی ۱,۲۳۵,۰۰۰
66 اتمی ۱,۳۶۰,۰۰۰
70 اتمی ۱,۳۹۵,۰۰۰
74 اتمی ۱,۴۱۰,۰۰۰
88 اتمی ۱,۷۱۵,۰۰۰
90 اتمی ۱,۷۳۵,۰۰۰
100 اتمی ۱,۸۵۵,۰۰۰
120 اتمی ۲,۴۳۰,۰۰۰
150 اتمی ۲,۷۵۰,۰۰۰
170 اتمی ۲,۹۴۰,۰۰۰
190 اتمی ۳,۳۵۰,۰۰۰
200 اتمی ۳,۴۹۰,۰۰۰

اتمیک

آمپر قیمت ( تومان )
35 اتمی ۶۱۵,۰۰۰
45 اتمی ۶۹۵,۰۰۰
50 اتمی ۶۸۰,۰۰۰
55 اتمی ۷۱۵,۰۰۰
60 اتمی ۷۶۵,۰۰۰
66 اتمی ۸۳۵,۰۰۰
70 اتمی ۸۹۵,۰۰۰
74 اتمی ۹۲۵,۰۰۰
88 اتمی ...
100 اتمی ۱,۲۵۰,۰۰۰
150 اتمی ۱,۸۰۰,۰۰۰
190 اتمی ۲,۲۵۰,۰۰۰
200 اتمی ۲,۳۳۰,۰۰۰

اتمیک (توان)

آمپر قیمت ( تومان )
35 ---
45 ۳۷۰,۰۰۰
50 ۳۵۰,۰۰۰
55 ۳۸۰,۰۰۰
60 ۴۱۰,۰۰۰
66 ۴۴۵,۰۰۰
70 ۴۸۰,۰۰۰
74 ۴۹۵,۰۰۰
88 ۵۹۵,۰۰۰
90 ---
100 ۶۹۵,۰۰۰
120 ---
150 ---
190 ---

برنا

آمپر قیمت ( تومان )
35 اتمی ۹۴۰,۰۰۰
45 اتمی ۱,۰۴۰,۰۰۰
50 اتمی ۱,۰۶۰,۰۰۰
55 اتمی ۱,۰۹۰,۰۰۰
60 اتمی ۱,۱۵۰,۰۰۰
62 اتمی ۱,۱۷۰,۰۰۰
66 اتمی ۱,۲۴۰,۰۰۰
70 اتمی ۱,۲۷۰,۰۰۰
74 اتمی ۱,۳۴۰,۰۰۰
80 اتمی ---
88 اتمی ۱,۵۵۰,۰۰۰
90 اتمی ۱,۵۸۰,۰۰۰
100 اتمی ۱,۷۵۰,۰۰۰
120 اتمی ۲,۳۴۰,۰۰۰
150 اتمی ۲,۶۵۰,۰۰۰
160 اتمی ...
190 اتمی ۳,۲۵۰,۰۰۰
200 اتمی ۳,۳۹۰,۰۰۰

اوربیتال وان سیلور

آمپر قیمت ( تومان )
35 اتمی ۱,۰۱۰,۰۰۰
45 اتمی ۱,۱۱۰,۰۰۰
50 اتمی ۱,۱۴۰,۰۰۰
55 اتمی ۱,۱۹۵,۰۰۰
60 اتمی ۱,۲۳۵,۰۰۰
66 اتمی ۱,۳۶۰,۰۰۰
70 اتمی ۱,۳۹۵,۰۰۰
74 اتمی ۱,۴۱۰,۰۰۰
88 اتمی ۱,۷۱۵,۰۰۰
90 اتمی ۱,۷۳۵,۰۰۰
100 اتمی ۱,۸۵۵,۰۰۰
120 اتمی ۲,۴۵۰,۰۰۰
150 اتمی ۲,۷۷۰,۰۰۰
170 اتمی ۲,۹۶۰,۰۰۰
190 اتمی ۳,۳۷۰,۰۰۰
200 اتمی ۳,۵۴۰,۰۰۰

سیلور - توربو

آمپر قیمت ( تومان )
35 اتمی ...
45 اتمی ...
50 اتمی ۸۷۰,۰۰۰
55 اتمی ۹۴۰,۰۰۰
60 اتمی ۱,۰۰۰,۰۰۰
66 اتمی ۱,۱۰۰,۰۰۰
70 اتمی ۱,۱۵۰,۰۰۰
74 اتمی ۱,۱۹۰,۰۰۰
80 اتمی ...
88 اتمی ...
90 اتمی ۱,۴۸۰,۰۰۰
100 اتمی ۱,۶۵۰,۰۰۰
120 اتمی ...
150 اتمی ۲,۴۰۰,۰۰۰
160 اتمی ...
190 اتمی ...
200 اتمی ...

اوربیتال پریمیوم

آمپر قیمت ( تومان )
35 اتمی ۱,۰۹۰,۰۰۰
45 اتمی ۱,۱۵۰,۰۰۰
50 اتمی ۱,۲۰۰,۰۰۰
55 اتمی ۱,۲۶۰,۰۰۰
60 اتمی ۱,۳۰۰,۰۰۰
66 اتمی ۱,۴۳۵,۰۰۰
70 اتمی ۱,۴۹۰,۰۰۰
74 اتمی ۱,۴۵۰,۰۰۰
88 اتمی ۱,۶۸۰,۰۰۰
90 اتمی ۱,۷۰۰,۰۰۰
100 اتمی ۱,۹۶۰,۰۰۰
120 اتمی ۲,۱۹۰,۰۰۰
150 اتمی ۲,۶۹۰,۰۰۰
170 اتمی ۳,۰۵۰,۰۰۰
190 اتمی ۳,۱۵۰,۰۰۰
200 اتمی ۳,۴۰۰,۰۰۰

سولیفان - ویگور - زئوس - آپادانا - ماموت - آذر

آمپر قیمت ( تومان )
35 اتمی ...
45 اتمی ...
50 اتمی ۷۸۰,۰۰۰
55 اتمی ۸۳۵,۰۰۰
60 اتمی ۸۹۰,۰۰۰
66 اتمی ۹۷۰,۰۰۰
70 اتمی ۱,۰۰۰,۰۰۰
74 اتمی ۱,۰۴۵,۰۰۰
80 اتمی ...
88 اتمی ۱,۲۵۰,۰۰۰
90 اتمی ۱,۲۷۰,۰۰۰
100 اتمی ۱,۳۸۰,۰۰۰
120 اتمی ۱,۶۳۰,۰۰۰
150 اتمی ۲,۰۵۰,۰۰۰
170 اتمی ۲,۳۰۰,۰۰۰
190 اتمی ۲,۵۵۰,۰۰۰
200 اتمی ۲,۶۵۰,۰۰۰

زیتکس

آمپر قیمت ( تومان )
35 اتمی ۱,۰۴۰,۰۰۰
45 اتمی ۱,۱۴۰,۰۰۰
50 اتمی ۱,۱۷۰,۰۰۰
55 اتمی ۱,۲۱۰,۰۰۰
60 اتمی ۱,۲۵۰,۰۰۰
62 اتمی ۱,۲۷۰,۰۰۰
66 اتمی ۱,۳۴۰,۰۰۰
70 اتمی ۱,۳۸۰,۰۰۰
74 اتمی ۱,۴۴۰,۰۰۰
88 اتمی ۱,۶۸۰,۰۰۰
90 اتمی ۱,۷۰۰,۰۰۰
100 اتمی ۱,۸۵۰,۰۰۰
120 اتمی ۲,۴۸۰,۰۰۰
150 اتمی ۲,۸۰۰,۰۰۰
170 اتمی ۲,۹۹۰,۰۰۰
190 اتمی ۳,۴۰۰,۰۰۰
200 اتمی ۳,۵۷۰,۰۰۰

اوربیتال EFB

آمپر قیمت ( تومان )
35 اتمی ...
45 اتمی ...
50 اتمی ۱,۴۰۰,۰۰۰
55 اتمی ...
60 اتمی ۱,۵۲۵,۰۰۰
66 اتمی ...
70 اتمی ۱,۷۵۰,۰۰۰
74 اتمی ...
80 اتمی ۱,۸۹۰,۰۰۰
88 اتمی ...
90 اتمی ۲,۱۱۵,۰۰۰
100 اتمی ...
120 اتمی ...
150 اتمی ...
170 اتمی ...
190 اتمی ...
200 اتمی ...

گلوبال

آمپر قیمت ( تومان )
35 اتمی ۱,۰۴۰,۰۰۰
45 اتمی ۱,۱۴۰,۰۰۰
50 اتمی ۱,۱۷۰,۰۰۰
55 اتمی ۱,۲۱۰,۰۰۰
60 اتمی ۱,۲۵۰,۰۰۰
62 اتمی ۱,۲۷۰,۰۰۰
66 اتمی ۱,۳۴۰,۰۰۰
70 اتمی ۱,۳۸۰,۰۰۰
74 اتمی ۱,۴۴۰,۰۰۰
88 اتمی ۱,۶۸۰,۰۰۰
90 اتمی ۱,۷۰۰,۰۰۰
100 اتمی ۱,۸۵۰,۰۰۰
120 اتمی ۲,۴۸۰,۰۰۰
150 اتمی ۲,۸۰۰,۰۰۰
170 اتمی ۲,۹۹۰,۰۰۰
190 اتمی ۳,۴۰۰,۰۰۰
200 اتمی ۳,۵۷۰,۰۰۰

تینو

آمپر قیمت ( تومان )
35 اتمی ...
45اتمی ...
50 اتمی ۹۲۰,۰۰۰
55 اتمی ۹۹۰,۰۰۰
60 اتمی ۱,۰۵۰,۰۰۰
66 اتمی ۱,۱۷۰,۰۰۰
70 اتمی ۱,۲۰۰,۰۰۰
74 اتمی ۱,۲۵۰,۰۰۰
80 اتمی ...
88 اتمی ...
90 اتمی ۱,۵۵۰,۰۰۰
100 اتمی ۱,۷۵۰,۰۰۰
120 اتمی ...
150 اتمی ۲,۵۵۰,۰۰۰
160 اتمی ...
190 اتمی ...
200 اتمی ...

کارپیل

آمپر قیمت ( تومان )
35 اتمی ...
45 اتمی ...
50 اتمی ۹۲۰,۰۰۰
55 اتمی ۹۹۰,۰۰۰
60 اتمی ۱,۰۵۰,۰۰۰
66 اتمی ۱,۱۷۰,۰۰۰
70 اتمی ۱,۲۰۰,۰۰۰
74 اتمی ۱,۲۵۰,۰۰۰
80 اتمی ...
88 اتمی ...
90 اتمی ۱,۵۵۰,۰۰۰
100 اتمی ۱,۷۵۰,۰۰۰
120 اتمی ...
150 اتمی ۲,۵۵۰,۰۰۰
160 اتمی ...
190 اتمی ...
200 اتمی ...