کانال تلگرام ایران جیب

آخرین اخبار

کیان برنا
چیلیوری
پرواز خارجی
چیلیوری
آخرین به روز رسانی در تاریخ شنبه، ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۸ ، ۱۱:۱۶:۲۷

فالکون

آمپر قیمت ( تومان )
  45 اتمی --- نمودار تغییر قیمت 45 اتمی
  55 اتمی 470,000 نمودار تغییر قیمت 55 اتمی
  60 اتمی 515,000 نمودار تغییر قیمت 60 اتمی
  62 اتمی --- نمودار تغییر قیمت 62 اتمی
  66 اتمی --- نمودار تغییر قیمت 66 اتمی
  70 اتمی --- نمودار تغییر قیمت 70 اتمی
  75 اتمی --- نمودار تغییر قیمت 75 اتمی
  80 اتمی --- نمودار تغییر قیمت 80 اتمی
  90 اتمی --- نمودار تغییر قیمت 90 اتمی
  100 اتمی --- نمودار تغییر قیمت 100 اتمی
کانال تلگرام ایران جیب

کابوک

آمپر قیمت ( تومان )
  55 اتمی 290,000 نمودار تغییر قیمت 55 اتمی
  60 اتمی 340,000 نمودار تغییر قیمت 60 اتمی
  66 اتمی 350,000 نمودار تغییر قیمت 66 اتمی
  70 اتمی 375,000 نمودار تغییر قیمت 70 اتمی
  74 اتمی 400,000 نمودار تغییر قیمت 74 اتمی
شاپرک پت

سهند

آمپر قیمت ( تومان )
  50 اتمی 290,000 نمودار تغییر قیمت 50 اتمی
  55 اتمی 310,000 نمودار تغییر قیمت 55 اتمی
  60 اتمی 330,000 نمودار تغییر قیمت 60 اتمی
  66 اتمی 360,000 نمودار تغییر قیمت 66 اتمی
  70 اتمی 380,000 نمودار تغییر قیمت 70 اتمی
  74 اتمی 390,000 نمودار تغییر قیمت 74 اتمی
  90 اتمی 470,000 نمودار تغییر قیمت 90 اتمی
  90 اسیدی --- نمودار تغییر قیمت 90 اسیدی
  100 اسیدی 510,000 نمودار تغییر قیمت 100 اسیدی
  120 اسیدی 610,000 نمودار تغییر قیمت 120 اسیدی
  150 اسیدی 760,000 نمودار تغییر قیمت 150 اسیدی
  200 اسیدی 970,000 نمودار تغییر قیمت 200 اسیدی

هندل

آمپر قیمت ( تومان )
  55 اتمی 340,000 نمودار تغییر قیمت 55 اتمی
  60 اتمی 370,000 نمودار تغییر قیمت 60 اتمی
  66 اتمی 405,000 نمودار تغییر قیمت 66 اتمی
  70 اتمی 435,000 نمودار تغییر قیمت 70 اتمی
  74 اتمی 450,000 نمودار تغییر قیمت 74 اتمی

واریان

آمپر قیمت ( تومان )
  50 اتمی 275,000 نمودار تغییر قیمت 50 اتمی
  55 اتمی 305,000 نمودار تغییر قیمت 55 اتمی
  60 اتمی 330,000 نمودار تغییر قیمت 60 اتمی
  66 اتمی 360,000 نمودار تغییر قیمت 66 اتمی
  74 اتمی 400,000 نمودار تغییر قیمت 74 اتمی
  100 اتمی 540,000 نمودار تغییر قیمت 100 اتمی

صبا باطری

آمپر قیمت ( تومان )
  آرمو 50 270,000 نمودار تغییر قیمت آرمو 50
  آرمو 55 290,000 نمودار تغییر قیمت آرمو 55
  آرمو 60 310,000 نمودار تغییر قیمت آرمو 60
  آرمو 66 340,000 نمودار تغییر قیمت آرمو 66
  آرمو 70 360,000 نمودار تغییر قیمت آرمو 70
  آرمو 74 370,000 نمودار تغییر قیمت آرمو 74
  آرمو 88 450,000 نمودار تغییر قیمت آرمو 88
  آرمو 90 450,000 نمودار تغییر قیمت آرمو 90
  آرمو 100 490,000 نمودار تغییر قیمت آرمو 100
  آرمو 120 590,000 نمودار تغییر قیمت آرمو 120
  آرمو 150 775,000 نمودار تغییر قیمت آرمو 150
  آرمو 200 970,000 نمودار تغییر قیمت آرمو 200
  واریان 50 280,000 نمودار تغییر قیمت واریان 50
  واریان 55 300,000 نمودار تغییر قیمت واریان 55
  واریان 60 320,000 نمودار تغییر قیمت واریان 60
  واریان 66 350,000 نمودار تغییر قیمت واریان 66
  واریان 70 370,000 نمودار تغییر قیمت واریان 70
  واریان 74 380,000 نمودار تغییر قیمت واریان 74
  واریان 90 460,000 نمودار تغییر قیمت واریان 90
  واریان 100 500,000 نمودار تغییر قیمت واریان 100
  واریان 120 600,000 نمودار تغییر قیمت واریان 120

پوما

آمپر قیمت ( تومان )
  35 375,000 نمودار تغییر قیمت 35
  45 445,000 نمودار تغییر قیمت 45
  55 510,000 نمودار تغییر قیمت 55
  60 555,000 نمودار تغییر قیمت 60
  62 565,000 نمودار تغییر قیمت 62
  66 590,000 نمودار تغییر قیمت 66
  70 630,000 نمودار تغییر قیمت 70
  74 665,000 نمودار تغییر قیمت 74
  88 780,000 نمودار تغییر قیمت 88
  90 790,000 نمودار تغییر قیمت 90
  100 870,000 نمودار تغییر قیمت 100
  120 1,030,000 نمودار تغییر قیمت 120
  150 1,300,000 نمودار تغییر قیمت 150
  170 1,450,000 نمودار تغییر قیمت 170
  200 1,700,000 نمودار تغییر قیمت 200

سوزوکی

آمپر قیمت ( تومان )
  35 300,000 نمودار تغییر قیمت 35
  45 340,000 نمودار تغییر قیمت 45
  55 375,000 نمودار تغییر قیمت 55
  60 395,000 نمودار تغییر قیمت 60
  62 --- نمودار تغییر قیمت 62
  66 440,000 نمودار تغییر قیمت 66
  70 460,000 نمودار تغییر قیمت 70
  74 480,000 نمودار تغییر قیمت 74
  88 570,000 نمودار تغییر قیمت 88
  90 --- نمودار تغییر قیمت 90
  100 640,000 نمودار تغییر قیمت 100
  120 795,000 نمودار تغییر قیمت 120
  150 920,000 نمودار تغییر قیمت 150
  160 1,030,000 نمودار تغییر قیمت 160
  190 1,135,000 نمودار تغییر قیمت 190
  200 1,200,000 نمودار تغییر قیمت 200

اوربیتال (سپاهان)

آمپر قیمت ( تومان )
  35 ( اتمی ) 290,000 نمودار تغییر قیمت 35 ( اتمی )
  45 ( اتمی ) 330,000 نمودار تغییر قیمت 45 ( اتمی )
  50 ( اتمی ) 330,000 نمودار تغییر قیمت 50 ( اتمی )
  55 ( اتمی ) 360,000 نمودار تغییر قیمت 55 ( اتمی )
  60 ( اتمی ) 380,000 نمودار تغییر قیمت 60 ( اتمی )
  66 ( اتمی ) 420,000 نمودار تغییر قیمت 66 ( اتمی )
  70 ( اتمی ) 440,000 نمودار تغییر قیمت 70 ( اتمی )
  74 ( اتمی ) 455,000 نمودار تغییر قیمت 74 ( اتمی )
  88 ( اتمی ) 540,000 نمودار تغییر قیمت 88 ( اتمی )
  100 ( اتمی ) 605,000 نمودار تغییر قیمت 100 ( اتمی )
  120 ( اتمی ) 750,000 نمودار تغییر قیمت 120 ( اتمی )
  150 ( اتمی ) 880,000 نمودار تغییر قیمت 150 ( اتمی )
  170 ( اتمی ) --- نمودار تغییر قیمت 170 ( اتمی )
  190 ( اتمی ) 1,085,000 نمودار تغییر قیمت 190 ( اتمی )
  200 ( اتمی ) 1,150,000 نمودار تغییر قیمت 200 ( اتمی )

اتمیک

آمپر قیمت ( تومان )
  35 اتمی 280,000 نمودار تغییر قیمت 35 اتمی
  45 اتمی 320,000 نمودار تغییر قیمت 45 اتمی
  50 اتمی 320,000 نمودار تغییر قیمت 50 اتمی
  55 اتمی 350,000 نمودار تغییر قیمت 55 اتمی
  60 اتمی 370,000 نمودار تغییر قیمت 60 اتمی
  66 اتمی 410,000 نمودار تغییر قیمت 66 اتمی
  70 اتمی 430,000 نمودار تغییر قیمت 70 اتمی
  74 اتمی 445,000 نمودار تغییر قیمت 74 اتمی
  88 اتمی 530,000 نمودار تغییر قیمت 88 اتمی
  100 اتمی 600,000 نمودار تغییر قیمت 100 اتمی
  150 اتمی 870,000 نمودار تغییر قیمت 150 اتمی
  190 اتمی 1,070,000 نمودار تغییر قیمت 190 اتمی
  200 اتمی 1,140,000 نمودار تغییر قیمت 200 اتمی

برنا

آمپر قیمت ( تومان )
  35 280,000 نمودار تغییر قیمت 35
  45 312,000 نمودار تغییر قیمت 45
  50 320,000 نمودار تغییر قیمت 50
  55 335,000 نمودار تغییر قیمت 55
  60 370,000 نمودار تغییر قیمت 60
  62 --- نمودار تغییر قیمت 62
  66 405,000 نمودار تغییر قیمت 66
  70 435,000 نمودار تغییر قیمت 70
  74 450,000 نمودار تغییر قیمت 74
  80 --- نمودار تغییر قیمت 80
  88 --- نمودار تغییر قیمت 88
  90 --- نمودار تغییر قیمت 90
  100 --- نمودار تغییر قیمت 100
  120 --- نمودار تغییر قیمت 120
  150 --- نمودار تغییر قیمت 150
  200 --- نمودار تغییر قیمت 200
ساترا
رزرو هتل