کانال تلگرام ایران جیب

آخرین اخبار

کیان برنا
آخرین به روز رسانی در تاریخ سه شنبه، ۱۹ فروردین ۱۳۹۹ ، ۱۱:۱۳:۴۶

فالکون

آمپر قیمت ( تومان )
  45 اتمی ---
  55 اتمی 484,000
  60 اتمی 528,000
  62 اتمی 545,000
  66 اتمی 580,000
  70 اتمی 616,000
  75 اتمی 660,000
  80 اتمی 704,000
  90 اتمی ---
  100 اتمی ---

کابوک

آمپر قیمت ( تومان )
  55 اتمی 317,000
  60 اتمی 350,000
  66 اتمی 370,000
  70 اتمی 406,000
  74 اتمی 408,000

سهند

آمپر قیمت ( تومان )
  50 اتمی 295,000
  55 اتمی 317,000
  60 اتمی 360,000
  66 اتمی 370,000
  70 اتمی 406,000
  74 اتمی 408,000
  90 اتمی 475,000
  90 اسیدی 485,000
  100 اسیدی 540,000
  120 اسیدی 610,000
  150 اسیدی 757,000
  200 اسیدی 950,000

هندل

آمپر قیمت ( تومان )
  55 اتمی 370,000
  60 اتمی 405,000
  66 اتمی 445,000
  70 اتمی 470,000
  74 اتمی 500,000

واریان

آمپر قیمت ( تومان )
  50 اتمی 245,000
  55 اتمی 267,000
  60 اتمی 310,000
  66 اتمی 320,000
  74 اتمی 358,000
  100 اتمی 550,000

صبا باطری

آمپر قیمت ( تومان )
  آرمو 50 265,000
  آرمو 55 285,000
  آرمو 60 300,000
  آرمو 66 330,000
  آرمو 70 350,000
  آرمو 74 360,000
  آرمو 88 430,000
  آرمو 90 430,000
  آرمو 100 470,000
  آرمو 120 560,000
  آرمو 150 690,000
  آرمو 200 880,000
  واریان 50 265,000
  واریان 55 285,000
  واریان 60 300,000
  واریان 66 330,000
  واریان 70 350,000
  واریان 74 360,000
  واریان 90 430,000
  واریان 100 ---
  واریان 120 ---

پوما

آمپر قیمت ( تومان )
  35 ---
  45 ---
  55 511,000
  60 533,000
  62 ---
  66 ---
  70 651,000
  74 ---
  88 ---
  90 835,000
  100 930,000
  120 ---
  150 ---
  170 ---
  200 ---

آرارات

آمپر قیمت ( تومان )
  35 ---
  45 ---
  55 360,000
  60 ---
  62 405,000
  66 430,000
  70 ---
  74 483,000
  80 ---
  88 ---
  90 ---
  100 ---
  120 ---
  150 ---
  170 ---
  180 ---
  200 ---

سوزوکی

آمپر قیمت ( تومان )
  35 315,000
  45 483,000
  50 450,000
  55 495,000
  60 540,000
  62 ---
  66 594,000
  70 ---
  74 666,000
  88 ---
  90 ---
  100 ---
  120 ---
  150 ---
  160 ---
  190 ---
  200 ---

اوربیتال (سپاهان)

آمپر قیمت ( تومان )
  35 ( اتمی ) 346,000
  45 ( اتمی ) 445,000
  50 ( اتمی ) ---
  55 ( اتمی ) ---
  60 ( اتمی ) ---
  66 ( اتمی ) ---
  70 ( اتمی ) ---
  74 ( اتمی ) ---
  88 ( اتمی ) ---
  100 ( اتمی ) ---
  120 ( اتمی ) ---
  150 ( اتمی ) 1,350,000
  170 ( اتمی ) ---
  190 ( اتمی ) ---
  200 ( اتمی ) ---

اتمیک (توان)

آمپر قیمت ( تومان )
  35 ---
  45 370,000
  50 350,000
  55 380,000
  60 410,000
  66 445,000
  70 480,000
  74 495,000
  88 595,000
  90 ---
  100 695,000
  120 ---
  150 ---
  190 ---

برنا

آمپر قیمت ( تومان )
  35 ---
  45 ---
  50 ---
  55 370,000
  60 405,000
  62 ---
  66 445,000
  70 472,000
  74 500,000
  80 ---
  88 ---
  90 ---
  100 ---
  120 ---
  150 ---
  200 ---
بستن
نجوا