کانال تلگرام ایران جیب
مدیران خودرو 777
مدیران خودرو 777
لست سکند تور مسافرتیلست سکند تور مسافرتی

معرفی کامل شاسی‌بلندهای شهری با بهای زیر 100 میلیون


کد خبر : ۳۰۸۳۵سه شنبه، ۹ آذر ۱۳۹۵ - ۱۶:۰۳:۴۷۲۱۲۸۲ بازدید

در این گزارش به بررسی 8 خودروی شاسی بلند زیر 100 میلیون تومان خواهیم پرداخت و ارزش خرید آنها نیز بررسی خواهد شد ...

کــــراس اوور چــــیســــت؟

تـا چند سـال پیش شـاید ایـن واژه بـرای مـا ایرانیـان خیلی آشـنا نبود؛ در واقـع همـه خودروهـای شاسـی بلنـد یـا SUV را میشناسـیم، امـا کـراس اوور یـا CUV چیسـت؟! کـراس اوور یـا همـان CUV کـه مخفـف کلمـه Utility Crossover Vehicle اسـت، وسـیله ای است که بـر روی پلتفـرم خودروهـای سـدان تولیـد شـده امـا از فضـا و امکانـات یـک خـودروی شاسـی بلنـد بهـره میبـرد. ایـن خودروهـا مهمتریـن ویژگی هـای یک شاسـی بلنـد نظیر فضـای بیشـتر مسـافرین و ارتفـاع بیشـتر را از SUVها قرض گرفته اند. اسـتفاده از سـاختار تولیـد بدنـه یکپارچـه یـا Unibody خودروهـای سـواری بـه جـای پلتفرمهـا و قالبهـای تکـه تکـه مورد اسـتفاده در وانتهـای کوچـک و یـا شاسـی بلندهـا باعـث میشـود تـا کـراس اوور را بتوان ترکیبی از سـه سـگمنت جداگانـه یعنـی خودروهای سـدان، هـاچ بـک و شاسـی بلند دانسـت.

در واقـع کـراس اوورهـا مهمتریـن ویژگی های خودروهـای SUV یعنی طراحـی داخلـی و خارجـی بهتـر و زیباتـر، بالاتـر بـودن نقطـه H یـا نشـیمنگاه راننده و سرنشینان، مرکز گرانـش بالاتـر و سیسـتم مسـتقل تعلیق عقب را به عاریه گرفته اسـت. خوب اسـت بدانید که کراس اوورها بـه دلیـل دارا بـودن وزن سـبکتر نسـبت به خودروهای شاسـی بلند، از هندلینـگ بسـیار خوبـی نظیـر خودروهای سـواری بهره منـد بوده و مصـرف سـوخت بهتـری نیـز دارند. مهمتریـن دلیـل ایـن امر آن اسـت کـه SUVهـا از پلتفـرم کامیـون یـا وانت هـای سـنگین اسـتفاده میکننـد کـه همین باعث بـالا رفتن وزن و همچنیـن مصـرف سـوخت بـالای آنهـا میشـود. یکـی دیگـر از ویژگیهـای کـراس اوورهـا که از محصولات استیشـن و هـاچ بک قرض گرفته شـده اسـت، دسترسـی به قسـمت بار یا صندوق عقـب توسـط مسـافران اسـت. همچنیـن شـما در برخـی از ایـن محصـولات میتوانید ردیف سـومی از صندلـی را قرار داده یا صندلیهای عقـب را بـه منظـور افزایـش فضای بـار بـه راحتـی تـا کنیـد. همانطور کـه میدانیـد کـراس اوورهـا همراه بـا سیسـتم های (FWD) دیفرانسـل جلو، (RWD) دیفرانسـل عقب و یا حتـی 4WD (چهـار چـرخ متحرک) عرضـه میشـوند. بایـد پذیرفت که کـراس اوورهـا در قیـاس با شاسـی بلندهـا بـرای آفرودهـای سـنگین طراحـی نشـده اند، امـا بـا بهـره گیری از سیسـتم های ذکر شـده این قابلیـت را در سـطوح پایین تری نیز میتـوان از آنهـا انتظـار داشـت. 

کــــراس اوور چــــیســــت

با توجـه به فروش روز افـزون کراس اوورهـا در بازارهـای جهانـی، ایـن روزهـا ایـن سـگمنت در مدلهـای زیـاد و البتـه متنوعـی وارد بـازار میشـود. در اینجـا به چند دسـته از محصـولات تولیـد شـده در این رده اشـاره میکنیـم:

Crossover Mini :

محصوالتـی چـون شـورولت Trax ، اپـل مـوکا، سـیتروئن ،cactus C4 Palio Fiat ،پـژو 2008 ،نیسـان جـوک و رنـو کپچـر در ایـن دسـته جـای میگیرنـد.

Crossover Compact :

بـرای ایـن دسـته نیـز میتـوان ماشـین هایی چـون X1 BMW ، رنـو داسـتر، فـورد Kuga ،جیـپ Compass ،پـژو 3008 و سـانگ یانـگ کورانـدو را نـام بـرد.

Crossover Sized-Mid:

نمونه هـای تولیـد شـده در ایـن دسـته نیـز شـامل ،ZDX Acura Class-M Benz-Mercedess ، فـورد Edge و فولکـس واگـن Touareg میشـوند.

Crossover Sized-Full :

آخریـن دسـته بنـدی کـراس اوورها را نیـز میتـوان بـا ایـن خودروهـا معرفـی کـرد، Q7 Audi ،بیـوک Enclave ،فـورد Flex ،فـورد Explore ،لینکلـن MKT و مـزدا 9-CX .

بـه طـور کلی بایـد بدانیم کـه کراس اوورهـا در قیـاس بـا شاسـی بلندها ویژگیهـای مناسـب تـری بـرای رانندگـی در شـهرها دارنـد. در واقـع شـما بـا اسـتفاده از پلتفـرم یـک خـودروی سـدان یاهـاچ بک، سـوار بـر خودرویـی هسـتید کـه ارتفـاع بالاتـری داشـته کـه همیـن باعـث دیـد بهترتـان میشـود. فضـای بیشـتر در کنار امنیت بالاتر نیز شـما را راضـی کـرده تا به سـراغ این مدل از خودروهـا بروید. کـراس اوورها در قیـاس بـا خودروهـای سـدان وزن بالاتـری داشـته اما بسـیار سـبکتر از SUVهـا هسـتند، همیـن باعـث میشـود تـا مصـرف سـوخت پایینتـری داشـته و سیسـتم های ترمـز قویتـری نیـز بـر روی آنهـا نصـب شـود. هندلینـگ و مانـور پذیـری بهتـر، رانندگـی راحتتـر در شـهرها، تـوان پـارک خـودرو در فضاهـای کمتر نسـبت بـه SUVها و رانندگـی آرام از دیگـر ویژگی هـای مناسـب این دسـته خودروهاسـت. پـس اگـر بـه دنبـال خودرویـی بـا ویژگی هـا و امکانـات یـک SUV یعنـی ارتفـاع، فضـا و امکانـات بیشـتر هسـتید و البتـه آن را بـرای رانندگـی در شـهر میخواهیـد، باید بـه سـراغ کـراس اوورهـا برویـد. امـا اگـر حـس آفـرود داشـته و بـه دنبـال اسـتفاده های سـنگین تری میگردیـد، بـی شـک خریـد یـک شاسـی بلنـد قدرتمنـد بـه شـما پیشـنهاد می‌شـود. 
 چانگان سی اس 35 :

چانگان سی اس 35

CS35 محصول چانگان، چهارمین خودروسـاز بـزرگ چیـن اسـت که هم اکنـون شـریک تجـاری فـورد و مزدا به شـمار مـیرود. این دومین خودروی شاسـی‌بلند سـایپا بعد از برلیانـس V5 اسـت. CS35 اولین SUV چانـگان اسـت کـه بـا نـام تجـاری ایـن شـرکت بـه فـروش میرسـد. ایـن خـودرو یـک شاسـی بلنـد شـهری، دیفرانسـیل جلـو و در رده کـراس اورهـای کامپکـت (جمع و جور) اسـت. خودروی CS35 که در ایتالیا طراحی شـده، دارای ظاهری متوسـط اسـت و در طراحـی آن سـعی شـده که خودرویی اسـپرت به نظـر برسـد. طـول چانـگان 4160 میلیمتـر اسـت کـه پـارک کـردن آن را در فضاهـای کوچـک راحـت میسـازد. همچنیـن عرض 1810 میلیمتـری تعـادل خوبـی بـه آن می بخشـد و ارتفـاع 1670 میلیمتـری کاملا یک شاسـی بلند شـهری را بـه رخ میکشـد. در طراحـی CS35 فاصلـه دو محـور بـا 2560 میلیمتـر نویـد کابینـی جـادار را میدهد. شاسـی و کابین ایـن خـودرو بـر روی 4 حلقه رینگ 17 اینچـی بـا سـایز لاسـتیک 215/17R50 قـرار گرفتـه و روی سـقف اتومبیـل هـم باربنـد و یک آنتـن Fin Shark (بـال کوسـه) دیـده می شـود. داخـل کابین جـادار بـوده و ارتفاع بـرای سرنشـین های قدبلنـد نیـز مناسـب اسـت، فضـای قرارگیـری بـار نیـز 348 لیتر اسـت که شـاید کـم به نظـر برسـد. جلوی داشـبورد دارای طراحی نسـبتا زیبایی اسـت و دکمه هـای روی کنسـول وسـط بـه شـکل دایـره طراحی شـده اند.

CS35 چانگان کابین

درون کابیـن یـک LCD کوچـک، صفحـه کیلومتـر بـا نـور آبـی رنـگ و روکـش فرمـان و روکـش صندلی هـای چـرم مصنوعـی بـا دوخـت قرمـز خودنمایـی میکند. چـرم بـه کار رفته از کیفیت نسـبتا قابـل قبولـی برخـوردار اسـت. کامپیوتـر سـفری اطلاعـات مربوط بـه مصـرف سـوخت میانگیـن و لحظـه ای و اطلاعـات دیگـر را بـه نمایـش می گـذارد. چانـگان CS35 از تکنولوژی Blue Core (مربـوط بـه صرفـه جویـی در مصـرف انـرژی و حفـظ محیـط زیسـت) این شـرکت بهـره میبرد. حجـم موتـور 6.1 لیتـر از نـوع 4 چهـار سـیلندر 16 سـوپاپ و مجهز به سیسـتم زمانبندی متغیر DVV برای میـل سـوپاپهای دود و هوا و تسـمه تایـم زنجیری اسـت. این موتـور 112 اسـب بخـار قـدرت در دور موتـور 6000 و 160 نیوتنمتر گشـتاور در دور موتـور 4000 تولید میکنـد.

CS35 چانگان

بـرای سیسـتم انتقـال قـدرت این خـودرو از یک گیربکس 4 سـرعته اتوماتیـک کمـک گرفته شده اسـت. با توجه به وزن 1290 کیلوگرمـی و گیربکـس 4 سـرعته اتوماتیـک درنظـر گرفتـه شـده قاعدتـا شـما بـا خـودروی چابکـی روبـرو نخواهید بود. رکـورد صفر تا 100 کیلومتـر ایـن خـودرو حـدود 15 ثانیـه به طـول می انجامـد کـه نشـان از همین امـر دارد. در حالت Drive بـرای رسـیدن از سـرعت 80 بـه 120 بـه 6.13 ثانیـه زمان نیـاز داریـد. حداکثـر سـرعت 180 کیلومتـر در سـاعت اعلام شـده اسـت. بـا اینکـه حالـت اسـپرت در ایـن گیربکـس وجـود نـدارد ولـی قابلیـت تعویـض دنـده بـه صـورت دسـتی را داراسـت. نقطـه ضعـف اصلـی ایـن موتور گشـتاور ضعیـف در دورهـای زیـر 3000 هسـت کـه در سـربالایی ها نمـود بیشـتری پیـدا میکنـد. در چنیـن شـرایطی مجبور به معکـوس دادن و فشـردن بیشـتر پدال گاز هستید که تاثیـر منفی در مصرف سـوخت میگـذارد. جالـب اسـت بدانیـد کـه بـا روشـن کردن کولـر این حالت تشـدید میشـود. مصرف سـوخت ایـن خودرو در سـیکل ترکیبـی 2.7 لیتر در هـر 100 کیلومتر اعالم شـده اسـت. سیسـتم تعلیق چانگان در جلو مک فرسـون و در عقب Trailing Arm اسـت. عملکـرد این سیسـتم در ناهمواری ها مناسـب بـوده و این خـودرو یـک ماشـین نرم محسـوب می شـود.

CS35 چانگان

فرمـان این خـودرو از نوع الکترونیکـی انتخـاب شـده کـه دارای نرمی مناسـبی اسـت، اما مشـکل اینجاسـت کـه فرمـان برقـی نمی توانـد بـه خوبـی راننـده را از وضعیـت جـاده مطلـع سـازد. بـا توجـه به دیسـکی بـودن ترمزهـا در هـر 4 چرخ (جلـو خنـک شـونده، عقـب معمولـی) عملکـرد ترمزهـای ABS رضایت بخـش خواهـد بـود. ترمزها در تسـت عملی نشـان دادند کـه میتوانند در مسـافت 5.41 متـر سـرعت خـودرو را از 100 کیلومتر بـه توقف کامل برسـانند. همچنین این خودرو مجهز به چهار کیسـه هـوای جلو و جانبی اسـت. از دیگـر امکانـات این خـودرو میتوان به سـانروف، کـروز کنترل، سیسـتم ضد سـرقت (Immobilizer) ،کامپیوتر اطلاعات سـفر، صندلی چرمـی، قابلیت تنظیم صندلـی راننده در 6 جهت، سیسـتم /TCS/ESP HBA ،سنسـور پـارک دنـده عقب، هشـدار دهنده بسـته نبـودن کمربند ایمنـی، دکمه هـای تنظیـم بـر روی فرمان، قابلیـت تنظیم ارتفـاع فرمان، چراغ هـای هالـوژن بـا قابلیـت تنظیـم ارتفاع، شیشـه بالابـر برقی عقب و جلـو، کنسـول مرکزی جلـو، آینه هـای جانبی بـا قابلیت تاشـوی برقی، سیسـتم پخـش CD و MP3 مجهـز بـه 6 بلندگـو، قفل مرکـزی، ریموت کنتـرل، گرمکن شیشـه عقب، چراغ نقشـه خوان، و برف پـاک کن عقب اشـاره کرد. از رقبـای ایـن خـودرو می توان به لیفان X60 ،جـک S5 و ام وی ام X33 اشـاره کـرد کـه شـاید در فـروش این خـودرو و انتخـاب مشـتریان تاثیر زیادی داشـته باشند.

CS35 چانگان

این خودرو هم اکنون با قیمت حدود 64 میلیون تومان در نمایندگیهای سایپا و در بازار حدود 66 میلیون تومان به فروش میرسد.

 هایما اس 7:

هایما اس 7

هایما نام یک برند تجاری چینی، متعلق به گروه خودروسازی FAW است که کارخانه آن در شهر هاینان چین قرار دارد. هایما در سال 1992 با سرمایه گذاری مشترک ایالت هاینان چین و کمپانی مزدا با تولید چند مدل از محصولات مزدا شروع به کار کرد. هایما در سال 2006 توانست با مشارکت مزدا و استفاده از تکنولوژی این کمپانی سهم زیادی از محصولات فروخته شده بازار چین را در اختیار بگیرد و همین موضوع توجه کمپانی FAW را جلب و سرانجام FAW سهم مزدا در هایما را خریداری کرد. 

هایمـا در سـال 2012 ظرفیـت تولیـد سـالیانه خـود را بـه 400 هزار دستگاه رسـانید و در مجموع 157242 عـدد اتومبیـل ایـن کمپانـی در چیـن بـه فـروش رفت امـا نتوانسـت در سـال 2013 تبدیـل بـه یکـی از 25 شـرکت بـزرگ تولیـد کننـده خـودرو در چین شـود. در راسـتای موج ورود برندهـای چینـی بـه بـازار ایـران، هایمـا بـا همـکاری ایران خـودرو اقـدام بـه عرضـه ماشـینی بـه نام S7 کـرد و بـار دیگـر یـک برنـد چینی ناشـناخته وارد کشـور شـد.

حضـور هایمـا در ایـران کاملا بی سـر و صـدا بـود و قبـل از حضـور رسـمی ایـن کمپانـی در ایـران هیـچ یـک از مدیـران ایران خودرو از مذاکـره بـا ایـن کمپانـی حرفـی نزدنـد تـا اینکـه خودروی شاسـی بلنـد هایمـا S7 ،روی خـط تولیـد ایران خـودرو دیده شـد. هایما S7 از یـک موتـور 4 سـیلندر بـا حجم 2000 سی سـی و 148 اسب بخار بهـره میبرد کـه در آن از تکنولوژی churns DVVT اسـتفاده شـده و از گشـتاوری 180 نیوتن متـری برخـوردار اسـت. ایـن خـودرو در دو مـدل دسـتی و اتوماتیـک 5 سـرعته عرضه میشـود. گنجایش مخـزن سـوخت ایـن خـودرو 61 لیتـر اسـت و مـدل دسـتی S7 در 100 کیلومتـر حـدود 1.8 لیتـر سـوخت مصـرف میکنـد و مـدل اتوماتیـک S7 مصرفـی معـادل 8.8 لیتـر دارد و شـتاب 0 تـا 100 آن در 12 ثانیـه به دسـت میآید. هایمـا اس7 از نظـر ظاهـری خودرویـی زیباسـت و دارای بدنـه محکمـی بـوده و اسـتایل مـورد اسـتفاده در S7 جسـورانه، پویـا و اسـپرت بـه نظـر میرسـد.

تولید شاسی‌بلند جدید ایران‌خودرو آغاز شد

جلوپنجـره ایـن خـودرو طراحـی خوبـی دارد و بـا کمـک چراغ های جلـو، زیبایی چهـره S7 دو چندان شـده اسـت. ایـن خـودرو از یـک رینـگ آلومینیومـی 16 اینچـی برخـوردار اسـت و 4498 میلیمتر طـول و 1830 میلیمتر عـرض دارد و ارتفـاع آن 1730 میلیمتـر بـوده و فاصلـه بیـن دو محـور چرخ هـای عقـب و جلـو برابـر بـا 2619 میلیمتـر اسـت. فضـای داخـل خـودرو بسـیار راحـت و جـادار طراحـی شـده و در آن احسـاس آرامـش و راحتـی می کنیـد. صندلی هـا از روکـش چـرم مصنوعی با دو رنگ پوشـیده شـده اسـت. صندلی راننـده مجهز بـه سیسـتم 8 جهتـه برقـی بـوده و همـراه بـا صندلـی کمـک راننده از گرمکن بهره مند اسـت.

کنسـول ایـن خـودرو مجهز به یـک صفحه  نمایـش لمسـی 8 اینچـی، بـا قبلیـت پخش MP3 و CD اسـت کـه مجهز بـه بلوتوث بوده و شـما میتوانیـد از سیسـتم ناوبـری ماهـوارهای آن اسـتفاده کنید. آینه وسـط ایـن خـودرو بـرای اینکـه راننـده دیـد مناسـبی نسـبت بـه عقـب خـودرو داشـته باشـد، ضد نـور طراحی شـده و فاصلـه خودرو بـا مانع را نمایـش می دهد. فرمان هایمـا S7 برقـی بـوده و از تریمی مشـکی و روکشـی چرمی برخوردار اسـت. بر روی سـقف خـودرو یک سـانروف بـزرگ قـرار گرفتـه کـه میتوانـد لـذت رانندگـی بـا هایما S7 را بیشـتر کند. از دیگر امکانات رفاهـی ایـن خـودرو میتـوان بـه سیسـتم تهویـه اتوماتیـک هـوای داخل خـودرو، سـامانه کنتـرل باد لاسـتیک ها، دوربیـن دیـد عقب و اسـپویلر اشـاره کرد. 

کابین هایما

هایمـا S7 از نظـر ایمنـی شـرایط خوبـی داشـته و مجهـز بـه 4 کیسـه هوا برای سرنشـینان جلو اسـت. همچنیـن از ایزوفیکـس (نصـب صندلـی کـودک)، قفل خودکار حسـاس به سـرعت، کمربنـد 3 نقطه ای، ایموبلایـزر، سنسـور دنـده عقـب و قفل مرکـزی بهره میبـرد و ترمزهـای جلـو و عقب هایما S7 دیسـکی و مجهـز بـه سیسـتم های ESP/BAS/TCS/ABS است. بـه طور کلی هایمـا S7 خودرویی خوب و نسـبتا زیبا عرض یابـی میشـود کـه بـرای آن دسـته از مصـرف کننـدگان ایرانـی کـه بودجـه محـدود و زیـر 100 میلیـون تومانـی داشـته و میخواهنـد بـا پرداخـت پولـی کمتـر؛ سـواری قابل قبولـی را با یـک خودروی شاسـی بلنـد تجربـه کننـد، مناسـب اسـت. البتـه با آنکـه این شاسـی بلند شـهری دارای یـک موتور ۲۰۰۰ سی سـی اسـت اما شـتاب خوبی نداشـته و ماشـین در حرکـت کـردن بسـیار تنبـل به نظر می رسـد، امری کـه بزرگتریـن نقطـه ضعـف آن در مقابـل رقبـا محسـوب می شـود.

a4p8xiqt2ei40qr2hz2.jpg

هـم اکنـون مـدل دنـده ای هایمـا S7 بـا قیمـت 72 میلیون تومان عرضـه میشـود و مـدل اتوماتیـک آن قیمتـی معـادل بـا  79 میلیون تومان دارد. 
 بی وای دی اس 6:

بی وای دی اس 6

کارمانیــا خــودرو بــه عنــوان زیــر مجموعــه کرمانخــودرو مدتــی اســت پــای محصــوالت BYD چیــن را بــه کشــورمان بــاز کــرده اســت. شــرکت خودروســازی BYD چیــن واقــع در شــهر شـنژن اسـت کـه در زمینه تولیـد و مونتـاژ خودرو، اتوبــوس، خودروهــای برقــی و لیفتــراک فعالیــت میکنـد. شـرکت بـی وای دی در سـال ۲۰۰۳ در پـی خریـداری شـرکت خودروسـازی سـیچوان توسـط وانــگ چوان-فــو راه انــدازی شــد. BYD به عنــوان دهمیــن تولیدکننــده بــزرگ خــودرو در چیــن محسـوب می شـود. کارخانجـات تولیـد و مونتـاژ بـی وای دی در کشـورهای چیـن، روسـیه و اتیوپـی مسـتقر هسـتند.

قطعـات غیرچینـی ماشـین های بــی وای دی را شــرکت هایی چــون شــرکت ســوئدی-آمریکایی اتولیــو و شــرکت آمریکایــی بــورگ وارنــر می ســازند. بــه گفتــه وانــگ جیــان جـون، معـاون BYD ایـن شـرکت تـاش دارد تـا بـا فـروش سـالانه بیـش از 10 میلیـون دسـتگاه خــودرو، تــا ســال 2025 جایــگاه تویوتــا را در جهــان تصاحــب کنــد. S6 یکــی از محصــولات ایــن شــرکت چینــی بــوده کــه شــباهت زیــادی بــه لکســوس RX دارد. البتــه منظــور مــا مــدل قدیمـی لکسـوس اسـت. S6 بـا توجـه بـه ابعـاد بــزرگ، طراحــی و امکانــات داخلــی و اســتاندارد ایمنــی بــالا، به ســرعت بــا اســتقبال روبــرو شــد.

ایـن خـودرو کـه مسـتقلا در چیـن طراحـی و تولید شـده، نخسـتین خـودروی SUV چینــی اســت کــه توانســته از تســت تصـادف خودروهـا در موسسـه NCAP-C چیـن، پنـج سـتاره ایمنـی دریافـت کنـد. طراحـی قابـل قبـول ایـن مـدل بـا چراغ هـای جلـوی شـبیه بـه چشـم و لنزهـای دوتایـی از نـوع زنـون و LED و بــا طراحــی اســپرت احتمــالا نگاه هــای زیــادی را در ایـران بـه خـود جلـب خواهـد کـرد.

عقـب S6 نیــز از یــک شیشــه زاویــه دار و درب مســتطیلی شــکل و همچنیــن شــیبی تنــد برخــوردار اســت. طراحــی جانبــی ایــن خــودرو شــاید حــس اســپرت بــودن را هــم کمــی در شــما برانگیــزد. اگــر چــه طراحــی ظاهــری ایــن مــدل چنــدان جدیـد نیسـت، ولـی از شـکل ظاهـری متوسـطی برخــوردار اســت و بایــد بــه آن لقــب معمولــی را داد کــه البتــه در مقابــل خودروهــای جدیــد شاســی بلنــد، هیــچ حرفــی بــرای زدن نــدارد! ابعــاد S6 بــه ترتیــب 4810 میلیمتــر طــول، 1855 میلیمتــر عــرض، 1725 میلیمتــر ارتفـاع و 2720 میلیمتـر فاصلـه بیـن دو محـور اسـت. بنابرایـن ایـن محصـول یـک شاسـی بلند بـا ابعـاد متوسـط اسـت، امـا در نـگاه اول نـوع طراحـی آن به گونـه ای اسـت کـه یـک خـودروی بــزرگ تشــخیص داده میشــود.

نتیجه تصویری برای بی وای دی s6 ایران جیب

کابیــن S6 جـادار و بـزرگ طراحـی شـده و داشـبورد هـم از طراحـی خوبـی برخـوردار اسـت. همچنیـن یـک نمایشــگر لمســی 7 اینچــی در داشــبورد مرکــزی بـرای نمایـش اطلاعـات راهبـری قـرار داده شـده اسـت. نمایشـگرهای داشـبورد راننـده هـم از نوع TFT و شـامل یـک سرعت سـنج بـزرگ در مرکـز و دو نمایشـگر در ابعـاد کوچکتـر در طرفیـن آن اسـت. از جملـه تجهیـزات ایـن خـودرو می تـوان بـه صندلـی هـای عقـب مجهـز بـه ایزوفیکـس (Isofix) ، بســته شــدن شیشــه ها همزمــان بــا قفــل نمــودن دربهــا، دارای حالــت اقتصــادی مصــرف ســوخت در رانندگــی ECO ،سیســتم تهویــه مطبــوع دوکانالــه مجــزا، صندلــی راننــده برقــی و قابــل تنظیــم در 8 حالــت و... اشــاره کــرد. آنچــه کــه از تصاویــر میتــوان برداشــت کـرد کیفیـت خـوب کابیـن ایـن خـودرو اسـت، البتــه بســیاری از مجــات فضــای داخلــی ایــن خــودرو را لوکــس توصیــف کردهانــد.

S6 نیــز از نظـر ایمنـی یـک خـودروی کامـل و قابـل اعتماد خواهــد بــود. وجــود تجهیــزات ایمنــی نظیــر 6 کیســه هــوا شــامل ایربــگ جلــو، طرفیــن و پـرده ای به عـلاوه ترمـز ضـد قفـل ABS و توزیـع الکترونیکـی نیـروی ترمـز EBD مهـر تاییـدی بـر گفته هــای مــا خواهــد بــود. موتــور 2.4 لیتــری ایــن خــودرو میتوانــد 160 اســب بخــار قــدرت تولیـد کنـد و بـا یـک گیربکـس پیشـرفته شـش ســرعته خــودکار بــا کلاچ دوگانــه نیــز همه چیــز تکمیـل می شـود. ایـن گیربکـس ازجدیدتریـن و مدرنتریــن تکنولــوژی گیربکــس اتوماتیــک در دنیــا بهــره می بــرد کــه خودروســازان مطرحــی چــون پورشــه نیــز از همیــن سیســتم اســتفاده میکننــد. مصــرف ســوخت ایــن خــودرو نیــز در هــر 100 کیلومتــر 8.9 لیتــر اعــام شــده و S6 از یــک بــاک 72 لیتــری نیــز بهــره میبــرد.
 

21omzcpdzu02e89ip78t.jpg

ایــن محصــول بــا خدمــات پــس از فــروش 3 ســاله بــا قیمتــی نزدیــک بــه 96.4 میلیــون تومــان از طریــق صنایــع خودروســازی کارمانیــا به فــروش میرســد. بایــد دیــد کــه آیــا بــازار جــذاب شاســی بلندهــا در کشــور مــا بــه ایــن خــودرو روی خــوش نشــان خواهــد داد یــا خیــر. 

 تیگو 5:

تیگو 5 ایران جیب

تیگــو 5 به عنــوان یــک شاســی بلند جمــع و جــور در جمــع خانــواده محصــولات چــری اســت. ایــن کمپانــی در تیگــو 5 ، تمــام تــاش خــود را بــکار گرفتــه تــا یــک محصــول ایــده آل و تقریبــا لوکــس را بــا قیمتــی مناســب عرضــه کنــد. البتــه بـکار بـردن کلمـه لوکـس، مجـوز مقایسـه تیگــو 5 بــا خودروهــای بنــز و ... نیســت. تیگــو 5 جزئیــات دوست داشــتنی زیــادی دارد کــه در ســال 2014 بــه بــازار محلــی معرفـی شـد. مدیـران خـودرو کـه نماینـده محصــولات چــری در ایــران اســت، در طیــف قیمتــی مختلــف، خودروهــای ایــن برنــد چینــی را در ایــران عرضــه میکنــد کــه تیگــو 5 گرانتریــن محصــول در ســبد مدیـران خـودرو اسـت. بـد نیسـت جزئیات ایـن محصـول را بـا هـم بررسـی کنیـم تـا بــا مشــخصات آن بیشــتر آشــنا شــویم

بخش خارجی

تیگـو ۵ از لحـاظ زیبایـی ظاهـری، مشـخصات خوبی دارد کـه یـک خـودروی خانوادگـی بـا چهره رسـمی را به نمایـش میگـذارد کـه در آن چنـدان اسـپرت بـودن مطـرح نیسـت. در نمـای جلویـی تیگـو 5 ،چراغ ها از طراحـی زیبایـی برخـوردار هسـتند کـه بـا سـایز بزرگ خـود باعـث ایجـاد یـک هماهنگـی در نمـای خـودرو میشـوند. مهندسـان چـری بـا اسـتفاده از بخشهـای کرومـی، سـعی کرده انـد جذابیـت خـودرو را بیشـتر کننـد کـه بـا یـک آرم کرومـی بزرگ، تکمیل شـده اسـت. شـاید تنهـا ضعـف نمـای روبرویی خـودرو، جلوپنجره باشـد کـه طراحـی سـاده ای دارد.

در بخـش جانبـی، تیگـو ۵ رشـد طراحـی در چیـن را نشـان میدهـد چـرا کـه بسـیاری از طراحـان ایـن کشـور بـا زیـاده روی در خطـوط بدنـه، سـعی می کننـد کـه نـگاه بیننـده را به خـودرو جلـب کننـد کـه ایـن اصلا درسـت نیسـت. طراحـان تیگو 5 در اسـتفاده از خطوط بدنه، وسـواس خوبـی به خـرج داده انـد. در نمای پشـتی خـودرو نیز همه چیـز خوب قـرار داده شـده و چراغ هـای بزرگ در راسـتای چراغ هـای جلویـی خـودرو طراحی شـده اند. بخش هـای LED در شـب زیبایـی خوبـی خواهنـد داشـت.

در بخـش خارجـی تیگـو 5 تنهـا بخـش آزار دهنـده، ارتفـاع زیـاد خـودرو نسـبت بـه عـرض کـم آن اسـت. تیگـو ۵ ،دارای ۴۵۰۶ میلیمتـر طـول، ۱۸۴۱ میلیمتـر عـرض و ۱۷۴۰ میلیمتـر ارتفـاع اسـت امـا زمانـی کـه بـه آن نـگاه میکنیـد، بدون شـک متوجه ایـن ناهماهنگـی خواهیـد شـد که تـا حـدی در ذوق میزنـد و خودرو را از نمای عقب، باریک و بلند نشان میدهد.

کابین تیگو 5 ایران جیب

بخش داخلی

اگـر خودروهـای چینـی در بخـش طراحـی شـما را کلافه کرده انـد، تیگـو 5 کاملا متفـاوت اسـت. زمانی کـه درب تیگـو 5 را بـاز میکنید بـا صحنه ای خوب روبرو می شـوید کـه مشـابه آن در کمتر خـودروی چینی داخل ایـران دیده میشـود. بخش هـای کرومـی بـه داخـل کابیـن نیـز راه پیـدا کرده انـد که باعث زیبایی بیشـتر شـده اند. در بخش میانـی داشـبورد، چـری از یـک صفحـه نمایش مناسـب اسـتفاده کـرده که دکمه هـای کنترلی خـودرو در زیـر آن با چیدمان دلنشـین قـرار داده شـده اند. صفحـه کیلومتـر شـمار بخش جالـب دیگری هسـت که در پشـت فرمـان نظـر شـما را به خـود جلب خواهـد کرد. جنـس متریـال داخلـی تیگـو ۵ را نمی توان عالی حسـاب کـرد و ماننـد اکثر محصـولات چینـی داخل ایـران، کابین تیگو 5 هم از پلاسـتیک ارزان قیمت و بی کیفیت سـاخته شـده است. 

5 Tiggo Cherry

بخش فنی

تیگـو 5 مجهـز بـه یـک پیشـرانه 1971 سـی سـی بـا 139 اسـب بخار قدرت اسـت. حداکثر گشـتاور ایـن موتور 182 نیوتنمتـر اعلام شـده و نسـب تراکـم در این موتـور ۱:۱۰ اسـت. وزن تیگـو ۵ نیز ۱۵۳۷ کیوگرم اسـت که در عملکرد پیشـرانه تاثیـر زیـادی میگـذارد. همچنیـن چـری از یک گیربکس 7 سـرعته تیپ ترونیک و 5 سـرعته دسـتی بهره گرفته اسـت. پیشـرانه تیگو ۵ با اسـتاندارد آلایندگی یورو ۵ ،در شـهر مصرف سـوخت ۵.۸ لیتری برای مدل دسـتی و ۹.۸ لیتـری بـرای مـدل اتومـات را ثبت کرده اسـت.

بخش ایمنی

تیگـو ۵ در بخـش ایمنی، یـک خودروی خوب محسـوب می شـود کـه تجهیـزات اسـتاندارد مناسـبی در خـود دارد. بدنـه مقـاوم ایـن خـودرو توانسـته در آزمـون موسسـه اسـتاندارد چیـن، ۵ سـتاره ایمنـی دریافت کند. سیسـتم های پایداری، ESP ،ASR ،DTC ،HHC ،EBA و کیسـه هوای سرنشـینان جلـو و دو ایربگ جانبـی در مدل فـول، از دیگـر امکانـات ایمنـی تیگو ۵ هسـتند.

تیگو 5 ایران جیب

بخش تجهیزات رفاهی

یکـی از جذابیت هـای خودروهای چینی، سـطح تجهیزات قابـل قبـول آن هاسـت. تیگـو ۵ از لحاظ آپشـن، مجهز به تجهیزاتـی مانند غربیلک فرمان چرمی، سیسـتم اسـتارت بـدون کلید، تهویـه اتوماتیک، کروز کنترل، سـانروف برقی، آینـه جانبـی برقـی، دوربیـن دنده عقـب و صندلـی برقی راننده اسـت.

olxcfyr4sxntdby199w.jpg

کلام آخر

تیگـو ۵ بـا سـطح تجهیـزات مختلـف و در چنـد تیـپ از سـوی مدیـران خـودرو عرضـه شـده کـه قیمـت آن از چیـزی در حـدود 88 میلیـون تومان آغاز و بـه 99 میلیون تومان ختـم میشـود. خودروهـای چینـی در حـال حاضر هـر چقـدر هم خوب باشـند در ایـران به عنـوان محصولی شـناخته می شـوند کـه ارزش پرداخت پول زیـاد را ندارند. بنابرایـن ایـن قیمت گـذاری از سـوی شـرکت هایی ماننـد مدیـران خـودرو شـاید کمـی غیرمنطقی باشـد. 
 ام وی ام ایکس 33 اس:

ام وی ام MVM X33 S

مدیران خــودرو سالهاســت کــه به عنــوان نمایندگــی رســمی محصــولات چــری، همــکاری نزدیکـی بـا ایـن برنـد دارد. ام وی ام x33 یــا چــری تیگــو ۳ به عنــوان یــک خــودروی شاســی بلند، از همــان ابتــدا بســیار مــورد توجــه هموطنــان قــرار گرفــت. در بــازار چیــن نیــز ایــن خــودرو به عنــوان یــک مقلــد از خودروهــای تویوتــا RAV4 تــا ســال ۲۰۱۲ بــا فــروش نیم میلیونـی خـود، بـه یـک چهـره موفـق در بـازار محلـی تبدیـل شـد. در همیــن راســتا، مدیران خــودرو فیس لیفت هــای جدیــد ایــن کـراس اوور شـهری را نیـز به ایـران مــی آورد و اکنــون شــاهد حضــور نســل جدیــد تیگــو ۳ ،بــا نــام ام وی ام X33S هســتیم. ایــن خــودرو نســبت بــه گذشــته تغییــرات مثبــت خوبــی داشــته و بســیار درخشــان تر از گذشــته ظاهــر خواهــد شــد. بــد نیســت نگاهــی بــه جزئیــات ایــن خــودرو بیاندازیــم تــا بــا آن بیشــتر آشــنا شــویم.

ام وی ام MVM X33 S

بخش خارجی

رشـد کیفیـت طراحـی در تمام خودروهـای چینی دیـده میشـود. اگـر چـه ایـن خودروسـازان در دنیـا به اسـم کپـی کاران بزرگ شـناخته می شـوند امـا نبایـد از رشـد سـریع صنعـت ایـن کشـور چشم پوشـی کـرد. چـری بـا اسـتخدام طراحـان بزرگ، سـعی دارد به یک زبـان طراحی مخصوص خـود دسـت پیـدا کنـد و بیشـتر تمرکـزش را بـر ارایـه خودروهـای اسـپرت گذاشـته اسـت کـه در بیشـتر محصولات این برند قابل مشـاهده است. ام وی ام X33S از لحـاظ ظاهـری، بسـیار بهتـر از قبـل شـده. در خودرو نشـانه های اسـپرت شـدن بیشـتر قابل مشـاهده اسـت و آن را می توانید در طراحـی زیبـای چراغ هـای جلـو مشـاهده کنیـد. اسـتفاده از چراغ هـای روشـنایی روز باعـث شـده ایکـس۳۳ جدیـد، چیـزی در طراحی کم نداشـته باشـد. در بخـش عقب خـودرو، چری بـا تغییرات جزئـی سـعی کـرده تـا اسـپرت بـودن خـودرو را در بخـش انتهایـی نیـز نمایـش دهـد. در نمـای جانبـی بـه جـز سـایز کوچـک چرخ هـا، بخـش ضعیـف دیگـری دیـده نمی شـود.

ام وی ام MVM X33 S کابین

بخش داخلی

بخـش وسـیعی از تغییـرات در کابیـن X33S رخ داده اسـت. در نمـای داخلـی نیـز سـعی شـده از طراحی اسـپرت بهره گرفته شـود. در بخش میانی داشـبورد، صفحـه نمایـش سـرگرمی دیده می شـود کـه کیفیـت قابـل قبولـی دارد. دکمه هـای کنترلـی خـودرو نیز بسـیار با ظرافـت در جای خود قـرار داده شـده اند. حتـی غربیلک فرمـان نیز دچار تغییر شـده و نسـبت بـه گذشـته بسـیار خوش دسـت تر اسـت. کیلومتـر شـمار خـودرو نیز بـا طراحـی منحصربه فرد، مناسـب یک خـودروی اسـپرت اسـت.جنس متریال داخلـی X33S از مـواد ارزان قیمت اسـت کـه تقریبا در تمـام خودروهـای چینـی موجـود در ایـران، وضع بـه همین گونه اسـت.

بخش فنی

پیشـرانه X33S تغییـرات زیـادی نداشـته اسـت و فقـط بـا بهبـود جزئیـات، شـتاب صفـر تـا ۱۰۰ در خـودرو بـه ۱۳ ثانیـه کاهـش پیـدا کـرده اسـت کـه باعـث عملکـرد بهتـر X33S در شـتاب گیـری شـده اسـت. پیشـرانه 2 لیتـری X33S ،قابلیـت تولیـد ۱۳۹ اسـب بخـار قـدرت و ۱۸۲ نیوتنمتـر گشـتاور را دارد. ایـن قـدرت از طریق یـک گیربکس CVT هفت سـرعته به آسـفالت منتقـل میشـود.

ام وی ام MVM X33 S

ام وی ام ایکس ۳۳ جدیـد ۲ حالـت رانندگی Eco و یا Sport را برای شـما فراهـم میکنـد کـه باعـث افزایـش رضایـت از خـودرو خواهـد شـد. این مشـخصات فنی در شـهر، عملکـردی خوب و در جاده، شـرایط قابل قبولی دارد. بخش تجهیزات ام وی ام از لحاظ سـطح تجهیـزات ایمنی و رفاهی نیز تغییـرات زیـادی داشـته و در رده خودروهـای چینی نسـبت بـه قیمـت خـود، گزینـه ایده آلـی محسـوب میشـود. از جملـه تجهیـزات X33S میتـوان بـه کیسـه هوای راننده و سرنشـین جلـو، صفحه نمایش ۸ اینچـی، کروز کنترل، کیت بدنه اسـپرت، سنسـور و دوربیـن دنده عقـب، قابلیـت انتخاب ۲ نـوع حالت رانندگـی، آینه هـای برقـی و ... اشـاره کرد.

2hmwteqvomrx1va38ia.jpg

کلام آخر

ام وی ام X33S بـا قیمتی در حـدود 76 میلیون تومان در بـازار معاملـه میشـود که در این رنـج قیمتی، این خودرو در ایران رقبایی مانند جک S5 دسـتی و مدل دسـتی هایمـا S7 را دارد کـه جـک چنـد میلیونی از این ماشـین گرانتـر اسـت. همچنین به دلیـل علاقه ایرانی هـا بـه گیربکـس اتومـات، ام وی ام X33S میتوانـد گزینه مناسـبی بـرای خریداران باشـد. 
 لیفان ایکس 60:

لیفان X60 اتوماتیک

لیفان X60 را میتوان خودرویی خاص محسوب کرد، البته نه به دلیل طراحی یا مشخصات فنی، بلکه از این جهت که اولین تجربه کمپانی لیفان در زمینه ساخت خودروی شاسی بلند است که در سال ۲۰۱۰ میالدی و برای اولین بار به صورت یک نمونه مفهومی در نمایشگاه خودروی شانگهای به نمایش درآمد. لیفان X60 ابتدا در نسخه دندهای عرضه شد و سپس مدل ۲۰۱۵ آن به صورت اتوماتیک از نوع CVT وارد بازار فروش گردید.

نمای جانبی لیفان X60 اتوماتیک

اخیرا هم نسخه ۲۰۱۶ این خودرو باکمی تغییرات ظاهری در جلوپنجره و چراغها توسط شرکت لیفان در دست تولید قرار گرفته است. البته این نسخهها از لحاظ فنی و عملکردی تفاوت و تغییر خاصی را به خود ندیدهاند و ما در ادامه قصد داریم تا به صورت مختصر و مفید به بررسی آن بپردازیم. طراحی ظاهری و فضای کابین همیشه هنگام بررسی مبحث طراحی برای خودروهای چینی، اولین چیزی که به ذهن متبادر میشود، یافتن الگوی طراحی برای آن محصول است. به عبارت سادهتر، باید دید که لیفان X60 از لحاظ ظاهری از کدام خودروی معروف کپی شده و یا اینکه بیشترین شباهت را به آن دارد. برای X60 نظرات متفاوتی مطرح شده اما به عقیده بسیاری از کارشناسان این خودرو از لحاظ ظاهری به تویوتا راوفور نسل قبلی و تاحدودی هم به هیوندای سانتافه نسل گذشته شباهت دارد. البته نمیتوان گفت که دقیقا کپی برداری از آنها صورت گرفته اما تاحدود زیادی الگو برداری قابل مشاهده است. البته این الگوبرداری در ترکیب با افکار و ذهنیت چینیها، نتیجه نسبتا خوبی را به ارمغان آورده است. لیفان X60 از لحاظ تقسیمبندی کمپانی و همینطور با توجه به ابعاد و امکاناتش، در کالس D قرار میگیرد که بهعنوان یک شاسی بلند کوچک شهری و خانوادگی عرضه شده است.

 

ابعاد آن به صورت ۴۳۲۵ میلیمتر طول، ۱۷۹۰ میلیمتر عرض و ۱۶۹۰ میلیمتر ارتفاع است و فاصله دومحور آن به ۲۶۰۰ میلیمتر میرسد. با نگاهی به ظاهر خودرو میتوان نقاط قوت خوبی را مشاهده کرد که تا حدودی با الزامات طراحی روز خودروها همخوانی دارند. روی هم رفته زبان طراحی لیفان برای این خودرو ترکیب سادگی با یکسری المانها همچون خطوط مستقیم نسبتا برجسته و برآمدگیها و بخشهای به اصطالح متورم است که باعث شده ظاهر کلی آن جسورانه و جذاب شود. استفاده از یک جلوپنجره کرومی ساده در کنار چراغهایی شبیه به فرم چشمهای تیزبین شاهین و همینطور قوس نسبتا بزرگ روی چرخها، همگی جزء برگ برندههای لیفان X60 در زمینه طراحی ظاهری هستند. به لطف استفاده از آینههای جانبی بزرگ، راننده به خوبی میتواند هنگام رانندگی به اطراف احاطه داشته باشد. موضوع تمرکز برروی طراحی چراغها را در قسمت پشتی هم میتوان دید که باتوجه به استفاده از سیستم نوردهی LED و فرم ذوزنقه شکل، جلوه خوبی را ایجاد کرده است.  در نسخه ۲۰۱۶ لیفان X60 ،عالوه بر تغییرات خطوط جلوپنجره، شاهد اضافه شدن بخش پالستیکی برروی قوس روی چرخها، رینگهای ۱۶ اینچی با طراحی جذابتر و همینطور خطوط LED متفاوت در چراغهای عقب هستیم.

کابین لیفان X60 اتوماتیک

با ورود به فضای داخل کابین این خودرو، همانند دیگر مدلهای چینی تولید شده در این بازه قیمتی، با کیفیت مواد متوسط و روبه پایین مواجه هستیم. چیدمان کلی داشبورد بسیار ساده ولی در عین حال زیباست. اگر در زمینه کپی برداری ظاهر بیرونی X60 از روی تویوتا راوفور کمی تردید وجود داشت، اما اینجا با قاطعیت باید گفت که شما با یک کپی برابر با اصل روبهرو هستید. در بسیاری از قسمتها از پالستیک نوع خشک و سفت استفاده شده است. نورپردازی اجزاء داشبورد، مخصوصا جلوآمپر دیجیتالی بسیار دلنشین است و هنگام رانندگی در شب تجربه خوبی را منتقل میکند. فضای داخل کابین از ابعاد خوبی برخوردار است و سرنشینان به راحتی میتوانند در سفرهای طوالنی مدت از آن لذت ببرند. شاید نبود امکان تنظیمات مناسب برای صندلیها، مخصوصا راننده کمی آزاردهنده باشد اما نشیمن راحت و بدون مشکل در این بخش نقطه قوت خوبی محسوب میشود. فضای پا برای سرنشینان عقب بسیار خوب است و صندلیها قابلیت تا شدن دارند تا اگر نیاز باشد وسایل و یا تجهیزات بزرگ را برای جابهجایی در داخل خودرو قرار داد. حجم صندوق عقب در حدود ۴۰۵ لیتر است که با تا کردن صندلیها، فضایی با حجم ۱۱۷۰ لیتر در اختیار قرار میگیرد. پیشرانه و عملکرد همیشه هنگام خرید یک خودرو، توجه به اطالعات فنی و هیمنطور عملکردی از موارد مهم به حساب میآیند.
 

کابین لیفان X60 اتوماتیک

لیفان X60 به یک پیشرانه ۸.۱ لیتری ۴ سیلندر از نوع بنزینی و ا قابلیت زمان بندی متغیر هوشمند سوپاپها )i-VVT ) مجهز شده که میتواند در ۶۰۰۰ دور در دقیقه، قدرت ۱۳۱ اسب بخاری را تولید کند.

همچنین این پیشرانه توانایی رسیدن به گشتاور ۱۶۸ نیوتن برمتری را در ۴۲۰۰ دور دردقیقه دارد. بر اساس اطالعات اعالمی، برای رسیدن به سرعت ۱۰۰ کیلومتر برساعت به چیزی در حدود ۱۱ ثانیه زمان نیاز است و حداکثر سرعت نیز به ۱۷۰ کیلومتر برساعت میرسد. طراحی پیشرانه برعهده شرکت ریکاردو انگلستان بوده و به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، پایه اصلی آن موتور FE-1ZZ است که به تویوتا کروال نسل قدیم تعلق دارد. از این خودرو نباید انتظار خیلی زیادی برای شتابگیری، قدرت مانور باال و همینطور سرعت زیاد داشت. برای اینکه خودرو پویایی قابل قبولی داشته باشد، حتما باید دور موتور به صورت مداوم باالی ۳۵۰۰ تا ۴۰۰۰ دور در دقیقه باشد. در تستهای رانندگی صورت گرفته بسیاری به این موضوع اذعان داشتهاند که تعویض دنده سوم این خودرو باید خیلی زود انجام شود و حتی گاهی میتوان از دنده دو مستقیم به دنده چهار رفت! شاید قدرت مانور و چاالکی خودرو خیلی باعث ذوق زدگی نشود اما انتقال قدرت نرم توسط گیربکس ۵ دنده و یا در مدل جدید از طریق سیستم اتوماتیک CVT ،بسیار خوب و در مقایسه با تولیدات وطنی تقریبا بدون مشکل است. همچنین این خودرو به لطف بهرهمندی از سیستم تعلیق فنر حلقوی با ستون مک فرسون در قسمت جلو و تیرچه یک تکه محور عقب و فنر حلقوی در قسمت عقب، تجربه رانندگی نرم و راحتی را برای سرنشینان فراهم کرده است.

KLHD AJ لیفان X60 اتوماتیک

بهطور کلی عملکرد خودرو در خیابان و جاده قابل قبول است اما به هیچ عنوان نباید انتظار داشت که در مسیرهای خاکی و ناهموار حرفی برای گفتن داشته باشد. در واقع به دلیل اینکه این خودرو به سیستم چهار چرخ متحرک مجهز نیست و انتقال قدرت فقط در محور جلو انجام میشود، رانندگی آفرود برای آن امکانپذیر نیست. ترمزگیری لیفان X60 و عکسالعمل آن نسبت به فشردن پدال ترمز بسیار خوب است که این به لطف سیستم ترمز چهار چرخ دیسکی و بهرهمندی از فناوری EBD+ABS حاصل میشود.

گیربکس CVT لیفان X60 اتوماتیک

بد نیست بدانید که در یک سیکل ترکیبی مصرف سوخت این خودرو در مدل دندهای، به ازای هر صد کیلومتر رانندگی به ۲.۸ لیتر میرسد. آپشن و قیمت کرمان موتور لیفان X60 را در دو مدل دندهای و اتوماتیک از نوع CVT عرضه کرده است. به صورت عمومی امکانات و آپشنهایی نظیر سیستم کولر و تهویه مطبوع، آئینههای جانبی برقی، کیسه هوای راننده و سرنشین جلو، ترمز ABS چهارکاناله و EBD ،سنسور دنده عقب، قفل ایمنی کودک، چراغ ترمز سوم، گرم کن شیشه عقب، سانروف دوحالته برقی با شیشه چاپ سیلک مانع تابش مستقیم نور خورشید، شیشه باالبر برقی، برف پاککن عقب، چراغ مهشکن جلو و عقب، درب بازکن صندوق و باک از داخل، قفل مرکزی و سیستم هشدار دهنده باز بودن درب، سیستم ضد سرقت، فرمان هیدرولیکی تلسکوپی قابل تنظیم، سیستم تنظیم چراغها، پرده شیشه عقب، سیستم CD با ۶ بلندگو را میتوان در لیفان X60 مشاهده کرد. 

1cztllw4eno08ws3tg89.jpg
 جک اس 5

حضـور چینی هـا در ایـران شـاید انتقـادات زیـادی را در پـی داشـته باشـد، امـا برخـی از محصولات این کشـور شـرقی، از لحـاظ فنـی در بـازار ایـران قـوی محسـوب میشـوند. در جایی که کشـورهای صاحب نـام در تولید خـودرو حضور ندارنـد، عرضه یک خودرو با مشـخصات متوسـط نیـز عالـی خواهـد بـود. جـک اس ۵ یکـی از بلندقامتـان چینـی بوده کـه در حـدود ۲ سـال از عرضه آن در ایـران میگـذرد. ایـن خـودروی چینـی به دلیـل ظاهـر و مشـخصات فنی قابل قبـول با اسـتقبال زیادی روبـرو شـده اسـت. بد نیسـت نگاهـی کوتاه بـه برخی از مشـخصات ایـن کـراس اوور بیاندازیـم. با ما همراه باشـید...

اولین تست و بررسی جک S5 اتوماتیک در ایران / تصاویر

طراحی ظاهری

جـک اس 5 از لحـاظ طراحی نسـبت به خیلـی از رقبای خـود برتر اسـت و شـاید بتوانیـم آن را یکـی از زیباترین شاسـی بلندهای زیـر ۱۰۰ میلیـون تومان نامگـذاری کنیم. پلتفـرم بدنـه ایـن خـودرو براسـاس هیوندایـی ix35 طراحـی شـده و بخش هـای ظاهـری زیـادی بیـن این ۲ محصـول وجـود دارد. در اکثـر خودروهـای چینـی، میتـوان ایراداتـی را در ظاهـر خـودرو پیـدا کـرد امـا جـک اس ۵ یکـی از کـم عیب تریـن چینی هـای موجود در ایـران اسـت. مخصوصـا در مـدل دنـده اتومـات که رینگ هـای بزرگتـر، باعـث بهتـر شـدن ظاهـر خـودرو شـده اند.

در نمـای جلویـی ایـن خـودرو، شـباهت بـا ix35 کاملا مشـخص اسـت، چراغ هـای بـزرگ و پهن در کنـار جلوپنجـره بـا لوگوی کرومـی JAC ،یـک ظاهر دلربـا را ایجـاد کرده انـد. ورودی هـوای بـزرگ با خطوط کرومـی رنـگ و چراغ هـای دایـره ای در بخـش پایینـی سـپر نیـز نمـای خوبـی را بوجـود آورده انـد. در نمـای جانبـی از خطـوط کمـی بـرای بدنـه اسـتفاده شـده و سـازنده ترجیـح داده نمـای جانبـی سـاده باشـد اما اگر بخش های پلاسـتیکی تا اطراف لاسـتیک و روی گلگیر ادامـه داشـت، احتمالا ظاهـر جانبی خـودرو خیلی بهتر میشـد. در نمای عقب جک اس۵ شـباهت زیادی به خودروهای برنـد آئـودی دارد و برخـی از محصـولات هـاوال چیـن نیـز در نمای پشـتی کاملا شـبیه به این خـودرو طراحی شـدهاند کـه ایـن می توانـد طراحـی خـوب جـک S5 را نشـان دهـد.

نمای پشت جک s5 اتوماتیک

در کل ایـن کـراس اوور شـهری از لحاظ ظاهری اصلا شـبیه بـه خودروهای ارزان قیمت نیسـت و اسـتاندارد خوبـی در طراحی دارد. بخش داخلی در بخـش داخلـی، مدل هـای اتومـات و دسـتی بـا هم تفاوت هایـی دارنـد کـه بـه دلیـل اختلاف در سـطح تجهیـزات اسـت. در کابیـن جـک اس۵ نقـاط مثبـت زیـادی دیده میشـود. در طراحی داخلی بازهـم از ix35 الهـام گرفته شـده اسـت. از لحاظ ظاهـری در این کابین ایـرادی نمی تـوان پیـدا کرد. صفحـه کیلومتر شـمار نیز در پشـت غربیلـک فرمـان خودنمایـی میکنـد و چهره اسـپرتی دارد. در وسـط داشـبورد از یک صفحه نمایش بزرگ و با کیفیت متوسـط اسـتفاده شـده است. ارتباط برقـرار کـردن با این صفحه نمایش کمی سـخت اسـت و در برخـی مواقـع کنـد عمـل میکنـد.

کابین جک S5 اتوماتیک

در مـدل دنـده دسـتی، دکمه هـای سیسـتم تهویـه چیدمـان خوبـی دارنـد کـه در مـدل اتومـات جـای خـود را به سیسـتم تهویه اتومات با نمایشـگر دیجیتالی داده است. راحتی صندلی هـای جـک اس۵ در حـد خوبی اسـت و فضای سرنشـینان نیز جـادار طراحی شـده. البته نبایـد از این شاسـی بلند نسـبتا کوچک انتظار فضایی ماننـد تویوتا لندکروزر داشـت. نقطه ضعف کابین جک اس۵ ،جنس متریـال داخلی اسـت که از مـواد ارزان قیمـت انتخاب شـده و ایـن امر کمـی مایوس کننده اسـت. بخش فنی از لحـاظ فنی جـک اس۵ ،قویترین پیشـرانه را در بین خودروهـای زیـر ۱۰۰ میلیـون تومان دارد. ایـن خـودرو مجهـز بـه یـک پیشـرانه ۱۹۹۷ سی سـی بنزین سـوز و مجهز به سیسـتم پرخـوران از نوع توربو شـارژر اسـت.

ایـن پیشـرانه توانایی تولید ۱۷۴ اسـب بخار قـدرت در دور موتـور ۵۲۰۰ دور در دقیقه را دارد و حداکثر گشـتاور آن نیـز ۲۶۵ نیوتنمتـر در طیف دور موتـوری ۲۰۰۰ الی ۴۰۰۰ دور در دقیقه اسـت. موتور جک S5 با اسـتاندارد آلایندگی V Euro( (یورو 5) و مجهز به سیسـتم EOBD از کیفیـت بالایـی برخـوردار اسـت. جـک اس5 بـا دو گیربکـس 6 سـرعته دسـتی و گیربکـس اتوماتیـک دو کلاچـه در ایـران عرضه شـده و حداکثر سـرعت آن ۱۸۰ کیلومتر بر سـاعت اسـت.

مموری صندلی جک s5 اتوماتیک

بخش تجهیزات ایمنی و رفاهی جـک اس5 اتومـات بـه مراتـب از تجهیزات بیشـتری نسـبت بـه مـدل دنده دسـتی برخـوردار اسـت کـه از جملـه ایـن تجهیزات میتـوان به تنظیـم برقی صندلی راننـده، ممـوری صندلـی راننـده، گرمکـن صندلی هـا، کیسـه هـوای راننـده و سرنشـین جلو + کیسـه هوای جانبی جلـو (4 عدد)، اسـتارت دکمه ای و سیسـتم ورود بـدون کلیـد اشـاره کرد امـا امکاناتـی مانند سـانروف، آینه هـای جانبـی برقـی همـراه بـا گرمکـن، آینه هـای جانبـی تـا شـونده برقـی، روشـن شـدن اتوماتیـک چـراغ هـای جلـو، چراغ هـای مه شـکن جلـو و عقب، چراغ هـای عقـب LED، تنظیـم ارتفـاع نـور چراغ های جلـو، کامپیوتر سـفری، صندلی چرمی، پوشـش چرمی فرمـان، تجهیـز بـه سیسـتم ISOFIX، سیسـتم ضـد سـرقت، سیسـتم ترمـز ضد قفـل ABS ،سیسـتم ترمز کمکـی هیدرولیـک HBA ،سیسـتم توزیـع الکترونیکی نیروی ترمز EBD ، سیسـتم پایـداری الکترونیکی ESC ، سیسـتم کنتـرل سـرعت خودرو در سـر پایینـی HDC ، سیسـتم کنتـرل ایسـتایی در سـر بالایـی HAC و... به صـورت اسـتاندارد در هـر ۲ مـدل وجـود دارند.

1o0tkbmignomd7ghzd0s.jpg

کلام آخر

جک اس5 دنده دسـتی با قیمتـی در حدود 82 میلیون تومان و اتومـات بـا بهای حدود 94 میلیون تومان عرضه شـده اسـت کـه در مقایسـه بـا سـایر خودروهای موجـود در بازار دارای بهای مناسـبی نسـبت به امکاناتش اسـت.

 
برلیانس وی 5

مســـئوالن شـــرکت ســـایپا در اواخـــر ســـال ۱۳۹۲ و اواسـط سـال ۱۳۹۳ ،خبـر از تولیـد و واردات دو خـودروی جدیـــد و شاســـیبلند از دو کمپانـــی چینـــی، بـــا نامهـــای برلیانـــس V5 و چانـــگان CS35 دادنـــد. از طرفـــی دیگـــر، شـــرکت پارسخـــودرو بـــه عنـــوان شـــریک تجـــاری شــرکت ســایپا؛ پــای دیگــر قـــرارداد جدیـــد ســـایپا بـــا خودروســـازان چینـــی شـــد. پارسخـــودرو بـــه ســـراغ تولیـــد بعضـــی از خودروهـــای ســـری H کمپانـــی برلیانـــس رفـــت و در عـــوض شـــرکت ســـایپا تولیـــد و واردات برلیانـــس V5 را در دســـتور کار خـــود قـــرارداد. آن زمـــان کســـی حتـــی نـــام برلیانـــس را هــم نشــنیده بــود و مــردم واکنشهـــای متفـــاوت و ناامیـــد کننـــدهای نســـبت بـــه تولیـــد و مونتـــاژ خودروهـــای چینـــی در ایـــران نشـــان میدادنـــد. مســـئوالن ســـایپا بـــا بیتوجهـــی بـــه شـــرایط موجـــود، بـــر تولیـــد و عرضـــه خودروهـــای چینـــی بـــه دلیـــل تنـــوع بخشـــیدن بـــه بـــازار و عرضـــه خودروهایـــی بـــا آپشـــنهای بیشـــتر تاکیـــد میکردنـــد. 

پیشرانه و مشخصات فنی:

شرکت سایپا برلیانس V5 را با موتور 1.6 لیتری و 4A92A میتسوبیشـی بـه تولیـد میرسـاند. این موتـور ۱۶ سـوپاپی و ۴ سـیلندری، خطی بوده و قدرتـی معـادل ۱۰۹ اسـب بخار و گشـتاوری ۱۱۵ نیوتن متـر را تولیـد میکنـد و بـرای انتقال قـدرت خود بـه چرخ هـای جلو از یـک گیربکس ۵ سـرعته اتوماتیـک بهـره میبرد. سیسـتم تعلیق جلـو و عقـب آن از نـوع مک فرسـون و Beam Twist بـوده و ترمزهـای جلـوی برلیانـس V5 از نـوع دیسـکی خنک شـونده و ترمزهـای عقبش از نوع دیسـکی معمولـی هسـتند. همچنیـن برلیانـس V5 باکی بـا گنجایش ۵۵ لیتـر داشـته و در هـر صـد کیلومتر پیمایـش حـدود 9.6 لیتر سـوخت مصرف میکنـد و از اسـتاندارد یورو 4 برخـوردار اسـت.

امکانات و ایمنی:

برلیانس V5 از نظر امکانات و سطح ایمنـی در جایـگاه خوبی قـرار دارد. ایـن خـودرو از نظر ایمنـی مجهز به امکاناتـی ماننـد شـش کیسـه هوا، سیسـتم های ترمز و پایـداری ABS BA ،EBD ،و EBD TCS ،قفـل شـدن اتوماتیک دربها در سـرعت بالا، سیسـتم ضد سـرقت، هشـدار دهنده بسـته نبـودن کمربند ایمنی، کمربندهـای پیـش کشـنده، بـاز شـدن اتوماتیـک دربها بـه هنگام تصادف و... اسـت. همچنین امکانـات رفاهی متعددی هماننـد گرمکـن آینه هـای جانبـی، سـانروف، شیشـه های برقـی، سیسـتم ورود بـدون کلید و اسـتارت دکمـه ای، فرمان الکتریکی، سیسـتم صوتـی بـا قابلیـت پخـش MP3 و ۸ بلندگـو و ... در داخـل برلیانس V5 موجـود اسـت.

vfshqxz4clcutq70ule0.jpg

کلام آخر:

برلیانـس V5 امکانـات و ویژگی هـای خـوب و متمایـز کننـده ای داشـته و شـاید در صـورت انتخـاب پیشـرانه ای قویتـر و قیمت گـذاری مناسـبتر شـاهد عرضـه و تولیـد انبـوه آن بودیـم. ایـن خـودرو علیرغـم امکانات و تجهیـزات مناسـب؛ تـوان رقابـت بـا خودروهایـی همانند؛ جـک اس ۵ و تیگـو ۵ را نـدارد و خریـداران قطعا خودروهایی با پیشـرانه و خدمات بهتر را انتخـاب خواهنـد کرد. 
 جمع بندی کلی در یک نگاه :

lbebn8g14dsgws5h7df.jpg
b0vhh1nkdx66wjndjj7.jpg

- مجله چرخاناخبار مرتبط


دیدگاه ها

افزودن دیدگاه


  • نظرات غیر مرتبط با موضوع خبر منتشر نمی شوند.
  • نظرات حاوی توهین و افترا منتشر نمی‌شوند.
  • لطفاً نظرات خود را به صورت فارسی بنویسید.
نام:
پست الکترونیک:
متن:

میزیتو

آخرین اخبار

پربازدیدترین اخبار هفته

پربحث ترین ها

سایر خبرها

بستن
میزیتو