کانال تلگرام ایران جیب

آخرین اخبار

فروشگاه اینترنتی مدیسه
نیسان
کیان برنا
نگین خودرو
زینگ
نیسان
عظیم خودرو
قیمت ها با دریافت باتری کهنه محاسبه شده است
آخرین به روز رسانی در تاریخ یکشنبه، ۲۹ بهمن ۱۳۹۶ ، ۱۰:۰۸:۰۸

نیرو (صبا باطری)

آمپر قیمت ( تومان )
50 اسیدی 146,000 نمودار تغییر قیمت 50 اسیدی
55 اسیدی 156,000 نمودار تغییر قیمت 55 اسیدی
60 اسیدی 166,000 نمودار تغییر قیمت 60 اسیدی
66 اسیدی 180,000 نمودار تغییر قیمت 66 اسیدی
70 اسیدی 186,000 نمودار تغییر قیمت 70 اسیدی
74 اسیدی 191,000 نمودار تغییر قیمت 74 اسیدی
80 اسیدی 201,000 نمودار تغییر قیمت 80 اسیدی
88 اسیدی 212,000 نمودار تغییر قیمت 88 اسیدی
90 اسیدی 212,000 نمودار تغییر قیمت 90 اسیدی
100 اسیدی 236,000 نمودار تغییر قیمت 100 اسیدی
120 اسیدی 271,000 نمودار تغییر قیمت 120 اسیدی
150 اسیدی 336,000 نمودار تغییر قیمت 150 اسیدی
170 اسیدی 371,000 نمودار تغییر قیمت 170 اسیدی
200 اسیدی 432,000 نمودار تغییر قیمت 200 اسیدی
50 اتمی 151,000 نمودار تغییر قیمت 50 اتمی
55 اتمی 162,000 نمودار تغییر قیمت 55 اتمی
60 اتمی 171,000 نمودار تغییر قیمت 60 اتمی
66 اتمی 187,000 نمودار تغییر قیمت 66 اتمی
74 اتمی 196,000 نمودار تغییر قیمت 74 اتمی
90 اتمی 222,000 نمودار تغییر قیمت 90 اتمی
200 اتمی 447,000 نمودار تغییر قیمت 200 اتمی
آرین موتور

پوما .دلکور . سین . شارک . رویال

آمپر قیمت ( تومان )
35 160,000 نمودار تغییر قیمت 35
35 پوما 160,000 نمودار تغییر قیمت 35 پوما
45 170,000 نمودار تغییر قیمت 45
45 پوما 170,000 نمودار تغییر قیمت 45 پوما
55 190,000 نمودار تغییر قیمت 55
60 200,000 نمودار تغییر قیمت 60
62 210,000 نمودار تغییر قیمت 62
65 222,000 نمودار تغییر قیمت 65
66 222,000 نمودار تغییر قیمت 66
70 240,000 نمودار تغییر قیمت 70
74 250,000 نمودار تغییر قیمت 74
80 255,000 نمودار تغییر قیمت 80
88 300,000 نمودار تغییر قیمت 88
90 300,000 نمودار تغییر قیمت 90
100 310,000 نمودار تغییر قیمت 100
120 390,000 نمودار تغییر قیمت 120
150 470,000 نمودار تغییر قیمت 150
160 490,000 نمودار تغییر قیمت 160
170 510,000 نمودار تغییر قیمت 170
180 530,000 نمودار تغییر قیمت 180
200 570,000 نمودار تغییر قیمت 200
DS Auto

جگوار - هانکوک - تایگر

آمپر قیمت ( تومان )
35 150,000 نمودار تغییر قیمت 35
45 160,000 نمودار تغییر قیمت 45
55 175,000 نمودار تغییر قیمت 55
60 185,000 نمودار تغییر قیمت 60
62 200,000 نمودار تغییر قیمت 62
66 200,000 نمودار تغییر قیمت 66
70 210,000 نمودار تغییر قیمت 70
74 230,000 نمودار تغییر قیمت 74
80 245,000 نمودار تغییر قیمت 80
88 270,000 نمودار تغییر قیمت 88
90 275,000 نمودار تغییر قیمت 90
100 290,000 نمودار تغییر قیمت 100
120 350,000 نمودار تغییر قیمت 120
150 430,000 نمودار تغییر قیمت 150
170 470,000 نمودار تغییر قیمت 170
180 490,000 نمودار تغییر قیمت 180
200 530,000 نمودار تغییر قیمت 200
الفبای سفر

ارس

آمپر قیمت ( تومان )
50 (L2) 171,000 نمودار تغییر قیمت 50 (L2)
55 (L2) 187,000 نمودار تغییر قیمت 55 (L2)
60 (پیکانی قطب برعکس) 204,000 نمودار تغییر قیمت 60 (پیکانی قطب برعکس)
60 (ریویی 6068) 204,000 نمودار تغییر قیمت 60 (ریویی 6068)
62 (L2) 210,000 نمودار تغییر قیمت 62 (L2)
66 (L3) 223,000 نمودار تغییر قیمت 66 (L3)
70 (پیکانی قطب برعکس 7024) 237,000 نمودار تغییر قیمت 70 (پیکانی قطب برعکس 7024)
70 (قطب موافق 7029) 237,000 نمودار تغییر قیمت 70 (قطب موافق 7029)
74 (L3) 250,000 نمودار تغییر قیمت 74 (L3)
88 (L4 کوتاه) 295,000 نمودار تغییر قیمت 88 (L4 کوتاه)
100 (L4 کوتاه) 335,000 نمودار تغییر قیمت 100 (L4 کوتاه)
آژانس مسافرتی بهار پرستوها

هایلوکس

آمپر قیمت ( تومان )
35 105,000 نمودار تغییر قیمت 35
45 135,000 نمودار تغییر قیمت 45
55 165,000 نمودار تغییر قیمت 55
60 180,000 نمودار تغییر قیمت 60
62 185,000 نمودار تغییر قیمت 62
66 198,000 نمودار تغییر قیمت 66
70 210,000 نمودار تغییر قیمت 70
75 225,000 نمودار تغییر قیمت 75
88 265,000 نمودار تغییر قیمت 88
90 270,000 نمودار تغییر قیمت 90
100 300,000 نمودار تغییر قیمت 100
120 360,000 نمودار تغییر قیمت 120
150 450,000 نمودار تغییر قیمت 150
170 510,000 نمودار تغییر قیمت 170
200 600,000 نمودار تغییر قیمت 200
کانال تلگرام ایران جیب

اوراستارت - سولایت - لاجیکس

آمپر قیمت ( تومان )
35 150,000 نمودار تغییر قیمت 35
45 160,000 نمودار تغییر قیمت 45
55 165,000 نمودار تغییر قیمت 55
60 175,000 نمودار تغییر قیمت 60
66 190,000 نمودار تغییر قیمت 66
70 200,000 نمودار تغییر قیمت 70
74 220,000 نمودار تغییر قیمت 74
80 230,000 نمودار تغییر قیمت 80
88 260,000 نمودار تغییر قیمت 88
90 265,000 نمودار تغییر قیمت 90
100 275,000 نمودار تغییر قیمت 100
120 335,000 نمودار تغییر قیمت 120
150 415,000 نمودار تغییر قیمت 150
160 430,000 نمودار تغییر قیمت 160
170 450,000 نمودار تغییر قیمت 170
180 470,000 نمودار تغییر قیمت 180
200 510,000 نمودار تغییر قیمت 200

پرادو

آمپر قیمت ( تومان )
35 150,000 نمودار تغییر قیمت 35
45 160,000 نمودار تغییر قیمت 45
55 170,000 نمودار تغییر قیمت 55
60 190,000 نمودار تغییر قیمت 60
62 195,000 نمودار تغییر قیمت 62
66 205,000 نمودار تغییر قیمت 66
70 220,000 نمودار تغییر قیمت 70
75 230,000 نمودار تغییر قیمت 75
88 275,000 نمودار تغییر قیمت 88
90 280,000 نمودار تغییر قیمت 90
100 310,000 نمودار تغییر قیمت 100
120 370,000 نمودار تغییر قیمت 120
150 470,000 نمودار تغییر قیمت 150
160 500,000 نمودار تغییر قیمت 160
200 630,000 نمودار تغییر قیمت 200

اوربیتال (سپاهان)

آمپر قیمت ( تومان )
50 سیلد ( اتمی ) 160,000 نمودار تغییر قیمت 50 سیلد ( اتمی )
55 سیلد ( اتمی ) 170,000 نمودار تغییر قیمت 55 سیلد ( اتمی )
60 سیلد ( اتمی ) 180,000 نمودار تغییر قیمت 60 سیلد ( اتمی )
66 سیلد ( اتمی ) 200,000 نمودار تغییر قیمت 66 سیلد ( اتمی )
70 سیلد ( اتمی ) 215,000 نمودار تغییر قیمت 70 سیلد ( اتمی )
74 سیلد ( اتمی ) 220,000 نمودار تغییر قیمت 74 سیلد ( اتمی )
88 سیلد ( اتمی ) 260,000 نمودار تغییر قیمت 88 سیلد ( اتمی )
100 سیلد ( اتمی ) 290,000 نمودار تغییر قیمت 100 سیلد ( اتمی )
150 سیلد ( اتمی ) 420,000 نمودار تغییر قیمت 150 سیلد ( اتمی )
200 سیلد ( اتمی ) 540,000 نمودار تغییر قیمت 200 سیلد ( اتمی )
50 (اسیدی) 150,000 نمودار تغییر قیمت 50 (اسیدی)
55 (اسیدی) 160,000 نمودار تغییر قیمت 55 (اسیدی)
60 (اسیدی) 170,000 نمودار تغییر قیمت 60 (اسیدی)
66 (اسیدی) 190,000 نمودار تغییر قیمت 66 (اسیدی)
70 (اسیدی) 200,000 نمودار تغییر قیمت 70 (اسیدی)
74 (اسیدی) 210,000 نمودار تغییر قیمت 74 (اسیدی)
88 (اسیدی) 250,000 نمودار تغییر قیمت 88 (اسیدی)
100 (اسیدی) 280,000 نمودار تغییر قیمت 100 (اسیدی)
120 (اسیدی) 310,000 نمودار تغییر قیمت 120 (اسیدی)
150 (اسیدی) 400,000 نمودار تغییر قیمت 150 (اسیدی)
170 (اسیدی) 460,000 نمودار تغییر قیمت 170 (اسیدی)
200 (اسیدی) 500,000 نمودار تغییر قیمت 200 (اسیدی)

اطلس

آمپر قیمت ( تومان )
35 150,000 نمودار تغییر قیمت 35
45 160,000 نمودار تغییر قیمت 45
55 165,000 نمودار تغییر قیمت 55
60 175,000 نمودار تغییر قیمت 60
65 190,000 نمودار تغییر قیمت 65
66 190,000 نمودار تغییر قیمت 66
70 200,000 نمودار تغییر قیمت 70
74 220,000 نمودار تغییر قیمت 74
80 230,000 نمودار تغییر قیمت 80
88 260,000 نمودار تغییر قیمت 88
90 265,000 نمودار تغییر قیمت 90
100 275,000 نمودار تغییر قیمت 100
120 335,000 نمودار تغییر قیمت 120
150 415,000 نمودار تغییر قیمت 150
160 430,000 نمودار تغییر قیمت 160
170 450,000 نمودار تغییر قیمت 170
180 470,000 نمودار تغییر قیمت 180
200 510,000 نمودار تغییر قیمت 200

اتمیک

آمپر قیمت ( تومان )
50 اتمی 160,000 نمودار تغییر قیمت 50 اتمی
55 اتمی 170,000 نمودار تغییر قیمت 55 اتمی
60 اتمی 180,000 نمودار تغییر قیمت 60 اتمی
66 اتمی 200,000 نمودار تغییر قیمت 66 اتمی
70 اتمی 215,000 نمودار تغییر قیمت 70 اتمی
74 اتمی 220,000 نمودار تغییر قیمت 74 اتمی
88 اتمی 260,000 نمودار تغییر قیمت 88 اتمی
100 اتمی 290,000 نمودار تغییر قیمت 100 اتمی
50 اسیدی 155,000 نمودار تغییر قیمت 50 اسیدی
55 اسیدی 165,000 نمودار تغییر قیمت 55 اسیدی
60 اسیدی 175,000 نمودار تغییر قیمت 60 اسیدی
66 اسیدی 195,000 نمودار تغییر قیمت 66 اسیدی
70 اسیدی 210,000 نمودار تغییر قیمت 70 اسیدی
74 اسیدی 215,000 نمودار تغییر قیمت 74 اسیدی
88 اسیدی 250,000 نمودار تغییر قیمت 88 اسیدی
100 اسیدی 280,000 نمودار تغییر قیمت 100 اسیدی
120 اسیدی 330,000 نمودار تغییر قیمت 120 اسیدی
150 اسیدی 400,000 نمودار تغییر قیمت 150 اسیدی
170 اسیدی 440,000 نمودار تغییر قیمت 170 اسیدی
200 اسیدی 500,000 نمودار تغییر قیمت 200 اسیدی

راکت

آمپر قیمت ( تومان )
35 125,000 نمودار تغییر قیمت 35
45 135,000 نمودار تغییر قیمت 45
55 150,000 نمودار تغییر قیمت 55
60 165,000 نمودار تغییر قیمت 60
66 180,000 نمودار تغییر قیمت 66
70 193,000 نمودار تغییر قیمت 70
74 205,000 نمودار تغییر قیمت 74
88 245,000 نمودار تغییر قیمت 88
90 250,000 نمودار تغییر قیمت 90
100 280,000 نمودار تغییر قیمت 100
120 338,000 نمودار تغییر قیمت 120
150 425,000 نمودار تغییر قیمت 150
200 570,000 نمودار تغییر قیمت 200

برنا

آمپر قیمت ( تومان )
35 --- نمودار تغییر قیمت 35
45 --- نمودار تغییر قیمت 45
50 150,000 نمودار تغییر قیمت 50
55 167,000 نمودار تغییر قیمت 55
60 180,000 نمودار تغییر قیمت 60
62 --- نمودار تغییر قیمت 62
66 205,000 نمودار تغییر قیمت 66
70 --- نمودار تغییر قیمت 70
74 220,000 نمودار تغییر قیمت 74
80 --- نمودار تغییر قیمت 80
88 270,000 نمودار تغییر قیمت 88
90 --- نمودار تغییر قیمت 90
100 310,000 نمودار تغییر قیمت 100
120 370,000 نمودار تغییر قیمت 120
150 420,000 نمودار تغییر قیمت 150
200 500,000 نمودار تغییر قیمت 200

آخرین قیمت انواع باطری خودرو در بازار تهران قیمت روزتورآنتالیا
آژانس گردشگری مفید
سکه ثامن