کانال تلگرام ایران جیب

آخرین اخبار

کیان برنا
مستر بلیط
چیلیوری
پرواز خارجی
چیلیوری
آخرین به روز رسانی در تاریخ یکشنبه، ۲۵ فروردین ۱۳۹۸ ، ۱۱:۲۴:۲۵

فالکون

آمپر قیمت ( تومان )
  45 اتمی 370,000 نمودار تغییر قیمت 45 اتمی
  55 اتمی 484,000 نمودار تغییر قیمت 55 اتمی
  60 اتمی 528,000 نمودار تغییر قیمت 60 اتمی
  62 اتمی 470,000 نمودار تغییر قیمت 62 اتمی
  66 اتمی 490,000 نمودار تغییر قیمت 66 اتمی
  70 اتمی 530,000 نمودار تغییر قیمت 70 اتمی
  75 اتمی 660,000 نمودار تغییر قیمت 75 اتمی
  80 اتمی 750,000 نمودار تغییر قیمت 80 اتمی
  90 اتمی 820,000 نمودار تغییر قیمت 90 اتمی
  100 اتمی 930,000 نمودار تغییر قیمت 100 اتمی
کانال تلگرام ایران جیب

کابوک

آمپر قیمت ( تومان )
  55 اتمی 302,000 نمودار تغییر قیمت 55 اتمی
  60 اتمی 330,000 نمودار تغییر قیمت 60 اتمی
  70 اتمی 385,000 نمودار تغییر قیمت 70 اتمی
  74 اتمی 407,000 نمودار تغییر قیمت 74 اتمی
شاپرک پت

سهند

آمپر قیمت ( تومان )
  50 اتمی 275,000 نمودار تغییر قیمت 50 اتمی
  55 اتمی 302,000 نمودار تغییر قیمت 55 اتمی
  60 اتمی 330,000 نمودار تغییر قیمت 60 اتمی
  66 اتمی 363,000 نمودار تغییر قیمت 66 اتمی
  70 اتمی 385,000 نمودار تغییر قیمت 70 اتمی
  74 اتمی 407,000 نمودار تغییر قیمت 74 اتمی
  90 اتمی 495,000 نمودار تغییر قیمت 90 اتمی
  90 اسیدی --- نمودار تغییر قیمت 90 اسیدی
  100 اسیدی 540,000 نمودار تغییر قیمت 100 اسیدی
  120 اسیدی 600,000 نمودار تغییر قیمت 120 اسیدی
  150 اسیدی 755,000 نمودار تغییر قیمت 150 اسیدی
  200 اسیدی 980,000 نمودار تغییر قیمت 200 اسیدی

هندل

آمپر قیمت ( تومان )
  55 اتمی 346,000 نمودار تغییر قیمت 55 اتمی
  60 اتمی 378,000 نمودار تغییر قیمت 60 اتمی
  66 اتمی 415,000 نمودار تغییر قیمت 66 اتمی
  70 اتمی 441,000 نمودار تغییر قیمت 70 اتمی
  74 اتمی 466,000 نمودار تغییر قیمت 74 اتمی

واریان

آمپر قیمت ( تومان )
  50 اتمی 240,000 نمودار تغییر قیمت 50 اتمی
  55 اتمی 288,000 نمودار تغییر قیمت 55 اتمی
  60 اتمی 311,000 نمودار تغییر قیمت 60 اتمی
  66 اتمی 339,000 نمودار تغییر قیمت 66 اتمی
  74 اتمی 370,000 نمودار تغییر قیمت 74 اتمی

نیرو (صبا باطری)

آمپر قیمت ( تومان )
  50 اسیدی 250,000 نمودار تغییر قیمت 50 اسیدی
  55 اسیدی 280,000 نمودار تغییر قیمت 55 اسیدی
  60 اسیدی 300,000 نمودار تغییر قیمت 60 اسیدی
  66 اسیدی 330,000 نمودار تغییر قیمت 66 اسیدی
  70 اسیدی 350,000 نمودار تغییر قیمت 70 اسیدی
  74 اسیدی 370,000 نمودار تغییر قیمت 74 اسیدی
  80 اسیدی --- نمودار تغییر قیمت 80 اسیدی
  88 اسیدی 430,000 نمودار تغییر قیمت 88 اسیدی
  90 اسیدی 430,000 نمودار تغییر قیمت 90 اسیدی
  100 اسیدی 460,000 نمودار تغییر قیمت 100 اسیدی
  120 اسیدی 580,000 نمودار تغییر قیمت 120 اسیدی
  150 اسیدی 710,000 نمودار تغییر قیمت 150 اسیدی
  170 اسیدی --- نمودار تغییر قیمت 170 اسیدی
  200 اسیدی 930,000 نمودار تغییر قیمت 200 اسیدی
  50 اتمی 265,000 نمودار تغییر قیمت 50 اتمی
  55 اتمی 290,000 نمودار تغییر قیمت 55 اتمی
  60 اتمی 310,000 نمودار تغییر قیمت 60 اتمی
  66 اتمی 340,000 نمودار تغییر قیمت 66 اتمی
  74 اتمی 370,000 نمودار تغییر قیمت 74 اتمی
  90 اتمی 450,000 نمودار تغییر قیمت 90 اتمی
  200 اتمی --- نمودار تغییر قیمت 200 اتمی

پوما .دلکور . سین . شارک . رویال

آمپر قیمت ( تومان )
  35 --- نمودار تغییر قیمت 35
  35 پوما 360,000 نمودار تغییر قیمت 35 پوما
  45 --- نمودار تغییر قیمت 45
  45 پوما 470,000 نمودار تغییر قیمت 45 پوما
  55 491,000 نمودار تغییر قیمت 55
  60 538,000 نمودار تغییر قیمت 60
  62 570,000 نمودار تغییر قیمت 62
  65 --- نمودار تغییر قیمت 65
  66 600,000 نمودار تغییر قیمت 66
  70 631,000 نمودار تغییر قیمت 70
  74 670,000 نمودار تغییر قیمت 74
  80 --- نمودار تغییر قیمت 80
  88 780,000 نمودار تغییر قیمت 88
  90 817,000 نمودار تغییر قیمت 90
  100 910,000 نمودار تغییر قیمت 100
  120 1,090,000 نمودار تغییر قیمت 120
  150 1,350,000 نمودار تغییر قیمت 150
  160 --- نمودار تغییر قیمت 160
  170 --- نمودار تغییر قیمت 170
  180 --- نمودار تغییر قیمت 180
  200 1,770,000 نمودار تغییر قیمت 200

سوزوکی

آمپر قیمت ( تومان )
  35 290,000 نمودار تغییر قیمت 35
  45 320,000 نمودار تغییر قیمت 45
  55 350,000 نمودار تغییر قیمت 55
  60 370,000 نمودار تغییر قیمت 60
  62 --- نمودار تغییر قیمت 62
  66 400,000 نمودار تغییر قیمت 66
  70 430,000 نمودار تغییر قیمت 70
  74 450,000 نمودار تغییر قیمت 74
  88 520,000 نمودار تغییر قیمت 88
  90 --- نمودار تغییر قیمت 90
  100 580,000 نمودار تغییر قیمت 100
  120 750,000 نمودار تغییر قیمت 120
  150 820,000 نمودار تغییر قیمت 150
  160 --- نمودار تغییر قیمت 160
  190 1,040,000 نمودار تغییر قیمت 190
  200 --- نمودار تغییر قیمت 200

اوربیتال (سپاهان)

آمپر قیمت ( تومان )
  35 ( اتمی ) 270,000 نمودار تغییر قیمت 35 ( اتمی )
  45 ( اتمی ) 300,000 نمودار تغییر قیمت 45 ( اتمی )
  50 ( اتمی ) 300,000 نمودار تغییر قیمت 50 ( اتمی )
  55 ( اتمی ) 320,000 نمودار تغییر قیمت 55 ( اتمی )
  60 ( اتمی ) 340,000 نمودار تغییر قیمت 60 ( اتمی )
  66 ( اتمی ) 370,000 نمودار تغییر قیمت 66 ( اتمی )
  70 ( اتمی ) 390,000 نمودار تغییر قیمت 70 ( اتمی )
  74 ( اتمی ) 410,000 نمودار تغییر قیمت 74 ( اتمی )
  88 ( اتمی ) 480,000 نمودار تغییر قیمت 88 ( اتمی )
  100 ( اتمی ) 540,000 نمودار تغییر قیمت 100 ( اتمی )
  120 ( اتمی ) 720,000 نمودار تغییر قیمت 120 ( اتمی )
  150 ( اتمی ) 775,000 نمودار تغییر قیمت 150 ( اتمی )
  170 ( اتمی ) 870,000 نمودار تغییر قیمت 170 ( اتمی )
  190 ( اتمی ) 970,000 نمودار تغییر قیمت 190 ( اتمی )
  200 ( اتمی ) 1,000,000 نمودار تغییر قیمت 200 ( اتمی )

اتمیک

آمپر قیمت ( تومان )
  35 اتمی 270,000 نمودار تغییر قیمت 35 اتمی
  45 اتمی 300,000 نمودار تغییر قیمت 45 اتمی
  50 اتمی 300,000 نمودار تغییر قیمت 50 اتمی
  55 اتمی 320,000 نمودار تغییر قیمت 55 اتمی
  60 اتمی 340,000 نمودار تغییر قیمت 60 اتمی
  66 اتمی 370,000 نمودار تغییر قیمت 66 اتمی
  70 اتمی 390,000 نمودار تغییر قیمت 70 اتمی
  74 اتمی 410,000 نمودار تغییر قیمت 74 اتمی
  88 اتمی 480,000 نمودار تغییر قیمت 88 اتمی
  100 اتمی 540,000 نمودار تغییر قیمت 100 اتمی
  150 اتمی 790,000 نمودار تغییر قیمت 150 اتمی
  190 اتمی 970,000 نمودار تغییر قیمت 190 اتمی

برنا

آمپر قیمت ( تومان )
  35 270,000 نمودار تغییر قیمت 35
  45 322,000 نمودار تغییر قیمت 45
  50 330,000 نمودار تغییر قیمت 50
  55 346,000 نمودار تغییر قیمت 55
  60 378,000 نمودار تغییر قیمت 60
  62 --- نمودار تغییر قیمت 62
  66 415,000 نمودار تغییر قیمت 66
  70 441,000 نمودار تغییر قیمت 70
  74 466,000 نمودار تغییر قیمت 74
  80 --- نمودار تغییر قیمت 80
  88 --- نمودار تغییر قیمت 88
  90 --- نمودار تغییر قیمت 90
  100 --- نمودار تغییر قیمت 100
  120 --- نمودار تغییر قیمت 120
  150 --- نمودار تغییر قیمت 150
  200 --- نمودار تغییر قیمت 200
ساترا
رزرو هتل