کانال تلگرام ایران جیب

آخرین اخبار

کیان برنا
مستر بلیط
زولا
قیمت ها با دریافت باتری کهنه محاسبه شده است
آخرین به روز رسانی در تاریخ چهارشنبه، ۱۸ مهر ۱۳۹۷ ، ۰۹:۱۳:۰۸

نیرو (صبا باطری)

آمپر قیمت ( تومان )
  50 اسیدی --- نمودار تغییر قیمت 50 اسیدی
  55 اسیدی --- نمودار تغییر قیمت 55 اسیدی
  60 اسیدی --- نمودار تغییر قیمت 60 اسیدی
  66 اسیدی --- نمودار تغییر قیمت 66 اسیدی
  70 اسیدی --- نمودار تغییر قیمت 70 اسیدی
  74 اسیدی --- نمودار تغییر قیمت 74 اسیدی
  80 اسیدی --- نمودار تغییر قیمت 80 اسیدی
  88 اسیدی --- نمودار تغییر قیمت 88 اسیدی
  90 اسیدی 500,000 نمودار تغییر قیمت 90 اسیدی
  100 اسیدی 550,000 نمودار تغییر قیمت 100 اسیدی
  120 اسیدی 650,000 نمودار تغییر قیمت 120 اسیدی
  150 اسیدی 810,000 نمودار تغییر قیمت 150 اسیدی
  170 اسیدی --- نمودار تغییر قیمت 170 اسیدی
  200 اسیدی 1,090,000 نمودار تغییر قیمت 200 اسیدی
  50 اتمی 300,000 نمودار تغییر قیمت 50 اتمی
  55 اتمی 320,000 نمودار تغییر قیمت 55 اتمی
  60 اتمی 350,000 نمودار تغییر قیمت 60 اتمی
  66 اتمی 370,000 نمودار تغییر قیمت 66 اتمی
  74 اتمی 390,000 نمودار تغییر قیمت 74 اتمی
  90 اتمی --- نمودار تغییر قیمت 90 اتمی
  200 اتمی --- نمودار تغییر قیمت 200 اتمی

پوما .دلکور . سین . شارک . رویال

آمپر قیمت ( تومان )
  35 --- نمودار تغییر قیمت 35
  35 پوما --- نمودار تغییر قیمت 35 پوما
  45 --- نمودار تغییر قیمت 45
  45 پوما --- نمودار تغییر قیمت 45 پوما
  55 --- نمودار تغییر قیمت 55
  60 --- نمودار تغییر قیمت 60
  62 --- نمودار تغییر قیمت 62
  65 --- نمودار تغییر قیمت 65
  66 490,000 نمودار تغییر قیمت 66
  70 --- نمودار تغییر قیمت 70
  74 --- نمودار تغییر قیمت 74
  80 --- نمودار تغییر قیمت 80
  88 --- نمودار تغییر قیمت 88
  90 590,000 نمودار تغییر قیمت 90
  100 --- نمودار تغییر قیمت 100
  120 --- نمودار تغییر قیمت 120
  150 --- نمودار تغییر قیمت 150
  160 --- نمودار تغییر قیمت 160
  170 --- نمودار تغییر قیمت 170
  180 --- نمودار تغییر قیمت 180
  200 --- نمودار تغییر قیمت 200
کانال تلگرام ایران جیب

فالکن

آمپر قیمت ( تومان )
  35 --- نمودار تغییر قیمت 35
  45 --- نمودار تغییر قیمت 45
  55 375,000 نمودار تغییر قیمت 55
  60 410,000 نمودار تغییر قیمت 60
  62 421,000 نمودار تغییر قیمت 62
  66 450,000 نمودار تغییر قیمت 66
  70 475,000 نمودار تغییر قیمت 70
  75 510,000 نمودار تغییر قیمت 75
  80 544,000 نمودار تغییر قیمت 80
  90 610,000 نمودار تغییر قیمت 90
  100 680,000 نمودار تغییر قیمت 100
  120 --- نمودار تغییر قیمت 120
  150 --- نمودار تغییر قیمت 150
  170 --- نمودار تغییر قیمت 170
  200 --- نمودار تغییر قیمت 200

اوربیتال (سپاهان)

آمپر قیمت ( تومان )
  50 ( اتمی ) 290,000 نمودار تغییر قیمت 50 ( اتمی )
  55 ( اتمی ) 320,000 نمودار تغییر قیمت 55 ( اتمی )
  60 ( اتمی ) 340,000 نمودار تغییر قیمت 60 ( اتمی )
  66 ( اتمی ) 370,000 نمودار تغییر قیمت 66 ( اتمی )
  70 ( اتمی ) 390,000 نمودار تغییر قیمت 70 ( اتمی )
  74 ( اتمی ) 400,000 نمودار تغییر قیمت 74 ( اتمی )
  88 ( اتمی ) --- نمودار تغییر قیمت 88 ( اتمی )
  100 ( اتمی ) --- نمودار تغییر قیمت 100 ( اتمی )
  150 ( اتمی ) 820,000 نمودار تغییر قیمت 150 ( اتمی )
  200 ( اتمی ) 1,000,000 نمودار تغییر قیمت 200 ( اتمی )
  50 (اسیدی) --- نمودار تغییر قیمت 50 (اسیدی)
  55 (اسیدی) --- نمودار تغییر قیمت 55 (اسیدی)
  60 (اسیدی) --- نمودار تغییر قیمت 60 (اسیدی)
  66 (اسیدی) --- نمودار تغییر قیمت 66 (اسیدی)
  70 (اسیدی) --- نمودار تغییر قیمت 70 (اسیدی)
  74 (اسیدی) --- نمودار تغییر قیمت 74 (اسیدی)
  88 (اسیدی) --- نمودار تغییر قیمت 88 (اسیدی)
  100 (اسیدی) --- نمودار تغییر قیمت 100 (اسیدی)
  120 (اسیدی) --- نمودار تغییر قیمت 120 (اسیدی)
  150 (اسیدی) --- نمودار تغییر قیمت 150 (اسیدی)
  170 (اسیدی) --- نمودار تغییر قیمت 170 (اسیدی)
  200 (اسیدی) --- نمودار تغییر قیمت 200 (اسیدی)

اتمیک

آمپر قیمت ( تومان )
  50 اتمی 320,000 نمودار تغییر قیمت 50 اتمی
  55 اتمی 340,000 نمودار تغییر قیمت 55 اتمی
  60 اتمی 360,000 نمودار تغییر قیمت 60 اتمی
  66 اتمی 390,000 نمودار تغییر قیمت 66 اتمی
  70 اتمی 400,000 نمودار تغییر قیمت 70 اتمی
  74 اتمی 430,000 نمودار تغییر قیمت 74 اتمی
  88 اتمی --- نمودار تغییر قیمت 88 اتمی
  100 اتمی --- نمودار تغییر قیمت 100 اتمی
  50 اسیدی --- نمودار تغییر قیمت 50 اسیدی
  55 اسیدی --- نمودار تغییر قیمت 55 اسیدی
  60 اسیدی --- نمودار تغییر قیمت 60 اسیدی
  66 اسیدی --- نمودار تغییر قیمت 66 اسیدی
  70 اسیدی --- نمودار تغییر قیمت 70 اسیدی
  74 اسیدی --- نمودار تغییر قیمت 74 اسیدی
  88 اسیدی --- نمودار تغییر قیمت 88 اسیدی
  100 اسیدی --- نمودار تغییر قیمت 100 اسیدی
  120 اسیدی --- نمودار تغییر قیمت 120 اسیدی
  150 اسیدی 850,000 نمودار تغییر قیمت 150 اسیدی
  190 اسیدی 970,000 نمودار تغییر قیمت 190 اسیدی
  200 اسیدی --- نمودار تغییر قیمت 200 اسیدی

برنا

آمپر قیمت ( تومان )
  35 240,000 نمودار تغییر قیمت 35
  45 290,000 نمودار تغییر قیمت 45
  50 310,000 نمودار تغییر قیمت 50
  55 340,000 نمودار تغییر قیمت 55
  60 360,000 نمودار تغییر قیمت 60
  62 --- نمودار تغییر قیمت 62
  66 390,000 نمودار تغییر قیمت 66
  70 410,000 نمودار تغییر قیمت 70
  74 430,000 نمودار تغییر قیمت 74
  80 --- نمودار تغییر قیمت 80
  88 --- نمودار تغییر قیمت 88
  90 --- نمودار تغییر قیمت 90
  100 --- نمودار تغییر قیمت 100
  120 --- نمودار تغییر قیمت 120
  150 --- نمودار تغییر قیمت 150
  200 --- نمودار تغییر قیمت 200

آخرین قیمت انواع باطری خودرو در بازار تهران قیمت روز

آقا چاپ