کانال تلگرام ایران جیب

آخرین اخبار

کیان برنا
مستر بلیط
آژانس مسافرتی قصرشیرین
زولا
ازکی
قیمت ها با دریافت باتری کهنه محاسبه شده است
آخرین به روز رسانی در تاریخ شنبه، ۱۷ آذر ۱۳۹۷ ، ۱۱:۳۵:۵۶

فالکون

آمپر قیمت ( تومان )
  55 اتمی 374,000 نمودار تغییر قیمت 55 اتمی
  60 اتمی 408,000 نمودار تغییر قیمت 60 اتمی
  62 اتمی 422,000 نمودار تغییر قیمت 62 اتمی
  66 اتمی 448,000 نمودار تغییر قیمت 66 اتمی
  70 اتمی 476,000 نمودار تغییر قیمت 70 اتمی
  75 اتمی 510,000 نمودار تغییر قیمت 75 اتمی

کابوک

آمپر قیمت ( تومان )
  60 اتمی 330,000 نمودار تغییر قیمت 60 اتمی
  70 اتمی 385,000 نمودار تغییر قیمت 70 اتمی
کانال تلگرام ایران جیب

سهند

آمپر قیمت ( تومان )
  50 اتمی 275,000 نمودار تغییر قیمت 50 اتمی
  55 اتمی 302,000 نمودار تغییر قیمت 55 اتمی
  60 اتمی 330,000 نمودار تغییر قیمت 60 اتمی
  66 اتمی 363,000 نمودار تغییر قیمت 66 اتمی
  70 اتمی 385,000 نمودار تغییر قیمت 70 اتمی
  74 اتمی 407,000 نمودار تغییر قیمت 74 اتمی
  90 اتمی 495,000 نمودار تغییر قیمت 90 اتمی
  90 اسیدی 477,000 نمودار تغییر قیمت 90 اسیدی
  100 اسیدی 520,000 نمودار تغییر قیمت 100 اسیدی
  120 اسیدی 620,000 نمودار تغییر قیمت 120 اسیدی
  150 اسیدی 795,000 نمودار تغییر قیمت 150 اسیدی
  200 اسیدی 1,060,000 نمودار تغییر قیمت 200 اسیدی

هندل

آمپر قیمت ( تومان )
  55 اتمی 346,000 نمودار تغییر قیمت 55 اتمی
  60 اتمی 378,000 نمودار تغییر قیمت 60 اتمی
  66 اتمی 415,000 نمودار تغییر قیمت 66 اتمی
  70 اتمی 441,000 نمودار تغییر قیمت 70 اتمی
  74 اتمی 466,000 نمودار تغییر قیمت 74 اتمی

واریان

آمپر قیمت ( تومان )
  50 اتمی 225,000 نمودار تغییر قیمت 50 اتمی
  55 اتمی 245,000 نمودار تغییر قیمت 55 اتمی
  60 اتمی 263,000 نمودار تغییر قیمت 60 اتمی
  66 اتمی 286,000 نمودار تغییر قیمت 66 اتمی
  74 اتمی 317,000 نمودار تغییر قیمت 74 اتمی

نیرو (صبا باطری)

آمپر قیمت ( تومان )
  50 اسیدی --- نمودار تغییر قیمت 50 اسیدی
  55 اسیدی --- نمودار تغییر قیمت 55 اسیدی
  60 اسیدی --- نمودار تغییر قیمت 60 اسیدی
  66 اسیدی --- نمودار تغییر قیمت 66 اسیدی
  70 اسیدی --- نمودار تغییر قیمت 70 اسیدی
  74 اسیدی --- نمودار تغییر قیمت 74 اسیدی
  80 اسیدی --- نمودار تغییر قیمت 80 اسیدی
  88 اسیدی --- نمودار تغییر قیمت 88 اسیدی
  90 اسیدی 480,000 نمودار تغییر قیمت 90 اسیدی
  100 اسیدی 520,000 نمودار تغییر قیمت 100 اسیدی
  120 اسیدی 620,000 نمودار تغییر قیمت 120 اسیدی
  150 اسیدی 800,000 نمودار تغییر قیمت 150 اسیدی
  170 اسیدی --- نمودار تغییر قیمت 170 اسیدی
  200 اسیدی 1,060,000 نمودار تغییر قیمت 200 اسیدی
  50 اتمی 340,000 نمودار تغییر قیمت 50 اتمی
  55 اتمی 360,000 نمودار تغییر قیمت 55 اتمی
  60 اتمی 390,000 نمودار تغییر قیمت 60 اتمی
  66 اتمی 410,000 نمودار تغییر قیمت 66 اتمی
  74 اتمی 430,000 نمودار تغییر قیمت 74 اتمی
  90 اتمی --- نمودار تغییر قیمت 90 اتمی
  200 اتمی --- نمودار تغییر قیمت 200 اتمی

پوما .دلکور . سین . شارک . رویال

آمپر قیمت ( تومان )
  35 --- نمودار تغییر قیمت 35
  35 پوما 340,000 نمودار تغییر قیمت 35 پوما
  45 --- نمودار تغییر قیمت 45
  45 پوما --- نمودار تغییر قیمت 45 پوما
  55 --- نمودار تغییر قیمت 55
  60 --- نمودار تغییر قیمت 60
  62 --- نمودار تغییر قیمت 62
  65 --- نمودار تغییر قیمت 65
  66 520,000 نمودار تغییر قیمت 66
  70 --- نمودار تغییر قیمت 70
  74 --- نمودار تغییر قیمت 74
  80 --- نمودار تغییر قیمت 80
  88 --- نمودار تغییر قیمت 88
  90 630,000 نمودار تغییر قیمت 90
  100 --- نمودار تغییر قیمت 100
  120 --- نمودار تغییر قیمت 120
  150 --- نمودار تغییر قیمت 150
  160 --- نمودار تغییر قیمت 160
  170 --- نمودار تغییر قیمت 170
  180 --- نمودار تغییر قیمت 180
  200 --- نمودار تغییر قیمت 200

سوزوکی

آمپر قیمت ( تومان )
  35 360,000 نمودار تغییر قیمت 35
  45 440,000 نمودار تغییر قیمت 45
  55 430,000 نمودار تغییر قیمت 55
  60 460,000 نمودار تغییر قیمت 60
  62 --- نمودار تغییر قیمت 62
  66 500,000 نمودار تغییر قیمت 66
  70 530,000 نمودار تغییر قیمت 70
  74 560,000 نمودار تغییر قیمت 74
  88 --- نمودار تغییر قیمت 88
  90 --- نمودار تغییر قیمت 90
  100 730,000 نمودار تغییر قیمت 100
  120 --- نمودار تغییر قیمت 120
  150 --- نمودار تغییر قیمت 150
  160 --- نمودار تغییر قیمت 160
  190 1,260,000 نمودار تغییر قیمت 190
  200 --- نمودار تغییر قیمت 200

اوربیتال (سپاهان)

آمپر قیمت ( تومان )
  35 ( اتمی ) 250,000 نمودار تغییر قیمت 35 ( اتمی )
  45 ( اتمی ) 320,000 نمودار تغییر قیمت 45 ( اتمی )
  50 ( اتمی ) 330,000 نمودار تغییر قیمت 50 ( اتمی )
  55 ( اتمی ) 350,000 نمودار تغییر قیمت 55 ( اتمی )
  60 ( اتمی ) 375,000 نمودار تغییر قیمت 60 ( اتمی )
  66 ( اتمی ) 410,000 نمودار تغییر قیمت 66 ( اتمی )
  70 ( اتمی ) 430,000 نمودار تغییر قیمت 70 ( اتمی )
  74 ( اتمی ) 445,000 نمودار تغییر قیمت 74 ( اتمی )
  88 ( اتمی ) --- نمودار تغییر قیمت 88 ( اتمی )
  100 ( اتمی ) --- نمودار تغییر قیمت 100 ( اتمی )
  120 ( اتمی ) 760,000 نمودار تغییر قیمت 120 ( اتمی )
  150 ( اتمی ) 850,000 نمودار تغییر قیمت 150 ( اتمی )
  170 ( اتمی ) 970,000 نمودار تغییر قیمت 170 ( اتمی )
  190 ( اتمی ) 1,070,000 نمودار تغییر قیمت 190 ( اتمی )
  200 ( اتمی ) 1,100,000 نمودار تغییر قیمت 200 ( اتمی )

اتمیک

آمپر قیمت ( تومان )
  35 اتمی 240,000 نمودار تغییر قیمت 35 اتمی
  45 اتمی 295,000 نمودار تغییر قیمت 45 اتمی
  50 اتمی 320,000 نمودار تغییر قیمت 50 اتمی
  55 اتمی 350,000 نمودار تغییر قیمت 55 اتمی
  60 اتمی 375,000 نمودار تغییر قیمت 60 اتمی
  66 اتمی 410,000 نمودار تغییر قیمت 66 اتمی
  70 اتمی 430,000 نمودار تغییر قیمت 70 اتمی
  74 اتمی 445,000 نمودار تغییر قیمت 74 اتمی
  88 اتمی --- نمودار تغییر قیمت 88 اتمی
  100 اتمی --- نمودار تغییر قیمت 100 اتمی
  150 اتمی 850,000 نمودار تغییر قیمت 150 اتمی
  190 اتمی 1,070,000 نمودار تغییر قیمت 190 اتمی

برنا

آمپر قیمت ( تومان )
  35 255,000 نمودار تغییر قیمت 35
  45 305,000 نمودار تغییر قیمت 45
  50 325,000 نمودار تغییر قیمت 50
  55 346,000 نمودار تغییر قیمت 55
  60 378,000 نمودار تغییر قیمت 60
  62 --- نمودار تغییر قیمت 62
  66 415,000 نمودار تغییر قیمت 66
  70 441,000 نمودار تغییر قیمت 70
  74 466,000 نمودار تغییر قیمت 74
  80 --- نمودار تغییر قیمت 80
  88 --- نمودار تغییر قیمت 88
  90 --- نمودار تغییر قیمت 90
  100 --- نمودار تغییر قیمت 100
  120 --- نمودار تغییر قیمت 120
  150 --- نمودار تغییر قیمت 150
  200 --- نمودار تغییر قیمت 200

آخرین قیمت انواع باطری خودرو در بازار تهران قیمت روز

رزرو هتل
مالتینا - جمعه سیاه