کانال تلگرام ایران جیب
لست سکند تور مسافرتیلست سکند تور مسافرتی

تقویت پول ملی با پشتوانه‌ ذخایر نفتی


کد خبر : ۵۴۸۰۰جمعه، ۲۵ آبان ۱۳۹۷ - ۱۷:۵۳:۲۴۱۸۳۶ بازدید

پیشنهاد میشود برای تقویت پول ملی کشور ترکیب اصولی و مناسبی با نسبتهای ریاضی دقیق از ارزش ذاتی یا روز محصولات نفتی و گازی ...

پیشنهاد میشود برای تقویت پول ملی کشور ترکیب اصولی و مناسبی با نسبتهای ریاضی دقیق از ارزش ذاتی یا روز محصولات نفتی و گازی و مشتقات آنها به عنوان پشتوانه پول ملی ریال تعیین شود.

امروزه همه جوامع بشری میدانند که ابتدا دادوستدهای بین مردمان جهان با مبادله مستقیم کالا با سایر کالاها واموال انجام میشده است.وبعدها دردورانهائی ازتاریخ با معادل سازی کیسه های نمک معین درکیفیت واوزان  دربرابر مقادیرکالای معین نوعی وسیله پرداخت برای رفع احتیاجات وتبادل کالاها وخدمات به وجود آمده است.

سپس با توجه به مبادله اموال با ارزش بالا تر و مشکلات نقل و انتقال یا نگهداشت کیسه های نمک یا کالاهای قابل مبادله باسایر نیازمندی ها به سایرکالاها به تدریج پای مبادله فلزات واشیاء قیمتی چون مروارید و زیورآلات و بعدها ضرب سکه های طلا ونقره برای خرید و فروش مایحتاج مردمان درازمنه قدیم به میان آمد.

با ورود بشربه عصردانش نو و علوم و ظهور دانشمندان علوم مالی و اقتصاد به ویژه ثروتمندان و متفکران درعرصه های ثروت سازی وثروت اندوزی طرحی نو برای جلوگیری ازتنوع وسایل پرداخت در آنزمانها برای مبادله کالا واموال وتامین احتیاجات بشر و درعین حال محدود نمودن آنها به یک یا دو شیئ ارزشمند که مورد تقاضای عامه مردم واستقبال مشترک و واحد از نظرمردمان باشد فلز گرانبهای طلا ونقره را جایگزین ورواج داده اند.

همانطورکه همگان آگاه هستند مبادله طلا و نقره نیز از لحاظ وزن و حجم و مخاطرات بسیار در جابجائی ها و داد و ستدها درمقابل معاملات اموال وکالا های مختلف مشکلات فرآوان داشت. دست اندرکاران آنزمان به ویژه درغرب به فکرچاره افتادند که طلا ونقره را ازدارندگان آنها جمع آوری ودرمحل ها واماکنی مطمئن بنام خزانه یابانک نگهداری ودرمقابل با حمایت قانونی ورقه معتبری بنام رسید طلا یا نقره برابرمقدارمعین ودقیق آنها صادروبه دارنده و تادیه کننده آنها به عبارتی طلا و نقره تسلیم نمایند.

بنابراین دارندگان ورقه یا رسید قادربودند درمبادلات تجاری وخرید وفروش اموال ازاین ورقه یارسید خزانه استفاده کنند. درهرزمان دارنده رسیدها مالک مقدارمعینی طلا ونقره موجود درخزانه یا بانک بودند و مقادیرمندرج درمجموع رسیدها همواره برابرمقادیر کل طلا ونقره موجود در خزانه یا بانک بود و یا باید می بود.

بانکداران وصاحبان ثروت واختیارداران این خزانه واماکن نگهداری طلا ونقره وصادرکنندگان ورقه رسید طلا ونقره با طرح پدیده اعتبار وارزش قول وقرار و مهر و امضاء و درنهایت درستکاری وصداقت – رسیدهای بدون محل تادیه ووجود طلا یانقره درخزانه صادر وبه عنوان قرضه و یا وام دراختیار متقاضیان قرارمیدادند ومقادیری سود از وام گیرنده دریافت که درعمل وظاهر ازمحل سود معادل رسیدهای بدون محل مقادیر طلا ونقره تامین ودرخزانه تادیه شود.

رفته رفته با توسعه نظام بانکداری وافزایش بسیار سریع بازرگانی و امورتجاری که صاحبنظران درآنزمان آنرا امری مستمر و پایان نا پذیر دریافته بودند به تدریج ورقه های رسید طلا ونقره تبدیل به اسکناس و سکه های متحد الشکل بامقادیرمختلف و معین در مبادلات روزمره جوامع قرارگرفت تا به امروز که حتی بصورت های کارت پول یا پول الکترونیکی نیز دردسترس همگان قرارگرفته است. البته حقوق مالی دارندگان رسیدها یا اسکناس به صورت حسابهای سپرده بانکی جایگزین گردید که مقادیری سود نیز به نسبت مانده طلب آنها ازمحل درآمدهای بانک به آنها تعلق می گرفت ودارندگان حساب با دستورپرداخت به بانک ازموجودی حساب خود برداشت یا به حواله کرد دیگری بابت دادوستد یاخرید وفروش کالا یاخدمات پرداخت می نمودند.

نکته مهم اینست که از ابتدای پیدایش پول مبادلاتی آنچه که ارزش این نوع وسیله پرداخت یا اسکناس وپول محسوب میشد همان پشتوانه با ارزش طلا بود که درخزانه بانک معادل آن یا کم وبیش نگهداری میشده است. با پیدایش قدرت های استعماری و جهانخواری صاحبان پول وقدرت با کمک دانشمندان وصاحبنظران اقتصاد وعلوم مالی به ویژه درکشورهای صنعتی و پیشرفته یا توسعه یافته به یکباره و غافلگیر کننده یا تدریجی اعلام نمودند که اسکناس وپول ملی درگردش آنها نیازبه پشتوانه طلا وذخائر قیمتی درخزانه بانکها ندارد یا برابرمقادیرپول صادرشده ودرگردش نیازی به نگهداری طلا یاپشتوانه وجود ندارد.

استدلال آنها چنین بود که پشتوانه امروزپول ما دانش وتفکرما که تبلور آن تکنولوژی وتولیدات صنعتی وپیشرفتهای علمی وتوسعه روزافزون واختراعات واکتشافات ما میباشد.چون صاحبان قدرت بنیا ن گذاران استعمارکهنه ونو نیزبوده وهستند این پدیده را درجهان رایج وبه اجرا گذاشتند. ملاحظه میشودامروزدولت قلدرمداروانحصارگرای تک قطبی طلب آمریکا با وجود بیش ازهزاران میلیارد دلاربدهی وکسری ذخائر بانکی وفروپاشی اقتصاد آن درسال 2008 سیستم بانکی بیمارخود را با تزریق واکسن مسکن 800 میلیارد دلاری بصورت لرزان فعلا سرپا نگهداشته است وهمچنان با بلوف های توخالی غربی دلاررا ارزی قوی وبین المللی جا می اندازد وتبلیغ واعلام می کند.!

ازاینجا روی سخن اصلی با دانشمندان عزیزخودی وکارشناسان دلسوز اقتصادی – مالی – وبازرگانی کشوراست. چرا برمحورخرد جمعی راه حل اساسی برای تقویت پول ملی ارائه نمی نمایند.؟! آیا خدای ناکرده زبانم لال ازحل صورت مسئله اقتصادی این پدیده نا توان هستنئد ؟! چطوردرمیزگردهای رسانه ای بسیاردقیق نسبت به افزایش سطح نقدینگی اظهارنگرانی میکنند ؟! یا اعلام میشود که چند درصد ازارزش ریال کاهش پیدا کرده است. به راستی چه باید کرد ؟! راه حل اساسی چیست ؟! صورت مسئله را چگونه باید حل کرد ؟! شنیده وعنوان میشود که راه حلها وعلتها همه به سیاست بستگی دارد .!! اگرازارزش پول ملی کاسته میشود مگرنه اینکه حجم نقدینگی ناچارا بالا میرود پس چاره کارتقویت پول ملی وافزایش قدرت خرید ومبادلاتی آن میباشد.

به نظرمیرسد موضوع ازدوحال خارج نیست .اگرکشورهای پیشرفته پول ملی واقتصاد خودرا با پشتوانه طلا بنیان گذاری وامروزه به شرایط داشتن پول ملی به اصطلاح با ثبات رسیده اند کشورهای درحال توسعه یا درحال خیزاقتصادی نیزلازم است دوران گذار پول ملی با پشتوانه قوی را بصورت کامل تا رسیدن به دوران توسعه پیشرفته سپری کنند.

اگرچنین نیست چراوچگونه الگو برداری بدون تعمق واندیشه به این نتیجه رسیده است که امروزه پول ملی احتیاج به پشتوانه ندارد !! علت کاهش ارزش ونسبت برابری نامتعارف آن با سایرپولها چیست که بسیارقابل تامل وبررسی است. باید بتوان ثابت نمود که به چه دلیل پول ملی به پشتوانه نیاز ندارد .!؟

اضافه می نماید .اگرسوالهای اساسی بالا مورد ندارد پس درشرایط فعلی ارزش پول ملی ایران نسبت به کشورهای هم سطح یا پائین ترازسطح رشد اقتصادی ایران با وجود تمام مشکلات جنگ ونا امنی وعدم ثبات سیاسی که  اغلب کشورهای مذکوربا آن روبه رو هستند باید پول ملی ایران اسلامی وبا ثبات  درسطح ارزش ونسبتهای برابری بالا تری قرارداشته باشد .

ازدانشمندان – نخبگان و صاحبنظران انتظارمیرود درمیزگردهائی دررسانه های جمعی ویا گردهمائی های تخصصی طرح پیشنهادی بررسی موضوع تعیین پشتوانه ترکیبی بسیارقوی برای تقویت پول ملی را برای بحث وبررسی جامع وحل مسئله مذکور مطرح سازند. چرا که امروزصاحبان دلار درغرب خودشان به خوبی میدانند درمقابل این پول کاغذی ویا حسابداری آنها هیچ گونه پشتوانه طلا وجود ندارد ودرمقابل آن طلا تادیه نمیشود. به همین دلیل برخی ازدانشمندان واساتید آزاد اندیش ودلسوز بشریت دردانشگاههای غرب وشرق بدون داشتن وابستگی های سیاسی را عقیده براینست که بهتراست کشورهای درحال توسعه برای تقویت پول ملی خود پشتوانه با ارزش تعیین وبه جهانیان برای مبادلات آزاد تجاری واقتصادی عادلانه عرضه واعلام دارند – وارزش پول ملی خود را درمقایسه با نسبت برابری ارزهای به اصطلاح قوی غرب نباید به سنجند.بلکه باید برارزش ذاتی پول ملی وقدرت خرید آن تکیه وتاکید نمایند.

با عنایت به مراتب بالا پیشنهاد میشود برای تقویت پول ملی کشور ترکیب اصولی ومناسبی با نسبتهای ریاضی دقیق ازارزش ذاتی یاروزمحصولات نفتی وگازی ومشتقات آنها – همچنین محصولات کشاورزی وصنعتی ومعد نی به صورت عمده به علاوه دانش فنی ارزشمند درکشور را متناسب با مجموع ارزش تولید ناخالص داخلی وحجم اقتصاد خود با ساختاروسازوکاری دقیق به عنوان پشتوانه پول ملی ریال تعیین ودرسطح ایران وجهان با سرافرازی عرضه واعلام دارند.

قطعا با اعلام چنین تعهدی ازسوی سازمانهای پولی وبانکی وسازمانهای اقتصادی کشور درنهایت دولت کریمه ایران اسلامی سطح وسیعی ازجغرافیای اقتصادی وتجاری جهان آزاد ریال را برای مبادلات تجاری وصادرات واردات فیمابین مورد پذیرش واستقبال قرارخواهند داد. نباید فراموش کرد که اعتباراولیه وآغازین پول واسکناس مبتنی برپشتوانه بوده است واین راهی است که حتما باید پیموده میشده است. ونباید بصورت  پرشی آنرا دور زد ودوران پشتوانه برای پول یک دوران گذار واجب بوده وهست.

درنتیجه هردارنده پول قوی ایران اسلامی درداخل کشور ویا درسطح جهان اطمینان خواهد داشت درهرزمان ومکان مالک مشاعی مقادیرمعینی ازسبد با ارزش پشتوانه قوی پول ملی ایران است . درصورت اراده برای تادیه قابل مبادله وتسویه خواهد بود. درهرحال رضایت خاطر دارنده ریال وپول ملی ایران تامین خواهد بود.

درخاتمه چنانچه نظرات مخالفی با این پدیده وموئلفه اقتصادی وتعیین پشتوانه قوی برای پول ملی مطرح گردد .انتظار میرود ابتدا نظر دانشمندان اقتصادی معاصر آزاد اندیش ودوست داران بشریت را درسطح جهان که دراین زمینه ها مقالات متعدد وکنفرانسهای بین المللی برگزارودفاع نموده اند را قانع نمایند.

* محمدمهدی بنی اردلانی      اخبار مرتبط


دیدگاه ها

افزودن دیدگاه


  • نظرات غیر مرتبط با موضوع خبر منتشر نمی شوند.
  • نظرات حاوی توهین و افترا منتشر نمی‌شوند.
  • لطفاً نظرات خود را به صورت فارسی بنویسید.
نام:
پست الکترونیک:
متن:

کانال تلگرام ایران جیب
صفحه اینستاگرام ایران جیب

آخرین اخبار

پربازدیدترین اخبار هفته

پربحث ترین ها

سایر خبرها