کانال تلگرام ایران جیب
لست سکند تور مسافرتیلست سکند تور مسافرتی

جزئیات تورم شهریور/ کدام کالا رکورددار گرانی است؟


کد خبر : ۴۲۲۰۹شنبه، ۲۹ مهر ۱۳۹۶ - ۱۵:۱۰:۱۵۲۶۴۰ بازدید

بانک مرکزی اعلام کرد: شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران (شاخص تورم) در شهریورماه 1396 به عدد 108 رسید که نسبت به ...

بانک مرکزی اعلام کرد: شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران (شاخص تورم) در شهریورماه 1396 به عدد 108 رسید که نسبت به ماه قبل معادل 0.3 درصد افزایش داشت.

به گزارش ایران‌جیب به نقل از تسنیم، شاخص مذکور نسبت به ماه مشابه سال قبل معادل 8.4 درصد افزایش یافت. طی شش ماه اول سال جاری شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی نسبت به دوره مشابه سال قبل معادل 10.1 درصد افزایش داشته است.

میزان تورم در دوازده ماه منتهی بـه شـهریورماه 1396 نسـبت بـه دوازده مـاه منتهـی بـه شهریورماه 1395 معادل 9.9 درصد است. شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصـرفی در شـهریورماه 1396 پـس از حـذف نوسـانات فصلی نسبت به ماه قبل 0.3 درصد افزیش یافت. شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی در شهریورماه 1396 نسبت به ماه قبـل تقریبـاً در نیمی از استان‌های کشور افزایش داشته است، به‌ طوری که بیشترین میزان افـزایش مربـوط بـه استان چهارمحال و بختیاری معادل 0.7 درصد بوده است.

بیشترین میزان کاهش نیـز مربـوط بـه استان کردستان معادل 1.4 درصد بود. شاخص مذکور در استان تهران معادل 0.6 درصد افـزایش داشته است.


خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها

در شهریورماه 1396، شاخص بهای گروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها نسبت به ماه قبل معادل 1.3 درصد کاهش داشت. این کاهش بیشتر ناشی از پایین آمدن شاخص بهای تعدادی از اقـلام و گروه‌ها مانند میوه‌های تـازه (بـه جـز انـار، پرتقـال، نـارنگی و لیمـو شـیرین) معـادل 8.1 درصـد، سبزی‌های تازه (به جز سـبزی‌هـای برگـی) 12 درصـد، گوشـت مـرغ 2.8 درصـد، تخـم مـرغ 4.3 درصد، انواع ماهی آبهای جنوب 4.4 درصد، برنج ایرانـی درجـه یـک 0.4 درصـد و نخـود 1.6 درصد بوده است.

در این ماه شاخص بهای برخی از اقلام و گروه ها مانند گوشـت دام معـادل 1.5 درصد، پرتقال 5.1 درصد، انار 13.3 درصد، لیموشیرین 14.6 درصد، نـارنگی 7.5 درصد، سبزی‌های برگی 3.2 درصد، فرآورده‌های شیر 0.8 درصد، روغن‌ها و چربی‌هـا 1.2 درصـد، قنـد، شکر، مربا، عسل، شکلات و محصولات قنادی 0.9 درصد، انواع ماهی (به جز انواع ماهی آب‌هـای جنوب) 3.8 درصد، بـرنج خـارجی 1.2 درصـد، خشـکبار یک درصـد، آشـامیدنی‌هـا 0.7 درصـد، بیسکویت، کیک و شیرینی خشک 0.8 درصد، فـرآورده‌هـای سـبزی یک درصـد، کنسـرو مـاهی 2.2 درصد و نمک و ادویه، سس‌ها و چاشنی‌ها و ترکیبات خوراکی 0.8 درصد افزایش داشت.

در مقایسه با ماه مشابه سال قبل شاخص بهای گـروه خـوراکی‌هـا و آشـامیدنی‌هـا معـادل 11.1 درصد افزایش نشان می‌دهـد. در گـروه مـذکور شـاخص بهـای گـروه خـوراکی‌هـا معـادل 11 درصد و گروه آشامیدنی‌ها  14.2 درصد نسبت به ماه مشابه سال قبل افزایش داشـته اسـت.

شاخص بهای گروه مذکور پس از حذف نوسانات فصلی نسـبت بـه مـاه قبـل یک درصـد کاهش داشت.

دخانیـات

در ماه مورد بررسی، شاخص بهای گروه دخانیات نسبت بـه مـاه قبـل معـادل 0.1 درصـد کاهش یافت. این کاهش ناشی از پایین آمدن شاخص بهای انواع سیگار خارجی معادل 0.2 درصد بوده است. در مقایسه با ماه مشابه سال قبل شاخص بهای گروه دخانیات معـادل 0.3 درصـد افـزایش داشته است.

پوشاک و کفش

در شهریورماه 1396، شـاخص بهـای گـروه پوشـاک و کفـش نسـبت بـه مـاه قبـل معـادل 0.3 درصد افزایش داشت. این افزایش بیشتر ناشی از بالا رفتن شـاخص بهـای گـروه‌هـای انـواع کفش معادل 0.9 درصد، پوشاک آماده 0.1 درصد، "پارچه برای تهیه پوشاک" و "اجرت دوخت و شستشوی لباس" هر یک 0.6 درصد بوده است.

شاخص بهای گروه مذکور نسبت بـه مـاه مشـابه سـال قبـل معـادل 5.6 درصـد افـزایش داشته است.

مسکن، آب، برق و گاز و سایر سوخت‌ها

در شهریورماه 1396، شاخص بهای گروه مسکن، آب، برق و گاز و سایر سوخت‌هـا نسـبت به ماه قبل با افزایشی معادل 0.8 درصد همراه بود. افزایش فوق بیشتر در اثر بالا رفـتن شـاخص بهای "ارزش اجاری مسکن شخصـی" و "اجـاره بهـای مسـکن غیـر شخصـی" هـر یـک معـادل 0.8 درصد و تعمیرات و خدمات ساختمانی 0.7 درصد بوده است.

در مقایسه با ماه مشابه سال قبل شاخص بهای گروه مسکن، آب، برق و گاز و سایر سوخت‌هـا معادل 7.6 درصد افزایش داشته است.

اثاث، لوازم و خدمات مورد استفاده در خانه

در ماه مورد بررسی، شاخص بهای گروه اثاث، لوازم و خدمات مورد استفاده در خانـه نسـبت به ماه قبل معادل 0.8 درصد افزایش یافت. این افزایش بیشتر ناشی از بـالارفتن شـاخص بهـای گروه‌های مبلمان، اثاث، فرش و انواع کفپوش معادل 1.7 درصد، "کالاها و خدمات مورد اسـتفاده در خانه و خدمات خانگی" و "ظروف و لوازم آشـپزخانه" هـر یـک 0.6 درصـد، وسـایل خـانگی 0.4 درصد و منسوجات مورد استفاده در خانه 0.7 درصد بوده است. در ماه مورد گزارش نسبت به ماه مشابه سال قبل شاخص بهای گروه اثاث، لوازم و خدمات مورد استفاده در خانه معادل 8.6 درصد افزایش داشته است.

بهداشت و درمان

در شهریورماه 1396، شاخص بهای گروه بهداشت و درمان نسبت به ماه قبل بـا افزایشـی معادل 1.2 درصد مواجه شد. افزایش فوق بیشتر در اثر بالا رفتن شاخص بهای گروه‌های خـدمات پزشکی، دندانپزشکی و پیراپزشکی معادل 1.1 درصد، هزینه‌های بیمارستانی 2.1 درصد و دارو، لوازم و مواد طبی و درمانی 0.4 درصد بوده است. در مقایسه با ماه مشابه سال قبل شاخص بهای گروه بهداشت و درمان معـادل 8.2 درصـد افزایش داشته است.

حمل و نقل

در ماه مورد گزارش، شاخص بهای گروه حمل و نقل نسبت به ماه قبل معـادل 0.6 درصـد افزایش یافت. این افزایش بیشتر ناشی از بالا رفتن شاخص بهای گروه های کرایه مسافرت زمینی داخل شهر معادل 1.2 درصد و تعمیرات و سوخت وسایل نقلیه شخصی 0.1 درصد بوده است.

در شهریورماه 1396 نسبت به ماه مشابه سال قبل شاخص بهای گروه حمل و نقل معـادل 5.7 درصد افزایش داشته است.

ارتباطات

 در شهریورماه 1396، شاخص بهای گروه ارتباطات نسبت به مـاه قبـل معـادل 0.8 درصـد کاهش داشت. کاهش فوق در اثر پایین آمدن شاخص بهای گروه دستگاه تلفـن و فکـس معـادل 3.8 درصد بوده است.  در مقایسه با ماه مشابه سال قبل شاخص بهای گروه ارتباطات معادل 6.8 درصـد افـزایش داشته است.

تفریح و امور فرهنگی

در ماه مورد بررسی، شاخص بهای گروه تفریح و امور فرهنگی نسبت به مـاه قبـل معـادل 2.7 درصد افزایش داشت. این افزایش بیشتر ناشی از بالا رفتن شاخص بهای گـروه‌هـای هزینـه  مسافرت با تور معادل 9.1 درصد، خدمات تفریحی و فرهنگی 1.4 درصـد، لـوازم تفـریح، بـازی و ورزشی 1.9 درصد، نوشت افزار 1.8 درصد و وسایل صوتی، تصویری، عکاسـی و فـیلم بـرداری و کامپیوتر 0.5 درصد بوده است. در مقایسه با ماه مشابه سال قبل شاخص بهای گروه تفریح و امور فرهنگی معادل 9.4 درصـد افزایش داشته است.

تحصیل

در شهریورماه 1396، شاخـص بهای گروه تحصیل نسبت به ماه قبـل معـادل 0.3 درصـد افزایش یافت که این افزایش بیشتر در اثر بالا رفتن شهریه مدارس و کلاس‌های تقـویتی معـادل 0.7  درصد بوده است.  در مقایسه با ماه مشابه سال قبل شاخص بهای گروه تحصیل معادل  10.5 درصد افـزایش داشته است.

رستوران و هتل

در ماه مورد گزارش، شاخـص بهای گروه رستوران و هتل نسبت به ماه قبل معادل یک درصد افزایش یافت. این افزایش بیشتر ناشی از بالا رفتن شاخص بهای گروه‌های هزینه غذای آماده در خارج از خانه معادل 1.1 درصد و غذای آماده جهت مجالس و مراسم 0.5 درصد بوده است. در مقایسه با ماه مشابه سال قبل شاخص بهای گروه رستوران و هتل معـادل 11.8 درصـد افزایش داشته است.

کالاها و خدمات متفرقه

در شهریورماه 1396، شاخص بهای گروه کالاها و خدمات متفرقه نسبت بـه مـاه قبـل بـا افزایشی معادل یک درصد مواجه شد. افزایش فوق بیشتر تحت تأثیر بالا رفتن شاخص بهای لوازم بهداشتی و آرایشی و خدمات شخصی معادل 0.7 درصد، اجرت ساخت طلای 18 عیار 3.4 درصد و لوازم شخصی 2.8 درصد بوده است. شاخص بهای گروه فوق در مقایسه با ماه مشابه سال قبل معادل 9.4 درصد افزایش داشته است.


کارگزاری فارابیکارگزاری فارابی


اخبار مرتبط


دیدگاه ها

افزودن دیدگاه


  • نظرات غیر مرتبط با موضوع خبر منتشر نمی شوند.
  • نظرات حاوی توهین و افترا منتشر نمی‌شوند.
  • لطفاً نظرات خود را به صورت فارسی بنویسید.
نام:
پست الکترونیک:
متن:

کانال تلگرام ایران جیب

آخرین اخبار

پربازدیدترین اخبار هفته

پربحث ترین ها

سایر خبرها

لاماری