کانال تلگرام ایران جیب
مدیران خودرو 777
مدیران خودرو 777
لست سکند تور مسافرتیلست سکند تور مسافرتی

میلیونرهای جهان جذب کدام کشور شدند؟


کد خبر : ۱۰۹۷۷۰سه شنبه، ۲۰ تیر ۱۴۰۲ - ۱۹:۵۵:۵۷۷۸۰۶ بازدید

این گزارشی است که مرکز پژوهش‌های اتاق ایران منتشر کرده است. بر اساس این گزارش تعداد...
میلیونرهای جهان جذب کدام کشور شدند؟میلیونرهای جهان جذب کدام کشور شدند؟

در سال ۲۰۲۲، امارات توانسته بیشترین میلیونرهای جهانی را جذب اقتصاد خود کند. در نقطه مقابل این کشور، چین قرار دارد که بیشترین کاهش را در تعداد کل میلیونرهای خود داشته است.

 این گزارشی است که مرکز پژوهش‌های اتاق ایران منتشر کرده است. بر اساس این گزارش تعداد سـاکنان بـا دارایـی خالـص یـک میلیـون دلار یـا بیشـتر امـارات در سـال گذشـته، ۵۲۰۰ نفـر افزایـش یافـته است. در مقابـل، چندیـن کشـور بـزرگ شـاهد کاهـش تعـداد میلیونرهای خـود بودنـد؛ چیـن بیشـترین کاهـش را در تعـداد کل میلیونرهـای خـود داشـته اسـت و پـس از آن هنـد، بریتانیا و روسـیه قـرار دارند.

تجارت نیوز نوشت : اما اهمیت چنین گزارشی چیست و چرا امارات توانسته بیشترین تعداد میلیونرهای جهان را جذب اقتصاد خود کند؟ موسسه مشـاوره مهاجـرت سـرمایه‌گذاری Partners & Henley مسـتقر در لنـدن کـه ایـن مطالعـه را منتشـر کـرد اعلام کرده که آمـار مهاجـرت افـراد ثروتمنـد، نمـادی از چشـم‌انداز اقتصـادی و روندهـای آینـده یـک کشـور بـه شـمار مـی‌رودو اهمیت این گزارش به همین دلیل است. یعنی این گزارش نشان می‌دهد که چشم‌انداز اقتصادی یک کشور به چه سمتی می‌رود و سرمایه‌گذاران مهم جهان، آینده کشورهای مختلف را چگونه می‌بینند.

 

چرا میلیونرها جذب امارات می‌شوند؟

در واقـع، علـت نـرخ بـالای میلیونرهـای ورودی بـه امـارات متحـده عربـی را می‌تـوان به سیاسـت‌های ایـن کشـور پـس از همه‌گیـری کوویـد19- نسـبت داد. در ایـن گـزارش آمـده اسـت کـه امـارات پس از شیوع کرونا بـه عنـوان یـک پناهـگاه امـن بـا اقتصـاد بسـیار متنـوع بـه شـمار آمـده و یکـی از رقابتی‌تریـن نرخ‌هـای مالیاتـی در سـطح جهانـ را دارد کـه در میــان ســایر ویژگی‌هــای فریبنــده در زمان‌هــای دشــوار بــه چشــم می‌آیــد.

در همیــن راســتا، وجــود وضعیــت امــن ایـن کشـور در بحبوحـه تهاجـم روسـیه بـه اوکرایـن در فوریـه 2022 نیـز احتمـالا یکـی از عوامـل مؤثـر بـوده اسـت.

اما میلیونرهای کدام کشورها به امارات می‌روند؟ این گزارش تاکید می‌کند که انتظـار مـی‌رود عمـده میلیونرهایـی کـه در سـال 2023 وارد امـارات متحـده عربـی می‌شـوند، از کشـور هنـد باشـند، امـا تعـداد زیـادی از آنهـا از بریتانیـا، روسـیه، لبنـان، پاکسـتان، ترکیـه، مصـر، آفریقـای جنوبـی، نیجریـه، هنـگ کنـگ و چیــن خواهند بود.

البته این گزارش به نکته دیگری هم اشاره می‌کند و آن اینکه احتمالا در سال جاری، امارات رتبه اول جذب میلیونرهای جهان را از دست بدهد و بعد از استرالیا در رتبه دوم قرار بگیرد. بر اساس این گزارش پیش‌بینـی می‌شـود کـه در سـال ،2023 امـارات متحـده عربـی بـا ورود 4.500 مهاجـر میلیونـر جدیـد، رتبـه نخسـت خـود را از دسـت بدهـد و پـس از اسـترالیا (ارزش خالـص تخمینـی 5.200) در رده دوم قـرار گیـرد؛ اسـترالیا، کشـوری اســت کــه تاکنــون تعــداد زیــادی از میلیونرهــای آســیایی و آفریقایــی بــه آن هجــوم آورده‌انــد و اخیــراً میلیونرهــای بریتانیایــی نیــز بــه آنهــا اضافــه شــده‌اند.

 

سیگنال اقتصادی مهاجرت میلیونرها

میـزان آمـار مهاجـرت افـراد ثروتمنـد بـه یـک کشـور، نشـان‌دهنده رفـاه اقتصـادی کشـور مقصـد اسـت. در واقـع، خانواده‌هـای مرفـه بسـیار متحـرک هسـتند و رونـد جابجایـی فراملـی آنهـا می‌توانـد یـک سـیگنال هشـدار اولیـه از نظـر چشـم‌انداز اقتصـادی یـک کشـور و روندهـای آینـده آن ارائـه دهـد. خـروج فزاینـده میلیونرهـا اغلـب بـه کاهـش اعتمـاد بـه یـک کشـور اشـاره دارد.

این همان هشداری است که درباره چین می‌توان داد. اینکه اعتماد اقتصادی به چین در حال افول است و در مقابل کشوری مانند امارات و یا استرالیا اعتماد عمومی را جذب خود کرده و آینده اقتصادی درخشانی از خود نشان داده‌اند.

در سال 2023 احتمالا میلیونرهای زیادی از اقتصاد چین خارج می‌شوند و احتمالا ایــن رقــم از 10.800 در سـال ،2022 بـه 13.500 در سـال جـاری برسد.

بعد از چین، اوضاع بریتانیا هم چندان مساعد نیست. چون انتظـار مـی‌رود خروجـی خالـص میلیونرهـای بریتانیـا در سـال 2023 دو برابـر شـود و از 1.600 نفـر در سـال 2022 بـه 3.200 نفـر در سـال 2023 برسـد.

اما چشم‌انداز اقتصادی کدام کشورها در سال 2023 روشن است؟ گزارش‌ها نشان می‌دهد پـس از اسـترالیا، خانواده‌هـای ثروتمنـد بـرای نقـل مـکان، کشـورهای امـارات، سـنگاپور، ایـالالت متحـده و سـوئیس را انتخـاب می‌کننــد.

 

ثروتمندترین کشورهای جهان کدامند؟

بـا وجـود ایـن و علیرغـم مهاجـرت میلیونرهـا، پنـج کشـور ایـالات متحـده، ژاپـن، چیـن، آلمـان و سـپس بریتانیـا بـه ترتیـب، بـه عنـوان ثروتمندتریـن کشـورها از نظـر کل جمعیـت HNWI در سـال ،2022 جایـگاه نخسـت تـا پنجـم را کسـب کردنـد. در همیـن راسـتا، ایـالات متحـده بـا 5.270.000 میلیونـر در سـال 2022 پیشـتاز بـود؛ در حالـی کـه ژاپـن بـا 952.000 میلیونـر، چیـن (780.000)، آلمـان (767.700) و بریتانیـا (651.700) در رتبه‌هـای بعـدی قـرار گرفتنـد.اخبار مرتبط


دیدگاه ها

افزودن دیدگاه


  • نظرات غیر مرتبط با موضوع خبر منتشر نمی شوند.
  • نظرات حاوی توهین و افترا منتشر نمی‌شوند.
  • لطفاً نظرات خود را به صورت فارسی بنویسید.
نام:
پست الکترونیک:
متن:

میزیتو

آخرین اخبار

پربازدیدترین اخبار هفته

پربحث ترین ها

سایر خبرها

بستن
میزیتو