کانال تلگرام ایران جیب
مدیران خودرو 777
مدیران خودرو 777
لست سکند تور مسافرتیلست سکند تور مسافرتی

جنایت کورکورانه در عشق ممنوعه به یک زن


کد خبر : ۱۰۹۷۰۱دوشنبه، ۱۹ تیر ۱۴۰۲ - ۰۸:۴۱:۵۰۴۸۶۵ بازدید

مرد جوانی که در عشق ممنوعه به یک زن در جاده چالوس شــوهر وی را به قتل رسانده است از قصــاص رهایی یافت.
جنایت کورکورانه در عشق ممنوعه به یک زنجنایت کورکورانه در عشق ممنوعه به یک زن

مرد جوانی که در عشق ممنوعه به یک زن در جاده چالوس شــوهر وی را به قتل رسانده است از قصــاص رهایی یافت.

فرزندان قربانی این جنایت تلخ از خون پدر گذشت کردند و قاتل این بار از جنبه عمومی جرم محاکمه شد.

شوهرم گم شده

به گــزارش خبرنــگار حــوادث «ایــران»، رســیدگی به ایــن پرونده جنایی از سال 96 به دنبال مراجعه زنی به اداره پلیس و اعلام ناپدید شــدن همســرش شروع شــد.

جسدی در جاده چالوس

 با اعلام این گزارش تیم ویژه‌ای از مأموران پلیس آگاهی اســتان البرز تشــکیل و ردیابی‌ها برای یافتن مرد جــوان آغاز شــد اما چند روز بعد جســد شــوهر ایــن زن را درحالی که در خــودرویش خفــه و در محــدوده جاده چالوس رها شــده بود، پیدا کردنــد.

خیانت زنانه

با کشف این جسد کارآگاهان تحقیقات خود را برای کشف راز مرگ او از سرگرفتند درحالی که هیچ سرنخی نداشتند با کنترل تماس‌های همسر مقتول به عنوان نخستین مظنون پرونده دریافتند این زن با مرد غریبه‌ای از مدت‌ها قبل در ارتباط است؛ بنابراین به بازجویی مجدد از این زن پرداختند؛ با اینکه پلیس مدارکی علیه همســر وی به دســت آورده بود اما این زن ســعی داشــت با پنهان کردن واقعیت، پلیس را گمراه کند.

اعتراف دردناک

اما سرانجام زن در بازجویی‌ها لب به اعتراف گشود و گفت: شوهرم مرد بداخلاقی بود و مرا اذیت می‌کرد مدتــی قبل با مردی به نام مهران آشــنا شــدم و کم کم بــا او درددل کــردم و از بدرفتاری‌های شــوهرم گفتم بعد هم نقشه کشیدیم تا شوهرم را از سر راه برداریم. یک روز با شــوهرم به جاده چالوس رفته بودیم. در مسیر از او خواستم جایی توقــف کند بعد مهــران که مــا را تعقیب می‌کرد از فرصت اســتفاده کرد و وارد خودروی شــوهرم شد و پس از درگیری او را خفه کرد سپس جسد را همانجا در خودرو رها و فرار کردیم.

بازداشت مرد جانی

بــا اعتراف‌های تکان دهنــده این زن، کارآگاهان به ســراغ مهران 48 ســاله رفتنــد و او را بــه اتهام قتــل عمد بازداشــت کردند.

حکم قصاص و زندان

 هر دو زن و مرد جنایتکار پس از تکمیــل پرونده در دادســرا و پس از بازســازی صحنه جنایت به زندان منتقل شدند.این متهمان وقتی زمان محاکمه‌شان فرا  رسید هر کدام جداگانه در شعبه یکم دادگاه کیفری استان البرز پای میز محاکمه رفته و بــه درخواســت اولیای دم مقتول و به دســتور رئیس دادگاه، زن به اتهــام معاونــت در قتل شــوهرش به زنــدان و مهران نیــز به اتهام مباشرت در قتل به قصاص محکوم شدند.

بخشش 700 میلیون تومانی

مــرد  جنایتکار که قــرار بود با تأیید حکم قصاص از ســوی قضات دیوان عالــی کشــور بزودی پــای چوبه دار بایســتد سرنوشــت برایش طور دیگری رقم خورد و او ســرانجام توانســت با جلب رضایت فرزنــدان مقتــول از قصــاص رهایــی یابــد ایــن متهــم بــا پرداخت 700میلیــون تومــان دیه از اولیای دم رضایــت گرفت. بدین ترتیب متهــم یک بــار دیگــر از جنبه عمومی جــرم پای میز محاکمه ایستاد.

آخرین دادگاه

این متهم در آغاز جلسه پس از اینکه مدعی بود اتهام را قبول دارد، گفت: من به خاطر  ارتباط نامشروعی که چشم بسته وارد آن شده بودم دستم به خون آلوده شد؛ دراین مدت که زندان بودم هر روز صبح تا شب در برزخ و تاریک به سر می‌بردم چرا که هر لحظه درانتظار چوبه دار بودم. کابوس‌های پی درپی امانم را بریده بودند وحالا اولیای دم از حق قصاص خود گذشت کردند و زندگی‌ام را مدیون آنها هستم.در زندان متنبه شدم و به خودم قول دادم تا پایان زندگی‌ام با درستی و جوانمردی زندگی کنم.اخبار مرتبط


میزیتو

آخرین اخبار

پربازدیدترین اخبار هفته

پربحث ترین ها

سایر خبرها

بستن
میزیتو