کانال تلگرام ایران جیب

آخرین اخبار

کیان برناکیان برنا

بر اساس معیار وزن
یک واحد برابر است با  یک واحد
اونس 0.035273 گرم
گرم 28.35 اونس
کيلوگرم 0.45359 پاند
پاند 2.2046 کيلوگرم
کيلوگرم 16.38046 پوط روسی
پوط روسی 0.0061 کيلوگرم
کيلوگرم 1000 تن
کيلوگرم 300 خروار
من تبريز 100 خروار
مثقال 64000 خروار
کيلوگرم 12 ری
من تبريز 4 ری
مثقال 2560 ری
گرم 1000 کيلوگرم
کيلوگرم 3 من تبريز
مثقال 640 من تبريز
سير 10 چارک
گرم 750 چارک
مثقال 160 چارک
گرم 75 سير
مثقال 16 سير
گرم 4.6875 مثقال
نخود 24 مثقال
گرم 0.1953 نخود
گندم 4 نخود
گرم 0.04882 گندم
تن بزرگ 0.98421 تن متريک
تن کوچک 1.10231 تن متريک
پاند 2204.6 تن متريک
تن کوچک 1.12 تن بزرگ
تن متريک 1.01605 تن بزرگ
تن بزرگ 0.892857 تن کوچک
تن متريک 0.907185 تن کوچک
پاند 2000 تن کوچک
واحد ها
یک واحد برابر است با  یک واحد
--- اونس طلا
--- اونس نقره
--- تن مس
159 ليتر بشکه نفت خام
26.8 مترمکعب mmBtu گاز طبيعی
--- گالن بنزين
35.24 ليتر باشل ذرت
35.24 ليتر باشل گندم
35.24 ليتر باشل سويا
  سنت/پاند شکر
بر اساس معیار طولی
یک واحد برابر است با  یک واحد
اينچ 0.03937 ميليمتر
ميليمتر 25.4 اينچ
اينچ 0.3937 سانتيمتر
سانتيمتر 2.54 اينچ
متر 0.9144 يارد
سانتيمتر 91.44 يارد
متر 1.0936 متر
کيلومتر 1.6093 مايل
متر 1609.3 مايل
بر اساس معیار سطحی
یک واحد برابر است با  یک واحد
اينچ مربع 0.1550 سانتيمترمربع
سانتيمتر مربع 6.4520 اينچ مربع
فوت مربع 10.7640 مترمربع
مترمربع 0.0929 فوت مربع
ياردمربع 1.1960 مترمربع
مترمربع 0.8361 ياردمربع
اکر 2.4710 هکتار
هکتار 0.4040 اکر
کيلومترمربع 2.5900 ميل مربع
ميل مربع 0.3861 کيلومترمربع
بر اساس معیار حجمی
یک واحد برابر است با  یک واحد
فوت مکعب 35.31500 مترمکعب
مترمکعب 0.02832 فوت مکعب
ياردمکعب 1.30800 مترمکعب
مترمکعب 0.76460 ياردمکعب
پيت 1.75976 ليتر
ليتر 0.56826 پيت
گالن 0.21997 ليتر
ليتر 4.54600 گالن
ليتر 35.24  باشل