کانال تلگرام ایران جیب

آخرین اخبار

کیان برنا
باغ چین
سه سوت جابز
آخرین به روز رسانی در تاریخ دوشنبه، ۲۸ آبان ۱۳۹۷ ، ۰۹:۰۲:۱۷

نرخ انواع ماهی

نام محصول قیمت ( تومان )
  ماهی کوتر دم سبز با سرودم (بین000 1تا3000گرم) 42,000 نمودار تغییر قیمت ماهی کوتر دم سبز با سرودم (بین000 1تا3000گرم)
  پرورشی سیباس 30,000 نمودار تغییر قیمت پرورشی سیباس
  پرورشی قزل آلای رنگین کمان ( بین 300تا 1500گرم) 25,000 نمودار تغییر قیمت پرورشی قزل آلای رنگین کمان ( بین 300تا 1500گرم)
  شمال-کفال (بالای 800گرم) 55,000 نمودار تغییر قیمت شمال-کفال (بالای 800گرم)
  منجمدحلوا سیاه سایزL 47,000 نمودار تغییر قیمت منجمدحلوا سیاه سایزL
  شمال-کفال (بین 400تا 800گرم) 50,000 نمودار تغییر قیمت شمال-کفال (بین 400تا 800گرم)
  منجمدحلوا سیاه سایزM 42,000 نمودار تغییر قیمت منجمدحلوا سیاه سایزM
  ماهی میش شکم خالی( بین 3000تا 6000گرم) 36,000 نمودار تغییر قیمت ماهی میش شکم خالی( بین 3000تا 6000گرم)
  ماهی شانک ( بالای 400گرم) 38,000 نمودار تغییر قیمت ماهی شانک ( بالای 400گرم)
  ماهی خامه ماهی ( زیبا )بالای 3000گرم 16,000 نمودار تغییر قیمت ماهی خامه ماهی ( زیبا )بالای 3000گرم
  ماهی هامور( بین 3000 تا 5000گرم) 40,000 نمودار تغییر قیمت ماهی هامور( بین 3000 تا 5000گرم)
  ماهی کوتر دم سیاه با سرودم ( بالای 3000گرم) 32,000 نمودار تغییر قیمت ماهی کوتر دم سیاه با سرودم ( بالای 3000گرم)
  ماهی خامه ماهی ( زیبا )بین 1000تا 3000گرم 19,000 نمودار تغییر قیمت ماهی خامه ماهی ( زیبا )بین 1000تا 3000گرم
  پرورشی کپور(بالای1500گرم) 24,000 نمودار تغییر قیمت پرورشی کپور(بالای1500گرم)
  پرورشی کپور (بین1000تا1500گرم) 21,000 نمودار تغییر قیمت پرورشی کپور (بین1000تا1500گرم)
  شمال-کفال (زیر 400گرم) 35,000 نمودار تغییر قیمت شمال-کفال (زیر 400گرم)
  ماهی کوتر دم سیاه با سرودم (بین1000تا3000گرم) 35,000 نمودار تغییر قیمت ماهی کوتر دم سیاه با سرودم (بین1000تا3000گرم)
  ماهی شوریده (بالای 700گرم) 53,000 نمودار تغییر قیمت ماهی شوریده (بالای 700گرم)
  ماهی سارم (بین 1000تا 3000گرم) 23,000 نمودار تغییر قیمت ماهی سارم (بین 1000تا 3000گرم)
  شمال-کیلکا 8,500 نمودار تغییر قیمت شمال-کیلکا
  ماهی هامور( بین 1000 تا 3000گرم) 45,000 نمودار تغییر قیمت ماهی هامور( بین 1000 تا 3000گرم)
  ماهی شوریده ( بین 500 تا 700گرم) 49,000 نمودار تغییر قیمت ماهی شوریده ( بین 500 تا 700گرم)
  ماهی سارم (بین 3000تا 5000گرم) 20,000 نمودار تغییر قیمت ماهی سارم (بین 3000تا 5000گرم)
  ماهی شیر ( بچه شیر ) با سر و دم بین 1000تا3000گرم 52,000 نمودار تغییر قیمت ماهی شیر ( بچه شیر ) با سر و دم بین 1000تا3000گرم
  منجمدبچه شیر (بین 1000تا 3000گرم) 48,000 نمودار تغییر قیمت منجمدبچه شیر (بین 1000تا 3000گرم)
  ماهی کتو ( بالای 500گرم) 9,000 نمودار تغییر قیمت ماهی کتو ( بالای 500گرم)
  ماهی شیر خلیج فارس با سرودم (بالای3000گرم) 55,000 نمودار تغییر قیمت ماهی شیر خلیج فارس با سرودم (بالای3000گرم)
  ماهی شیر ( بچه شیر ) با سرو دم بین 700تا1000گرم 49,000 نمودار تغییر قیمت ماهی شیر ( بچه شیر ) با سرو دم بین 700تا1000گرم
  پرورشی آمور (بالای1500گرم) 24,000 نمودار تغییر قیمت پرورشی آمور (بالای1500گرم)
  ماهی کفشک ( بالای 1000گرم) 43,000 نمودار تغییر قیمت ماهی کفشک ( بالای 1000گرم)
  ماهی شیر خلیج فارس بی سرودم (بالای3000گرم) 57,000 نمودار تغییر قیمت ماهی شیر خلیج فارس بی سرودم (بالای3000گرم)
  ماهی سرخو ( بالای 3000گرم) 49,000 نمودار تغییر قیمت ماهی سرخو ( بالای 3000گرم)
  پرورشی آمور (1000تا1500گرم) 25,000 نمودار تغییر قیمت پرورشی آمور (1000تا1500گرم)
  شمال-اردک ماهی( بالای 700گرم) 35,000 نمودار تغییر قیمت شمال-اردک ماهی( بالای 700گرم)
  منجمدبلووارهو وارداتی( سایزl) 17,000 نمودار تغییر قیمت منجمدبلووارهو وارداتی( سایزl)
  شمال-سفید دریایی(بالای 800گرم) 58,000 نمودار تغییر قیمت شمال-سفید دریایی(بالای 800گرم)
  منجمدتیلا پیلا فیله شده سایزS 36,000 نمودار تغییر قیمت منجمدتیلا پیلا فیله شده سایزS
  ماهی کفشک ( بین 700 تا 1000گرم) 40,000 نمودار تغییر قیمت ماهی کفشک ( بین 700 تا 1000گرم)
  ماهی سرخو ( بین 1000تا 3000گرم) 53,000 نمودار تغییر قیمت ماهی سرخو ( بین 1000تا 3000گرم)
  ماهی بیاح ( بالای 200گرم) 16,000 نمودار تغییر قیمت ماهی بیاح ( بالای 200گرم)
  ماهی گیش مقوا بین 3000تا 5000گرم) 26,000 نمودار تغییر قیمت ماهی گیش مقوا بین 3000تا 5000گرم)
  ماهی صافی موج دار(بلدرچین)بالای 1000گرم 19,000 نمودار تغییر قیمت ماهی صافی موج دار(بلدرچین)بالای 1000گرم
  ماهی پرستو(کمتر از500گرم) 30,000 نمودار تغییر قیمت ماهی پرستو(کمتر از500گرم)
  پرورشی بیگ هد (بالای3000گرم) 16,000 نمودار تغییر قیمت پرورشی بیگ هد (بالای3000گرم)
  پرورشی بیگ هد (2000تا3000گرم) 14,500 نمودار تغییر قیمت پرورشی بیگ هد (2000تا3000گرم)
  شمال-سفید دریایی (بین 500 تا 800گرم) 50,000 نمودار تغییر قیمت شمال-سفید دریایی (بین 500 تا 800گرم)
  منجمدتیلا پیلا فیله شده سایزmو l 38,000 نمودار تغییر قیمت منجمدتیلا پیلا فیله شده سایزmو l
  ماهی طوطی ماهی(بالای 1000گرم) 20,000 نمودار تغییر قیمت ماهی طوطی ماهی(بالای 1000گرم)
  ماهی سکن با سرودم( بالای 2000گرم) 35,000 نمودار تغییر قیمت ماهی سکن با سرودم( بالای 2000گرم)
  شمال-سوف (بالای 800گرم) 36,000 نمودار تغییر قیمت شمال-سوف (بالای 800گرم)
  منجمدحسون سایزL 12,000 نمودار تغییر قیمت منجمدحسون سایزL
  ماهی گیش مقوا بین 1000تا 3000گرم) 29,000 نمودار تغییر قیمت ماهی گیش مقوا بین 1000تا 3000گرم)
  ماهی سنگسرطلایی( بالای 1000گرم) 48,000 نمودار تغییر قیمت ماهی سنگسرطلایی( بالای 1000گرم)
  ماهی حلوا سیاه (بالای 1000گرم) 52,000 نمودار تغییر قیمت ماهی حلوا سیاه (بالای 1000گرم)
  ماهی حلوا سیاه ( بین 500تا 1000گرم) 49,000 نمودار تغییر قیمت ماهی حلوا سیاه ( بین 500تا 1000گرم)
  پرورشی فیتوفاگ (بالای 1500گرم) 14,000 نمودار تغییر قیمت پرورشی فیتوفاگ (بالای 1500گرم)
  ماهی گیش مقوابین 500تا 1000گرم) 23,000 نمودار تغییر قیمت ماهی گیش مقوابین 500تا 1000گرم)
  ماهی عروس(بالای 700گرم) 18,000 نمودار تغییر قیمت ماهی عروس(بالای 700گرم)
  ماهی سنگسر طلایی(بین 700تا 1000گرم) 42,000 نمودار تغییر قیمت ماهی سنگسر طلایی(بین 700تا 1000گرم)
  پرورشی فیتوفاگ (بین 1000تا 1500گرم) 13,000 نمودار تغییر قیمت پرورشی فیتوفاگ (بین 1000تا 1500گرم)
  شمال-سوف (بین 400تا 800گرم) 34,000 نمودار تغییر قیمت شمال-سوف (بین 400تا 800گرم)
  منجمدحسون سایزM 10,000 نمودار تغییر قیمت منجمدحسون سایزM
  ماهی قباد(بین 700تا 1000گرم) 48,000 نمودار تغییر قیمت ماهی قباد(بین 700تا 1000گرم)
  ماهی سنگسر سایر انواع ( بالای 1000گرم) 37,000 نمودار تغییر قیمت ماهی سنگسر سایر انواع ( بالای 1000گرم)
  ماهی راشکو ( بین 1000تا 3000گرم ) 69,000 نمودار تغییر قیمت ماهی راشکو ( بین 1000تا 3000گرم )
  شمال-سیم 12,000 نمودار تغییر قیمت شمال-سیم
  منجمدحلوا سیاه سایزXL 49,000 نمودار تغییر قیمت منجمدحلوا سیاه سایزXL
  ماهی میش شکم پر( بین 1000تا 3000گرم) 38,000 نمودار تغییر قیمت ماهی میش شکم پر( بین 1000تا 3000گرم)
  ماهی میش شکم پر( بین 3000تا 6000گرم) 35,000 نمودار تغییر قیمت ماهی میش شکم پر( بین 3000تا 6000گرم)
  ماهی کوتر دم سبز با سر و دم (بالای3000گرم) 39,000 نمودار تغییر قیمت ماهی کوتر دم سبز با سر و دم (بالای3000گرم)
  ماهی راشکو ( بالای 3000گرم ) 63,000 نمودار تغییر قیمت ماهی راشکو ( بالای 3000گرم )
  پرورشی فیتوفاگ (بین 700تا 100 11,000 نمودار تغییر قیمت پرورشی فیتوفاگ (بین 700تا 100
کانال تلگرام ایران جیب