کانال تلگرام ایران جیب

آخرین اخبار

کیان برناکیان برنا

آخرین به روز رسانی در تاریخ پنجشنبه، ۲۹ مهر ۱۴۰۰ ، ۱۰:۱۵:۲۶

ایران تایر

سایز لاستیک جزئیات قیمت ( تومان )
  165.65.13 گل آدرینا ۴۵۰,۰۰۰
  175.60.13 گل سارینا ۵۲۵,۰۰۰
  185.65.14 گل کارنا ۵۷۵,۰۰۰
  205.60.14 گل رونیکا ۶۷۵,۰۰۰
  185.60.15 گل کارنا ۵۵۰,۰۰۰
  185.65.15 گل کارنا ۵۱۰,۰۰۰
  205.60.15 گل رونیکا ۷۰۰,۰۰۰
  205.55.16 گل کارنا ۷۰۰,۰۰۰

کویر

سایز لاستیک جزئیات قیمت ( تومان )
  165.65.13 گل KB12 ۵۰۰,۰۰۰
  175.60.13 گل KB2000 ۶۰۰,۰۰۰
  175.70.13 گل KB14 ۶۵۰,۰۰۰
  185.65.14 گل KB22 ۶۰۰,۰۰۰
  185.60.14 .... ۶۳۰,۰۰۰
  205.60.14 گل KB77 ۷۰۰,۰۰۰
  185.65.15 گل KB27 ۵۸۵,۰۰۰
  195.60.15 .... ۶۷۵,۰۰۰
  205.60.15 گل KB77 ۷۵۰,۰۰۰
  205.55.16 گل KB14 ۸۶۰,۰۰۰
  205.50.16 .... ۸۰۰,۰۰۰
  215.65.16 .... ۱,۱۵۰,۰۰۰
  215.50.17 .... ۱,۱۵۰,۰۰۰
  215.60.17 گل KB66 ۱,۱۵۰,۰۰۰
  225.65.17 .... ۱,۲۵۰,۰۰۰
  215.45.18 .... ۱,۱۵۰,۰۰۰
  225.55.18 .... ۱,۲۰۰,۰۰۰
  235.60.18 .... ۱,۲۷۰,۰۰۰
  235.55.18 .... ۱,۲۰۰,۰۰۰
  235.55.19 .... ۲,۰۰۰,۰۰۰

یزدتایر

سایز لاستیک جزئیات قیمت ( تومان )
  165.65.13 گل ونوس ۴۸۰,۰۰۰
  175.60.13 ... ۵۷۵,۰۰۰
  175.70.13 ... ۶۵۰,۰۰۰
  185.65.14 گل اورانوس ۶۵۰,۰۰۰
  205.60.14 گل مرکوری ۸۰۰,۰۰۰
  185.65.15 گل اورانوس ۵۷۵,۰۰۰
  195.65.15 ... ۶۲۵,۰۰۰
  205.60.15 گل مرکوری ۸۰۰,۰۰۰
  205.50.16 .... ۸۵۰,۰۰۰
  205.55.16 .... ۸۰۰,۰۰۰
  215.55.17 گل نپتون ۱,۰۰۰,۰۰۰

بارز

سایز لاستیک جزئیات قیمت ( تومان )
  165.65.13 گل P648 ۵۰۰,۰۰۰
  175.60.13 گل P601 ۶۰۰,۰۰۰
  175.70.13 ... ۶۵۰,۰۰۰
  185.60.14 ... ۶۰۰,۰۰۰
  185.65.14 گل P640 ۶۰۰,۰۰۰
  205.60.14 گل P624 ۷۲۵,۰۰۰
  185.65.15 ۶۰۰,۰۰۰
  185.60.15 گل P640 ۵۵۰,۰۰۰
  186.65.15 ۶۰۰,۰۰۰
  195.65.15 گل P648 ۷۰۰,۰۰۰
  195.60.15 ... ۶۵۰,۰۰۰
  205.65.15 ۲,۱۵۰,۰۰۰
  205.60.15 گل P624 ۷۷۵,۰۰۰
  205.55.16 ... ۸۰۰,۰۰۰
  205.50.16 گل P624 ۸۲۵,۰۰۰
  215.65.16 گل S630 ۱,۱۰۰,۰۰۰
  215.55.16 ۲,۱۵۰,۰۰۰
  225.70.16 گل S630 ۱,۳۵۰,۰۰۰
  235.60.16 ۱,۵۰۰,۰۰۰
  215.55.17 ۲,۰۵۰,۰۰۰
  225.65.17 گل S677 ۱,۲۵۰,۰۰۰
  235.65.17 گل S673 ۱,۲۰۰,۰۰۰
  245.45.18 ۳,۴۵۰,۰۰۰

رودستون

سایز لاستیک جزئیات قیمت ( تومان )
  175.60.13 گل CP672 ۹۸۰,۰۰۰
  165.65.13 ۹۵۰,۰۰۰
  185.60.13 گل N Blue HD Plus ۹۵۰,۰۰۰
  185.70.13 گل CP661 ۱,۲۰۰,۰۰۰
  175.70.13 گل CP661 ۹۵۰,۰۰۰
  185.65.14 گل N5000 Plus ۱,۲۵۰,۰۰۰
  195.60.14 گل N5000 Plus ۱,۴۰۰,۰۰۰
  205.60.14 گل N5000 Plus ۱,۴۰۰,۰۰۰
  205.65.14 گل N5000 Plus ۱,۵۵۰,۰۰۰
  185.65.15 گل CP672 ۱,۲۵۰,۰۰۰
  195.60.15 گل CP672 ۱,۴۰۰,۰۰۰
  195.65.15 ۱,۳۰۰,۰۰۰
  205.55.16 گل CP672 ۱,۷۵۰,۰۰۰
  205.60.15 گل N5000 Plus ۱,۴۵۰,۰۰۰
  215.60.15 ۱,۷۰۰,۰۰۰
  205.65.15 گل CP672 ۱,۷۵۰,۰۰۰
  205.70.15 گل NFera ۱,۳۰۰,۰۰۰
  265.70.15 ۲,۲۵۰,۰۰۰
  235.75.15 ۱,۷۵۰,۰۰۰
  195.50.16 گل CP672 ۱,۴۰۰,۰۰۰
  215.60.16 ۱,۶۰۰,۰۰۰
  215.65.16 ۱,۹۵۰,۰۰۰
  215.55.16 گل CP672 ۲,۰۰۰,۰۰۰
  225.70.16 ۲,۱۰۰,۰۰۰
  245.70.16 گل NFera ۲,۴۰۰,۰۰۰
  215.45.17 گل NFera SU1 ۱,۷۰۰,۰۰۰
  215.50.17 ۱,۸۰۰,۰۰۰
  215.55.17 گل NFera SU1 ۲,۸۰۰,۰۰۰
  215.60.17 گل CP672 ۱,۹۰۰,۰۰۰
  225.45.17 گل NFera SU1 ۲,۱۰۰,۰۰۰
  225.60.17 گل CP672 ۱,۷۰۰,۰۰۰
  245.65.17 ۲,۷۰۰,۰۰۰
  235.50.18 گل NFera ۲,۵۰۰,۰۰۰
  225.45.18 ۱,۹۰۰,۰۰۰
  225.50.18 گل CP672 ۳,۴۵۰,۰۰۰
  235.55.18 گل NFera ۲,۳۵۰,۰۰۰
  235.60.18 گل NFera ۲,۳۰۰,۰۰۰
  245.50.18 گل NFera SU1 ---
  245.60.18 گل ROADIAN HTX RH5 ۲,۷۵۰,۰۰۰
  245.45.18 گل NFera ۲,۶۰۰,۰۰۰

نکسن

سایز لاستیک جزئیات قیمت ( تومان )
  165.65.13 --- ۸۵۰,۰۰۰
  175.70.13 ... ۱,۰۰۰,۰۰۰
  175.60.13 ... ۱,۰۵۰,۰۰۰
  185.60.13 ۱,۱۵۰,۰۰۰
  185.70.13 ... ۱,۴۰۰,۰۰۰
  185.70.14 ۱,۶۵۰,۰۰۰
  185.60.14 ... ۲,۱۰۰,۰۰۰
  185.60.14 ... ۱,۰۵۰,۰۰۰
  185.60.14 ... ۱,۰۰۰,۰۰۰
  185.65.14 --- ۱,۴۰۰,۰۰۰
  205.60.14 ... ۱,۵۵۰,۰۰۰
  205.75.14 ... ۱,۵۰۰,۰۰۰
  175.50.15 ۱,۷۵۰,۰۰۰
  185.65.15 --- ۱,۳۰۰,۰۰۰
  195.70.15 ... ۱,۵۰۰,۰۰۰
  195.55.15 --- ۱,۷۵۰,۰۰۰
  195.60.15 --- ۱,۵۵۰,۰۰۰
  195.65.15 --- ۱,۴۵۰,۰۰۰
  205.65.15 ... ۱,۶۵۰,۰۰۰
  205.60.15 --- ۱,۵۵۰,۰۰۰
  205.70.15 --- ۱,۴۰۰,۰۰۰
  225.70.15 ... ۲,۷۰۰,۰۰۰
  255.70.15 --- ۲,۶۵۰,۰۰۰
  185.55.16 ... ۱,۳۵۰,۰۰۰
  195.50.16 ۱,۷۵۰,۰۰۰
  195.55.16 ۱,۷۰۰,۰۰۰
  195.75.16 ... ۱,۵۵۰,۰۰۰
  195.75.16 ... ۱,۹۰۰,۰۰۰
  205.55.16 ۱,۸۵۰,۰۰۰
  205.80.16 ... ۱,۷۵۰,۰۰۰
  205.50.16 ... ۱,۸۰۰,۰۰۰
  205.16 --- ۲,۴۰۰,۰۰۰
  215.75.15 ... ۱,۹۰۰,۰۰۰
  215.65.16 ... ۱,۷۰۰,۰۰۰
  215.55.16 --- ۱,۸۵۰,۰۰۰
  215.60.16 --- ۱,۹۰۰,۰۰۰
  225.55.16 --- ۲,۱۵۰,۰۰۰
  225.70.16 --- ۲,۱۵۰,۰۰۰
  235.70.16 ... ۲,۵۰۰,۰۰۰
  235.85.16 ۳,۱۰۰,۰۰۰
  255.75.16 ۲,۴۵۰,۰۰۰
  245.70.16 ۲,۴۵۰,۰۰۰
  265.75.16 ۳,۷۵۰,۰۰۰
  275.70.16 ۲,۸۵۰,۰۰۰
  265.70.16 ۲,۸۵۰,۰۰۰
  225.50.17 ۲,۳۵۰,۰۰۰
  205.50.17 --- ۲,۱۰۰,۰۰۰
  215.65.17 ۱,۶۰۰,۰۰۰
  215.45.17 --- ۲,۰۰۰,۰۰۰
  215.50.17 --- ۱,۸۰۰,۰۰۰
  215.55.17 ۱,۹۰۰,۰۰۰
  225.55.17 ۲,۲۵۰,۰۰۰
  225.65.17 ۲,۵۰۰,۰۰۰
  215.60.17 ۲,۰۰۰,۰۰۰
  245.45.17 ... ۲,۴۵۰,۰۰۰
  285.65.17 ۳,۱۵۰,۰۰۰
  285.65.17 ۳,۳۰۰,۰۰۰
  225.45.17 --- ۲,۱۷۵,۰۰۰
  225.60.17 --- ۲,۴۵۰,۰۰۰
  235.55.17 --- ۲,۶۰۰,۰۰۰
  235.65.17 --- ۲,۶۰۰,۰۰۰
  245.65.17 --- ۲,۵۵۰,۰۰۰
  255.55.17 --- ۲,۰۰۰,۰۰۰
  255.60.17 --- ۱,۶۵۰,۰۰۰
  265.65.17 --- ۳,۲۵۰,۰۰۰
  215.40.18 ۲,۱۰۰,۰۰۰
  215.45.18 ۲,۸۰۰,۰۰۰
  225.35.18 ۳,۰۰۰,۰۰۰
  225.45.18 ۲,۳۵۰,۰۰۰
  225.50.18 ۲,۵۵۰,۰۰۰
  225.55.18 --- ۲,۸۰۰,۰۰۰
  225.60.18 --- ۳,۱۵۰,۰۰۰
  235.40.18 ... ۱,۸۰۰,۰۰۰
  235.55.18 --- ۲,۷۰۰,۰۰۰
  235.45.18 --- ۲,۵۰۰,۰۰۰
  235.50.18 --- ۲,۶۰۰,۰۰۰
  235.60.18 ۲,۷۵۰,۰۰۰
  245.45.18 --- ۲,۴۵۰,۰۰۰
  245.40.18 --- ۲,۷۵۰,۰۰۰
  245.60.18 --- ۲,۹۰۰,۰۰۰
  265.60.18 --- ۳,۵۰۰,۰۰۰
  255.35.18 ۳,۲۰۰,۰۰۰
  255.60.18 --- ۳,۱۰۰,۰۰۰
  275.35.18 ۲,۱۵۰,۰۰۰
  285.40.18 ۱,۸۰۰,۰۰۰
  285.60.18 ۳,۳۵۰,۰۰۰
  225.40.19 ۲,۱۰۰,۰۰۰
  225.45.19 --- ۲,۲۰۰,۰۰۰
  235.55.19 --- ۲,۸۰۰,۰۰۰
  245.40.19 ۳,۶۵۰,۰۰۰
  245.45.19 --- ۲,۸۵۰,۰۰۰
  275.35.19 ۳,۸۰۰,۰۰۰
  275.40.19 ۲,۲۵۰,۰۰۰
  245.40.20 ۳,۴۰۰,۰۰۰
  245.45.20 ... ۳,۶۵۰,۰۰۰
  265.50.20 ۲,۹۰۰,۰۰۰
  275.35.20 --- ۴,۰۰۰,۰۰۰
  275.40.20 --- ۲,۹۰۰,۰۰۰
  285.50.20 ۳,۱۰۰,۰۰۰

کومهو

سایز لاستیک جزئیات قیمت ( تومان )
  165.65.13 گل SENSE KR26 ۹۰۰,۰۰۰
  175.70.13 ... ۱,۰۰۰,۰۰۰
  175.60.13 ... ۱,۰۵۰,۰۰۰
  185.60.13 ۱,۰۵۰,۰۰۰
  185.70.13 ۱,۱۵۰,۰۰۰
  185.70.13 ۱,۴۵۰,۰۰۰
  185.65.14 گل Ecsta SPT KU31 ۱,۳۵۰,۰۰۰
  195.14 ۱,۲۵۰,۰۰۰
  195.60.14 گل SOLUS HS11 ۱,۴۰۰,۰۰۰
  205.60.14 گل SOLUS HS11 ۱,۷۵۰,۰۰۰
  205.65.14 گل Ecsta HS51 ۱,۸۵۰,۰۰۰
  175.50.15 گل Ecowing ۱,۴۵۰,۰۰۰
  185.65.15 گل Ecowing ۱,۱۵۰,۰۰۰
  195.60.15 گل SOLUS HS11 ۱,۳۵۰,۰۰۰
  195.65.15 گل Ecowing ۱,۳۰۰,۰۰۰
  205.60.15 گل Ecsta HS51 ۱,۵۰۰,۰۰۰
  205.65.15 گل SOLUS ۱,۶۵۰,۰۰۰
  205.50.15 گل Ecsta HS51 ۱,۸۰۰,۰۰۰
  225.70.15 ۲,۵۰۰,۰۰۰
  195.75.16 گل PORTRAN ۲,۳۰۰,۰۰۰
  195.50.16 گل SOLUS KH17 ۱,۹۰۰,۰۰۰
  225.70.16 گل Ecowing ES01 KH27 ۲,۱۰۰,۰۰۰
  205.16 ۱,۷۵۰,۰۰۰
  205.60.16 ... ۲,۰۰۰,۰۰۰
  205.50.16 گل Ecsta ۱,۷۵۰,۰۰۰
  205.55.16 گل Ecsta HS51 ۲,۰۰۰,۰۰۰
  205.45.16 گل Ecsta HS51 ۲,۶۰۰,۰۰۰
  205.65.16 گل SOLUS KH17 ۱,۵۰۰,۰۰۰
  215.55.16 ۲,۰۰۰,۰۰۰
  215.65.16 گل Eco Solus KL21 ۱,۶۰۰,۰۰۰
  215.60.16 گل Ecowing Es01 kh27 ۲,۰۰۰,۰۰۰
  225.60.16 ۱,۸۰۰,۰۰۰
  225.55.16 گل ECSTA HS51 ۲,۱۵۰,۰۰۰
  235.60.16 گل SOLUS HS11 ۲,۲۰۰,۰۰۰
  235.70.16 گل Crugen HP71 ۲,۳۰۰,۰۰۰
  245.75.16 ۲,۵۵۰,۰۰۰
  245.70.16 ... ۲,۵۰۰,۰۰۰
  265.70.16 گل CRUGEN HP91 ۳,۵۰۰,۰۰۰
  205.50.17 گل Ecsta ۲,۰۰۰,۰۰۰
  215.45.17 گل SOLUS KH17 ۱,۹۰۰,۰۰۰
  215.50.17 گل Ecowing ۲,۰۰۰,۰۰۰
  215.60.17 گل Eco SOLUS KL21 ۲,۳۵۰,۰۰۰
  215.55.17 گل Ecsta HS51 ۲,۰۵۰,۰۰۰
  225.60.17 گل CRUGEN ۲,۷۵۰,۰۰۰
  225.60.17 گل Eco SOLUS KL21 ۲,۵۰۰,۰۰۰
  225.45.17 گل Ecsta HS51 ۲,۱۰۰,۰۰۰
  225.55.17 گل SOLUS KH17 ۲,۲۰۰,۰۰۰
  225.50.17 گل ECSTA HS51 ۲,۴۵۰,۰۰۰
  225.50.18 ۲,۷۵۰,۰۰۰
  225.65.17 گل Eco SOLUS KL21 ۲,۵۵۰,۰۰۰
  235.60.17 گل Crugen HP71 ۱,۹۵۰,۰۰۰
  235.65.17 گل Eco SOLUS KL21 ۲,۸۵۰,۰۰۰
  235.55.17 گل Ecowing Es01 kh27 ۲,۲۵۰,۰۰۰
  265.60.18 ۳,۰۰۰,۰۰۰
  215.40.18 ۱,۸۵۰,۰۰۰
  215.45.18 ۲,۱۵۰,۰۰۰
  225.55.18 گل Eco SOLUS KL21 ۲,۸۰۰,۰۰۰
  225.45.18 گل SOLUS KH17 ۲,۳۰۰,۰۰۰
  225.60.18 گل CRUGEN HP91 ۳,۱۵۰,۰۰۰
  235.65.18 ۲,۳۰۰,۰۰۰
  235.60.18 گل Eco SOLUS KL21 ۳,۰۰۰,۰۰۰
  235.45.18 گل Ecsta XC KU26 ۲,۵۰۰,۰۰۰
  235.50.18 گل CRUGEN HP91 ۲,۶۰۰,۰۰۰
  235.55.18 گل Road Venture APT KL51 ۲,۷۵۰,۰۰۰
  245.60.18 گل Eco SOLUS KL21 ۲,۹۰۰,۰۰۰
  245.45.18 گل Ecsta LE Sport KU39 ۲,۹۰۰,۰۰۰
  255.60.18 گل CRUGEN PREMIUM KL33 ۲,۷۰۰,۰۰۰
  235.55.19 گل CRUGEN PREMIUM KL33 ۲,۷۵۰,۰۰۰
  245.45.19 گل CRUGEN ۳,۴۰۰,۰۰۰
  275.35.19 گل Ecsta LE Sport KU39 ۳,۷۰۰,۰۰۰
  275.40.19 گل ECSTA PS91 ۳,۸۰۰,۰۰۰
  245.40.20 ۲,۴۰۰,۰۰۰

هانکوک

سایز لاستیک جزئیات قیمت ( تومان )
  165.65.13 Optimo K715 ۱,۶۰۰,۰۰۰
  175.60.13 Solus HS11 ۱,۸۵۰,۰۰۰
  175.70.13 گل Smart Plus H429 ۱,۰۰۰,۰۰۰
  185.60.13 گل OPTIMO ME02 K424 ۱,۶۰۰,۰۰۰
  185.65.15 گل Kinergy Eco 2 ۱,۵۰۰,۰۰۰
  185.60.14 ۱,۵۵۰,۰۰۰
  185.65.14 ۱,۸۰۰,۰۰۰
  205.65.14 ۱,۵۰۰,۰۰۰
  205.60.14 گل OPTIMO ME02 K424 ۲,۳۰۰,۰۰۰
  235.75.15 ۲,۸۵۰,۰۰۰
  175.50.15 ۱,۷۰۰,۰۰۰
  195.60.15 Optimo K415 ۱,۷۵۰,۰۰۰
  195.65.15 Optimo K415 ۱,۶۵۰,۰۰۰
  205.60.15 گل Kinergy ۲,۱۵۰,۰۰۰
  205.65.15 ... ۱,۸۵۰,۰۰۰
  205.55.16 گل Ventus ME01 K114 ۲,۳۵۰,۰۰۰
  235.60.16 گل OPTIMO ME02 K424 ۲,۸۰۰,۰۰۰
  195.50.16 گل OPTIMO K415 ۲,۱۵۰,۰۰۰
  215.55.16 گل Ventus ۲,۴۰۰,۰۰۰
  215.60.16 گل Ventus ۲,۰۰۰,۰۰۰
  245.70.16 گل Dynapro HP2 RA33 ۲,۴۰۰,۰۰۰
  225.55.16 ۲,۲۵۰,۰۰۰
  225.70.16 گل Dynapro HP2 RA33 ۲,۴۰۰,۰۰۰
  235.70.16 گل Dynapro HP2 RA33 ۲,۴۰۰,۰۰۰
  215.50.17 گل Ventus ۲,۴۵۰,۰۰۰
  215.45.17 گل Ventus Prime2 K115 ۲,۶۰۰,۰۰۰
  215.55.17 گل OPTIMO K415 ۲,۸۰۰,۰۰۰
  225.60.17 ۳,۳۰۰,۰۰۰
  225.50.17 گل Ventus ME01 K114 ۲,۷۰۰,۰۰۰
  225.55.17 ۲,۵۰۰,۰۰۰
  225.65.17 گل Dynapro HP2 RA33 ۳,۱۵۰,۰۰۰
  225.45.17 گل OPTIMO K415 ۲,۸۰۰,۰۰۰
  235.55.17 گل Ventus ۲,۳۵۰,۰۰۰
  265.65.17 ۳,۴۵۰,۰۰۰
  225.55.18 گل OPTIMO H426 ۳,۵۵۰,۰۰۰
  215.45.18 ۲,۸۰۰,۰۰۰
  225.45.18 گل OPTIMO K415 ۲,۴۵۰,۰۰۰
  225.50.18 گل Ventus V12 evo K110 ۲,۷۵۰,۰۰۰
  225.60.18 ۴,۲۵۰,۰۰۰
  235.50.18 گل Ventus ۳,۳۵۰,۰۰۰
  235.55.18 گل OPTIMO H426 ۳,۳۰۰,۰۰۰
  235.60.18 گل Dynapro HP2 RA33 ۳,۶۵۰,۰۰۰
  245.60.18 گل Dynapro HP RA23 ۳,۵۰۰,۰۰۰
  245.40.18 گل Ventus V12 evo2 K120 ۳,۵۰۰,۰۰۰
  245.45.18 گل Ventus Prime2 K115 ۳,۷۰۰,۰۰۰
  285.60.18 ۳,۲۰۰,۰۰۰
  235.55.19 گل Ventus Prime2 K115 ۳,۹۰۰,۰۰۰
  245.40.19 گل Ventus Prime2 K115 ۳,۸۰۰,۰۰۰
  275.35.19 گل Ventus V12 evo2 K120 ۳,۷۰۰,۰۰۰
  275.40.19 گل Ventus V12 evo2 K120 ۳,۶۰۰,۰۰۰

میشلن

سایز لاستیک جزئیات قیمت ( تومان )
  185.65.15 گل Energy ۲,۲۵۰,۰۰۰
  195.60.15 --- ۲,۲۵۰,۰۰۰
  195.60.15 Energy Saver Plus ۱,۷۵۰,۰۰۰
  195.65.15 --- ۲,۵۵۰,۰۰۰
  205.65.15 --- ۲,۶۰۰,۰۰۰
  225.70.15 --- ۲,۲۰۰,۰۰۰
  195.55.16 ۲,۴۰۰,۰۰۰
  205.50.16 ۲,۰۰۰,۰۰۰
  205.60.16 --- ۲,۶۰۰,۰۰۰
  205.55.16 --- ۳,۴۰۰,۰۰۰
  215.60.16 ۲,۷۵۰,۰۰۰
  215.55.16 Primacy 3 ۲,۶۵۰,۰۰۰
  225.55.16 ۳,۰۵۰,۰۰۰
  225.70.16 --- ۲,۴۰۰,۰۰۰
  205.55.17 گل Primacy 3 ۳,۸۰۰,۰۰۰
  215.45.17 گل PRIMACY HP ۳,۵۰۰,۰۰۰
  215.55.17 گل Primacy ۳,۴۵۰,۰۰۰
  215.50.17 ۳,۵۰۰,۰۰۰
  225.50.17 گل Primacy 3 ۴,۰۰۰,۰۰۰
  235.55.17 ۳,۹۵۰,۰۰۰
  225.45.18 گل Pilot ۴,۹۰۰,۰۰۰
  225.55.18 گل Primacy ۲,۲۰۰,۰۰۰
  235.45.18 ۸,۵۰۰,۰۰۰
  235.50.18 گل Primacy ۵,۶۵۰,۰۰۰
  245.45.18 ۴,۸۵۰,۰۰۰
  245.50.18 گل Primacy 3 ۶,۲۰۰,۰۰۰
  245.40.19 ۱۰,۴۰۰,۰۰۰
  275.35.19 ۱۰,۵۰۰,۰۰۰
  275.40.19 ۱۲,۰۰۰,۰۰۰
  265.40.21 گل LATITUDE SPORT 3 ۱۰,۰۰۰,۰۰۰
  295.35.21 ۷,۰۰۰,۰۰۰

مارشال

سایز لاستیک جزئیات قیمت ( تومان )
  165.65.13 ۸۵۰,۰۰۰
  175.60.13 گل MH12 ۱,۰۰۰,۰۰۰
  205.60.14 ۱,۴۵۰,۰۰۰
  185.65.14 گل MH12 ۱,۲۵۰,۰۰۰
  185.65.15 گل MH12 ۱,۲۵۰,۰۰۰
  195.50.15 ۱,۷۰۰,۰۰۰
  195.55.15 ۱,۲۵۰,۰۰۰
  195.70.15 ۱,۴۰۰,۰۰۰
  205.60.15 گل MH12 ۱,۴۰۰,۰۰۰
  205.55.15 گل MH12 ۱,۴۰۰,۰۰۰
  205.65.15 گل Matrac ۱,۶۰۰,۰۰۰
  225.70.15 ۱,۷۵۰,۰۰۰
  195.65.16 گل Matrac ۱,۵۰۰,۰۰۰
  195.45.16 ۱,۸۵۰,۰۰۰
  205.55.16 گل MH12 ۱,۹۰۰,۰۰۰
  205.45.16 گل MH12 ۱,۸۵۰,۰۰۰
  205.50.16 گل MH12 ۱,۸۵۰,۰۰۰
  215.65.16 ۱,۹۰۰,۰۰۰
  215.60.16 ۱,۷۰۰,۰۰۰
  215.55.16 ۱,۹۵۰,۰۰۰
  225.55.16 ۱,۹۰۰,۰۰۰
  235.70.16 ۱,۸۰۰,۰۰۰
  245.75.16 ۳,۷۰۰,۰۰۰
  265.75.16 ۳,۷۵۰,۰۰۰
  205.40.17 ۱,۷۵۰,۰۰۰
  215.55.17 ۱,۷۵۰,۰۰۰
  215.45.17 ۱,۷۰۰,۰۰۰
  215.50.17 ۲,۰۵۰,۰۰۰
  225.50.17 ۲,۰۰۰,۰۰۰
  225.65.17 گل CRUGEN KL21 ۱,۹۵۰,۰۰۰
  235.55.17 ۲,۶۰۰,۰۰۰
  225.55.17 ۲,۶۰۰,۰۰۰
  265.70.17 ۴,۰۰۰,۰۰۰
  285.60.17 گل Matrac STX KL12 ۲,۶۰۰,۰۰۰
  225.55.18 ۲,۲۵۰,۰۰۰
  225.45.18 گل Matrac MU12 ۲,۸۰۰,۰۰۰
  235.60.18 گل CRUGEN KL21 ۲,۰۰۰,۰۰۰
  245.60.18 ۲,۴۰۰,۰۰۰
  265.60.18 ۲,۵۵۰,۰۰۰
  235.55.19 ۲,۱۵۰,۰۰۰
  245.45.20 ۲,۵۰۰,۰۰۰
  275.40.20 ۲,۵۵۰,۰۰۰

یوکوهاما

سایز لاستیک جزئیات قیمت ( تومان )
  185.65.14 ۱,۶۰۰,۰۰۰
  185.65.15 ۱,۶۵۰,۰۰۰
  195.65.15 ۲,۲۰۰,۰۰۰
  205.65.15 ۲,۲۰۰,۰۰۰
  205.55.16 ۲,۲۵۰,۰۰۰
  205.60.16 ۲,۲۵۰,۰۰۰
  215.60.16 گل DB E70B ۲,۲۰۰,۰۰۰
  245.75.16 ۳,۷۰۰,۰۰۰
  265.70.16 گل GEOLANDAR H/T G039 ۳,۰۰۰,۰۰۰
  215.55.17 گل DB E70B ۲,۲۰۰,۰۰۰
  225.65.17 ۳,۲۵۰,۰۰۰
  285.65.17 گل G94B ۳,۳۰۰,۰۰۰
  245.60.18 ۲,۴۰۰,۰۰۰
  215.55.17 ۲,۱۵۰,۰۰۰

سومیتومو

سایز لاستیک جزئیات قیمت ( تومان )
  185.60.13 گل HTR A/S P01 ۹۵۰,۰۰۰
  175.70.13 ۱,۲۵۰,۰۰۰
  205.60.13 ۲,۰۵۰,۰۰۰
  185.60.14 گل HTR A/S P01 ۱,۴۵۰,۰۰۰
  185.65.14 گل HTR A/S P01 ۱,۴۵۰,۰۰۰
  195.60.14 گل HTR A/S P01 ۱,۶۰۰,۰۰۰
  195.70.14 ۲,۲۰۰,۰۰۰
  205.60.14 گل HTR 200 ۱,۸۵۰,۰۰۰
  185.65.15 گل HTR 900 ۱,۴۰۰,۰۰۰
  195.60.15 گل HTR 900 ۱,۶۵۰,۰۰۰
  195.50.15 گل HTR 200 ۱,۶۵۰,۰۰۰
  195.65.15 گل HTR A/S P01 ۱,۸۵۰,۰۰۰
  195.55.15 ۱,۷۵۰,۰۰۰
  205.60.15 گل HTR 900 ۱,۹۵۰,۰۰۰
  205.65.15 گل HTR A/S P01 ۱,۸۰۰,۰۰۰
  205.50.15 گل HTR A/S P01 ۱,۶۵۰,۰۰۰
  215.60.15 گل HTR 900 ۲,۳۵۰,۰۰۰
  215.65.15 ۲,۳۵۰,۰۰۰
  235.75.15 ۲,۴۵۰,۰۰۰
  205.55.16 گل HTR A/S P01 ۲,۲۰۰,۰۰۰
  205.50.16 گل HTR 900 ۱,۹۰۰,۰۰۰
  205.60.16 ۲,۲۵۰,۰۰۰
  215.60.16 گل HTR A/S P01 ۲,۲۰۰,۰۰۰
  215.55.16 گل HTR 900 ۲,۳۵۰,۰۰۰
  225.55.16 ۲,۳۰۰,۰۰۰
  235.60.16 ۲,۴۵۰,۰۰۰
  235.70.16 ۳,۰۰۰,۰۰۰
  245.70.16 ۳,۵۰۰,۰۰۰
  255.70.16 ۲,۷۵۰,۰۰۰
  265.70.16 ۳,۳۰۰,۰۰۰
  275.70.16 ۲,۷۵۰,۰۰۰
  215.45.17 ۲,۳۵۰,۰۰۰
  215.50.17 ۲,۷۰۰,۰۰۰
  225.50.17 ۲,۷۵۰,۰۰۰
  225.65.17 ۲,۹۵۰,۰۰۰
  225.55.17 ۲,۲۰۰,۰۰۰
  225.60.17 ۲,۷۵۰,۰۰۰
  235.55.17 ۲,۷۵۰,۰۰۰
  245.65.17 ۲,۲۵۰,۰۰۰
  285.65.17 ۳,۴۰۰,۰۰۰
  225.45.17 گل HTR 900 ۲,۳۵۰,۰۰۰
  245.40.17 گل HTR Z III ۲,۳۰۰,۰۰۰
  225.40.18 گل HTR 900 ۳,۱۰۰,۰۰۰
  225.45.18 گل HTR 900 ۲,۳۰۰,۰۰۰
  245.45.18 گل HTR 900 ۳,۳۵۰,۰۰۰
  245.40.18 ۳,۵۰۰,۰۰۰
  255.35.18 گل HTR Z III ۲,۷۰۰,۰۰۰
  265.35.18 گل HTR Z III ۲,۸۰۰,۰۰۰
  275.35.18 گل HTR Z III ۳,۴۰۰,۰۰۰
  245.45.19 گل HTR Z III ۳,۸۰۰,۰۰۰
  255.35.19 گل HTR Z III ۲,۸۰۰,۰۰۰
  275.35.19 گل HTR Z III ۴,۸۰۰,۰۰۰
  275.40.19 گل HTR Z III ۴,۴۰۰,۰۰۰
  245.40.20 گل HTR Z III ۳,۳۵۰,۰۰۰
  245.45.20 گل HTR Z ۳,۳۵۰,۰۰۰

دانلوپ

سایز لاستیک جزئیات قیمت ( تومان )
  175.60.13 ... ۹۷۵,۰۰۰
  175.65.14 ... ۱,۰۵۰,۰۰۰
  185.65.14 --- ۱,۳۰۰,۰۰۰
  195.80.14 ... ۱,۲۵۰,۰۰۰
  205.60.14 ... ۱,۶۵۰,۰۰۰
  205.75.14 --- ۱,۸۰۰,۰۰۰
  185.65.15 ... ۱,۵۰۰,۰۰۰
  195.80.15 ... ۱,۲۰۰,۰۰۰
  205.65.15 ۲,۰۰۰,۰۰۰
  205.70.15 ۲,۲۵۰,۰۰۰
  205.60.15 --- ۱,۹۰۰,۰۰۰
  235.75.15 ۲,۰۵۰,۰۰۰
  255.70.15 ... ۳,۰۰۰,۰۰۰
  265.70.15 ۲,۵۰۰,۰۰۰
  205.55.16 ... ۲,۰۰۰,۰۰۰
  205.50.16 ۱,۹۰۰,۰۰۰
  215.55.16 --- ۲,۴۰۰,۰۰۰
  215.15 ۱,۹۰۰,۰۰۰
  215.60.16 ... ۱,۸۰۰,۰۰۰
  215.65.16 ۲,۵۰۰,۰۰۰
  225.70.16 ۲,۲۵۰,۰۰۰
  225.55.16 ۲,۷۵۰,۰۰۰
  245.70.16 ۳,۹۵۰,۰۰۰
  215.50.17 --- ۲,۷۰۰,۰۰۰
  215.55.17 ... ۲,۲۵۰,۰۰۰
  215.45.17 ... ۲,۲۵۰,۰۰۰
  225.55.17 ... ۲,۸۰۰,۰۰۰
  225.50.17 ... ۲,۹۵۰,۰۰۰
  225.45.17 ... ۲,۴۰۰,۰۰۰
  225.65.17 ۳,۶۵۰,۰۰۰
  235.65.17 ... ۳,۶۵۰,۰۰۰
  235.55.17 ۳,۱۵۰,۰۰۰
  245.45.17 ... ۲,۹۵۰,۰۰۰
  265.70.17 ... ۴,۳۰۰,۰۰۰
  265.65.17 --- ۵,۱۰۰,۰۰۰
  275.65.17 ... ۴,۷۰۰,۰۰۰
  285.65.17 --- ۴,۰۰۰,۰۰۰
  285.65.17 ... ۴,۵۰۰,۰۰۰
  225.40.18 --- ۲,۹۵۰,۰۰۰
  225.45.18 ۲,۹۰۰,۰۰۰
  225.60.18 ۴,۲۵۰,۰۰۰
  225.55.18 ۳,۵۵۰,۰۰۰
  235.60.18 ... ۴,۳۵۰,۰۰۰
  235.50.18 ... ۳,۷۰۰,۰۰۰
  235.45.18 ... ۳,۶۵۰,۰۰۰
  235.55.18 --- ۳,۴۰۰,۰۰۰
  245.45.18 ... ۳,۸۵۰,۰۰۰
  245.40.18 ۳,۹۰۰,۰۰۰
  245.50.18 ۳,۵۰۰,۰۰۰
  255.35.18 ... ۴,۵۰۰,۰۰۰
  255.45.18 ۳,۶۵۰,۰۰۰
  255.55.18 ۳,۴۰۰,۰۰۰
  265.35.18 ... ۴,۲۰۰,۰۰۰
  265.60.18 ۵,۰۵۰,۰۰۰
  285.60.18 ... ۴,۹۰۰,۰۰۰
  235.55.19 ... ۴,۴۰۰,۰۰۰
  245.40.19 ... ۴,۲۵۰,۰۰۰
  245.35.19 ۴,۸۵۰,۰۰۰
  245.45.19 ... ۴,۱۰۰,۰۰۰
  275.40.19 ... ۴,۹۰۰,۰۰۰
  275.30.19 ... ۵,۴۵۰,۰۰۰
  275.35.19 ... ۴,۹۰۰,۰۰۰
  245.45.20 ... ۴,۶۵۰,۰۰۰
  235.50.20 ۶,۱۵۰,۰۰۰
  265.50.20 ... ۳,۲۵۰,۰۰۰
  245.40.20 ... ۴,۶۵۰,۰۰۰
  255.35.20 ۴,۳۰۰,۰۰۰
  275.35.20 ... ۴,۶۵۰,۰۰۰
  275.40.20 ... ۵,۸۵۰,۰۰۰
  275.45.20 ۵,۷۰۰,۰۰۰
  285.50.20 ... ۶,۱۵۰,۰۰۰
  315.35.20 ۶,۶۵۰,۰۰۰
  265.45.21 ... ۴,۵۰۰,۰۰۰
  295.35.21 ۵,۲۰۰,۰۰۰

برجیستون

سایز لاستیک جزئیات قیمت ( تومان )
  255.70.15 ۳,۴۵۰,۰۰۰
  225.70.15 ۲,۹۵۰,۰۰۰
  225.70.16 ۲,۲۵۰,۰۰۰
  215.60.16 ۲,۶۰۰,۰۰۰
  245.70.16 ۳,۰۰۰,۰۰۰
  215.55.17 ۲,۲۰۰,۰۰۰
  225.45.17 ۲,۶۵۰,۰۰۰
  225.65.17 ۴,۴۵۰,۰۰۰
  265.65.17 ۴,۸۰۰,۰۰۰
  225.45.18 ۲,۴۵۰,۰۰۰
  225.60.18 ۴,۲۵۰,۰۰۰
  235.45.18 ۳,۴۰۰,۰۰۰
  235.50.18 ۲,۹۰۰,۰۰۰
  235.55.18 ۳,۹۰۰,۰۰۰
  235.65.18 ۳,۹۵۰,۰۰۰
  245.45.18 ۴,۷۵۰,۰۰۰
  255.35.18 ۲,۷۰۰,۰۰۰
  255.45.18 ۲,۶۰۰,۰۰۰
  275.35.18 ۳,۳۰۰,۰۰۰
  225.35.19 ۵,۶۴۰,۰۰۰
  235.55.19 ۴,۲۰۰,۰۰۰
  235.55.20 ۶,۱۵۰,۰۰۰

تراینگل

سایز لاستیک جزئیات قیمت ( تومان )
  165.65.13 --- ۷۰۰,۰۰۰
  175.60.13 --- ۷۰۰,۰۰۰
  175.70.13 --- ۷۵۰,۰۰۰
  185.70.13 --- ۸۵۰,۰۰۰
  185.65.14 --- ۹۵۰,۰۰۰
  195.60.14 --- ۸۵۰,۰۰۰
  205.60.14 --- ۱,۰۰۰,۰۰۰
  185.80.14 ۱,۰۰۰,۰۰۰
  185.65.15 --- ۹۵۰,۰۰۰
  195.55.15 TR257 ۱,۰۰۰,۰۰۰
  195.60.15 --- ۱,۰۰۰,۰۰۰
  195.65.15 TR928 ۱,۰۰۰,۰۰۰
  205.60.15 ... ۱,۱۵۰,۰۰۰
  205.65.15 ۲,۱۵۰,۰۰۰
  205.50.15 --- ۱,۱۵۰,۰۰۰
  225.70.15 ۱,۳۰۰,۰۰۰
  235.75.15 ... ۱,۴۵۰,۰۰۰
  255.70.15 TR257 ۱,۶۵۰,۰۰۰
  255.75.15 TR257 ۱,۴۵۰,۰۰۰
  195.55.16 ۲,۲۰۰,۰۰۰
  195.55.16 ۲,۲۰۰,۰۰۰
  205.50.16 --- ۱,۱۵۰,۰۰۰
  205.55.16 TR928 ۱,۴۰۰,۰۰۰
  215.65.16 ... ۱,۵۰۰,۰۰۰
  215.55.16 ۲,۴۰۰,۰۰۰
  215.60.16 ۱,۵۵۰,۰۰۰
  215.55.16 TR257 ۱,۴۰۰,۰۰۰
  225.70.16 ... ۱,۷۵۰,۰۰۰
  235.60.16 ۱,۵۰۰,۰۰۰
  215.55.17 ... ۲,۲۰۰,۰۰۰
  215.55.17 ۳,۳۰۰,۰۰۰
  215.45.17 ۱,۵۰۰,۰۰۰
  215.50.17 Sportex TH201 ۱,۵۵۰,۰۰۰
  225.55.17 ... ۱,۵۰۰,۰۰۰
  225.45.17 ۲,۷۵۰,۰۰۰
  225.50.17 Sportex TH201 ۱,۵۰۰,۰۰۰
  225.45.17 Sportex TH201 ۱,۵۰۰,۰۰۰
  225.60.17 TR257 ۱,۵۵۰,۰۰۰
  225.65.17 ۲,۰۰۰,۰۰۰
  235.55.17 ... ۱,۷۵۰,۰۰۰
  235.65.17 ... ۱,۷۰۰,۰۰۰
  235.60.17 ... ۱,۵۰۰,۰۰۰
  265.70.17 ... ۲,۲۵۰,۰۰۰
  265.65.17 TR257 ۱,۹۵۰,۰۰۰
  225.40.18 ... ۱,۵۰۰,۰۰۰
  225.40.18 ۲,۶۵۰,۰۰۰
  225.55.18 ۱,۹۰۰,۰۰۰
  225.45.18 TR257 ۱,۶۰۰,۰۰۰
  235.50.18 ۵,۳۵۰,۰۰۰
  235.60.18 ... ۱,۹۰۰,۰۰۰
  245.45.18 ... ۲,۱۰۰,۰۰۰
  245.45.18 ۳,۳۵۰,۰۰۰
  245.45.18 ۴,۷۵۰,۰۰۰
  245.45.18 ۴,۰۰۰,۰۰۰
  285.60.18 ۲,۵۰۰,۰۰۰
  245.45.19 ۸,۲۵۰,۰۰۰
  255.45.19 ۴,۲۰۰,۰۰۰
  245.40.20 ۷,۷۵۰,۰۰۰
  295.35.21 ۶,۹۰۰,۰۰۰

پیرلی

سایز لاستیک جزئیات قیمت ( تومان )
  185.65.15 ۱,۹۰۰,۰۰۰
  205.65.15 ۲,۱۵۰,۰۰۰
  195.55.16 ۲,۲۰۰,۰۰۰
  205.55.16 ... ۲,۷۰۰,۰۰۰
  215.55.16 CINTURATO P7 ۲,۴۵۰,۰۰۰
  215.55.17 CINTURATO P7 ۲,۴۵۰,۰۰۰
  215.45.17 P ZERO Nero GT ۳,۳۰۰,۰۰۰
  225.50.17 --- ۴,۰۵۰,۰۰۰
  225.55.17 ۷,۴۵۰,۰۰۰
  225.45.17 CINTURATO P7 MO ۳,۸۰۰,۰۰۰
  225.60.17 CINTURATO P7 ۲,۴۵۰,۰۰۰
  235.65.17 --- ۲,۵۰۰,۰۰۰
  245.45.17 ۵,۹۰۰,۰۰۰
  225.45.18 ۴,۷۰۰,۰۰۰
  225.40.18 CINTURATO P7 ۳,۴۵۰,۰۰۰
  235.40.18 ۶,۹۰۰,۰۰۰
  235.50.18 ۵,۳۰۰,۰۰۰
  235.55.18 Scorpion Verde ۴,۲۰۰,۰۰۰
  245.40.18 ۵,۳۵۰,۰۰۰
  245.45.18 --- ۴,۲۵۰,۰۰۰
  245.50.18 ۷,۳۰۰,۰۰۰
  255.35.18 ۵,۹۰۰,۰۰۰
  255.40.18 ۳,۴۵۰,۰۰۰
  265.35.18 ۶,۲۰۰,۰۰۰
  275.40.18 ۷,۰۰۰,۰۰۰
  285.35.18 P ZERO MO ۵,۸۵۰,۰۰۰
  225.40.19 ۸,۳۰۰,۰۰۰
  225.45.19 ۸,۲۰۰,۰۰۰
  245.35.19 ۸,۰۰۰,۰۰۰
  245.40.19 --- ۱۰,۵۰۰,۰۰۰
  245.45.19 P ZERO (MOE) R-F ۹,۴۰۰,۰۰۰
  255.35.19 ۹,۵۰۰,۰۰۰
  255.45.19 P ZERO MO ۶,۷۰۰,۰۰۰
  275.40.19 ۱۲,۵۰۰,۰۰۰
  275.35.19 ۱۱,۰۰۰,۰۰۰
  285.30.19 ۸,۱۰۰,۰۰۰
  235.40.20 ۴,۵۵۰,۰۰۰
  245.35.20 --- ۱۰,۵۰۰,۰۰۰
  245.40.20 P ZERO PZ4 * R-F ۹,۳۰۰,۰۰۰
  245.45.20 ۷,۹۵۰,۰۰۰
  255.35.20 --- ۸,۵۰۰,۰۰۰
  255.40.20 ۸,۳۵۰,۰۰۰
  265.45.20 ۸,۴۵۰,۰۰۰
  275.30.20 ۷,۲۰۰,۰۰۰
  275.35.20 --- ۹,۸۰۰,۰۰۰
  275.45.20 ۹,۵۰۰,۰۰۰
  295.35.20 --- ۱۱,۳۰۰,۰۰۰
  245.40.21 ۷,۰۰۰,۰۰۰
  245.35.21 ۱۵,۷۰۰,۰۰۰
  265.40.21 ۱۰,۲۰۰,۰۰۰
  275.40.21 --- ۸,۹۰۰,۰۰۰
  275.30.21 ۱۵,۵۰۰,۰۰۰
  295.35.21 P ZERO NO ۸,۶۰۰,۰۰۰

جی تی

سایز لاستیک جزئیات قیمت ( تومان )
  165.65.13 ۷۰۰,۰۰۰
  175.60.13 ۷۵۰,۰۰۰
  185.70.13 ۹۵۰,۰۰۰
  185.65.14 ۹,۰۰۰,۰۰۰
  195.60.14 ۱,۰۰۰,۰۰۰
  205.60.14 ۱,۰۰۰,۰۰۰
  205.75.14 ...
  185.65.15 ۹,۵۰۰,۰۰۰
  195.15 ۱,۶۰۰,۰۰۰
  195.55.15 ۱,۰۰۰,۰۰۰
  195.60.15 ۱,۰۰۰,۰۰۰
  225.70.15 ۱,۸۰۰,۰۰۰
  215.55.16 ۱,۴۵۰,۰۰۰
  215.60.16 ۱,۴۵۰,۰۰۰
  215.65.16 ۱,۴۵۰,۰۰۰
  225.55.16 ۱,۵۵۰,۰۰۰
  235.60.16 ۱,۶۰۰,۰۰۰
  205.50.17 ۱,۶۵۰,۰۰۰
  215.60.17 ۱,۷۰۰,۰۰۰
  225.55.17 ۱,۷۰۰,۰۰۰
  225.60.17 ۱,۷۵۰,۰۰۰
  225.65.17 ۱,۸۵۰,۰۰۰
  225.45.18 ۲,۱۰۰,۰۰۰
  225.60.18 ۱,۹۰۰,۰۰۰
  235.50.18 ۲,۰۰۰,۰۰۰
  235.55.18 ۲,۱۰۰,۰۰۰
  245.45.18 ۲,۲۰۰,۰۰۰
توضيحات
قیمت ها برای 1 حلقه لاستیک می باشند.
علی بابا