کانال تلگرام ایران جیب

آخرین اخبار

کیان برناکیان برنا

آخرین به روز رسانی در تاریخ شنبه، ۹ مهر ۱۴۰۱ ، ۰۸:۴۷:۱۸

ایران تایر

سایز لاستیک جزئیات قیمت ( تومان )
165.65.13 گل آدرینا ۵۵۰,۰۰۰
175.60.13 گل سارینا ۶۵۰,۰۰۰
185.65.14 گل کارنا ۷۲۰,۰۰۰
205.60.14 گل رونیکا ۸۵۰,۰۰۰
185.60.15 گل کارنا ۶۵۰,۰۰۰
185.65.15 گل کارنا ۶۵۰,۰۰۰
205.60.15 گل رونیکا ۹۵۰,۰۰۰
205.55.16 گل کارنا ۸۵۰,۰۰۰

کویر

سایز لاستیک جزئیات قیمت ( تومان )
165.65.13 گل KB12 ۵۵۰,۰۰۰
175.60.13 گل KB2000 ۶۵۰,۰۰۰
175.70.13 گل KB14 ۶۵۰,۰۰۰
185.65.14 گل KB22 ۷۰۰,۰۰۰
185.60.14 .... ۶۰۰,۰۰۰
205.60.14 گل KB77 ۹۰۰,۰۰۰
185.65.15 گل KB27 ۶۵۰,۰۰۰
195.60.15 .... ۹۵۰,۰۰۰
195.65.15 ۷۰۰,۰۰۰
205.60.15 گل KB77 ۹۵۰,۰۰۰
205.55.16 گل KB14 ۱,۳۵۰,۰۰۰
205.50.16 .... ۱,۰۴۰,۰۰۰
215.65.16 .... ۱,۳۰۰,۰۰۰
205.50.17 ۱,۳۰۰,۰۰۰
215.50.17 .... ۱,۳۰۰,۰۰۰
215.60.17 گل KB66 ۱,۵۵۰,۰۰۰
225.65.17 .... ۱,۷۰۰,۰۰۰
215.45.18 .... ۱,۵۰۰,۰۰۰
225.55.18 .... ۱,۶۰۰,۰۰۰
225.60.18 ۱,۷۰۰,۰۰۰
235.60.18 .... ۱,۸۰۰,۰۰۰
235.55.18 .... ۱,۶۵۰,۰۰۰
265.60.18 ۲,۴۵۰,۰۰۰
235.55.19 .... ۱,۸۵۰,۰۰۰

یزدتایر

سایز لاستیک جزئیات قیمت ( تومان )
165.65.13 گل ونوس ۶۵۰,۰۰۰
175.60.13 ... ۷۰۰,۰۰۰
175.70.13 ... ۷۵۰,۰۰۰
185.65.14 گل اورانوس ۸۵۰,۰۰۰
205.60.14 گل مرکوری ۱,۱۰۰,۰۰۰
185.65.15 گل اورانوس ۸۰۰,۰۰۰
195.65.15 ... ۸۵۰,۰۰۰
205.60.15 گل مرکوری ۱,۲۵۰,۰۰۰
205.50.16 .... ۱,۲۰۰,۰۰۰
205.55.16 .... ۱,۲۸۰,۰۰۰
215.55.17 گل نپتون ۱,۴۰۰,۰۰۰

بارز

سایز لاستیک جزئیات قیمت ( تومان )
165.65.13 گل P648 ۶۰۰,۰۰۰
175.60.13 گل P601 ۶۵۰,۰۰۰
175.70.13 ... ۸۰۰,۰۰۰
185.60.14 ... ۶۵۰,۰۰۰
185.65.14 گل P640 ۹۰۰,۰۰۰
205.60.14 گل P624 ۹۵۰,۰۰۰
185.65.15 ۸۵۰,۰۰۰
185.60.15 گل P640 ۶۵۰,۰۰۰
186.65.15 ۶۰۰,۰۰۰
195.65.15 گل P648 ۸۰۰,۰۰۰
195.60.15 ... ۸۵۰,۰۰۰
205.65.15 ۲,۱۵۰,۰۰۰
205.60.15 گل P624 ۱,۲۰۰,۰۰۰
205.55.16 ... ۱,۱۰۰,۰۰۰
205.50.16 گل P624 ۱,۱۵۰,۰۰۰
215.65.16 گل S630 ۱,۶۰۰,۰۰۰
215.55.16 ۲,۲۰۰,۰۰۰
225.70.16 گل S630 ۲,۰۰۰,۰۰۰
235.60.16 ۱,۶۰۰,۰۰۰
215.55.17 ۲,۱۵۰,۰۰۰
225.65.17 گل S677 ۱,۷۸۰,۰۰۰
235.65.17 گل S673 ۱,۶۰۰,۰۰۰
235.60.18 ۱,۸۵۰,۰۰۰
245.45.18 ۳,۵۰۰,۰۰۰

رودستون

سایز لاستیک جزئیات قیمت ( تومان )
175.60.13 گل CP672 ۱,۱۰۰,۰۰۰
165.65.13 ۱,۲۰۰,۰۰۰
185.60.13 گل N Blue HD Plus ۹۵۰,۰۰۰
175.70.13 گل CP661 ۱,۲۵۰,۰۰۰
185.70.13 گل CP661 ۱,۵۰۰,۰۰۰
185.65.14 گل N5000 Plus ۱,۷۰۰,۰۰۰
195.60.14 گل N5000 Plus ۱,۵۵۰,۰۰۰
205.60.14 گل N5000 Plus ۲,۱۰۰,۰۰۰
205.65.14 گل N5000 Plus ۱,۷۰۰,۰۰۰
185.65.15 گل CP672 ۱,۲۰۰,۰۰۰
195.60.15 گل CP672 ۲,۴۰۰,۰۰۰
195.65.15 ۱,۳۰۰,۰۰۰
205.55.16 گل CP672 ۲,۴۰۰,۰۰۰
215.60.15 ۲,۸۵۰,۰۰۰
205.60.15 گل N5000 Plus ۲,۳۰۰,۰۰۰
205.65.15 گل CP672 ۱,۹۰۰,۰۰۰
205.70.15 گل NFera ۲,۳۰۰,۰۰۰
265.70.15 ۲,۴۵۰,۰۰۰
235.75.15 ۲,۳۵۰,۰۰۰
195.50.16 گل CP672 ۲,۷۰۰,۰۰۰
215.60.16 ۱,۶۰۰,۰۰۰
215.65.16 ۲,۰۰۰,۰۰۰
215.55.16 گل CP672 ۲,۵۵۰,۰۰۰
225.70.16 ۲,۲۰۰,۰۰۰
245.70.16 گل NFera ۲,۴۰۰,۰۰۰
215.45.17 گل NFera SU1 ۲,۵۵۰,۰۰۰
215.50.17 ۲,۵۰۰,۰۰۰
215.55.17 گل NFera SU1 ۲,۷۰۰,۰۰۰
215.60.17 گل CP672 ۱,۹۰۰,۰۰۰
225.45.17 گل NFera SU1 ۲,۶۰۰,۰۰۰
225.60.17 گل CP672 ۱,۷۰۰,۰۰۰
245.65.17 ۳,۴۰۰,۰۰۰
235.50.18 گل NFera ۳,۳۰۰,۰۰۰
225.45.18 ۳,۱۰۰,۰۰۰
225.50.18 گل CP672 ۳,۳۰۰,۰۰۰
235.55.18 گل NFera ۳,۲۰۰,۰۰۰
235.60.18 گل NFera ۳,۵۰۰,۰۰۰
245.50.18 گل NFera SU1 ---
245.60.18 گل ROADIAN HTX RH5 ۳,۷۰۰,۰۰۰
245.45.18 گل NFera ۲,۸۰۰,۰۰۰

نکسن

سایز لاستیک جزئیات قیمت ( تومان )
165.65.13 --- ۱,۰۰۰,۰۰۰
175.70.13 ... ۱,۰۰۰,۰۰۰
175.60.13 ... ۱,۲۵۰,۰۰۰
185.60.13 ۱,۲۵۰,۰۰۰
185.70.13 ... ۱,۷۰۰,۰۰۰
185.70.14 ۱,۷۰۰,۰۰۰
185.60.14 ... ۱,۸۰۰,۰۰۰
185.60.14 ... ۱,۰۵۰,۰۰۰
185.60.14 ... ۱,۰۰۰,۰۰۰
185.65.14 --- ۱,۹۵۰,۰۰۰
205.60.14 ... ۲,۴۵۰,۰۰۰
205.75.14 ... ۳,۰۵۰,۰۰۰
175.50.15 ۲,۲۰۰,۰۰۰
185.65.15 --- ۱,۸۰۰,۰۰۰
195.70.15 ... ۲,۷۰۰,۰۰۰
195.55.15 --- ۲,۷۵۰,۰۰۰
195.60.15 --- ۲,۱۰۰,۰۰۰
195.65.15 --- ۲,۱۰۰,۰۰۰
205.65.15 ... ۲,۵۰۰,۰۰۰
205.60.15 --- ۲,۵۰۰,۰۰۰
205.70.15 --- ۲,۶۰۰,۰۰۰
225.70.15 ... ۳,۶۵۰,۰۰۰
255.70.15 --- ۳,۵۰۰,۰۰۰
185.55.16 ... ۱,۳۵۰,۰۰۰
195.50.16 ۲,۴۰۰,۰۰۰
195.55.16 ۲,۴۰۰,۰۰۰
195.75.16 ... ۲,۸۵۰,۰۰۰
195.75.16 ... ۱,۹۰۰,۰۰۰
205.55.16 ۲,۵۰۰,۰۰۰
205.65.16 ۲,۷۰۰,۰۰۰
205.80.16 ... ۱,۷۵۰,۰۰۰
205.50.16 ... ۲,۴۰۰,۰۰۰
205.16 --- ۳,۴۰۰,۰۰۰
215.75.15 ... ۳,۰۰۰,۰۰۰
215.65.16 ... ۳,۰۰۰,۰۰۰
215.55.16 --- ۲,۷۰۰,۰۰۰
215.60.16 --- ۲,۶۰۰,۰۰۰
225.55.16 --- ۲,۸۰۰,۰۰۰
225.60.16 ۲,۶۵۰,۰۰۰
225.70.16 --- ۲,۹۰۰,۰۰۰
235.70.16 ... ۳,۱۰۰,۰۰۰
235.85.16 ۴,۴۰۰,۰۰۰
255.75.16 ۲,۴۵۰,۰۰۰
245.70.16 ۳,۴۰۰,۰۰۰
265.75.16 ۳,۸۰۰,۰۰۰
275.70.16 ۳,۷۰۰,۰۰۰
265.70.16 ۳,۶۰۰,۰۰۰
225.50.17 ۲,۷۰۰,۰۰۰
205.50.17 --- ۳,۳۰۰,۰۰۰
215.65.17 ۱,۶۰۰,۰۰۰
215.45.17 --- ۲,۴۵۰,۰۰۰
215.50.17 --- ۲,۷۰۰,۰۰۰
215.55.17 ۲,۷۰۰,۰۰۰
225.55.17 ۲,۹۰۰,۰۰۰
215.60.17 ۲,۸۵۰,۰۰۰
225.65.17 ۳,۰۰۰,۰۰۰
235.60.17 ۲,۰۰۰,۰۰۰
245.45.17 ... ۲,۸۰۰,۰۰۰
285.65.17 ۳,۹۰۰,۰۰۰
225.45.17 --- ۲,۵۰۰,۰۰۰
225.60.17 --- ۲,۷۵۰,۰۰۰
235.55.17 --- ۳,۸۰۰,۰۰۰
235.65.17 --- ۳,۴۰۰,۰۰۰
245.65.17 --- ۳,۳۰۰,۰۰۰
255.55.17 --- ۲,۰۰۰,۰۰۰
255.60.17 --- ۳,۲۰۰,۰۰۰
265.65.17 --- ۳,۷۵۰,۰۰۰
215.40.18 ۲,۹۰۰,۰۰۰
215.45.18 ۳,۱۰۰,۰۰۰
225.35.18 ۳,۰۰۰,۰۰۰
225.40.18 ۳,۲۵۰,۰۰۰
225.45.18 ۳,۲۰۰,۰۰۰
225.50.18 ۳,۴۰۰,۰۰۰
225.55.18 --- ۳,۴۰۰,۰۰۰
225.60.18 --- ۳,۱۵۰,۰۰۰
235.40.18 ... ۱,۸۰۰,۰۰۰
235.55.18 --- ۳,۵۰۰,۰۰۰
235.45.18 --- ۳,۳۰۰,۰۰۰
235.50.18 --- ۳,۴۰۰,۰۰۰
235.60.18 ۳,۲۰۰,۰۰۰
245.45.18 --- ۳,۶۵۰,۰۰۰
245.40.18 --- ۳,۵۰۰,۰۰۰
245.50.18 ۳,۴۰۰,۰۰۰
245.60.18 --- ۳,۵۵۰,۰۰۰
265.35.18 ۴,۰۰۰,۰۰۰
265.60.18 --- ۳,۴۵۰,۰۰۰
255.35.18 ۴,۰۰۰,۰۰۰
255.60.18 --- ۳,۴۰۰,۰۰۰
275.35.18 ۲,۱۵۰,۰۰۰
285.40.18 ۱,۸۰۰,۰۰۰
285.60.18 ۴,۵۰۰,۰۰۰
225.40.19 ۳,۶۰۰,۰۰۰
225.45.19 --- ۳,۳۰۰,۰۰۰
235.55.19 --- ۳,۲۰۰,۰۰۰
245.40.19 ۳,۸۰۰,۰۰۰
245.35.19 ۳,۷۵۰,۰۰۰
245.45.19 --- ۳,۴۰۰,۰۰۰
275.35.19 ۴,۳۰۰,۰۰۰
275.40.19 ۴,۷۰۰,۰۰۰
245.40.20 ۳,۷۰۰,۰۰۰
245.45.20 ... ۳,۹۵۰,۰۰۰
265.50.20 ۴,۹۰۰,۰۰۰
275.35.20 --- ۴,۴۵۰,۰۰۰
275.40.20 --- ۵,۱۰۰,۰۰۰
285.50.20 ۴,۸۰۰,۰۰۰

کومهو

سایز لاستیک جزئیات قیمت ( تومان )
165.65.13 گل SENSE KR26 ۱,۱۵۰,۰۰۰
175.70.13 ... ۱,۳۰۰,۰۰۰
175.60.13 ... ۱,۲۰۰,۰۰۰
185.60.13 ۱,۳۰۰,۰۰۰
185.70.13 ۱,۲۰۰,۰۰۰
185.70.13 ۲,۰۰۰,۰۰۰
185.65.14 گل Ecsta SPT KU31 ۱,۸۰۰,۰۰۰
195.14 ۲,۰۰۰,۰۰۰
195.60.14 گل SOLUS HS11 ۲,۲۰۰,۰۰۰
205.60.14 گل SOLUS HS11 ۲,۳۰۰,۰۰۰
205.65.14 گل Ecsta HS51 ۱,۸۰۰,۰۰۰
175.50.15 گل Ecowing ۲,۲۵۰,۰۰۰
185.65.15 گل Ecowing ۱,۹۰۰,۰۰۰
195.60.15 گل SOLUS HS11 ۲,۳۰۰,۰۰۰
195.65.15 گل Ecowing ۲,۹۰۰,۰۰۰
205.60.15 گل Ecsta HS51 ۲,۳۰۰,۰۰۰
205.65.15 گل SOLUS ۲,۷۰۰,۰۰۰
205.50.15 گل Ecsta HS51 ۱,۸۰۰,۰۰۰
225.70.15 ۲,۹۰۰,۰۰۰
265.70.15 ۳,۸۰۰,۰۰۰
195.75.16 گل PORTRAN ۲,۳۰۰,۰۰۰
195.50.16 گل SOLUS KH17 ۲,۸۰۰,۰۰۰
195.55.16 ۲,۷۰۰,۰۰۰
225.70.16 گل Ecowing ES01 KH27 ۳,۵۵۰,۰۰۰
205.16 ۱,۷۵۰,۰۰۰
205.60.16 ... ۲,۵۵۰,۰۰۰
205.50.16 گل Ecsta ۲,۸۵۰,۰۰۰
205.55.16 گل Ecsta HS51 ۲,۷۰۰,۰۰۰
205.45.16 گل Ecsta HS51 ۲,۴۰۰,۰۰۰
205.65.16 گل SOLUS KH17 ۲,۹۵۰,۰۰۰
215.55.16 ۲,۹۵۰,۰۰۰
215.65.16 گل Eco Solus KL21 ۳,۰۰۰,۰۰۰
215.60.16 گل Ecowing Es01 kh27 ۳,۲۰۰,۰۰۰
225.60.16 ۳,۱۰۰,۰۰۰
225.55.16 گل ECSTA HS51 ۳,۱۰۰,۰۰۰
235.60.16 گل SOLUS HS11 ۳,۷۰۰,۰۰۰
235.70.16 گل Crugen HP71 ۳,۳۰۰,۰۰۰
245.75.16 ۲,۸۰۰,۰۰۰
245.70.16 ... ۳,۶۰۰,۰۰۰
265.70.16 گل CRUGEN HP91 ۲,۵۵۰,۰۰۰
205.50.17 گل Ecsta ۳,۵۰۰,۰۰۰
215.45.17 گل SOLUS KH17 ۳,۰۰۰,۰۰۰
215.50.17 گل Ecowing ۲,۹۵۰,۰۰۰
215.60.17 گل Eco SOLUS KL21 ۲,۹۰۰,۰۰۰
215.55.17 گل Ecsta HS51 ۲,۹۰۰,۰۰۰
225.60.17 گل CRUGEN ۳,۵۰۰,۰۰۰
225.45.17 گل Ecsta HS51 ۳,۰۰۰,۰۰۰
225.50.17 گل ECSTA HS51 ۲,۴۰۰,۰۰۰
225.50.18 ۳,۸۰۰,۰۰۰
225.65.17 گل Eco SOLUS KL21 ۳,۲۰۰,۰۰۰
235.60.17 گل Crugen HP71 ۳,۳۰۰,۰۰۰
235.65.17 گل Eco SOLUS KL21 ۳,۴۰۰,۰۰۰
235.55.17 گل Ecowing Es01 kh27 ۴,۱۰۰,۰۰۰
265.60.18 ۳,۶۰۰,۰۰۰
215.40.18 ۲,۳۵۰,۰۰۰
215.45.18 ۲,۹۰۰,۰۰۰
225.55.18 گل Eco SOLUS KL21 ۳,۵۵۰,۰۰۰
225.45.18 گل SOLUS KH17 ۳,۵۰۰,۰۰۰
225.60.18 گل CRUGEN HP91 ۳,۷۰۰,۰۰۰
235.65.18 ۳,۹۰۰,۰۰۰
235.45.18 گل Ecsta XC KU26 ۳,۸۰۰,۰۰۰
235.60.18 گل Eco SOLUS KL21 ۴,۲۰۰,۰۰۰
235.50.18 گل CRUGEN HP91 ۳,۴۰۰,۰۰۰
235.55.18 گل Road Venture APT KL51 ۴,۰۰۰,۰۰۰
245.60.18 گل Eco SOLUS KL21 ۴,۰۰۰,۰۰۰
245.45.18 گل Ecsta LE Sport KU39 ۳,۸۰۰,۰۰۰
255.60.18 گل CRUGEN PREMIUM KL33 ۳,۵۰۰,۰۰۰
235.55.19 گل CRUGEN PREMIUM KL33 ۳,۸۰۰,۰۰۰
245.40.19 ۴,۰۰۰,۰۰۰
245.45.19 گل CRUGEN ۳,۹۰۰,۰۰۰
275.35.19 گل Ecsta LE Sport KU39 ۴,۳۰۰,۰۰۰
275.40.19 گل ECSTA PS91 ۳,۹۰۰,۰۰۰
245.40.20 ۲,۴۰۰,۰۰۰
225.55.17 گل SOLUS KH17 ۳,۰۰۰,۰۰۰

هانکوک

سایز لاستیک جزئیات قیمت ( تومان )
165.65.13 Optimo K715 ۱,۶۰۰,۰۰۰
175.60.13 Solus HS11 ۱,۸۰۰,۰۰۰
175.70.13 گل Smart Plus H429 ۱,۰۰۰,۰۰۰
185.60.13 گل OPTIMO ME02 K424 ۱,۶۰۰,۰۰۰
185.65.15 گل Kinergy Eco 2 ۲,۴۰۰,۰۰۰
185.60.14 ۱,۷۵۰,۰۰۰
185.65.14 ۲,۴۰۰,۰۰۰
205.65.14 ۱,۵۰۰,۰۰۰
205.60.14 گل OPTIMO ME02 K424 ۳,۰۰۰,۰۰۰
235.75.15 ۲,۸۵۰,۰۰۰
175.50.15 ۲,۲۵۰,۰۰۰
195.60.15 Optimo K415 ۲,۲۰۰,۰۰۰
195.65.15 Optimo K415 ۲,۸۰۰,۰۰۰
205.60.15 گل Kinergy ۳,۰۰۰,۰۰۰
205.65.15 ... ۲,۹۰۰,۰۰۰
215.75.15 ۲,۶۵۰,۰۰۰
205.55.16 گل Ventus ME01 K114 ۲,۹۰۰,۰۰۰
235.60.16 گل OPTIMO ME02 K424 ۳,۲۰۰,۰۰۰
195.50.16 گل OPTIMO K415 ۳,۲۰۰,۰۰۰
215.55.16 گل Ventus ۳,۳۰۰,۰۰۰
215.60.16 گل Ventus ۲,۸۰۰,۰۰۰
245.70.16 گل Dynapro HP2 RA33 ۴,۴۰۰,۰۰۰
225.55.16 ۳,۱۰۰,۰۰۰
225.70.16 گل Dynapro HP2 RA33 ۳,۲۰۰,۰۰۰
235.70.16 گل Dynapro HP2 RA33 ۳,۶۰۰,۰۰۰
215.50.17 گل Ventus ۳,۴۰۰,۰۰۰
215.45.17 گل Ventus Prime2 K115 ۳,۸۰۰,۰۰۰
215.55.17 گل OPTIMO K415 ۳,۷۰۰,۰۰۰
225.60.17 ۳,۱۰۰,۰۰۰
225.50.17 گل Ventus ME01 K114 ۳,۶۰۰,۰۰۰
225.55.17 ۳,۳۰۰,۰۰۰
225.65.17 گل Dynapro HP2 RA33 ۳,۷۵۰,۰۰۰
225.45.17 گل OPTIMO K415 ۳,۵۰۰,۰۰۰
235.55.17 گل Ventus ۴,۶۵۰,۰۰۰
265.65.17 ۴,۲۰۰,۰۰۰
265.70.17 ۲,۶۰۰,۰۰۰
215.45.18 ۳,۸۰۰,۰۰۰
225.55.18 گل OPTIMO H426 ۴,۶۰۰,۰۰۰
225.45.18 گل OPTIMO K415 ۳,۴۰۰,۰۰۰
225.50.18 گل Ventus V12 evo K110 ۲,۷۵۰,۰۰۰
225.60.18 ۴,۷۰۰,۰۰۰
235.50.18 گل Ventus ۴,۶۰۰,۰۰۰
235.55.18 گل OPTIMO H426 ۴,۵۰۰,۰۰۰
235.60.18 گل Dynapro HP2 RA33 ۴,۵۰۰,۰۰۰
245.60.18 گل Dynapro HP RA23 ۴,۳۵۰,۰۰۰
245.40.18 گل Ventus V12 evo2 K120 ۳,۸۰۰,۰۰۰
245.45.18 گل Ventus Prime2 K115 ۴,۵۰۰,۰۰۰
285.60.18 ۳,۲۵۰,۰۰۰
235.55.19 گل Ventus Prime2 K115 ۴,۴۰۰,۰۰۰
245.40.19 گل Ventus Prime2 K115 ۵,۰۰۰,۰۰۰
275.35.19 گل Ventus V12 evo2 K120 ۳,۷۰۰,۰۰۰
275.40.19 گل Ventus V12 evo2 K120 ۳,۶۰۰,۰۰۰

میشلن

سایز لاستیک جزئیات قیمت ( تومان )
185.65.15 گل Energy ۳,۱۰۰,۰۰۰
195.60.15 --- ۲,۵۰۰,۰۰۰
195.60.15 Energy Saver Plus ۱,۷۵۰,۰۰۰
195.65.15 --- ۳,۳۰۰,۰۰۰
205.65.15 --- ۴,۲۰۰,۰۰۰
225.70.15 --- ۲,۲۰۰,۰۰۰
195.55.16 ۲,۴۰۰,۰۰۰
195.60.16 ۳,۵۰۰,۰۰۰
205.50.16 ۲,۵۰۰,۰۰۰
205.60.16 --- ۳,۸۰۰,۰۰۰
205.55.16 --- ۳,۷۰۰,۰۰۰
215.60.16 ۴,۰۰۰,۰۰۰
215.55.16 Primacy 3 ۴,۷۰۰,۰۰۰
225.55.16 ۳,۶۵۰,۰۰۰
225.70.16 --- ۲,۴۰۰,۰۰۰
205.55.17 گل Primacy 3 ۳,۸۰۰,۰۰۰
215.45.17 گل PRIMACY HP ۴,۰۰۰,۰۰۰
215.55.17 گل Primacy ۳,۶۰۰,۰۰۰
215.50.17 ۴,۵۰۰,۰۰۰
225.45.17 ۵,۲۰۰,۰۰۰
225.50.17 گل Primacy 3 ۶,۵۰۰,۰۰۰
235.55.17 ۵,۴۰۰,۰۰۰
225.45.18 گل Pilot ۵,۷۰۰,۰۰۰
225.50.18 ۱۰,۴۰۰,۰۰۰
225.55.18 گل Primacy ۸,۵۰۰,۰۰۰
225.60.18 ۱۰,۰۰۰,۰۰۰
235.45.18 ۷,۹۰۰,۰۰۰
235.50.18 گل Primacy ۵,۶۰۰,۰۰۰
245.45.18 ۸,۷۰۰,۰۰۰
245.50.18 گل Primacy 3 ۶,۲۰۰,۰۰۰
245.60.18 ۷,۳۰۰,۰۰۰
245.40.19 ۱۳,۰۰۰,۰۰۰
275.35.19 ۱۲,۸۰۰,۰۰۰
275.40.19 ۳,۲۵۰,۰۰۰
255.45.20 ۱۲,۵۰۰,۰۰۰
265.40.21 گل LATITUDE SPORT 3 ۱۰,۰۰۰,۰۰۰
295.35.21 ۱۱,۷۰۰,۰۰۰

مارشال

سایز لاستیک جزئیات قیمت ( تومان )
165.65.13 ۱,۳۰۰,۰۰۰
175.60.13 گل MH12 ۱,۷۰۰,۰۰۰
175.70.13 ۱,۲۰۰,۰۰۰
205.60.14 ۲,۵۰۰,۰۰۰
185.65.14 گل MH12 ۱,۶۰۰,۰۰۰
185.65.15 گل MH12 ۱,۶۰۰,۰۰۰
195.50.15 ۱,۸۵۰,۰۰۰
195.55.15 ۲,۴۰۰,۰۰۰
195.70.15 ۱,۴۰۰,۰۰۰
205.60.15 گل MH12 ۲,۶۰۰,۰۰۰
205.55.15 گل MH12 ۲,۴۰۰,۰۰۰
205.65.15 گل Matrac ۱,۶۰۰,۰۰۰
225.70.15 ۱,۷۵۰,۰۰۰
195.65.16 گل Matrac ۱,۵۰۰,۰۰۰
195.45.16 ۱,۸۵۰,۰۰۰
205.55.16 گل MH12 ۲,۲۵۰,۰۰۰
205.45.16 گل MH12 ۱,۸۵۰,۰۰۰
205.50.16 گل MH12 ۲,۹۰۰,۰۰۰
215.65.16 ۲,۳۰۰,۰۰۰
215.60.16 ۲,۶۰۰,۰۰۰
215.55.16 ۳,۱۰۰,۰۰۰
225.55.16 ۱,۹۰۰,۰۰۰
205.60.16 ۲,۶۰۰,۰۰۰
235.70.16 ۳,۰۰۰,۰۰۰
245.75.16 ۳,۷۰۰,۰۰۰
265.75.16 ۳,۷۵۰,۰۰۰
205.40.17 ۱,۷۵۰,۰۰۰
215.55.17 ۲,۷۰۰,۰۰۰
215.45.17 ۲,۷۰۰,۰۰۰
215.50.17 ۲,۶۰۰,۰۰۰
225.50.17 ۲,۹۰۰,۰۰۰
235.55.17 ۳,۰۰۰,۰۰۰
225.55.17 ۲,۵۰۰,۰۰۰
225.65.17 گل CRUGEN KL21 ۳,۲۰۰,۰۰۰
225.60.17 ۲,۷۵۰,۰۰۰
265.65.17 ۳,۷۰۰,۰۰۰
265.70.17 ۴,۰۰۰,۰۰۰
285.60.17 گل Matrac STX KL12 ۲,۶۰۰,۰۰۰
225.55.18 ۳,۳۰۰,۰۰۰
225.45.18 گل Matrac MU12 ۲,۶۰۰,۰۰۰
235.45.18 ۳,۷۰۰,۰۰۰
235.55.18 ۳,۶۰۰,۰۰۰
235.60.18 گل CRUGEN KL21 ۲,۰۰۰,۰۰۰
245.45.18 ۳,۶۰۰,۰۰۰
245.60.18 ۳,۵۰۰,۰۰۰
265.60.18 ۲,۵۵۰,۰۰۰
235.55.19 ۳,۶۰۰,۰۰۰
245.45.19 ۳,۸۵۰,۰۰۰
245.40.19 ۴,۰۰۰,۰۰۰
245.45.20 ۳,۶۰۰,۰۰۰
275.40.20 ۲,۵۵۰,۰۰۰

یوکوهاما

سایز لاستیک جزئیات قیمت ( تومان )
185.65.14 ۱,۹۰۰,۰۰۰
185.65.15 ۲,۳۰۰,۰۰۰
195.65.15 ۳,۴۰۰,۰۰۰
205.65.15 ۲,۹۰۰,۰۰۰
205.55.16 ۳,۰۰۰,۰۰۰
205.60.16 ۲,۶۵۰,۰۰۰
215.60.16 گل DB E70B ۳,۰۰۰,۰۰۰
245.75.16 ۳,۷۰۰,۰۰۰
265.70.16 گل GEOLANDAR H/T G039 ۳,۰۰۰,۰۰۰
215.55.17 گل DB E70B ۳,۲۰۰,۰۰۰
225.65.17 ۳,۸۰۰,۰۰۰
285.65.17 گل G94B ۵,۹۰۰,۰۰۰
245.60.18 ۲,۵۰۰,۰۰۰

سومیتومو

سایز لاستیک جزئیات قیمت ( تومان )
185.60.13 گل HTR A/S P01 ۹۵۰,۰۰۰
175.70.13 ۱,۵۰۰,۰۰۰
205.60.13 ۲,۷۰۰,۰۰۰
185.60.14 گل HTR A/S P01 ۲,۲۰۰,۰۰۰
185.65.14 گل HTR A/S P01 ۲,۴۰۰,۰۰۰
195.60.14 گل HTR A/S P01 ۱,۸۰۰,۰۰۰
195.70.14 ۳,۱۰۰,۰۰۰
205.60.14 گل HTR 200 ۳,۰۰۰,۰۰۰
185.65.15 گل HTR 900 ۲,۰۰۰,۰۰۰
195.60.15 گل HTR 900 ۲,۶۵۰,۰۰۰
195.50.15 گل HTR 200 ۱,۶۰۰,۰۰۰
195.65.15 گل HTR A/S P01 ۲,۹۰۰,۰۰۰
195.55.15 ۲,۷۰۰,۰۰۰
205.60.15 گل HTR 900 ۲,۸۰۰,۰۰۰
205.65.15 گل HTR A/S P01 ۲,۹۵۰,۰۰۰
205.50.15 گل HTR A/S P01 ۱,۶۵۰,۰۰۰
215.60.15 گل HTR 900 ۲,۹۰۰,۰۰۰
215.65.15 ۳,۴۰۰,۰۰۰
235.75.15 ۳,۳۰۰,۰۰۰
205.55.16 گل HTR A/S P01 ۳,۱۰۰,۰۰۰
205.50.16 گل HTR 900 ۲,۶۰۰,۰۰۰
205.60.16 ۳,۱۰۰,۰۰۰
215.60.16 گل HTR A/S P01 ۳,۲۰۰,۰۰۰
215.55.16 گل HTR 900 ۳,۳۰۰,۰۰۰
225.55.16 ۳,۴۰۰,۰۰۰
235.60.16 ۴,۰۰۰,۰۰۰
235.70.16 ۲,۵۰۰,۰۰۰
245.70.16 ۳,۳۰۰,۰۰۰
255.70.16 ۳,۳۰۰,۰۰۰
265.70.16 ۴,۰۰۰,۰۰۰
275.70.16 ۲,۷۰۰,۰۰۰
215.45.17 ۲,۶۰۰,۰۰۰
215.50.17 ۴,۲۰۰,۰۰۰
225.50.17 ۳,۷۰۰,۰۰۰
225.65.17 ۴,۰۰۰,۰۰۰
225.55.17 ۳,۰۰۰,۰۰۰
225.60.17 ۲,۸۵۰,۰۰۰
235.55.17 ۴,۳۰۰,۰۰۰
245.65.17 ۲,۲۵۰,۰۰۰
285.65.17 ۳,۴۰۰,۰۰۰
225.45.17 گل HTR 900 ۳,۸۰۰,۰۰۰
245.40.17 گل HTR Z III ۲,۳۰۰,۰۰۰
225.40.18 گل HTR 900 ۲,۸۰۰,۰۰۰
225.45.18 گل HTR 900 ۴,۱۰۰,۰۰۰
245.45.18 گل HTR 900 ۴,۵۰۰,۰۰۰
245.40.18 ۴,۷۰۰,۰۰۰
255.35.18 گل HTR Z III ۲,۷۰۰,۰۰۰
265.35.18 گل HTR Z III ۵,۱۰۰,۰۰۰
275.35.18 گل HTR Z III ۳,۴۰۰,۰۰۰
245.45.19 گل HTR Z III ۴,۹۰۰,۰۰۰
255.35.19 گل HTR Z III ۵,۹۰۰,۰۰۰
275.35.19 گل HTR Z III ۵,۰۰۰,۰۰۰
275.40.19 گل HTR Z III ۴,۴۰۰,۰۰۰
245.40.20 گل HTR Z III ۳,۳۵۰,۰۰۰
245.45.20 گل HTR Z ۳,۳۵۰,۰۰۰

دانلوپ

سایز لاستیک جزئیات قیمت ( تومان )
175.60.13 ... ۱,۳۰۰,۰۰۰
175.65.14 ... ۱,۳۰۰,۰۰۰
185.65.14 --- ۱,۷۵۰,۰۰۰
195.80.14 ... ۱,۲۵۰,۰۰۰
205.60.14 ... ۲,۸۰۰,۰۰۰
205.75.14 --- ۳,۵۰۰,۰۰۰
185.65.15 ... ۲,۲۰۰,۰۰۰
195.80.15 ... ۱,۲۰۰,۰۰۰
205.65.15 ۲,۷۰۰,۰۰۰
205.70.15 ۲,۶۰۰,۰۰۰
205.60.15 --- ۲,۹۰۰,۰۰۰
235.75.15 ۲,۵۰۰,۰۰۰
255.70.15 ... ۳,۵۰۰,۰۰۰
265.70.15 ۲,۵۰۰,۰۰۰
205.55.16 ... ۳,۲۰۰,۰۰۰
205.50.16 ۲,۰۰۰,۰۰۰
215.55.16 --- ۳,۰۰۰,۰۰۰
215.15 ۴,۸۰۰,۰۰۰
215.60.16 ... ۳,۰۰۰,۰۰۰
215.65.16 ۲,۷۵۰,۰۰۰
225.70.16 ۲,۲۵۰,۰۰۰
225.55.16 ۳,۴۰۰,۰۰۰
245.70.16 ۴,۵۰۰,۰۰۰
215.50.17 --- ۳,۲۰۰,۰۰۰
215.55.17 ... ۳,۰۰۰,۰۰۰
215.45.17 ... ۳,۶۵۰,۰۰۰
225.55.17 ... ۳,۴۰۰,۰۰۰
225.50.17 ... ۴,۴۰۰,۰۰۰
225.45.17 ... ۴,۱۰۰,۰۰۰
225.65.17 ۴,۱۵۰,۰۰۰
235.65.17 ... ۴,۵۵۰,۰۰۰
235.55.17 ۳,۳۰۰,۰۰۰
245.45.17 ... ۴,۰۰۰,۰۰۰
265.70.17 ... ۴,۶۰۰,۰۰۰
265.65.17 --- ۴,۷۰۰,۰۰۰
275.65.17 ... ۵,۴۰۰,۰۰۰
285.65.17 --- ۴,۰۰۰,۰۰۰
285.65.17 ... ۵,۶۰۰,۰۰۰
225.40.18 --- ۳,۷۰۰,۰۰۰
225.45.18 ۳,۹۰۰,۰۰۰
225.60.18 ۴,۵۰۰,۰۰۰
225.55.18 ۳,۷۰۰,۰۰۰
235.60.18 ... ۵,۱۰۰,۰۰۰
235.50.18 ... ۴,۹۰۰,۰۰۰
235.45.18 ... ۴,۷۰۰,۰۰۰
235.55.18 --- ۴,۰۰۰,۰۰۰
245.45.18 ... ۴,۵۰۰,۰۰۰
245.40.18 ۴,۷۰۰,۰۰۰
245.50.18 ۴,۳۰۰,۰۰۰
255.35.18 ... ۵,۰۰۰,۰۰۰
255.45.18 ۵,۵۰۰,۰۰۰
255.55.18 ۳,۴۰۰,۰۰۰
265.35.18 ... ۵,۲۰۰,۰۰۰
265.60.18 ۵,۳۰۰,۰۰۰
285.60.18 ... ۶,۲۰۰,۰۰۰
235.55.19 ... ۵,۵۰۰,۰۰۰
245.40.19 ... ۶,۰۰۰,۰۰۰
245.35.19 ۶,۱۰۰,۰۰۰
245.45.19 ... ۴,۵۰۰,۰۰۰
275.40.19 ... ۶,۶۰۰,۰۰۰
275.30.19 ... ۶,۳۰۰,۰۰۰
275.35.19 ... ۶,۰۰۰,۰۰۰
245.45.20 ... ۶,۸۰۰,۰۰۰
235.50.20 ۶,۲۵۰,۰۰۰
265.50.20 ... ۳,۲۵۰,۰۰۰
245.40.20 ... ۵,۲۰۰,۰۰۰
255.35.20 ۵,۵۰۰,۰۰۰
275.35.20 ... ۵,۳۰۰,۰۰۰
275.40.20 ... ۵,۴۰۰,۰۰۰
275.45.20 ۷,۳۰۰,۰۰۰
285.50.20 ... ۶,۹۵۰,۰۰۰
315.35.20 ۶,۹۰۰,۰۰۰
265.45.21 ... ۵,۰۰۰,۰۰۰
295.35.21 ۷,۰۵۰,۰۰۰

برجیستون

سایز لاستیک جزئیات قیمت ( تومان )
255.70.15 ۳,۹۰۰,۰۰۰
225.70.15 ۲,۹۵۰,۰۰۰
225.70.16 ۲,۵۰۰,۰۰۰
215.60.16 ۲,۹۰۰,۰۰۰
245.70.16 ۳,۱۰۰,۰۰۰
215.55.17 ۳,۳۵۰,۰۰۰
225.45.17 ۲,۹۰۰,۰۰۰
225.65.17 ۴,۹۰۰,۰۰۰
265.65.17 ۴,۷۰۰,۰۰۰
225.45.18 ۴,۵۰۰,۰۰۰
225.55.18 ۴,۹۰۰,۰۰۰
225.60.18 ۸,۰۰۰,۰۰۰
235.45.18 ۵,۷۰۰,۰۰۰
235.50.18 ۳,۵۰۰,۰۰۰
235.55.18 ۵,۸۰۰,۰۰۰
235.60.18 ۴,۱۵۰,۰۰۰
235.65.18 ۳,۹۵۰,۰۰۰
245.40.18 ۶,۰۰۰,۰۰۰
245.45.18 ۵,۰۰۰,۰۰۰
255.35.18 ۲,۶۰۰,۰۰۰
255.45.18 ۳,۲۰۰,۰۰۰
275.35.18 ۳,۳۰۰,۰۰۰
285.60.18 ۴,۹۵۰,۰۰۰
225.35.19 ۵,۶۴۰,۰۰۰
235.55.19 ۵,۵۰۰,۰۰۰
285.50.20 ۶,۷۵۰,۰۰۰
235.55.20 ۶,۲۰۰,۰۰۰

تراینگل

سایز لاستیک جزئیات قیمت ( تومان )
165.65.13 --- ۱,۰۰۰,۰۰۰
175.60.13 --- ۱,۰۵۰,۰۰۰
175.70.13 --- ۱,۲۵۰,۰۰۰
185.70.13 --- ۱,۴۵۰,۰۰۰
185.65.14 --- ۱,۴۰۰,۰۰۰
195.60.14 --- ۱,۶۰۰,۰۰۰
205.60.14 --- ۱,۲۵۰,۰۰۰
185.80.14 ۱,۲۰۰,۰۰۰
185.65.15 --- ۱,۲۰۰,۰۰۰
195.55.15 TR257 ۱,۰۰۰,۰۰۰
195.60.15 --- ۱,۳۰۰,۰۰۰
195.65.15 TR928 ۱,۰۰۰,۰۰۰
205.60.15 ... ۱,۷۰۰,۰۰۰
205.65.15 ۲,۱۵۰,۰۰۰
205.50.15 --- ۱,۱۵۰,۰۰۰
225.70.15 ۱,۸۵۰,۰۰۰
235.75.15 ... ۲,۲۰۰,۰۰۰
255.70.15 TR257 ۱,۶۵۰,۰۰۰
255.75.15 TR257 ۱,۴۵۰,۰۰۰
195.55.16 ۲,۲۰۰,۰۰۰
195.55.16 ۲,۲۰۰,۰۰۰
205.50.16 --- ۱,۹۰۰,۰۰۰
205.55.16 TR928 ۲,۱۰۰,۰۰۰
215.65.16 ... ۲,۳۰۰,۰۰۰
215.55.16 ۲,۳۰۰,۰۰۰
215.60.16 ۲,۳۰۰,۰۰۰
215.55.16 TR257 ۱,۴۰۰,۰۰۰
225.70.16 ... ۲,۷۰۰,۰۰۰
235.60.16 ۱,۸۰۰,۰۰۰
235.70.16 ۲,۸۰۰,۰۰۰
215.55.17 ... ۲,۳۰۰,۰۰۰
215.55.17 ۳,۳۵۰,۰۰۰
215.45.17 ۱,۸۵۰,۰۰۰
215.50.17 Sportex TH201 ۲,۳۰۰,۰۰۰
225.55.17 ... ۲,۴۰۰,۰۰۰
225.45.17 ۲,۷۵۰,۰۰۰
225.50.17 Sportex TH201 ۲,۴۰۰,۰۰۰
225.45.17 Sportex TH201 ۱,۵۰۰,۰۰۰
225.60.17 TR257 ۱,۵۰۰,۰۰۰
225.65.17 ۲,۹۰۰,۰۰۰
235.55.17 ... ۲,۷۰۰,۰۰۰
235.65.17 ... ۲,۸۵۰,۰۰۰
235.60.17 ... ۱,۵۰۰,۰۰۰
265.70.17 ... ۲,۲۵۰,۰۰۰
265.65.17 TR257 ۳,۴۰۰,۰۰۰
225.40.18 ... ۱,۵۰۰,۰۰۰
225.40.18 ۲,۶۵۰,۰۰۰
225.55.18 ۱,۸۰۰,۰۰۰
225.45.18 TR257 ۱,۶۰۰,۰۰۰
235.60.18 ... ۳,۱۵۰,۰۰۰
235.50.18 ۵,۳۵۰,۰۰۰
245.45.18 ... ۲,۸۰۰,۰۰۰
245.45.18 ۳,۳۵۰,۰۰۰
245.45.18 ۴,۷۵۰,۰۰۰
245.45.18 ۴,۰۰۰,۰۰۰
285.60.18 ۲,۹۰۰,۰۰۰
245.45.19 ۸,۲۵۰,۰۰۰
255.45.19 ۴,۲۰۰,۰۰۰
245.40.20 ۷,۷۵۰,۰۰۰
295.35.21 ۶,۹۰۰,۰۰۰

پیرلی

سایز لاستیک جزئیات قیمت ( تومان )
185.65.15 ۱,۹۰۰,۰۰۰
205.65.15 ۲,۱۵۰,۰۰۰
195.55.16 ۲,۲۰۰,۰۰۰
205.55.16 ... ۲,۷۰۰,۰۰۰
215.55.16 CINTURATO P7 ۲,۴۵۰,۰۰۰
215.55.17 CINTURATO P7 ۲,۷۵۰,۰۰۰
215.45.17 P ZERO Nero GT ۳,۳۰۰,۰۰۰
225.50.17 --- ۶,۳۰۰,۰۰۰
225.55.17 ۸,۳۰۰,۰۰۰
225.45.17 CINTURATO P7 MO ۷,۷۰۰,۰۰۰
225.60.17 CINTURATO P7 ۲,۴۵۰,۰۰۰
235.65.17 --- ۲,۵۰۰,۰۰۰
245.45.17 ۵,۹۰۰,۰۰۰
225.45.18 ۸,۸۰۰,۰۰۰
225.40.18 CINTURATO P7 ۵,۶۰۰,۰۰۰
235.40.18 ۸,۲۰۰,۰۰۰
235.50.18 ۵,۳۰۰,۰۰۰
235.55.18 Scorpion Verde ۴,۲۰۰,۰۰۰
245.40.18 ۶,۵۰۰,۰۰۰
245.45.18 --- ۹,۰۰۰,۰۰۰
245.50.18 ۱۰,۳۰۰,۰۰۰
255.35.18 ۸,۰۰۰,۰۰۰
255.40.18 ۸,۰۰۰,۰۰۰
265.35.18 ۹,۰۰۰,۰۰۰
275.40.18 ۶,۹۵۰,۰۰۰
285.35.18 P ZERO MO ۷,۳۰۰,۰۰۰
225.40.19 ۱۰,۵۰۰,۰۰۰
225.45.19 ۹,۰۰۰,۰۰۰
245.35.19 ۸,۰۰۰,۰۰۰
245.40.19 --- ۹,۰۰۰,۰۰۰
245.45.19 P ZERO (MOE) R-F ۱۰,۷۰۰,۰۰۰
255.35.19 ۱۰,۸۰۰,۰۰۰
255.45.19 P ZERO MO ۸,۰۰۰,۰۰۰
275.30.19 ۸,۷۰۰,۰۰۰
275.40.19 ۱۶,۹۰۰,۰۰۰
275.35.19 ۹,۷۰۰,۰۰۰
285.30.19 ۸,۱۰۰,۰۰۰
235.40.20 ۴,۵۵۰,۰۰۰
245.35.20 --- ۱۲,۱۰۰,۰۰۰
245.40.20 P ZERO PZ4 * R-F ۱۲,۰۰۰,۰۰۰
245.45.20 ۱۱,۷۰۰,۰۰۰
255.35.20 --- ۱۰,۴۰۰,۰۰۰
255.40.20 ۱۲,۰۰۰,۰۰۰
265.45.20 ۸,۹۵۰,۰۰۰
275.30.20 ۱۰,۷۰۰,۰۰۰
275.35.20 --- ۱۵,۰۰۰,۰۰۰
275.45.20 ۱۶,۰۰۰,۰۰۰
295.35.20 --- ۱۴,۴۰۰,۰۰۰
245.40.21 ۷,۰۰۰,۰۰۰
245.35.21 ۱۹,۰۰۰,۰۰۰
265.40.21 ۱۴,۵۰۰,۰۰۰
275.40.21 --- ۱۵,۰۰۰,۰۰۰
275.30.21 ۱۶,۵۰۰,۰۰۰
295.35.21 P ZERO NO ۹,۷۰۰,۰۰۰

جی تی

سایز لاستیک جزئیات قیمت ( تومان )
165.65.13 ۸۰۰,۰۰۰
175.60.13 ۷۵۰,۰۰۰
185.70.13 ۱,۱۰۰,۰۰۰
185.65.14 ۱,۰۰۰,۰۰۰
195.60.14 ۱,۰۰۰,۰۰۰
205.60.14 ۱,۳۰۰,۰۰۰
195.70.14 ...
205.75.14 ...
185.60.15 ۱,۱۵۰,۰۰۰
185.65.15 ۱,۱۰۰,۰۰۰
195.15 ۱,۶۰۰,۰۰۰
195.55.15 ۱,۱۰۰,۰۰۰
195.60.15 ۱,۰۰۰,۰۰۰
235.75.15 ۲,۰۹۰,۰۰۰
225.70.15 ۱,۸۰۰,۰۰۰
215.55.16 ۱,۶۵۰,۰۰۰
215.60.16 ۲,۰۰۰,۰۰۰
215.65.16 ۲,۱۰۰,۰۰۰
225.55.16 ۲,۱۰۰,۰۰۰
235.70.16 ۲,۷۰۰,۰۰۰
245.70.16 ۲,۴۰۰,۰۰۰
225.70.16 ۲,۴۵۰,۰۰۰
245.75.16 ۲,۸۵۰,۰۰۰
235.60.16 ۱,۷۵۰,۰۰۰
265.70.16 ۳,۳۰۰,۰۰۰
205.50.17 ۲,۱۰۰,۰۰۰
215.50.17 ۲,۱۰۰,۰۰۰
215.60.17 ۲,۴۰۰,۰۰۰
225.50.17 ۲,۲۰۰,۰۰۰
225.55.17 ۲,۲۰۰,۰۰۰
225.60.17 ۲,۷۰۰,۰۰۰
225.65.17 ۲,۷۰۰,۰۰۰
235.65.17 ۲,۷۰۰,۰۰۰
225.45.18 ۲,۶۵۰,۰۰۰
225.60.18 ۲,۷۵۰,۰۰۰
235.50.18 ۲,۷۰۰,۰۰۰
235.55.18 ۲,۸۰۰,۰۰۰
245.45.18 ۲,۵۰۰,۰۰۰
265.60.18 ۳,۴۰۰,۰۰۰
235.60.18 ۲,۸۰۰,۰۰۰
235.55.19 ۳,۱۰۰,۰۰۰
285.50.20 ۳,۹۵۰,۰۰۰
توضيحات
قیمت ها برای 1 حلقه لاستیک می باشند.