کانال تلگرام ایران جیب

آخرین اخبار

کیان برناکیان برنا

آخرین به روز رسانی در تاریخ سه شنبه، ۲۳ اسفند ۱۴۰۱ ، ۱۱:۳۰:۱۰

ایران تایر

سایز لاستیک جزئیات قیمت ( تومان )
165.65.13 گل آدرینا ۶۰۰,۰۰۰
175.60.13 گل سارینا ۶۵۰,۰۰۰
185.65.14 گل کارنا ۷۲۰,۰۰۰
205.60.14 گل رونیکا ۹۵۰,۰۰۰
185.60.15 گل کارنا ۶۵۰,۰۰۰
185.65.15 گل کارنا ۶۵۰,۰۰۰
205.60.15 گل رونیکا ۱,۰۰۰,۰۰۰
205.55.16 گل کارنا ۱,۰۵۰,۰۰۰

کویر

سایز لاستیک جزئیات قیمت ( تومان )
165.65.13 گل KB12 ۶۵۰,۰۰۰
175.60.13 گل KB2000 ۷۵۰,۰۰۰
175.70.13 گل KB14 ۷۵۰,۰۰۰
185.65.14 گل KB22 ۸۰۰,۰۰۰
185.60.14 .... ۷۰۰,۰۰۰
205.60.14 گل KB77 ۱,۴۵۰,۰۰۰
185.65.15 گل KB27 ۷۵۰,۰۰۰
195.60.15 .... ۱,۰۵۰,۰۰۰
195.65.15 ۱,۷۰۰,۰۰۰
205.60.15 گل KB77 ۱,۰۵۰,۰۰۰
205.55.16 گل KB14 ۱,۸۰۰,۰۰۰
205.50.16 .... ۱,۷۵۰,۰۰۰
215.65.16 .... ۱,۸۵۰,۰۰۰
235.65.17 ۲,۰۵۰,۰۰۰
205.50.17 ۱,۶۵۰,۰۰۰
215.50.17 .... ۱,۴۰۰,۰۰۰
215.55.17 ۱,۸۵۰,۰۰۰
215.60.17 گل KB66 ۱,۸۰۰,۰۰۰
225.65.17 .... ۲,۰۵۰,۰۰۰
215.45.18 .... ۱,۶۰۰,۰۰۰
225.55.18 .... ۱,۸۵۰,۰۰۰
225.60.18 ۱,۸۵۰,۰۰۰
235.60.18 .... ۲,۶۰۰,۰۰۰
235.55.18 .... ۲,۱۰۰,۰۰۰
265.60.18 ۲,۸۰۰,۰۰۰
235.55.19 .... ۲,۱۰۰,۰۰۰
255.45.20 ۲,۴۵۰,۰۰۰

یزدتایر

سایز لاستیک جزئیات قیمت ( تومان )
165.65.13 گل ونوس ۱,۴۰۰,۰۰۰
175.60.13 ... ۱,۴۰۰,۰۰۰
175.70.13 ... ۱,۲۵۰,۰۰۰
185.65.14 گل اورانوس ۱,۴۵۰,۰۰۰
205.60.14 گل مرکوری ۱,۴۵۰,۰۰۰
185.65.15 گل اورانوس ۱,۴۰۰,۰۰۰
195.65.15 ... ۱,۷۰۰,۰۰۰
205.60.15 گل مرکوری ۱,۸۵۰,۰۰۰
205.50.16 .... ۱,۶۰۰,۰۰۰
205.55.16 .... ۱,۶۰۰,۰۰۰
215.55.16 ۱,۲۵۰,۰۰۰
215.60.16 ۱,۶۵۰,۰۰۰
215.55.17 گل نپتون ۱,۷۵۰,۰۰۰
225.65.17 ۱,۴۰۰,۰۰۰

بارز

سایز لاستیک جزئیات قیمت ( تومان )
165.65.13 گل P648 ۱,۴۵۰,۰۰۰
175.60.13 گل P601 ۱,۵۰۰,۰۰۰
175.70.13 ... ۱,۲۰۰,۰۰۰
185.60.14 ... ۱,۰۰۰,۰۰۰
185.65.14 گل P640 ۲,۰۵۰,۰۰۰
205.60.14 گل P624 ۱,۴۰۰,۰۰۰
185.65.15 ۱,۴۰۰,۰۰۰
185.60.15 گل P640 ۶۵۰,۰۰۰
186.65.15 ۶۰۰,۰۰۰
195.65.15 گل P648 ۱,۶۰۰,۰۰۰
195.60.15 ... ۸۵۰,۰۰۰
205.65.15 ۲,۱۵۰,۰۰۰
205.60.15 گل P624 ۱,۷۰۰,۰۰۰
205.55.16 ... ۱,۷۵۰,۰۰۰
205.50.16 گل P624 ۱,۴۰۰,۰۰۰
215.65.16 گل S630 ۱,۶۵۰,۰۰۰
215.55.16 ۲,۲۰۰,۰۰۰
225.70.16 گل S630 ۲,۱۰۰,۰۰۰
235.60.16 ۲,۱۰۰,۰۰۰
215.55.17 ۲,۱۵۰,۰۰۰
225.65.17 گل S677 ۱,۸۵۰,۰۰۰
235.65.17 گل S673 ۱,۹۵۰,۰۰۰
235.60.18 ۲,۳۰۰,۰۰۰
245.45.18 ۳,۵۰۰,۰۰۰

رودستون

سایز لاستیک جزئیات قیمت ( تومان )
175.60.13 گل CP672 ۱,۱۰۰,۰۰۰
165.65.13 ۱,۲۰۰,۰۰۰
185.60.13 گل N Blue HD Plus ۹۵۰,۰۰۰
175.70.13 گل CP661 ۲,۰۰۰,۰۰۰
185.70.13 گل CP661 ۱,۵۰۰,۰۰۰
185.65.14 گل N5000 Plus ۱,۹۰۰,۰۰۰
195.60.14 گل N5000 Plus ۲,۵۵۰,۰۰۰
205.60.14 گل N5000 Plus ۳,۱۰۰,۰۰۰
205.65.14 گل N5000 Plus ۱,۷۰۰,۰۰۰
185.65.15 گل CP672 ۱,۲۰۰,۰۰۰
195.60.15 گل CP672 ۲,۴۰۰,۰۰۰
195.65.15 ۱,۳۰۰,۰۰۰
225.60.15 ۳,۳۰۰,۰۰۰
225.60.18 ۴,۲۰۰,۰۰۰
205.50.16 ۳,۰۰۰,۰۰۰
205.55.16 گل CP672 ۲,۸۰۰,۰۰۰
215.60.15 ۲,۸۵۰,۰۰۰
205.60.15 گل N5000 Plus ۲,۵۰۰,۰۰۰
205.65.15 گل CP672 ۱,۹۰۰,۰۰۰
205.70.15 گل NFera ۲,۳۰۰,۰۰۰
265.70.15 ۲,۴۵۰,۰۰۰
235.75.15 ۲,۳۵۰,۰۰۰
195.50.16 گل CP672 ۳,۰۰۰,۰۰۰
195.55.16 ۲,۹۰۰,۰۰۰
205.60.16 ۳,۰۰۰,۰۰۰
215.60.16 ۳,۲۵۰,۰۰۰
215.65.16 ۲,۰۰۰,۰۰۰
215.55.16 گل CP672 ۴,۱۰۰,۰۰۰
225.70.16 ۳,۳۰۰,۰۰۰
235.60.16 ۳,۸۵۰,۰۰۰
235.70.16 ۳,۷۵۰,۰۰۰
245.70.16 گل NFera ۲,۴۰۰,۰۰۰
265.70.16 ۳,۴۵۰,۰۰۰
215.45.17 گل NFera SU1 ۲,۹۰۰,۰۰۰
215.50.17 ۳,۲۵۰,۰۰۰
215.55.17 گل NFera SU1 ۴,۱۵۰,۰۰۰
215.60.17 گل CP672 ۳,۳۰۰,۰۰۰
225.45.17 گل NFera SU1 ۳,۴۵۰,۰۰۰
235.55.17 ۳,۹۰۰,۰۰۰
225.60.17 گل CP672 ۳,۳۵۰,۰۰۰
245.65.17 ۴,۷۰۰,۰۰۰
265.65.17 ۴,۳۰۰,۰۰۰
215.45.18 ۳,۴۰۰,۰۰۰
235.50.18 گل NFera ۵,۴۰۰,۰۰۰
225.45.18 ۴,۷۵۰,۰۰۰
225.55.18 ۳,۹۰۰,۰۰۰
225.50.18 گل CP672 ۴,۰۵۰,۰۰۰
225.60.18 ۳,۲۵۰,۰۰۰
235.55.18 گل NFera ۳,۳۰۰,۰۰۰
235.60.18 گل NFera ۳,۵۰۰,۰۰۰
245.50.18 گل NFera SU1 ---
245.60.18 گل ROADIAN HTX RH5 ۴,۲۰۰,۰۰۰
245.45.18 گل NFera ۲,۸۰۰,۰۰۰
255.60.18 ۳,۹۰۰,۰۰۰
265.60.18 ۳,۶۰۰,۰۰۰
245.40.19 ۴,۰۰۰,۰۰۰
245.45.19 ۴,۰۵۰,۰۰۰
235.55.19 ۴,۸۰۰,۰۰۰

نکسن

سایز لاستیک جزئیات قیمت ( تومان )
165.65.13 --- ۱,۶۵۰,۰۰۰
175.70.13 ... ۱,۰۰۰,۰۰۰
175.60.13 ... ۲,۱۵۰,۰۰۰
185.60.13 ۱,۲۵۰,۰۰۰
185.70.13 ... ۱,۷۰۰,۰۰۰
185.70.14 ۱,۷۰۰,۰۰۰
185.60.14 ... ۲,۴۵۰,۰۰۰
185.65.14 --- ۲,۷۵۰,۰۰۰
205.60.14 ... ۳,۵۰۰,۰۰۰
205.75.14 ... ۴,۵۰۰,۰۰۰
175.50.15 ۳,۴۰۰,۰۰۰
185.60.15 ۱,۷۵۰,۰۰۰
185.55.15 ۲,۷۰۰,۰۰۰
185.65.15 --- ۲,۵۵۰,۰۰۰
195.70.15 ... ۲,۹۰۰,۰۰۰
195.55.15 --- ۲,۸۰۰,۰۰۰
195.60.15 --- ۲,۸۰۰,۰۰۰
195.65.15 --- ۳,۲۰۰,۰۰۰
195.80.15 ۳,۱۰۰,۰۰۰
205.65.15 ... ۳,۲۰۰,۰۰۰
205.60.15 --- ۳,۶۰۰,۰۰۰
205.70.15 --- ۳,۰۰۰,۰۰۰
225.70.15 ... ۴,۳۰۰,۰۰۰
235.75.15 ۴,۱۰۰,۰۰۰
255.70.15 --- ۴,۷۰۰,۰۰۰
265.70.15 ۲,۷۰۰,۰۰۰
185.55.16 ... ۱,۳۵۰,۰۰۰
195.50.16 ۳,۵۵۰,۰۰۰
195.55.16 ۲,۹۵۰,۰۰۰
195.75.16 ... ۴,۰۰۰,۰۰۰
205.55.16 ۳,۵۰۰,۰۰۰
205.65.16 ۲,۷۰۰,۰۰۰
205.80.16 ... ۱,۷۵۰,۰۰۰
205.50.16 ... ۴,۰۵۰,۰۰۰
205.60.16 ۲,۸۵۰,۰۰۰
205.16 --- ۳,۵۰۰,۰۰۰
215.75.15 ... ۴,۱۰۰,۰۰۰
215.65.16 ... ۳,۹۵۰,۰۰۰
215.55.16 --- ۴,۲۰۰,۰۰۰
215.60.16 --- ۳,۶۰۰,۰۰۰
225.55.16 --- ۳,۷۵۰,۰۰۰
225.60.16 ۴,۲۰۰,۰۰۰
225.70.16 --- ۴,۱۰۰,۰۰۰
235.60.16 ۵,۰۰۰,۰۰۰
235.70.16 ... ۳,۹۰۰,۰۰۰
235.85.16 ۸,۲۰۰,۰۰۰
255.70.16 ۳,۸۰۰,۰۰۰
255.75.16 ۲,۴۵۰,۰۰۰
245.70.16 ۴,۳۵۰,۰۰۰
265.75.16 ۴,۲۰۰,۰۰۰
265.70.16 ۴,۸۵۰,۰۰۰
275.70.16 ۵,۰۰۰,۰۰۰
225.50.17 ۳,۸۵۰,۰۰۰
205.45.17 ۳,۹۰۰,۰۰۰
205.50.17 --- ۴,۳۰۰,۰۰۰
215.65.17 ۱,۶۰۰,۰۰۰
215.45.17 --- ۳,۸۰۰,۰۰۰
215.50.17 --- ۳,۹۰۰,۰۰۰
215.55.17 ۴,۳۵۰,۰۰۰
225.55.17 ۴,۷۵۰,۰۰۰
225.65.17 ۴,۲۵۰,۰۰۰
215.60.17 ۴,۰۰۰,۰۰۰
235.60.17 ۲,۰۰۰,۰۰۰
235.50.17 ۴,۲۰۰,۰۰۰
245.45.17 ... ۳,۸۵۰,۰۰۰
285.65.17 ۵,۱۰۰,۰۰۰
225.45.17 --- ۴,۲۰۰,۰۰۰
225.60.17 --- ۴,۳۰۰,۰۰۰
235.55.17 --- ۴,۶۰۰,۰۰۰
235.65.17 --- ۴,۴۵۰,۰۰۰
245.65.17 --- ۴,۲۰۰,۰۰۰
255.55.17 --- ۲,۰۰۰,۰۰۰
255.60.17 --- ۳,۲۰۰,۰۰۰
265.65.17 --- ۶,۱۰۰,۰۰۰
215.40.18 ۳,۰۵۰,۰۰۰
215.45.18 ۴,۵۰۰,۰۰۰
225.35.18 ۳,۰۰۰,۰۰۰
225.45.18 ۴,۵۰۰,۰۰۰
225.40.18 ۳,۹۵۰,۰۰۰
275.65.17 ۴,۶۰۰,۰۰۰
225.50.18 ۴,۴۵۰,۰۰۰
225.55.18 --- ۵,۴۵۰,۰۰۰
225.60.18 --- ۴,۸۰۰,۰۰۰
235.40.18 ... ۴,۳۵۰,۰۰۰
235.55.18 --- ۵,۳۰۰,۰۰۰
225.65.18 ۴,۱۰۰,۰۰۰
235.45.18 --- ۴,۳۰۰,۰۰۰
235.50.18 --- ۵,۲۰۰,۰۰۰
235.60.18 ۵,۱۵۰,۰۰۰
235.65.18 ۷,۰۰۰,۰۰۰
245.45.18 --- ۴,۹۰۰,۰۰۰
245.40.18 --- ۴,۸۰۰,۰۰۰
245.50.18 ۴,۶۵۰,۰۰۰
245.60.18 --- ۶,۲۰۰,۰۰۰
265.35.18 ۴,۱۰۰,۰۰۰
265.60.18 --- ۵,۵۰۰,۰۰۰
255.35.18 ۴,۰۰۰,۰۰۰
255.60.18 --- ۴,۲۰۰,۰۰۰
275.35.18 ۲,۱۵۰,۰۰۰
285.40.18 ۱,۸۰۰,۰۰۰
285.60.18 ۴,۷۰۰,۰۰۰
225.40.19 ۳,۷۰۰,۰۰۰
225.45.19 --- ۲,۵۰۰,۰۰۰
235.55.19 --- ۴,۸۰۰,۰۰۰
255.50.19 ۵,۷۰۰,۰۰۰
245.35.19 ۳,۷۵۰,۰۰۰
245.40.19 ۶,۲۵۰,۰۰۰
245.45.19 --- ۴,۸۵۰,۰۰۰
275.35.19 ۶,۲۰۰,۰۰۰
275.40.19 ۵,۱۰۰,۰۰۰
235.55.20 ۵,۵۰۰,۰۰۰
245.40.20 ۴,۷۰۰,۰۰۰
245.45.20 ... ۴,۶۰۰,۰۰۰
255.45.20 ۶,۲۰۰,۰۰۰
265.50.20 ۶,۴۰۰,۰۰۰
275.35.20 --- ۴,۴۵۰,۰۰۰
275.40.20 --- ۵,۷۵۰,۰۰۰
285.50.20 ۴,۸۵۰,۰۰۰
295.45.20 ۶,۵۰۰,۰۰۰

کومهو

سایز لاستیک جزئیات قیمت ( تومان )
165.65.13 گل SENSE KR26 ۲,۷۰۰,۰۰۰
175.70.13 ... ۲,۸۰۰,۰۰۰
175.60.13 ... ۳,۲۰۰,۰۰۰
185.60.13 ۲,۶۰۰,۰۰۰
185.70.13 ۱,۲۰۰,۰۰۰
185.70.13 ۲,۵۵۰,۰۰۰
185.65.14 گل Ecsta SPT KU31 ۲,۸۰۰,۰۰۰
195.14 ۲,۰۰۰,۰۰۰
195.60.14 گل SOLUS HS11 ۲,۸۰۰,۰۰۰
205.60.14 گل SOLUS HS11 ۳,۶۰۰,۰۰۰
205.65.14 گل Ecsta HS51 ۱,۸۰۰,۰۰۰
175.50.15 گل Ecowing ۳,۰۰۰,۰۰۰
185.65.15 گل Ecowing ۲,۸۵۰,۰۰۰
195.60.15 گل SOLUS HS11 ۳,۱۰۰,۰۰۰
195.65.15 گل Ecowing ۳,۷۵۰,۰۰۰
205.60.15 گل Ecsta HS51 ۳,۴۵۰,۰۰۰
205.65.15 گل SOLUS ۳,۴۰۰,۰۰۰
205.50.15 گل Ecsta HS51 ۱,۸۰۰,۰۰۰
225.70.15 ۲,۹۰۰,۰۰۰
265.70.15 ۴,۵۵۰,۰۰۰
195.75.16 گل PORTRAN ۲,۳۰۰,۰۰۰
195.50.16 گل SOLUS KH17 ۴,۲۵۰,۰۰۰
195.55.16 ۴,۲۵۰,۰۰۰
225.70.16 گل Ecowing ES01 KH27 ۳,۱۰۰,۰۰۰
205.16 ۱,۷۵۰,۰۰۰
205.60.16 ... ۴,۰۵۰,۰۰۰
205.50.16 گل Ecsta ۳,۳۵۰,۰۰۰
215.60.17 ۴,۱۰۰,۰۰۰
205.55.16 گل Ecsta HS51 ۳,۱۰۰,۰۰۰
205.45.16 گل Ecsta HS51 ۲,۴۰۰,۰۰۰
205.65.16 گل SOLUS KH17 ۴,۸۵۰,۰۰۰
215.55.16 ۴,۵۰۰,۰۰۰
215.65.16 گل Eco Solus KL21 ۴,۷۵۰,۰۰۰
215.60.16 گل Ecowing Es01 kh27 ۳,۶۵۰,۰۰۰
215.70.16 ۳,۲۵۰,۰۰۰
225.60.16 ۴,۰۵۰,۰۰۰
225.55.16 گل ECSTA HS51 ۴,۴۰۰,۰۰۰
235.60.16 گل SOLUS HS11 ۴,۹۵۰,۰۰۰
235.70.16 گل Crugen HP71 ۵,۲۰۰,۰۰۰
245.75.16 ۲,۸۰۰,۰۰۰
245.70.16 ... ۵,۲۵۰,۰۰۰
265.70.16 گل CRUGEN HP91 ۲,۵۵۰,۰۰۰
205.50.17 گل Ecsta ۳,۷۵۰,۰۰۰
215.45.17 گل SOLUS KH17 ۴,۸۵۰,۰۰۰
215.50.17 گل Ecowing ۴,۷۵۰,۰۰۰
215.60.17 گل Eco SOLUS KL21 ۳,۵۵۰,۰۰۰
215.55.17 گل Ecsta HS51 ۴,۰۰۰,۰۰۰
225.60.17 گل CRUGEN ۴,۵۰۰,۰۰۰
225.45.17 گل Ecsta HS51 ۴,۵۰۰,۰۰۰
225.50.17 گل ECSTA HS51 ۴,۱۰۰,۰۰۰
245.45.19 ۵,۷۰۰,۰۰۰
225.50.18 ۴,۶۵۰,۰۰۰
225.55.17 گل SOLUS KH17 ۳,۱۰۰,۰۰۰
225.65.17 گل Eco SOLUS KL21 ۴,۷۵۰,۰۰۰
235.60.17 گل Crugen HP71 ۴,۲۰۰,۰۰۰
235.65.17 گل Eco SOLUS KL21 ۵,۵۵۰,۰۰۰
245.65.17 ۴,۹۰۰,۰۰۰
235.55.17 گل Ecowing Es01 kh27 ۴,۹۰۰,۰۰۰
265.65.17 ۶,۷۰۰,۰۰۰
265.60.18 ۴,۹۵۰,۰۰۰
215.40.18 ۲,۳۵۰,۰۰۰
215.45.18 ۴,۵۰۰,۰۰۰
225.55.18 گل Eco SOLUS KL21 ۶,۷۰۰,۰۰۰
225.45.18 گل SOLUS KH17 ۴,۵۵۰,۰۰۰
225.60.18 گل CRUGEN HP91 ۶,۹۰۰,۰۰۰
235.65.18 ۷,۴۰۰,۰۰۰
235.45.18 گل Ecsta XC KU26 ۶,۴۰۰,۰۰۰
235.60.18 گل Eco SOLUS KL21 ۶,۰۰۰,۰۰۰
235.50.18 گل CRUGEN HP91 ۳,۹۰۰,۰۰۰
235.55.18 گل Road Venture APT KL51 ۶,۹۰۰,۰۰۰
245.60.18 گل Eco SOLUS KL21 ۵,۷۵۰,۰۰۰
245.45.18 گل Ecsta LE Sport KU39 ۵,۸۵۰,۰۰۰
255.60.18 گل CRUGEN PREMIUM KL33 ۳,۵۰۰,۰۰۰
235.55.19 گل CRUGEN PREMIUM KL33 ۵,۲۵۰,۰۰۰
245.40.19 ۶,۰۰۰,۰۰۰
245.45.19 گل CRUGEN ۴,۹۰۰,۰۰۰
275.35.19 گل Ecsta LE Sport KU39 ۷,۱۰۰,۰۰۰
275.40.19 گل ECSTA PS91 ۷,۰۰۰,۰۰۰
245.45.20 ۶,۳۰۰,۰۰۰
255.45.20 ۴,۹۵۰,۰۰۰

هانکوک

سایز لاستیک جزئیات قیمت ( تومان )
165.65.13 Optimo K715 ۱,۶۰۰,۰۰۰
175.60.13 Solus HS11 ۱,۸۰۰,۰۰۰
175.70.13 گل Smart Plus H429 ۱,۰۰۰,۰۰۰
185.60.13 گل OPTIMO ME02 K424 ۱,۶۰۰,۰۰۰
185.65.15 گل Kinergy Eco 2 ۳,۱۵۰,۰۰۰
185.60.14 ۱,۷۵۰,۰۰۰
195.55.15 ۳,۹۵۰,۰۰۰
185.65.14 ۳,۱۰۰,۰۰۰
195.60.14 ۳,۹۵۰,۰۰۰
195.80.14 ۳,۶۵۰,۰۰۰
205.65.14 ۱,۵۰۰,۰۰۰
205.60.14 گل OPTIMO ME02 K424 ۳,۶۵۰,۰۰۰
235.75.15 ۲,۸۵۰,۰۰۰
175.50.15 ۲,۲۵۰,۰۰۰
195.60.15 Optimo K415 ۳,۴۰۰,۰۰۰
195.65.15 Optimo K415 ۳,۹۰۰,۰۰۰
205.60.15 گل Kinergy ۴,۰۰۰,۰۰۰
205.65.15 ... ۳,۶۵۰,۰۰۰
215.75.15 ۲,۶۵۰,۰۰۰
205.55.16 گل Ventus ME01 K114 ۴,۲۰۰,۰۰۰
235.60.16 گل OPTIMO ME02 K424 ۴,۱۰۰,۰۰۰
195.50.16 گل OPTIMO K415 ۵,۱۰۰,۰۰۰
195.60.16 ۳,۵۰۰,۰۰۰
215.55.16 گل Ventus ۴,۴۵۰,۰۰۰
215.60.16 گل Ventus ۴,۰۰۰,۰۰۰
245.70.16 گل Dynapro HP2 RA33 ۵,۰۰۰,۰۰۰
225.55.16 ۴,۳۰۰,۰۰۰
225.70.16 گل Dynapro HP2 RA33 ۴,۵۰۰,۰۰۰
235.70.16 گل Dynapro HP2 RA33 ۳,۶۰۰,۰۰۰
215.50.17 گل Ventus ۵,۰۰۰,۰۰۰
215.45.17 گل Ventus Prime2 K115 ۵,۰۵۰,۰۰۰
215.55.17 گل OPTIMO K415 ۳,۷۰۰,۰۰۰
225.60.17 ۴,۳۰۰,۰۰۰
225.50.17 گل Ventus ME01 K114 ۳,۷۵۰,۰۰۰
225.55.17 ۴,۸۰۰,۰۰۰
225.65.17 گل Dynapro HP2 RA33 ۶,۰۰۰,۰۰۰
225.45.17 گل OPTIMO K415 ۴,۷۰۰,۰۰۰
235.55.17 گل Ventus ۵,۶۵۰,۰۰۰
265.65.17 ۷,۱۵۰,۰۰۰
265.70.17 ۲,۶۰۰,۰۰۰
215.45.18 ۵,۶۰۰,۰۰۰
225.55.18 گل OPTIMO H426 ۷,۵۰۰,۰۰۰
225.45.18 گل OPTIMO K415 ۴,۶۰۰,۰۰۰
225.50.18 گل Ventus V12 evo K110 ۲,۷۵۰,۰۰۰
235.45.18 ۶,۵۰۰,۰۰۰
225.60.18 ۷,۴۰۰,۰۰۰
235.50.18 گل Ventus ۵,۵۰۰,۰۰۰
235.55.18 گل OPTIMO H426 ۷,۲۰۰,۰۰۰
235.60.18 گل Dynapro HP2 RA33 ۶,۴۰۰,۰۰۰
245.60.18 گل Dynapro HP RA23 ۷,۰۰۰,۰۰۰
245.40.18 گل Ventus V12 evo2 K120 ۳,۸۰۰,۰۰۰
245.45.18 گل Ventus Prime2 K115 ۵,۳۵۰,۰۰۰
285.60.18 ۳,۲۵۰,۰۰۰
225.45.19 ۳,۹۰۰,۰۰۰
235.55.19 گل Ventus Prime2 K115 ۸,۷۰۰,۰۰۰
245.40.19 گل Ventus Prime2 K115 ۶,۴۰۰,۰۰۰
275.35.19 گل Ventus V12 evo2 K120 ۳,۷۰۰,۰۰۰
275.40.19 گل Ventus V12 evo2 K120 ۳,۶۰۰,۰۰۰

میشلن

سایز لاستیک جزئیات قیمت ( تومان )
185.65.15 گل Energy ۳,۱۰۰,۰۰۰
195.60.15 --- ۲,۵۰۰,۰۰۰
195.60.15 Energy Saver Plus ۱,۷۵۰,۰۰۰
195.65.15 --- ۵,۰۰۰,۰۰۰
205.65.15 --- ۴,۰۰۰,۰۰۰
225.70.15 --- ۲,۲۰۰,۰۰۰
195.55.16 ۲,۴۰۰,۰۰۰
195.60.16 ۴,۵۰۰,۰۰۰
205.50.16 ۲,۵۰۰,۰۰۰
205.60.16 --- ۳,۸۰۰,۰۰۰
205.55.16 --- ۴,۹۵۰,۰۰۰
215.60.16 ۶,۵۰۰,۰۰۰
215.55.16 Primacy 3 ۴,۷۰۰,۰۰۰
225.55.16 ۳,۶۵۰,۰۰۰
225.70.16 --- ۲,۴۰۰,۰۰۰
205.55.17 گل Primacy 3 ۳,۸۰۰,۰۰۰
215.45.17 گل PRIMACY HP ۴,۰۰۰,۰۰۰
215.55.17 گل Primacy ۷,۰۰۰,۰۰۰
215.50.17 ۷,۲۵۰,۰۰۰
225.45.17 ۸,۵۰۰,۰۰۰
225.50.17 گل Primacy 3 ۶,۵۰۰,۰۰۰
235.55.17 ۹,۰۰۰,۰۰۰
225.45.18 گل Pilot ۵,۷۰۰,۰۰۰
225.50.18 ۱۰,۸۰۰,۰۰۰
225.55.18 گل Primacy ۷,۶۰۰,۰۰۰
225.60.18 ۱۰,۷۰۰,۰۰۰
235.45.18 ۱۱,۰۰۰,۰۰۰
235.50.18 گل Primacy ۵,۶۰۰,۰۰۰
245.45.18 ۱۰,۲۰۰,۰۰۰
245.50.18 گل Primacy 3 ۶,۲۰۰,۰۰۰
245.60.18 ۱۰,۸۰۰,۰۰۰
245.40.19 ۱۳,۰۰۰,۰۰۰
275.35.19 ۱۲,۸۰۰,۰۰۰
275.40.19 ۳,۲۵۰,۰۰۰
255.45.20 ۱۴,۵۰۰,۰۰۰
265.40.21 گل LATITUDE SPORT 3 ۱۰,۰۰۰,۰۰۰
295.35.21 ۱۴,۷۰۰,۰۰۰

مارشال

سایز لاستیک جزئیات قیمت ( تومان )
165.65.13 ۱,۳۰۰,۰۰۰
175.60.13 گل MH12 ۳,۱۰۰,۰۰۰
175.70.13 ۳,۱۰۰,۰۰۰
205.60.14 ۲,۹۰۰,۰۰۰
185.65.14 گل MH12 ۲,۳۵۰,۰۰۰
185.65.15 گل MH12 ۱,۶۰۰,۰۰۰
195.50.15 ۳,۲۰۰,۰۰۰
195.55.15 ۲,۴۰۰,۰۰۰
195.70.15 ۱,۴۰۰,۰۰۰
205.60.15 گل MH12 ۳,۷۰۰,۰۰۰
205.55.15 گل MH12 ۲,۶۰۰,۰۰۰
205.65.15 گل Matrac ۱,۶۰۰,۰۰۰
225.70.15 ۱,۷۵۰,۰۰۰
195.65.16 گل Matrac ۱,۵۰۰,۰۰۰
195.45.16 ۱,۸۵۰,۰۰۰
205.55.16 گل MH12 ۲,۲۵۰,۰۰۰
205.45.16 گل MH12 ۱,۸۵۰,۰۰۰
205.50.16 گل MH12 ۲,۹۵۰,۰۰۰
215.65.16 ۳,۷۵۰,۰۰۰
215.60.16 ۳,۱۰۰,۰۰۰
215.55.16 ۴,۰۰۰,۰۰۰
225.55.16 ۱,۹۰۰,۰۰۰
205.60.16 ۳,۰۰۰,۰۰۰
235.70.16 ۳,۰۰۰,۰۰۰
245.75.16 ۶,۲۰۰,۰۰۰
265.75.16 ۳,۷۵۰,۰۰۰
205.40.17 ۲,۶۵۰,۰۰۰
215.55.17 ۳,۲۵۰,۰۰۰
215.45.17 ۲,۷۰۰,۰۰۰
215.50.17 ۳,۰۵۰,۰۰۰
225.50.17 ۳,۳۵۰,۰۰۰
235.55.17 ۴,۴۵۰,۰۰۰
225.55.17 ۲,۹۰۰,۰۰۰
225.65.17 گل CRUGEN KL21 ۳,۲۰۰,۰۰۰
225.60.17 ۲,۷۵۰,۰۰۰
265.65.17 ۳,۷۰۰,۰۰۰
265.70.17 ۴,۰۰۰,۰۰۰
285.60.17 گل Matrac STX KL12 ۲,۶۰۰,۰۰۰
225.55.18 ۴,۲۵۰,۰۰۰
225.45.18 گل Matrac MU12 ۲,۶۰۰,۰۰۰
235.45.18 ۴,۲۰۰,۰۰۰
235.55.18 ۴,۳۵۰,۰۰۰
235.60.18 گل CRUGEN KL21 ۲,۰۰۰,۰۰۰
245.45.18 ۴,۷۰۰,۰۰۰
245.60.18 ۳,۵۰۰,۰۰۰
265.60.18 ۲,۵۵۰,۰۰۰
235.55.19 ۴,۳۵۰,۰۰۰
245.45.19 ۳,۸۵۰,۰۰۰
245.40.19 ۴,۵۰۰,۰۰۰
245.45.20 ۴,۴۰۰,۰۰۰
275.40.20 ۲,۵۵۰,۰۰۰

یوکوهاما

سایز لاستیک جزئیات قیمت ( تومان )
185.65.14 ۱,۹۰۰,۰۰۰
265.65.17 ۷,۳۵۰,۰۰۰
185.65.15 ۲,۴۰۰,۰۰۰
195.65.15 ۴,۰۰۰,۰۰۰
205.65.15 ۳,۸۰۰,۰۰۰
205.55.16 ۳,۴۵۰,۰۰۰
205.60.16 ۴,۱۰۰,۰۰۰
215.60.16 گل DB E70B ۵,۱۰۰,۰۰۰
245.75.16 ۳,۷۰۰,۰۰۰
265.70.16 گل GEOLANDAR H/T G039 ۳,۰۰۰,۰۰۰
215.50.17 ۳,۸۰۰,۰۰۰
225.50.17 ۴,۰۵۰,۰۰۰
215.55.17 گل DB E70B ۵,۳۰۰,۰۰۰
225.65.17 ۴,۷۰۰,۰۰۰
285.65.17 گل G94B ۷,۶۰۰,۰۰۰
225.55.18 ۴,۸۵۰,۰۰۰
235.55.18 ۶,۳۵۰,۰۰۰
245.60.18 ۲,۵۰۰,۰۰۰
285.60.18 ۷,۹۰۰,۰۰۰

سومیتومو

سایز لاستیک جزئیات قیمت ( تومان )
185.60.13 گل HTR A/S P01 ۹۵۰,۰۰۰
175.70.13 ۱,۹۵۰,۰۰۰
205.60.13 ۳,۱۵۰,۰۰۰
185.60.14 گل HTR A/S P01 ۲,۹۰۰,۰۰۰
185.65.14 گل HTR A/S P01 ۳,۳۰۰,۰۰۰
195.60.14 گل HTR A/S P01 ۱,۸۰۰,۰۰۰
195.70.14 ۳,۷۰۰,۰۰۰
205.60.14 گل HTR 200 ۳,۸۵۰,۰۰۰
185.65.15 گل HTR 900 ۴,۰۰۰,۰۰۰
195.60.15 گل HTR 900 ۳,۹۰۰,۰۰۰
195.50.15 گل HTR 200 ۱,۶۰۰,۰۰۰
195.65.15 گل HTR A/S P01 ۴,۰۰۰,۰۰۰
195.55.15 ۴,۲۰۰,۰۰۰
205.60.15 گل HTR 900 ۴,۰۰۰,۰۰۰
205.65.15 گل HTR A/S P01 ۳,۵۰۰,۰۰۰
205.50.15 گل HTR A/S P01 ۱,۶۵۰,۰۰۰
215.60.15 گل HTR 900 ۳,۵۰۰,۰۰۰
215.65.15 ۳,۹۰۰,۰۰۰
235.75.15 ۴,۴۵۰,۰۰۰
205.55.16 گل HTR A/S P01 ۴,۵۰۰,۰۰۰
205.50.16 گل HTR 900 ۴,۰۰۰,۰۰۰
205.60.16 ۳,۹۰۰,۰۰۰
215.60.16 گل HTR A/S P01 ۴,۷۵۰,۰۰۰
215.55.16 گل HTR 900 ۴,۷۰۰,۰۰۰
225.55.16 ۴,۰۰۰,۰۰۰
215.65.16 ۴,۰۵۰,۰۰۰
235.60.16 ۴,۵۵۰,۰۰۰
235.70.16 ۴,۸۰۰,۰۰۰
245.70.16 ۵,۰۰۰,۰۰۰
255.70.16 ۵,۳۰۰,۰۰۰
265.70.16 ۷,۲۰۰,۰۰۰
275.70.16 ۳,۳۵۰,۰۰۰
215.45.17 ۳,۱۵۰,۰۰۰
215.50.17 ۳,۹۰۰,۰۰۰
225.50.17 ۳,۹۰۰,۰۰۰
225.65.17 ۴,۰۰۰,۰۰۰
225.55.17 ۴,۲۵۰,۰۰۰
225.60.17 ۴,۲۰۰,۰۰۰
235.50.17 ۳,۸۵۰,۰۰۰
235.55.17 ۴,۸۵۰,۰۰۰
245.65.17 ۲,۲۵۰,۰۰۰
285.65.17 ۶,۱۵۰,۰۰۰
225.45.17 گل HTR 900 ۴,۲۰۰,۰۰۰
245.40.17 گل HTR Z III ۲,۳۰۰,۰۰۰
225.40.18 گل HTR 900 ۳,۴۰۰,۰۰۰
225.45.18 گل HTR 900 ۴,۷۰۰,۰۰۰
235.50.18 ۵,۲۵۰,۰۰۰
245.45.18 گل HTR 900 ۵,۲۰۰,۰۰۰
245.40.18 ۵,۰۰۰,۰۰۰
255.35.18 گل HTR Z III ۲,۷۰۰,۰۰۰
265.35.18 گل HTR Z III ۵,۷۵۰,۰۰۰
275.35.18 گل HTR Z III ۳,۴۰۰,۰۰۰
285.60.18 ۷,۸۰۰,۰۰۰
245.45.19 گل HTR Z III ۴,۰۵۰,۰۰۰
255.35.19 گل HTR Z III ۶,۵۰۰,۰۰۰
275.35.19 گل HTR Z III ۵,۰۰۰,۰۰۰
275.40.19 گل HTR Z III ۸,۲۰۰,۰۰۰
245.40.20 گل HTR Z III ۳,۳۵۰,۰۰۰
245.45.20 گل HTR Z ۳,۳۵۰,۰۰۰

دانلوپ

سایز لاستیک جزئیات قیمت ( تومان )
175.60.13 ... ۲,۰۰۰,۰۰۰
175.65.14 ... ۱,۳۰۰,۰۰۰
185.65.14 --- ۴,۰۵۰,۰۰۰
195.80.14 ... ۱,۲۵۰,۰۰۰
205.60.14 ... ۳,۲۰۰,۰۰۰
205.75.14 --- ۴,۲۵۰,۰۰۰
185.65.15 ... ۲,۲۰۰,۰۰۰
195.70.15 ۲,۷۰۰,۰۰۰
195.80.15 ... ۱,۲۰۰,۰۰۰
205.65.15 ۳,۹۵۰,۰۰۰
205.70.15 ۲,۶۰۰,۰۰۰
205.60.15 --- ۳,۲۰۰,۰۰۰
235.75.15 ۵,۲۰۰,۰۰۰
255.70.15 ... ۵,۰۰۰,۰۰۰
265.70.15 ۲,۵۰۰,۰۰۰
195.50.16 ۳,۶۵۰,۰۰۰
205.55.16 ... ۴,۰۰۰,۰۰۰
205.50.16 ۲,۰۰۰,۰۰۰
215.55.16 --- ۳,۸۰۰,۰۰۰
215.15 ۴,۸۰۰,۰۰۰
215.60.16 ... ۴,۰۰۰,۰۰۰
215.65.16 ۵,۲۰۰,۰۰۰
225.70.16 ۲,۲۵۰,۰۰۰
225.55.16 ۴,۲۰۰,۰۰۰
245.70.16 ۵,۶۰۰,۰۰۰
215.50.17 --- ۴,۹۰۰,۰۰۰
215.55.17 ... ۴,۸۰۰,۰۰۰
215.45.17 ... ۴,۳۰۰,۰۰۰
215.60.17 ۴,۶۰۰,۰۰۰
225.55.17 ... ۵,۸۰۰,۰۰۰
225.50.17 ... ۵,۵۰۰,۰۰۰
225.45.17 ... ۵,۵۰۰,۰۰۰
225.65.17 ۴,۷۵۰,۰۰۰
235.65.17 ... ۵,۵۵۰,۰۰۰
235.55.17 ۵,۶۵۰,۰۰۰
245.45.17 ... ۵,۸۵۰,۰۰۰
265.70.17 ... ۶,۹۰۰,۰۰۰
265.65.17 --- ۷,۸۰۰,۰۰۰
275.65.17 ... ۷,۶۰۰,۰۰۰
285.65.17 ... ۹,۵۰۰,۰۰۰
225.40.18 --- ۶,۴۰۰,۰۰۰
225.45.18 ۵,۱۰۰,۰۰۰
225.60.18 ۷,۵۰۰,۰۰۰
225.65.18 ۵,۵۰۰,۰۰۰
225.55.18 ۵,۷۰۰,۰۰۰
235.60.18 ... ۵,۶۵۰,۰۰۰
235.50.18 ... ۷,۵۰۰,۰۰۰
235.45.18 ... ۷,۵۰۰,۰۰۰
235.55.18 --- ۶,۵۰۰,۰۰۰
245.45.18 ... ۷,۰۰۰,۰۰۰
245.40.18 ۶,۷۵۰,۰۰۰
245.50.18 ۴,۳۰۰,۰۰۰
255.35.18 ... ۶,۹۰۰,۰۰۰
255.45.18 ۶,۲۰۰,۰۰۰
255.55.18 ۸,۴۰۰,۰۰۰
265.35.18 ... ۶,۳۵۰,۰۰۰
265.60.18 ۱۰,۵۰۰,۰۰۰
285.60.18 ... ۱۲,۰۰۰,۰۰۰
235.55.19 ... ۹,۰۰۰,۰۰۰
245.40.19 ... ۶,۷۰۰,۰۰۰
245.35.19 ۶,۸۰۰,۰۰۰
245.45.19 ... ۸,۷۰۰,۰۰۰
275.40.19 ... ۷,۰۰۰,۰۰۰
275.30.19 ... ۹,۵۰۰,۰۰۰
275.35.19 ... ۷,۱۰۰,۰۰۰
245.45.20 ... ۱۰,۰۰۰,۰۰۰
235.55.20 ۸,۸۰۰,۰۰۰
235.50.20 ۶,۲۵۰,۰۰۰
265.50.20 ... ۳,۲۵۰,۰۰۰
245.40.20 ... ۸,۵۰۰,۰۰۰
255.35.20 ۶,۶۰۰,۰۰۰
275.35.20 ... ۹,۵۰۰,۰۰۰
275.40.20 ... ۵,۹۰۰,۰۰۰
275.45.20 ۸,۵۵۰,۰۰۰
285.50.20 ... ۷,۲۵۰,۰۰۰
315.35.20 ۶,۹۰۰,۰۰۰
265.45.21 ... ۵,۰۰۰,۰۰۰
275.50.21 ۹,۷۰۰,۰۰۰
295.35.21 ۷,۰۵۰,۰۰۰

برجیستون

سایز لاستیک جزئیات قیمت ( تومان )
205.60.15 ۲,۹۵۰,۰۰۰
255.70.15 ۵,۱۰۰,۰۰۰
225.70.15 ۲,۹۵۰,۰۰۰
205.60.16 ۲,۸۰۰,۰۰۰
205.55.16 ۴,۵۰۰,۰۰۰
225.70.16 ۲,۵۰۰,۰۰۰
215.60.16 ۲,۹۰۰,۰۰۰
205.60.16 ۲,۸۰۰,۰۰۰
245.70.16 ۳,۱۰۰,۰۰۰
215.50.17 ۳,۳۰۰,۰۰۰
215.45.17 ۴,۰۰۰,۰۰۰
215.55.17 ۳,۵۰۰,۰۰۰
225.45.17 ۲,۹۰۰,۰۰۰
225.65.17 ۴,۹۰۰,۰۰۰
265.65.17 ۵,۲۵۰,۰۰۰
225.45.18 ۴,۲۵۰,۰۰۰
225.55.18 ۶,۱۰۰,۰۰۰
225.60.18 ۷,۵۰۰,۰۰۰
235.45.18 ۶,۶۰۰,۰۰۰
235.50.18 ۳,۵۰۰,۰۰۰
235.55.18 ۶,۲۵۰,۰۰۰
235.60.18 ۴,۱۵۰,۰۰۰
235.65.18 ۳,۹۵۰,۰۰۰
245.40.18 ۶,۰۰۰,۰۰۰
245.45.18 ۵,۰۰۰,۰۰۰
255.35.18 ۳,۴۵۰,۰۰۰
255.45.18 ۳,۲۰۰,۰۰۰
265.60.18 ۷,۹۰۰,۰۰۰
275.35.18 ۳,۳۰۰,۰۰۰
285.60.18 ۴,۹۵۰,۰۰۰
225.35.19 ۵,۶۴۰,۰۰۰
225.40.19 ۱۲,۷۵۰,۰۰۰
235.55.19 ۱۲,۱۰۰,۰۰۰
255.35.19 ۹,۲۰۰,۰۰۰
285.50.20 ۶,۷۵۰,۰۰۰
235.55.20 ۶,۲۰۰,۰۰۰
235.45.18 ۲,۶۰۰,۰۰۰

تراینگل

سایز لاستیک جزئیات قیمت ( تومان )
165.65.13 --- ۱,۲۵۰,۰۰۰
175.60.13 --- ۱,۰۰۰,۰۰۰
175.70.13 --- ۱,۴۵۰,۰۰۰
185.70.13 --- ۱,۶۵۰,۰۰۰
185.65.14 --- ۱,۴۰۰,۰۰۰
195.60.14 --- ۱,۶۰۰,۰۰۰
205.60.14 --- ۱,۲۵۰,۰۰۰
185.80.14 ۱,۲۰۰,۰۰۰
185.65.15 --- ۱,۲۰۰,۰۰۰
195.55.15 TR257 ۱,۰۰۰,۰۰۰
195.60.15 --- ۲,۱۰۰,۰۰۰
195.65.15 TR928 ۱,۰۰۰,۰۰۰
205.60.15 ... ۱,۷۰۰,۰۰۰
205.65.15 ۲,۱۵۰,۰۰۰
205.50.15 --- ۱,۱۵۰,۰۰۰
225.70.15 ۱,۸۵۰,۰۰۰
235.75.15 ... ۲,۲۰۰,۰۰۰
255.70.15 TR257 ۱,۶۵۰,۰۰۰
255.75.15 TR257 ۱,۴۵۰,۰۰۰
195.55.16 ۲,۲۰۰,۰۰۰
195.55.16 ۲,۲۰۰,۰۰۰
205.50.16 --- ۲,۲۰۰,۰۰۰
205.55.16 TR928 ۲,۱۰۰,۰۰۰
215.65.16 ... ۲,۵۰۰,۰۰۰
215.55.16 ۲,۵۰۰,۰۰۰
215.60.16 ۲,۵۰۰,۰۰۰
225.70.16 ... ۳,۰۰۰,۰۰۰
235.60.16 ۱,۸۰۰,۰۰۰
235.70.16 ۲,۸۰۰,۰۰۰
215.55.17 ۳,۳۵۰,۰۰۰
215.55.17 ... ۲,۵۵۰,۰۰۰
215.45.17 ۲,۳۵۰,۰۰۰
215.50.17 Sportex TH201 ۲,۵۰۰,۰۰۰
225.55.17 ... ۲,۶۰۰,۰۰۰
225.45.17 ۲,۷۵۰,۰۰۰
225.50.17 Sportex TH201 ۲,۶۰۰,۰۰۰
225.45.17 Sportex TH201 ۱,۵۰۰,۰۰۰
225.60.17 TR257 ۲,۸۰۰,۰۰۰
225.65.17 ۳,۰۵۰,۰۰۰
235.55.17 ... ۳,۲۰۰,۰۰۰
235.65.17 ... ۳,۱۰۰,۰۰۰
235.60.17 ... ۱,۵۰۰,۰۰۰
265.70.17 ... ۲,۲۵۰,۰۰۰
265.65.17 TR257 ۳,۵۵۰,۰۰۰
225.40.18 ... ۱,۵۰۰,۰۰۰
225.40.18 ۲,۶۵۰,۰۰۰
225.55.18 ۱,۸۰۰,۰۰۰
225.45.18 TR257 ۲,۷۰۰,۰۰۰
235.50.18 ۵,۳۵۰,۰۰۰
235.60.18 ... ۳,۱۵۰,۰۰۰
245.45.18 ... ۳,۰۵۰,۰۰۰
245.45.18 ۳,۳۵۰,۰۰۰
245.45.18 ۴,۷۵۰,۰۰۰
245.45.18 ۴,۰۰۰,۰۰۰
285.60.18 ۲,۹۰۰,۰۰۰
245.45.19 ۸,۲۵۰,۰۰۰
255.45.19 ۴,۲۰۰,۰۰۰
245.40.20 ۷,۷۵۰,۰۰۰
295.35.21 ۶,۹۰۰,۰۰۰

پیرلی

سایز لاستیک جزئیات قیمت ( تومان )
185.65.15 ۱,۹۰۰,۰۰۰
205.65.15 ۲,۱۵۰,۰۰۰
195.55.16 ۲,۲۰۰,۰۰۰
205.55.16 ... ۲,۷۰۰,۰۰۰
215.55.16 CINTURATO P7 ۲,۴۵۰,۰۰۰
215.55.17 CINTURATO P7 ۲,۷۵۰,۰۰۰
215.45.17 P ZERO Nero GT ۳,۳۰۰,۰۰۰
225.50.17 --- ۸,۸۰۰,۰۰۰
225.55.17 ۸,۳۰۰,۰۰۰
225.45.17 CINTURATO P7 MO ۲۰,۰۰۰,۰۰۰
225.60.17 CINTURATO P7 ۲,۴۵۰,۰۰۰
235.65.17 --- ۲,۵۰۰,۰۰۰
245.45.17 ۸,۷۰۰,۰۰۰
225.45.18 ۲۲,۰۰۰,۰۰۰
225.40.18 CINTURATO P7 ۵,۶۰۰,۰۰۰
235.40.18 ۹,۰۰۰,۰۰۰
235.50.18 ۵,۳۰۰,۰۰۰
235.55.18 Scorpion Verde ۴,۲۰۰,۰۰۰
245.40.18 ۱۲,۹۰۰,۰۰۰
245.45.18 --- ۲۱,۰۰۰,۰۰۰
245.50.18 ۱۴,۸۰۰,۰۰۰
255.35.18 ۸,۰۰۰,۰۰۰
255.40.18 ۸,۰۰۰,۰۰۰
265.35.18 ۹,۰۰۰,۰۰۰
275.40.18 ۷,۴۰۰,۰۰۰
285.35.18 P ZERO MO ۷,۳۰۰,۰۰۰
225.40.19 ۲۷,۰۰۰,۰۰۰
225.45.19 ۱۴,۲۰۰,۰۰۰
235.55.19 ۸,۷۰۰,۰۰۰
245.35.19 ۲۰,۴۰۰,۰۰۰
245.40.19 --- ۱۱,۵۰۰,۰۰۰
245.45.19 P ZERO (MOE) R-F ۲۱,۵۰۰,۰۰۰
255.35.19 ۲۸,۰۰۰,۰۰۰
255.45.19 P ZERO MO ۸,۰۰۰,۰۰۰
275.30.19 ۱۳,۵۰۰,۰۰۰
275.40.19 ۲۸,۲۰۰,۰۰۰
275.35.19 ۱۱,۲۰۰,۰۰۰
285.30.19 ۸,۱۰۰,۰۰۰
235.40.20 ۴,۵۵۰,۰۰۰
245.35.20 --- ۲۳,۵۰۰,۰۰۰
245.40.20 P ZERO PZ4 * R-F ۱۶,۵۰۰,۰۰۰
245.45.20 ۲۳,۵۰۰,۰۰۰
255.35.20 --- ۱۰,۴۰۰,۰۰۰
255.40.20 ۱۶,۵۰۰,۰۰۰
265.45.20 ۸,۹۵۰,۰۰۰
275.30.20 ۱۲,۷۰۰,۰۰۰
275.35.20 --- ۱۷,۰۰۰,۰۰۰
275.45.20 ۲۴,۰۰۰,۰۰۰
295.35.20 --- ۱۵,۱۰۰,۰۰۰
245.40.21 ۷,۰۰۰,۰۰۰
245.35.21 ۵۵,۰۰۰,۰۰۰
265.40.21 ۲۰,۰۰۰,۰۰۰
275.40.21 --- ۲۲,۵۰۰,۰۰۰
275.30.21 ۱۶,۵۰۰,۰۰۰
295.35.21 P ZERO NO ۱۵,۰۰۰,۰۰۰

جی تی

سایز لاستیک جزئیات قیمت ( تومان )
165.65.13 ۹۰۰,۰۰۰
175.60.13 ۷۵۰,۰۰۰
185.70.13 ۱,۱۰۰,۰۰۰
185.65.14 ۱,۰۰۰,۰۰۰
195.60.14 ۱,۰۰۰,۰۰۰
205.60.14 ۱,۷۰۰,۰۰۰
195.70.14 ...
205.75.14 ...
185.60.15 ۱,۲۰۰,۰۰۰
185.65.15 ۱,۱۰۰,۰۰۰
195.15 ۱,۹۰۰,۰۰۰
195.55.15 ۱,۱۰۰,۰۰۰
195.60.15 ۱,۰۰۰,۰۰۰
235.75.15 ۲,۰۹۰,۰۰۰
225.70.15 ۲,۷۰۰,۰۰۰
215.55.16 ۲,۱۰۰,۰۰۰
215.60.16 ۲,۴۰۰,۰۰۰
215.65.16 ۲,۴۰۰,۰۰۰
225.55.16 ۲,۳۰۰,۰۰۰
235.70.16 ۳,۲۰۰,۰۰۰
245.70.16 ۳,۴۰۰,۰۰۰
225.70.16 ۲,۶۰۰,۰۰۰
245.75.16 ۳,۵۰۰,۰۰۰
235.60.16 ۱,۷۵۰,۰۰۰
265.70.16 ۳,۶۰۰,۰۰۰
205.50.17 ۲,۳۵۰,۰۰۰
215.50.17 ۲,۵۰۰,۰۰۰
215.60.17 ۲,۴۰۰,۰۰۰
225.50.17 ۲,۲۰۰,۰۰۰
225.55.17 ۲,۲۵۰,۰۰۰
225.60.17 ۲,۷۰۰,۰۰۰
225.65.17 ۲,۷۰۰,۰۰۰
235.65.17 ۲,۹۵۰,۰۰۰
225.45.18 ۲,۶۵۰,۰۰۰
225.60.18 ۲,۸۵۰,۰۰۰
235.50.18 ۲,۹۰۰,۰۰۰
235.55.18 ۲,۸۰۰,۰۰۰
245.45.18 ۲,۵۰۰,۰۰۰
265.60.18 ۳,۴۰۰,۰۰۰
235.60.18 ۳,۰۰۰,۰۰۰
235.55.19 ۳,۲۰۰,۰۰۰
285.50.20 ۳,۹۵۰,۰۰۰
توضيحات
قیمت ها برای 1 حلقه لاستیک می باشند.