کانال تلگرام ایران جیب

آخرین اخبار

کیان برنا
آخرین به روز رسانی در تاریخ پنجشنبه، ۹ اردیبهشت ۱۴۰۰ ، ۱۱:۲۲:۳۳

ایران تایر

سایز لاستیک جزئیات قیمت ( تومان )
  165.65.13 گل آدرینا ۴۶۰,۰۰۰
  175.60.13 گل سارینا ۵۳۰,۰۰۰
  185.65.14 گل کارنا ۵۸۰,۰۰۰
  205.60.14 گل رونیکا ۶۸۰,۰۰۰
  185.65.15 گل کارنا ۵۲۵,۰۰۰
  205.60.15 گل رونیکا ۷۰۰,۰۰۰

کویر

سایز لاستیک جزئیات قیمت ( تومان )
  165.65.13 گل KB12 ۵۱۰,۰۰۰
  175.60.13 گل KB2000 ۶۵۰,۰۰۰
  175.70.13 گل KB14 ۶۵۰,۰۰۰
  185.65.14 گل KB22 ۶۵۰,۰۰۰
  205.60.14 گل KB77 ۶۸۰,۰۰۰
  185.65.15 گل KB27 ۶۴۰,۰۰۰
  195.60.15 ۷۸۰,۰۰۰
  205.60.15 گل KB77 ۸۰۰,۰۰۰
  205.55.16 گل KB14 ۸۰۰,۰۰۰

یزدتایر

سایز لاستیک جزئیات قیمت ( تومان )
  165.65.13 گل ونوس ۵۰۰,۰۰۰
  175.60.13 ۵۹۵,۰۰۰
  175.70.13 ۷۰۰,۰۰۰
  185.65.14 گل اورانوس ۶۵۰,۰۰۰
  185.65.15 گل اورانوس ۵۸۰,۰۰۰
  195.65.15 ۶۸۰,۰۰۰
  205.60.14 گل مرکوری ۷۳۰,۰۰۰
  205.60.15 گل مرکوری ۷۸۰,۰۰۰
  205.55.16 ۷۶۰,۰۰۰

بارز

سایز لاستیک جزئیات قیمت ( تومان )
  165.65.13 گل P648 ۵۰۰,۰۰۰
  175.60.13 گل P601 ۶۱۰,۰۰۰
  175.70.13 ۶۴۰,۰۰۰
  185.60.14 --- ۶۰۰,۰۰۰
  185.65.14 گل P640 ۶۲۰,۰۰۰
  205.60.14 گل P624 ۷۳۵,۰۰۰
  185.60.15 گل P640 ۵۳۰,۰۰۰
  195.60.15 --- ۷۳۰,۰۰۰
  195.65.15 گل P648 ۶۵۰,۰۰۰
  205.60.15 گل P624 ۷۶۰,۰۰۰
  205.50.16 گل P624 ۸۵۰,۰۰۰
  205.55.16 ۷۸۰,۰۰۰
  215.65.16 گل S630 ---
  225.70.16 گل S630 ۱,۳۵۰,۰۰۰
  225.65.17 گل S677 ---
  235.65.17 گل S673 ۱,۰۵۰,۰۰۰

رودستون

سایز لاستیک جزئیات قیمت ( تومان )
  175.60.13 گل CP672 ۱,۰۰۰,۰۰۰
  175.70.13 گل CP661 ۹۵۰,۰۰۰
  185.60.13 گل N Blue HD Plus ۱,۰۹۰,۰۰۰
  185.70.13 گل CP661 ۱,۳۷۰,۰۰۰
  205.60.14 گل N5000 Plus ۱,۳۵۰,۰۰۰
  185.65.14 گل N5000 Plus ۱,۰۵۰,۰۰۰
  195.60.14 گل N5000 Plus ۱,۲۰۰,۰۰۰
  205.65.14 گل N5000 Plus ۱,۶۷۰,۰۰۰
  185.65.15 گل CP672 ۱,۱۰۰,۰۰۰
  195.60.15 گل CP672 ۱,۲۰۰,۰۰۰
  195.65.15 ۱,۲۰۰,۰۰۰
  205.60.15 گل N5000 Plus ۱,۳۵۰,۰۰۰
  205.65.15 گل CP672 ۱,۳۵۰,۰۰۰
  205.70.15 گل NFera ۱,۳۰۰,۰۰۰
  195.50.16 گل CP672 ۱,۴۰۰,۰۰۰
  205.55.16 گل CP672 ۱,۴۰۰,۰۰۰
  215.55.16 گل CP672 ۲,۸۰۰,۰۰۰
  245.70.16 گل NFera ۲,۰۰۰,۰۰۰
  215.45.17 گل NFera SU1 ۲,۱۰۰,۰۰۰
  215.55.17 گل NFera SU1 ۲,۸۰۰,۰۰۰
  215.60.17 گل CP672 ۱,۹۰۰,۰۰۰
  225.45.17 گل NFera SU1 ---
  225.60.17 گل CP672 ۱,۶۳۰,۰۰۰
  235.50.18 گل NFera ۲,۰۰۰,۰۰۰
  235.55.18 گل NFera ۲,۲۵۰,۰۰۰
  235.60.18 گل NFera ۱,۹۵۰,۰۰۰
  245.50.18 گل NFera SU1 ---
  225.50.18 گل CP672 ۳,۴۵۰,۰۰۰
  245.60.18 گل ROADIAN HTX RH5 ۲,۱۵۰,۰۰۰
  245.45.18 گل NFera ۲,۳۰۰,۰۰۰

کومهو

سایز لاستیک جزئیات قیمت ( تومان )
  165.65.13 گل SENSE KR26 ۸۳۰,۰۰۰
  175.50.15 گل Ecowing ۱,۴۵۰,۰۰۰
  185.65.14 گل Ecsta SPT KU31 ۱,۲۰۰,۰۰۰
  205.60.14 گل SOLUS HS11 ۱,۳۵۰,۰۰۰
  205.60.14 گل Ecsta HS51 ۱,۹۰۰,۰۰۰
  195.60.14 گل SOLUS HS11 ۱,۳۰۰,۰۰۰
  205.65.14 گل Ecsta HS51 ۱,۶۰۰,۰۰۰
  185.65.15 گل Ecowing ۱,۲۰۰,۰۰۰
  205.60.15 گل Ecsta HS51 ۱,۴۰۰,۰۰۰
  205.65.15 گل SOLUS ۱,۳۵۰,۰۰۰
  195.60.15 گل SOLUS HS11 ۱,۳۳۰,۰۰۰
  195.65.15 گل Ecowing ۱,۲۰۰,۰۰۰
  205.50.15 گل Ecsta HS51 ۱,۸۰۰,۰۰۰
  205.50.16 گل Ecsta ۱,۴۵۰,۰۰۰
  205.55.16 گل Ecsta HS51 ۲,۱۰۰,۰۰۰
  215.65.16 گل Eco Solus KL21 ۱,۴۰۰,۰۰۰
  195.50.16 گل SOLUS KH17 ۲,۱۰۰,۰۰۰
  195.75.16 گل PORTRAN ۱,۷۰۰,۰۰۰
  225.70.16 گل Ecowing ES01 KH27 ۱,۸۰۰,۰۰۰
  235.60.16 گل SOLUS HS11 ۲,۱۰۰,۰۰۰
  225.55.16 گل ECSTA HS51 ۱,۹۰۰,۰۰۰
  235.70.16 گل Crugen HP71 ۲,۰۵۰,۰۰۰
  205.45.16 گل Ecsta HS51 ۲,۶۰۰,۰۰۰
  215.60.16 گل Ecowing Es01 kh27 ۱,۹۰۰,۰۰۰
  205.65.16 گل SOLUS KH17 ۱,۵۰۰,۰۰۰
  265.70.16 گل CRUGEN HP91 ۳,۵۰۰,۰۰۰
  205.50.17 گل Ecsta ۲,۰۰۰,۰۰۰
  215.45.17 گل SOLUS KH17 ۱,۷۰۰,۰۰۰
  225.60.17 گل Eco SOLUS KL21 ۲,۶۰۰,۰۰۰
  225.65.17 گل Eco SOLUS KL21 ۲,۱۰۰,۰۰۰
  225.50.17 گل SOLUS KH17 ۲,۰۰۰,۰۰۰
  235.60.17 گل Crugen HP71 ۱,۶۰۰,۰۰۰
  215.60.17 گل Eco SOLUS KL21 ۲,۸۰۰,۰۰۰
  225.45.17 گل Ecsta HS51 ۱,۹۵۰,۰۰۰
  215.50.17 گل Ecowing ۱,۸۵۰,۰۰۰
  215.55.17 گل Ecsta HS51 ۱,۹۵۰,۰۰۰
  225.55.17 گل SOLUS KH17 ۱,۹۵۰,۰۰۰
  225.50.17 گل ECSTA HS51 ۲,۷۰۰,۰۰۰
  225.60.17 گل CRUGEN ۱,۷۵۰,۰۰۰
  235.65.17 گل Eco SOLUS KL21 ۲,۸۰۰,۰۰۰
  235.55.17 گل Ecowing Es01 kh27 ۱,۹۵۰,۰۰۰
  235.60.18 گل Eco SOLUS KL21 ۲,۰۵۰,۰۰۰
  225.55.18 گل Eco SOLUS KL21 ۲,۴۵۰,۰۰۰
  225.45.18 گل SOLUS KH17 ۲,۰۰۰,۰۰۰
  235.55.18 گل Road Venture APT KL51 ۲,۵۰۰,۰۰۰
  235.45.18 گل Ecsta XC KU26 ۲,۳۰۰,۰۰۰
  245.60.18 گل Eco SOLUS KL21 ۲,۴۵۰,۰۰۰
  245.45.18 گل Ecsta LE Sport KU39 ۲,۴۵۰,۰۰۰
  235.50.18 گل CRUGEN HP91 ۲,۸۰۰,۰۰۰
  255.60.18 گل CRUGEN PREMIUM KL33 ۳,۳۰۰,۰۰۰
  225.60.18 گل CRUGEN HP91 ۳,۳۰۰,۰۰۰
  235.55.19 گل CRUGEN PREMIUM KL33 ۲,۶۰۰,۰۰۰
  245.45.19 گل CRUGEN ۳,۰۰۰,۰۰۰
  275.35.19 گل Ecsta LE Sport KU39 ۳,۷۰۰,۰۰۰
  275.40.19 گل ECSTA PS91 ۳,۸۰۰,۰۰۰

هانکوک

سایز لاستیک جزئیات قیمت ( تومان )
  165.65.13 Optimo K715 ۱,۵۸۰,۰۰۰
  175.60.13 Solus HS11 ۱,۰۰۰,۰۰۰
  175.70.13 گل Smart Plus H429 ۱,۵۰۰,۰۰۰
  185.60.13 گل OPTIMO ME02 K424 ۱,۶۰۰,۰۰۰
  205.60.14 گل OPTIMO ME02 K424 ۱,۶۰۰,۰۰۰
  205.65.14 ---
  195.60.15 Optimo K415 ۱,۵۰۰,۰۰۰
  195.65.15 Optimo K415 ۱,۴۰۰,۰۰۰
  205.60.15 گل Kinergy ۱,۶۰۰,۰۰۰
  205.65.15 ۱,۷۵۰,۰۰۰
  185.65.15 گل Kinergy Eco 2 ۱,۷۰۰,۰۰۰
  235.60.16 گل OPTIMO ME02 K424 ۳,۶۰۰,۰۰۰
  205.55.16 گل Ventus ME01 K114 ۲,۳۰۰,۰۰۰
  195.50.16 گل OPTIMO K415 ۲,۷۰۰,۰۰۰
  215.55.16 گل Ventus ۱,۸۵۰,۰۰۰
  215.60.16 گل Ventus ۱,۹۸۰,۰۰۰
  245.70.16 گل Dynapro HP2 RA33 ۲,۱۵۰,۰۰۰
  225.70.16 گل Dynapro HP2 RA33 ۳,۹۰۰,۰۰۰
  235.70.16 گل Dynapro HP2 RA33 ۲,۴۰۰,۰۰۰
  225.50.17 گل Ventus ME01 K114 ۳,۰۰۰,۰۰۰
  215.45.17 گل Ventus Prime2 K115 ۱,۸۰۰,۰۰۰
  215.50.17 گل Ventus ۲,۰۵۰,۰۰۰
  215.55.17 گل OPTIMO K415 ۳,۰۰۰,۰۰۰
  225.65.17 گل Dynapro HP2 RA33 ۲,۹۰۰,۰۰۰
  225.45.17 گل OPTIMO K415 ۲,۹۰۰,۰۰۰
  235.55.17 گل Ventus ۲,۳۵۰,۰۰۰
  235.50.18 گل Ventus ۲,۷۰۰,۰۰۰
  235.55.18 گل OPTIMO H426 ۲,۵۰۰,۰۰۰
  225.55.18 گل OPTIMO H426 ۲,۳۵۰,۰۰۰
  245.40.18 گل Ventus V12 evo2 K120 ۳,۵۰۰,۰۰۰
  225.45.18 گل OPTIMO K415 ۳,۱۵۰,۰۰۰
  245.60.18 گل Dynapro HP RA23 ۲,۷۰۰,۰۰۰
  235.60.18 گل Dynapro HP2 RA33 ۳,۶۰۰,۰۰۰
  225.50.18 گل Ventus V12 evo K110 ۳,۵۰۰,۰۰۰
  245.45.18 گل Ventus Prime2 K115 ۲,۶۵۰,۰۰۰
  235.55.19 گل Ventus Prime2 K115 ۲,۹۵۰,۰۰۰
  245.40.19 گل Ventus Prime2 K115 ۳,۲۰۰,۰۰۰
  275.35.19 گل Ventus V12 evo2 K120 ۳,۷۰۰,۰۰۰
  275.40.19 گل Ventus V12 evo2 K120 ۳,۶۰۰,۰۰۰

میشلن

سایز لاستیک جزئیات قیمت ( تومان )
  185.65.15 گل Energy ۱,۹۰۰,۰۰۰
  195.60.15 --- ۲,۲۵۰,۰۰۰
  195.60.15 Energy Saver Plus ۱,۷۵۰,۰۰۰
  195.65.15 --- ۲,۱۸۰,۰۰۰
  205.65.15 --- ۲,۶۵۰,۰۰۰
  225.70.15 --- ۲,۲۰۰,۰۰۰
  205.55.16 گل Primacy 4 ۱,۹۸۰,۰۰۰
  205.60.16 --- ۲,۶۰۰,۰۰۰
  215.55.16 Primacy 3 ۲,۳۰۰,۰۰۰
  225.70.16 --- ۲,۳۵۰,۰۰۰
  205.55.16 --- ۲,۰۵۰,۰۰۰
  215.45.17 گل PRIMACY HP ۳,۳۵۰,۰۰۰
  215.55.17 گل Primacy ۳,۱۰۰,۰۰۰
  205.55.17 گل Primacy 3 ۳,۸۰۰,۰۰۰
  225.50.17 گل Primacy 3 ۴,۰۰۰,۰۰۰
  225.45.18 گل Pilot ۴,۲۰۰,۰۰۰
  225.55.18 گل Primacy ۲,۲۰۰,۰۰۰
  235.50.18 گل Primacy ۴,۵۰۰,۰۰۰
  245.50.18 گل Primacy 3 ۶,۲۰۰,۰۰۰
  265.40.21 گل LATITUDE SPORT 3 ۱۰,۰۰۰,۰۰۰

مارشال

سایز لاستیک جزئیات قیمت ( تومان )
  175.60.13 گل MH12 ۹۰۰,۰۰۰
  185.65.14 گل MH12 ۱,۱۵۰,۰۰۰
  185.65.15 گل MH12 ۱,۱۵۰,۰۰۰
  205.55.15 گل MH12 ۱,۴۰۰,۰۰۰
  205.60.15 گل MH12 ۱,۴۰۰,۰۰۰
  205.65.15 گل Matrac ۱,۴۵۰,۰۰۰
  195.65.16 گل Matrac ۱,۴۵۰,۰۰۰
  205.45.16 گل MH12 ۱,۴۵۰,۰۰۰
  205.50.16 گل MH12 ۱,۴۰۰,۰۰۰
  205.55.16 گل MH12 ۱,۵۰۰,۰۰۰
  225.65.17 گل CRUGEN KL21 ۱,۹۰۰,۰۰۰
  285.60.17 گل Matrac STX KL12 ۲,۶۰۰,۰۰۰
  225.45.18 گل Matrac MU12 ۱,۸۰۰,۰۰۰
  235.60.18 گل CRUGEN KL21 ۳,۳۰۰,۰۰۰

یوکوهاما

سایز لاستیک جزئیات قیمت ( تومان )
  215.60.16 گل DB E70B ۱,۹۸۰,۰۰۰
  265.70.16 گل GEOLANDAR H/T G039 ۳,۰۰۰,۰۰۰
  215.55.17 گل DB E70B ۲,۰۰۰,۰۰۰
  285.65.17 گل G94B ۳,۳۰۰,۰۰۰

سومیتومو

سایز لاستیک جزئیات قیمت ( تومان )
  185.60.13 گل HTR A/S P01 ۹۵۰,۰۰۰
  185.60.14 گل HTR A/S P01 ۱,۳۰۰,۰۰۰
  185.65.14 گل HTR A/S P01 ۱,۲۵۰,۰۰۰
  195.60.14 گل HTR A/S P01 ۱,۳۵۰,۰۰۰
  205.60.14 گل HTR 200 ۱,۴۸۰,۰۰۰
  185.65.15 گل HTR 900 ۱,۳۰۰,۰۰۰
  195.65.15 گل HTR A/S P01 ۱,۴۰۰,۰۰۰
  195.60.15 گل HTR 900 ۱,۵۲۰,۰۰۰
  195.50.15 گل HTR 200 ۱,۷۰۰,۰۰۰
  205.50.15 گل HTR A/S P01 ۱,۶۵۰,۰۰۰
  205.60.15 گل HTR 900 ۱,۶۵۰,۰۰۰
  205.65.15 گل HTR A/S P01 ۱,۵۵۰,۰۰۰
  215.60.15 گل HTR 900 ۱,۹۰۰,۰۰۰
  205.55.16 گل HTR A/S P01 ۲,۱۰۰,۰۰۰
  215.60.16 گل HTR A/S P01 ۱,۹۵۰,۰۰۰
  205.50.16 گل HTR 900 ۱,۶۰۰,۰۰۰
  215.55.16 گل HTR 900 ۱,۹۵۰,۰۰۰
  225.45.17 گل HTR 900 ۲,۳۵۰,۰۰۰
  245.40.17 گل HTR Z III ۲,۳۰۰,۰۰۰
  265.35.18 گل HTR Z III ۲,۸۰۰,۰۰۰
  255.35.18 گل HTR Z III ۲,۷۰۰,۰۰۰
  275.35.18 گل HTR Z III ۴,۲۰۰,۰۰۰
  225.40.18 گل HTR 900 ۳,۱۰۰,۰۰۰
  225.45.18 گل HTR 900 ۲,۳۰۰,۰۰۰
  245.45.18 گل HTR 900 ۲,۴۵۰,۰۰۰
  245.45.19 گل HTR Z III ۴,۰۰۰,۰۰۰
  255.35.19 گل HTR Z III ۲,۸۰۰,۰۰۰
  275.35.19 گل HTR Z III ۳,۹۰۰,۰۰۰
  275.40.19 گل HTR Z III ۴,۴۰۰,۰۰۰
  245.40.20 گل HTR Z III ۴,۶۰۰,۰۰۰
  245.45.20 گل HTR Z ۳,۳۵۰,۰۰۰

تراینگل

سایز لاستیک جزئیات قیمت ( تومان )
  165.65.13 --- ۶۲۰,۰۰۰
  175.60.13 --- ۶۸۰,۰۰۰
  175.70.13 --- ۷۸۰,۰۰۰
  185.70.13 --- ۱,۰۲۰,۰۰۰
  185.65.14 --- ۷۷۰,۰۰۰
  195.60.14 --- ۹۰۰,۰۰۰
  205.60.14 --- ۱,۱۳۰,۰۰۰
  185.65.15 --- ۹۰۰,۰۰۰
  195.55.15 TR257 ۹۵۰,۰۰۰
  195.60.15 --- ۹۰۰,۰۰۰
  195.65.15 TR928 ۹۵۰,۰۰۰
  205.50.15 --- ۱,۱۴۰,۰۰۰
  255.75.15 TR257 ۱,۴۵۰,۰۰۰
  255.70.15 TR257 ۱,۶۵۰,۰۰۰
  205.50.16 --- ۱,۰۵۰,۰۰۰
  205.55.16 TR928 ۱,۱۰۰,۰۰۰
  215.55.16 TR257 ۱,۲۵۰,۰۰۰
  215.50.17 Sportex TH201 ۱,۵۰۰,۰۰۰
  225.45.17 Sportex TH201 ۱,۵۰۰,۰۰۰
  225.50.17 Sportex TH201 ۱,۵۰۰,۰۰۰
  225.60.17 TR257 ۱,۵۰۰,۰۰۰
  265.65.17 TR257 ۱,۷۵۰,۰۰۰
  225.45.18 TR257 ۱,۶۰۰,۰۰۰

پیرلی

سایز لاستیک جزئیات قیمت ( تومان )
  205.55.16 ۱,۸۵۰,۰۰۰
  215.55.16 CINTURATO P7 ۱,۹۵۰,۰۰۰
  215.45.17 P ZERO Nero GT ۳,۱۰۰,۰۰۰
  215.55.17 CINTURATO P7 ۲,۵۰۰,۰۰۰
  235.65.17 --- ۲,۵۰۰,۰۰۰
  225.45.17 CINTURATO P7 MO ۳,۱۰۰,۰۰۰
  225.50.17 --- ۴,۰۵۰,۰۰۰
  225.60.17 CINTURATO P7 ۱,۹۵۰,۰۰۰
  225.40.18 CINTURATO P7 ۲,۶۵۰,۰۰۰
  235.55.18 Scorpion Verde ۳,۹۵۰,۰۰۰
  245.45.18 --- ۳,۳۵۰,۰۰۰
  285.35.18 P ZERO MO ۴,۰۰۰,۰۰۰
  245.40.19 --- ۴,۵۶۰,۰۰۰
  245.45.19 P ZERO (MOE) R-F ۸,۲۵۰,۰۰۰
  255.45.19 P ZERO MO ۴,۲۰۰,۰۰۰
  245.35.20 --- ۴,۴۰۰,۰۰۰
  245.40.20 P ZERO PZ4 * R-F ۸,۰۰۰,۰۰۰
  255.35.20 --- ۵,۱۴۰,۰۰۰
  295.35.20 --- ۶,۴۶۰,۰۰۰
  275.35.20 --- ۸,۰۰۰,۰۰۰
  275.40.21 --- ۷,۳۵۰,۰۰۰
  295.35.21 P ZERO NO ۶,۹۰۰,۰۰۰
توضيحات
قیمت ها برای 1 حلقه لاستیک می باشند.
بستن
علی بابا