کانال تلگرام ایران جیب

آخرین اخبار

کیان برناکیان برنا

آخرین به روز رسانی در تاریخ یکشنبه، ۱ خرداد ۱۴۰۱ ، ۱۹:۳۹:۲۱

ایران تایر

سایز لاستیک جزئیات قیمت ( تومان )
165.65.13 گل آدرینا ۴۵۰,۰۰۰
175.60.13 گل سارینا ۵۰۰,۰۰۰
185.65.14 گل کارنا ۶۵۰,۰۰۰
205.60.14 گل رونیکا ۸۰۰,۰۰۰
185.60.15 گل کارنا ۶۵۰,۰۰۰
185.65.15 گل کارنا ۶۰۰,۰۰۰
205.60.15 گل رونیکا ۸۵۰,۰۰۰
205.55.16 گل کارنا ۸۵۰,۰۰۰

کویر

سایز لاستیک جزئیات قیمت ( تومان )
165.65.13 گل KB12 ۴۵۰,۰۰۰
175.60.13 گل KB2000 ۵۵۰,۰۰۰
175.70.13 گل KB14 ۶۵۰,۰۰۰
185.65.14 گل KB22 ۷۰۰,۰۰۰
185.60.14 .... ۶۰۰,۰۰۰
205.60.14 گل KB77 ۸۰۰,۰۰۰
185.65.15 گل KB27 ۶۵۰,۰۰۰
195.60.15 .... ۷۰۰,۰۰۰
195.65.15 ۷۰۰,۰۰۰
205.60.15 گل KB77 ۸۵۰,۰۰۰
205.55.16 گل KB14 ۹۰۰,۰۰۰
205.50.16 .... ۸۵۰,۰۰۰
215.65.16 .... ۱,۲۵۰,۰۰۰
205.50.17 ۱,۲۰۰,۰۰۰
215.50.17 .... ۱,۳۰۰,۰۰۰
215.60.17 گل KB66 ۱,۳۰۰,۰۰۰
225.65.17 .... ۱,۴۰۰,۰۰۰
215.45.18 .... ۱,۲۵۰,۰۰۰
225.55.18 .... ۱,۴۰۰,۰۰۰
225.60.18 ۱,۴۰۰,۰۰۰
235.60.18 .... ۱,۳۵۰,۰۰۰
235.55.18 .... ۱,۴۰۰,۰۰۰
265.60.18 ۲,۲۰۰,۰۰۰
235.55.19 .... ۱,۷۰۰,۰۰۰

یزدتایر

سایز لاستیک جزئیات قیمت ( تومان )
165.65.13 گل ونوس ۵۰۰,۰۰۰
175.60.13 ... ۶۰۰,۰۰۰
175.70.13 ... ۶۵۰,۰۰۰
185.65.14 گل اورانوس ۷۵۰,۰۰۰
205.60.14 گل مرکوری ۹۵۰,۰۰۰
185.65.15 گل اورانوس ۶۵۰,۰۰۰
195.65.15 ... ۷۵۰,۰۰۰
205.60.15 گل مرکوری ۱,۱۰۰,۰۰۰
205.50.16 .... ۹۰۰,۰۰۰
205.55.16 .... ۱,۰۵۰,۰۰۰
215.55.17 گل نپتون ۱,۲۵۰,۰۰۰

بارز

سایز لاستیک جزئیات قیمت ( تومان )
165.65.13 گل P648 ۵۰۰,۰۰۰
175.60.13 گل P601 ۶۰۰,۰۰۰
175.70.13 ... ۶۵۰,۰۰۰
185.60.14 ... ۶۵۰,۰۰۰
185.65.14 گل P640 ۷۵۰,۰۰۰
205.60.14 گل P624 ۹۰۰,۰۰۰
185.65.15 ۵۵۰,۰۰۰
185.60.15 گل P640 ۵۵۰,۰۰۰
186.65.15 ۶۰۰,۰۰۰
195.65.15 گل P648 ۸۰۰,۰۰۰
195.60.15 ... ۷۵۰,۰۰۰
205.65.15 ۲,۱۵۰,۰۰۰
205.60.15 گل P624 ۸۵۰,۰۰۰
205.55.16 ... ۹۵۰,۰۰۰
205.50.16 گل P624 ۹۰۰,۰۰۰
215.65.16 گل S630 ۱,۲۵۰,۰۰۰
215.55.16 ۲,۲۰۰,۰۰۰
225.70.16 گل S630 ۱,۳۵۰,۰۰۰
235.60.16 ۱,۳۰۰,۰۰۰
215.55.17 ۲,۱۵۰,۰۰۰
225.65.17 گل S677 ۱,۳۰۰,۰۰۰
235.65.17 گل S673 ۱,۲۵۰,۰۰۰
235.60.18 ۱,۶۰۰,۰۰۰
245.45.18 ۳,۵۰۰,۰۰۰

رودستون

سایز لاستیک جزئیات قیمت ( تومان )
175.60.13 گل CP672 ۱,۱۰۰,۰۰۰
165.65.13 ۹۵۰,۰۰۰
185.60.13 گل N Blue HD Plus ۹۵۰,۰۰۰
175.70.13 گل CP661 ۱,۰۰۰,۰۰۰
185.70.13 گل CP661 ۱,۵۰۰,۰۰۰
185.65.14 گل N5000 Plus ۱,۴۰۰,۰۰۰
195.60.14 گل N5000 Plus ۱,۵۵۰,۰۰۰
205.60.14 گل N5000 Plus ۲,۲۰۰,۰۰۰
205.65.14 گل N5000 Plus ۱,۷۰۰,۰۰۰
185.65.15 گل CP672 ۱,۸۰۰,۰۰۰
195.60.15 گل CP672 ۱,۶۵۰,۰۰۰
195.65.15 ۱,۳۰۰,۰۰۰
205.55.16 گل CP672 ۲,۳۵۰,۰۰۰
215.60.15 ۲,۳۰۰,۰۰۰
205.60.15 گل N5000 Plus ۲,۶۵۰,۰۰۰
205.65.15 گل CP672 ۱,۹۰۰,۰۰۰
205.70.15 گل NFera ۱,۳۰۰,۰۰۰
265.70.15 ۲,۴۵۰,۰۰۰
235.75.15 ۲,۳۵۰,۰۰۰
195.50.16 گل CP672 ۱,۴۰۰,۰۰۰
215.60.16 ۱,۶۰۰,۰۰۰
215.65.16 ۲,۰۰۰,۰۰۰
215.55.16 گل CP672 ۲,۳۰۰,۰۰۰
225.70.16 ۲,۲۰۰,۰۰۰
245.70.16 گل NFera ۲,۴۰۰,۰۰۰
215.45.17 گل NFera SU1 ۲,۵۰۰,۰۰۰
215.50.17 ۲,۵۵۰,۰۰۰
215.55.17 گل NFera SU1 ۲,۶۰۰,۰۰۰
215.60.17 گل CP672 ۱,۹۰۰,۰۰۰
225.45.17 گل NFera SU1 ۲,۲۰۰,۰۰۰
225.60.17 گل CP672 ۱,۷۰۰,۰۰۰
245.65.17 ۳,۰۰۰,۰۰۰
235.50.18 گل NFera ۲,۷۰۰,۰۰۰
225.45.18 ۲,۸۰۰,۰۰۰
225.50.18 گل CP672 ۲,۷۰۰,۰۰۰
235.55.18 گل NFera ۲,۸۵۰,۰۰۰
235.60.18 گل NFera ۲,۶۵۰,۰۰۰
245.50.18 گل NFera SU1 ---
245.60.18 گل ROADIAN HTX RH5 ۳,۳۰۰,۰۰۰
245.45.18 گل NFera ۲,۸۰۰,۰۰۰

نکسن

سایز لاستیک جزئیات قیمت ( تومان )
165.65.13 --- ۱,۰۰۰,۰۰۰
175.70.13 ... ۱,۰۰۰,۰۰۰
175.60.13 ... ۱,۲۵۰,۰۰۰
185.60.13 ۱,۲۵۰,۰۰۰
185.70.13 ... ۱,۷۰۰,۰۰۰
185.70.14 ۱,۷۰۰,۰۰۰
185.60.14 ... ۲,۱۰۰,۰۰۰
185.60.14 ... ۱,۰۵۰,۰۰۰
185.60.14 ... ۱,۰۰۰,۰۰۰
185.65.14 --- ۱,۸۰۰,۰۰۰
205.60.14 ... ۲,۲۰۰,۰۰۰
205.75.14 ... ۲,۸۵۰,۰۰۰
175.50.15 ۱,۹۰۰,۰۰۰
185.65.15 --- ۱,۷۵۰,۰۰۰
195.70.15 ... ۱,۵۰۰,۰۰۰
195.55.15 --- ۱,۷۵۰,۰۰۰
195.60.15 --- ۱,۸۵۰,۰۰۰
195.65.15 --- ۱,۶۰۰,۰۰۰
205.65.15 ... ۲,۲۰۰,۰۰۰
205.60.15 --- ۲,۳۰۰,۰۰۰
205.70.15 --- ۱,۴۰۰,۰۰۰
225.70.15 ... ۳,۱۵۰,۰۰۰
255.70.15 --- ۲,۹۰۰,۰۰۰
185.55.16 ... ۱,۳۵۰,۰۰۰
195.50.16 ۲,۱۰۰,۰۰۰
195.55.16 ۱,۷۰۰,۰۰۰
195.75.16 ... ۲,۸۵۰,۰۰۰
195.75.16 ... ۱,۹۰۰,۰۰۰
205.55.16 ۲,۱۰۰,۰۰۰
205.65.16 ۱,۹۰۰,۰۰۰
205.80.16 ... ۱,۷۵۰,۰۰۰
205.50.16 ... ۲,۰۰۰,۰۰۰
205.16 --- ۲,۶۵۰,۰۰۰
215.75.15 ... ۱,۹۰۰,۰۰۰
215.65.16 ... ۲,۳۰۰,۰۰۰
215.55.16 --- ۲,۴۰۰,۰۰۰
215.60.16 --- ۲,۳۵۰,۰۰۰
225.55.16 --- ۲,۴۵۰,۰۰۰
225.60.16 ۲,۵۰۰,۰۰۰
225.70.16 --- ۲,۴۵۰,۰۰۰
235.70.16 ... ۲,۸۵۰,۰۰۰
235.85.16 ۳,۵۰۰,۰۰۰
255.75.16 ۲,۴۵۰,۰۰۰
245.70.16 ۲,۸۵۰,۰۰۰
265.75.16 ۳,۶۵۰,۰۰۰
265.70.16 ۳,۳۰۰,۰۰۰
275.70.16 ۳,۳۰۰,۰۰۰
225.50.17 ۲,۴۵۰,۰۰۰
205.50.17 --- ۲,۷۰۰,۰۰۰
215.65.17 ۱,۶۰۰,۰۰۰
215.45.17 --- ۲,۲۲۵,۰۰۰
215.50.17 --- ۲,۴۵۰,۰۰۰
215.55.17 ۲,۷۰۰,۰۰۰
225.55.17 ۲,۵۰۰,۰۰۰
215.60.17 ۲,۵۰۰,۰۰۰
225.65.17 ۲,۹۵۰,۰۰۰
235.60.17 ۲,۰۰۰,۰۰۰
245.45.17 ... ۲,۷۰۰,۰۰۰
285.65.17 ۳,۶۰۰,۰۰۰
225.45.17 --- ۲,۴۰۰,۰۰۰
225.60.17 --- ۲,۶۰۰,۰۰۰
235.55.17 --- ۳,۲۰۰,۰۰۰
235.65.17 --- ۲,۸۰۰,۰۰۰
245.65.17 --- ۳,۰۵۰,۰۰۰
255.55.17 --- ۲,۰۰۰,۰۰۰
255.60.17 --- ۳,۲۰۰,۰۰۰
265.65.17 --- ۳,۳۰۰,۰۰۰
215.40.18 ۲,۷۰۰,۰۰۰
215.45.18 ۲,۷۰۰,۰۰۰
225.35.18 ۳,۰۰۰,۰۰۰
225.40.18 ۲,۸۰۰,۰۰۰
225.45.18 ۲,۷۰۰,۰۰۰
225.50.18 ۳,۰۰۰,۰۰۰
225.55.18 --- ۲,۸۵۰,۰۰۰
225.60.18 --- ۲,۶۵۰,۰۰۰
235.40.18 ... ۱,۸۰۰,۰۰۰
235.55.18 --- ۳,۰۰۰,۰۰۰
235.45.18 --- ۲,۸۵۰,۰۰۰
235.50.18 --- ۲,۶۵۰,۰۰۰
235.60.18 ۲,۹۵۰,۰۰۰
245.45.18 --- ۲,۹۰۰,۰۰۰
245.40.18 --- ۳,۴۵۰,۰۰۰
245.50.18 ۳,۱۰۰,۰۰۰
245.60.18 --- ۳,۲۵۰,۰۰۰
265.35.18 ۳,۶۵۰,۰۰۰
265.60.18 --- ۳,۲۰۰,۰۰۰
255.35.18 ۳,۶۵۰,۰۰۰
255.60.18 --- ۳,۳۵۰,۰۰۰
275.35.18 ۲,۱۵۰,۰۰۰
285.40.18 ۱,۸۰۰,۰۰۰
285.60.18 ۴,۲۰۰,۰۰۰
225.40.19 ۲,۹۰۰,۰۰۰
225.45.19 --- ۳,۲۰۰,۰۰۰
235.55.19 --- ۳,۱۰۰,۰۰۰
245.40.19 ۳,۳۵۰,۰۰۰
245.35.19 ۳,۷۵۰,۰۰۰
245.45.19 --- ۳,۲۰۰,۰۰۰
275.35.19 ۴,۱۰۰,۰۰۰
275.40.19 ۳,۹۰۰,۰۰۰
245.40.20 ۳,۶۰۰,۰۰۰
245.45.20 ... ۳,۵۵۰,۰۰۰
265.50.20 ۴,۶۵۰,۰۰۰
275.35.20 --- ۴,۴۵۰,۰۰۰
275.40.20 --- ۴,۳۰۰,۰۰۰
285.50.20 ۴,۳۰۰,۰۰۰

کومهو

سایز لاستیک جزئیات قیمت ( تومان )
165.65.13 گل SENSE KR26 ۱,۰۵۰,۰۰۰
175.70.13 ... ۱,۳۰۰,۰۰۰
175.60.13 ... ۱,۳۰۰,۰۰۰
185.60.13 ۳,۷۵۰,۰۰۰
185.70.13 ۱,۲۰۰,۰۰۰
185.70.13 ۲,۰۰۰,۰۰۰
185.65.14 گل Ecsta SPT KU31 ۱,۵۵۰,۰۰۰
195.14 ۲,۰۰۰,۰۰۰
195.60.14 گل SOLUS HS11 ۲,۴۰۰,۰۰۰
205.60.14 گل SOLUS HS11 ۲,۳۰۰,۰۰۰
205.65.14 گل Ecsta HS51 ۱,۸۰۰,۰۰۰
175.50.15 گل Ecowing ۲,۰۰۰,۰۰۰
185.65.15 گل Ecowing ۱,۷۰۰,۰۰۰
195.60.15 گل SOLUS HS11 ۲,۲۰۰,۰۰۰
195.65.15 گل Ecowing ۱,۸۵۰,۰۰۰
205.60.15 گل Ecsta HS51 ۲,۷۰۰,۰۰۰
205.65.15 گل SOLUS ۱,۹۵۰,۰۰۰
205.50.15 گل Ecsta HS51 ۱,۸۰۰,۰۰۰
225.70.15 ۲,۵۰۰,۰۰۰
265.70.15 ۳,۶۰۰,۰۰۰
195.75.16 گل PORTRAN ۲,۳۰۰,۰۰۰
195.50.16 گل SOLUS KH17 ۲,۴۰۰,۰۰۰
195.55.16 ۲,۴۵۰,۰۰۰
225.70.16 گل Ecowing ES01 KH27 ۲,۸۵۰,۰۰۰
205.16 ۱,۷۵۰,۰۰۰
205.60.16 ... ۲,۳۵۰,۰۰۰
205.50.16 گل Ecsta ۲,۴۰۰,۰۰۰
205.55.16 گل Ecsta HS51 ۲,۲۵۰,۰۰۰
205.45.16 گل Ecsta HS51 ۲,۲۰۰,۰۰۰
205.65.16 گل SOLUS KH17 ۲,۵۰۰,۰۰۰
215.55.16 ۲,۶۵۰,۰۰۰
215.65.16 گل Eco Solus KL21 ۲,۵۵۰,۰۰۰
215.60.16 گل Ecowing Es01 kh27 ۲,۴۰۰,۰۰۰
225.60.16 ۱,۸۰۰,۰۰۰
225.55.16 گل ECSTA HS51 ۲,۸۰۰,۰۰۰
235.60.16 گل SOLUS HS11 ۲,۹۰۰,۰۰۰
235.70.16 گل Crugen HP71 ۳,۵۰۰,۰۰۰
245.75.16 ۲,۸۰۰,۰۰۰
245.70.16 ... ۳,۴۰۰,۰۰۰
265.70.16 گل CRUGEN HP91 ۲,۵۵۰,۰۰۰
205.50.17 گل Ecsta ۲,۰۰۰,۰۰۰
215.45.17 گل SOLUS KH17 ۲,۸۰۰,۰۰۰
215.50.17 گل Ecowing ۲,۷۰۰,۰۰۰
215.60.17 گل Eco SOLUS KL21 ۳,۱۵۰,۰۰۰
215.55.17 گل Ecsta HS51 ۲,۴۵۰,۰۰۰
225.60.17 گل CRUGEN ۳,۱۰۰,۰۰۰
225.45.17 گل Ecsta HS51 ۲,۵۰۰,۰۰۰
225.50.17 گل ECSTA HS51 ۲,۵۵۰,۰۰۰
225.50.18 ۳,۷۰۰,۰۰۰
225.65.17 گل Eco SOLUS KL21 ۳,۲۰۰,۰۰۰
235.60.17 گل Crugen HP71 ۲,۷۰۰,۰۰۰
235.65.17 گل Eco SOLUS KL21 ۳,۱۵۰,۰۰۰
235.55.17 گل Ecowing Es01 kh27 ۳,۰۰۰,۰۰۰
265.60.18 ۳,۶۰۰,۰۰۰
215.40.18 ۱,۹۵۰,۰۰۰
215.45.18 ۲,۸۵۰,۰۰۰
225.55.18 گل Eco SOLUS KL21 ۳,۴۵۰,۰۰۰
225.45.18 گل SOLUS KH17 ۳,۱۰۰,۰۰۰
225.60.18 گل CRUGEN HP91 ۳,۴۰۰,۰۰۰
235.65.18 ۳,۵۰۰,۰۰۰
235.60.18 گل Eco SOLUS KL21 ۳,۸۵۰,۰۰۰
235.45.18 گل Ecsta XC KU26 ۳,۳۰۰,۰۰۰
235.50.18 گل CRUGEN HP91 ۳,۳۰۰,۰۰۰
235.55.18 گل Road Venture APT KL51 ۳,۴۵۰,۰۰۰
245.60.18 گل Eco SOLUS KL21 ۳,۶۰۰,۰۰۰
245.45.18 گل Ecsta LE Sport KU39 ۳,۵۵۰,۰۰۰
255.60.18 گل CRUGEN PREMIUM KL33 ۳,۵۰۰,۰۰۰
235.55.19 گل CRUGEN PREMIUM KL33 ۳,۵۰۰,۰۰۰
245.40.19 ۳,۸۰۰,۰۰۰
245.45.19 گل CRUGEN ۳,۵۵۰,۰۰۰
275.35.19 گل Ecsta LE Sport KU39 ۴,۵۰۰,۰۰۰
275.40.19 گل ECSTA PS91 ۳,۷۰۰,۰۰۰
245.40.20 ۲,۴۰۰,۰۰۰
225.55.17 گل SOLUS KH17 ۲,۹۵۰,۰۰۰

هانکوک

سایز لاستیک جزئیات قیمت ( تومان )
165.65.13 Optimo K715 ۱,۶۰۰,۰۰۰
175.60.13 Solus HS11 ۱,۲۵۰,۰۰۰
175.70.13 گل Smart Plus H429 ۱,۰۰۰,۰۰۰
185.60.13 گل OPTIMO ME02 K424 ۱,۶۰۰,۰۰۰
185.65.15 گل Kinergy Eco 2 ۲,۰۰۰,۰۰۰
185.60.14 ۱,۷۵۰,۰۰۰
185.65.14 ۲,۳۰۰,۰۰۰
205.65.14 ۱,۵۰۰,۰۰۰
205.60.14 گل OPTIMO ME02 K424 ۲,۵۵۰,۰۰۰
235.75.15 ۲,۸۵۰,۰۰۰
175.50.15 ۲,۲۵۰,۰۰۰
195.60.15 Optimo K415 ۲,۴۰۰,۰۰۰
195.65.15 Optimo K415 ۲,۵۰۰,۰۰۰
205.60.15 گل Kinergy ۲,۷۵۰,۰۰۰
205.65.15 ... ۲,۷۰۰,۰۰۰
215.75.15 ۲,۶۵۰,۰۰۰
205.55.16 گل Ventus ME01 K114 ۲,۵۰۰,۰۰۰
235.60.16 گل OPTIMO ME02 K424 ۳,۱۰۰,۰۰۰
195.50.16 گل OPTIMO K415 ۲,۸۵۰,۰۰۰
215.55.16 گل Ventus ۲,۹۵۰,۰۰۰
215.60.16 گل Ventus ۲,۶۰۰,۰۰۰
245.70.16 گل Dynapro HP2 RA33 ۳,۵۰۰,۰۰۰
225.55.16 ۳,۱۰۰,۰۰۰
225.70.16 گل Dynapro HP2 RA33 ۳,۳۵۰,۰۰۰
235.70.16 گل Dynapro HP2 RA33 ۳,۶۵۰,۰۰۰
215.50.17 گل Ventus ۳,۲۵۰,۰۰۰
215.45.17 گل Ventus Prime2 K115 ۳,۲۰۰,۰۰۰
215.55.17 گل OPTIMO K415 ۳,۰۵۰,۰۰۰
225.60.17 ۳,۲۰۰,۰۰۰
225.50.17 گل Ventus ME01 K114 ۳,۰۰۰,۰۰۰
225.55.17 ۳,۱۰۰,۰۰۰
225.65.17 گل Dynapro HP2 RA33 ۳,۵۰۰,۰۰۰
225.45.17 گل OPTIMO K415 ۳,۳۵۰,۰۰۰
235.55.17 گل Ventus ۴,۰۰۰,۰۰۰
265.65.17 ۴,۰۰۰,۰۰۰
265.70.17 ۲,۶۰۰,۰۰۰
215.45.18 ۲,۵۰۰,۰۰۰
225.55.18 گل OPTIMO H426 ۴,۲۰۰,۰۰۰
225.45.18 گل OPTIMO K415 ۳,۵۰۰,۰۰۰
225.50.18 گل Ventus V12 evo K110 ۲,۷۵۰,۰۰۰
225.60.18 ۴,۳۰۰,۰۰۰
235.50.18 گل Ventus ۴,۴۰۰,۰۰۰
235.55.18 گل OPTIMO H426 ۳,۹۰۰,۰۰۰
235.60.18 گل Dynapro HP2 RA33 ۴,۳۰۰,۰۰۰
245.60.18 گل Dynapro HP RA23 ۴,۴۰۰,۰۰۰
245.40.18 گل Ventus V12 evo2 K120 ۳,۵۰۰,۰۰۰
245.45.18 گل Ventus Prime2 K115 ۴,۳۰۰,۰۰۰
285.60.18 ۳,۲۵۰,۰۰۰
235.55.19 گل Ventus Prime2 K115 ۴,۰۰۰,۰۰۰
245.40.19 گل Ventus Prime2 K115 ۴,۳۵۰,۰۰۰
275.35.19 گل Ventus V12 evo2 K120 ۳,۷۰۰,۰۰۰
275.40.19 گل Ventus V12 evo2 K120 ۳,۶۰۰,۰۰۰

میشلن

سایز لاستیک جزئیات قیمت ( تومان )
185.65.15 گل Energy ۲,۷۵۰,۰۰۰
195.60.15 --- ۲,۵۰۰,۰۰۰
195.60.15 Energy Saver Plus ۱,۷۵۰,۰۰۰
195.65.15 --- ۲,۹۵۰,۰۰۰
205.65.15 --- ۲,۶۵۰,۰۰۰
225.70.15 --- ۲,۲۰۰,۰۰۰
195.55.16 ۲,۴۰۰,۰۰۰
205.50.16 ۲,۴۵۰,۰۰۰
205.60.16 --- ۲,۶۰۰,۰۰۰
205.55.16 --- ۳,۴۰۰,۰۰۰
215.60.16 ۳,۰۵۰,۰۰۰
215.55.16 Primacy 3 ۲,۹۵۰,۰۰۰
225.55.16 ۳,۶۵۰,۰۰۰
225.70.16 --- ۲,۴۰۰,۰۰۰
205.55.17 گل Primacy 3 ۳,۸۰۰,۰۰۰
215.45.17 گل PRIMACY HP ۴,۰۰۰,۰۰۰
215.55.17 گل Primacy ۳,۶۰۰,۰۰۰
215.50.17 ۴,۰۰۰,۰۰۰
225.45.17 ۵,۲۰۰,۰۰۰
225.50.17 گل Primacy 3 ۶,۱۰۰,۰۰۰
235.55.17 ۴,۶۵۰,۰۰۰
225.45.18 گل Pilot ۴,۴۰۰,۰۰۰
225.55.18 گل Primacy ۲,۲۰۰,۰۰۰
235.45.18 ۶,۷۰۰,۰۰۰
235.50.18 گل Primacy ۵,۶۰۰,۰۰۰
245.45.18 ۶,۹۰۰,۰۰۰
245.50.18 گل Primacy 3 ۶,۲۰۰,۰۰۰
245.40.19 ۱۰,۴۰۰,۰۰۰
275.35.19 ۱۱,۰۰۰,۰۰۰
275.40.19 ۳,۲۵۰,۰۰۰
265.40.21 گل LATITUDE SPORT 3 ۱۰,۰۰۰,۰۰۰
295.35.21 ۹,۵۵۰,۰۰۰

مارشال

سایز لاستیک جزئیات قیمت ( تومان )
165.65.13 ۱,۰۰۰,۰۰۰
175.60.13 گل MH12 ۱,۰۰۰,۰۰۰
205.60.14 ۲,۱۵۰,۰۰۰
185.65.14 گل MH12 ۱,۶۰۰,۰۰۰
185.65.15 گل MH12 ۱,۶۰۰,۰۰۰
195.50.15 ۱,۸۵۰,۰۰۰
195.55.15 ۱,۲۵۰,۰۰۰
195.70.15 ۱,۴۰۰,۰۰۰
205.60.15 گل MH12 ۲,۲۵۰,۰۰۰
205.55.15 گل MH12 ۱,۸۰۰,۰۰۰
205.65.15 گل Matrac ۱,۶۰۰,۰۰۰
225.70.15 ۱,۷۵۰,۰۰۰
195.65.16 گل Matrac ۱,۵۰۰,۰۰۰
195.45.16 ۱,۸۵۰,۰۰۰
205.55.16 گل MH12 ۲,۲۵۰,۰۰۰
205.45.16 گل MH12 ۱,۸۵۰,۰۰۰
205.50.16 گل MH12 ۲,۰۰۰,۰۰۰
215.65.16 ۱,۹۰۰,۰۰۰
215.60.16 ۲,۳۰۰,۰۰۰
215.55.16 ۲,۳۰۰,۰۰۰
225.55.16 ۱,۹۰۰,۰۰۰
235.70.16 ۲,۷۰۰,۰۰۰
245.75.16 ۳,۷۰۰,۰۰۰
265.75.16 ۳,۷۵۰,۰۰۰
205.40.17 ۱,۷۵۰,۰۰۰
215.55.17 ۱,۷۵۰,۰۰۰
215.45.17 ۲,۳۰۰,۰۰۰
215.50.17 ۲,۴۰۰,۰۰۰
225.50.17 ۲,۰۰۰,۰۰۰
235.55.17 ۳,۰۰۰,۰۰۰
225.55.17 ۲,۲۰۰,۰۰۰
225.65.17 گل CRUGEN KL21 ۲,۸۰۰,۰۰۰
225.60.17 ۲,۷۵۰,۰۰۰
265.70.17 ۴,۰۰۰,۰۰۰
285.60.17 گل Matrac STX KL12 ۲,۶۰۰,۰۰۰
225.55.18 ۳,۰۰۰,۰۰۰
225.45.18 گل Matrac MU12 ۲,۴۵۰,۰۰۰
235.55.18 ۳,۱۰۰,۰۰۰
235.60.18 گل CRUGEN KL21 ۲,۰۰۰,۰۰۰
245.60.18 ۳,۱۰۰,۰۰۰
265.60.18 ۲,۵۵۰,۰۰۰
235.55.19 ۲,۱۵۰,۰۰۰
245.45.19 ۳,۴۵۰,۰۰۰
245.40.19 ۳,۰۰۰,۰۰۰
245.45.20 ۲,۵۰۰,۰۰۰
275.40.20 ۲,۵۵۰,۰۰۰

یوکوهاما

سایز لاستیک جزئیات قیمت ( تومان )
185.65.14 ۱,۹۰۰,۰۰۰
185.65.15 ۱,۸۵۰,۰۰۰
195.65.15 ۲,۵۰۰,۰۰۰
205.65.15 ۲,۵۰۰,۰۰۰
205.55.16 ۲,۵۵۰,۰۰۰
205.60.16 ۲,۶۵۰,۰۰۰
215.60.16 گل DB E70B ۲,۵۰۰,۰۰۰
245.75.16 ۳,۷۰۰,۰۰۰
265.70.16 گل GEOLANDAR H/T G039 ۳,۰۰۰,۰۰۰
215.55.17 گل DB E70B ۲,۸۵۰,۰۰۰
225.65.17 ۴,۲۰۰,۰۰۰
285.65.17 گل G94B ۳,۳۰۰,۰۰۰
245.60.18 ۲,۵۰۰,۰۰۰
215.55.17 ۲,۱۵۰,۰۰۰

سومیتومو

سایز لاستیک جزئیات قیمت ( تومان )
185.60.13 گل HTR A/S P01 ۹۵۰,۰۰۰
175.70.13 ۱,۵۵۰,۰۰۰
205.60.13 ۲,۶۵۰,۰۰۰
185.60.14 گل HTR A/S P01 ۱,۸۰۰,۰۰۰
185.65.14 گل HTR A/S P01 ۱,۹۰۰,۰۰۰
195.60.14 گل HTR A/S P01 ۲,۲۵۰,۰۰۰
195.70.14 ۲,۷۵۰,۰۰۰
205.60.14 گل HTR 200 ۲,۲۵۰,۰۰۰
185.65.15 گل HTR 900 ۲,۱۵۰,۰۰۰
195.60.15 گل HTR 900 ۲,۳۰۰,۰۰۰
195.50.15 گل HTR 200 ۱,۶۰۰,۰۰۰
195.65.15 گل HTR A/S P01 ۱,۸۵۰,۰۰۰
195.55.15 ۱,۷۵۰,۰۰۰
205.60.15 گل HTR 900 ۲,۵۵۰,۰۰۰
205.65.15 گل HTR A/S P01 ۲,۵۵۰,۰۰۰
205.50.15 گل HTR A/S P01 ۱,۶۵۰,۰۰۰
215.60.15 گل HTR 900 ۲,۵۵۰,۰۰۰
215.65.15 ۳,۱۰۰,۰۰۰
235.75.15 ۲,۸۵۰,۰۰۰
205.55.16 گل HTR A/S P01 ۲,۶۵۰,۰۰۰
205.50.16 گل HTR 900 ۲,۳۰۰,۰۰۰
205.60.16 ۲,۷۰۰,۰۰۰
215.60.16 گل HTR A/S P01 ۳,۱۰۰,۰۰۰
215.55.16 گل HTR 900 ۲,۷۵۰,۰۰۰
225.55.16 ۳,۱۰۰,۰۰۰
235.60.16 ۳,۴۰۰,۰۰۰
235.70.16 ۳,۱۵۰,۰۰۰
245.70.16 ۳,۸۰۰,۰۰۰
255.70.16 ۳,۶۰۰,۰۰۰
265.70.16 ۴,۲۰۰,۰۰۰
275.70.16 ۲,۷۵۰,۰۰۰
215.45.17 ۲,۵۵۰,۰۰۰
215.50.17 ۳,۲۰۰,۰۰۰
225.50.17 ۲,۶۰۰,۰۰۰
225.65.17 ۴,۰۰۰,۰۰۰
225.55.17 ۲,۲۵۰,۰۰۰
225.60.17 ۲,۸۵۰,۰۰۰
235.55.17 ۳,۷۵۰,۰۰۰
245.65.17 ۲,۲۵۰,۰۰۰
285.65.17 ۳,۴۰۰,۰۰۰
225.45.17 گل HTR 900 ۲,۹۵۰,۰۰۰
245.40.17 گل HTR Z III ۲,۳۰۰,۰۰۰
225.40.18 گل HTR 900 ۳,۱۰۰,۰۰۰
225.45.18 گل HTR 900 ۲,۵۵۰,۰۰۰
245.45.18 گل HTR 900 ۴,۱۰۰,۰۰۰
245.40.18 ۳,۶۵۰,۰۰۰
255.35.18 گل HTR Z III ۲,۷۰۰,۰۰۰
265.35.18 گل HTR Z III ۲,۸۰۰,۰۰۰
275.35.18 گل HTR Z III ۳,۴۰۰,۰۰۰
245.45.19 گل HTR Z III ۳,۸۰۰,۰۰۰
255.35.19 گل HTR Z III ۲,۸۰۰,۰۰۰
275.35.19 گل HTR Z III ۵,۰۰۰,۰۰۰
275.40.19 گل HTR Z III ۴,۴۰۰,۰۰۰
245.40.20 گل HTR Z III ۳,۳۵۰,۰۰۰
245.45.20 گل HTR Z ۳,۳۵۰,۰۰۰

دانلوپ

سایز لاستیک جزئیات قیمت ( تومان )
175.60.13 ... ۱,۴۵۰,۰۰۰
175.65.14 ... ۱,۳۰۰,۰۰۰
185.65.14 --- ۱,۷۵۰,۰۰۰
195.80.14 ... ۱,۲۵۰,۰۰۰
205.60.14 ... ۲,۶۰۰,۰۰۰
205.75.14 --- ۳,۰۰۰,۰۰۰
185.65.15 ... ۲,۲۰۰,۰۰۰
195.80.15 ... ۱,۲۰۰,۰۰۰
205.65.15 ۲,۸۵۰,۰۰۰
205.70.15 ۲,۶۰۰,۰۰۰
205.60.15 --- ۲,۴۰۰,۰۰۰
235.75.15 ۲,۵۰۰,۰۰۰
255.70.15 ... ۳,۴۵۰,۰۰۰
265.70.15 ۲,۵۰۰,۰۰۰
205.55.16 ... ۲,۸۰۰,۰۰۰
205.50.16 ۲,۰۰۰,۰۰۰
215.55.16 --- ۲,۹۰۰,۰۰۰
215.15 ۴,۰۰۰,۰۰۰
215.60.16 ... ۳,۰۵۰,۰۰۰
215.65.16 ۲,۷۰۰,۰۰۰
225.70.16 ۲,۲۵۰,۰۰۰
225.55.16 ۳,۵۰۰,۰۰۰
245.70.16 ۴,۰۰۰,۰۰۰
215.50.17 --- ۳,۰۰۰,۰۰۰
215.55.17 ... ۲,۹۵۰,۰۰۰
215.45.17 ... ۳,۲۵۰,۰۰۰
225.55.17 ... ۳,۴۰۰,۰۰۰
225.50.17 ... ۳,۰۵۰,۰۰۰
225.45.17 ... ۳,۰۰۰,۰۰۰
225.65.17 ۴,۰۰۰,۰۰۰
235.65.17 ... ۳,۶۵۰,۰۰۰
235.55.17 ۳,۴۵۰,۰۰۰
245.45.17 ... ۳,۶۰۰,۰۰۰
265.70.17 ... ۵,۰۵۰,۰۰۰
265.65.17 --- ۴,۴۰۰,۰۰۰
275.65.17 ... ۵,۵۵۰,۰۰۰
285.65.17 --- ۴,۰۰۰,۰۰۰
285.65.17 ... ۵,۶۵۰,۰۰۰
225.40.18 --- ۳,۴۰۰,۰۰۰
225.45.18 ۳,۵۰۰,۰۰۰
225.60.18 ۴,۱۰۰,۰۰۰
225.55.18 ۴,۰۰۰,۰۰۰
235.60.18 ... ۴,۳۰۰,۰۰۰
235.50.18 ... ۴,۶۰۰,۰۰۰
235.45.18 ... ۳,۶۵۰,۰۰۰
235.55.18 --- ۳,۹۵۰,۰۰۰
245.45.18 ... ۴,۰۵۰,۰۰۰
245.40.18 ۴,۱۵۰,۰۰۰
245.50.18 ۴,۱۰۰,۰۰۰
255.35.18 ... ۴,۵۰۰,۰۰۰
255.45.18 ۳,۳۰۰,۰۰۰
255.55.18 ۳,۴۰۰,۰۰۰
265.35.18 ... ۴,۹۵۰,۰۰۰
265.60.18 ۵,۰۰۰,۰۰۰
285.60.18 ... ۵,۶۰۰,۰۰۰
235.55.19 ... ۴,۷۰۰,۰۰۰
245.40.19 ... ۵,۴۰۰,۰۰۰
245.35.19 ۵,۴۰۰,۰۰۰
245.45.19 ... ۴,۲۵۰,۰۰۰
275.40.19 ... ۵,۵۵۰,۰۰۰
275.30.19 ... ۵,۵۰۰,۰۰۰
275.35.19 ... ۵,۵۰۰,۰۰۰
245.45.20 ... ۵,۷۵۰,۰۰۰
235.50.20 ۶,۲۵۰,۰۰۰
265.50.20 ... ۳,۲۵۰,۰۰۰
245.40.20 ... ۵,۷۵۰,۰۰۰
255.35.20 ۵,۱۵۰,۰۰۰
275.35.20 ... ۵,۸۵۰,۰۰۰
275.40.20 ... ۶,۴۰۰,۰۰۰
275.45.20 ۶,۸۰۰,۰۰۰
285.50.20 ... ۶,۳۵۰,۰۰۰
315.35.20 ۶,۹۰۰,۰۰۰
265.45.21 ... ۵,۰۰۰,۰۰۰
295.35.21 ۷,۰۵۰,۰۰۰

برجیستون

سایز لاستیک جزئیات قیمت ( تومان )
255.70.15 ۳,۸۰۰,۰۰۰
225.70.15 ۲,۹۵۰,۰۰۰
225.70.16 ۲,۵۰۰,۰۰۰
215.60.16 ۲,۹۰۰,۰۰۰
245.70.16 ۳,۱۰۰,۰۰۰
215.55.17 ۳,۵۵۰,۰۰۰
225.45.17 ۳,۹۵۰,۰۰۰
225.65.17 ۴,۶۰۰,۰۰۰
265.65.17 ۴,۸۰۰,۰۰۰
225.45.18 ۳,۸۰۰,۰۰۰
225.55.18 ۴,۴۵۰,۰۰۰
225.60.18 ۷,۱۰۰,۰۰۰
235.45.18 ۳,۸۰۰,۰۰۰
235.50.18 ۳,۵۰۰,۰۰۰
235.55.18 ۳,۹۰۰,۰۰۰
235.60.18 ۴,۱۵۰,۰۰۰
235.65.18 ۳,۹۵۰,۰۰۰
245.40.18 ۳,۷۵۰,۰۰۰
245.45.18 ۴,۴۵۰,۰۰۰
255.35.18 ۲,۶۰۰,۰۰۰
255.45.18 ۳,۲۰۰,۰۰۰
275.35.18 ۳,۳۰۰,۰۰۰
285.60.18 ۴,۹۵۰,۰۰۰
225.35.19 ۵,۶۴۰,۰۰۰
235.55.19 ۵,۵۰۰,۰۰۰
285.50.20 ۶,۷۵۰,۰۰۰
235.55.20 ۶,۲۰۰,۰۰۰

تراینگل

سایز لاستیک جزئیات قیمت ( تومان )
165.65.13 --- ۷۵۰,۰۰۰
175.60.13 --- ۸۵۰,۰۰۰
175.70.13 --- ۹۵۰,۰۰۰
185.70.13 --- ۱,۰۰۰,۰۰۰
185.65.14 --- ۱,۲۵۰,۰۰۰
195.60.14 --- ۱,۲۵۰,۰۰۰
205.60.14 --- ۱,۲۵۰,۰۰۰
185.80.14 ۱,۲۰۰,۰۰۰
185.65.15 --- ۱,۱۵۰,۰۰۰
195.55.15 TR257 ۱,۰۰۰,۰۰۰
195.60.15 --- ۱,۳۰۰,۰۰۰
195.65.15 TR928 ۱,۰۰۰,۰۰۰
205.60.15 ... ۱,۶۰۰,۰۰۰
205.65.15 ۲,۱۵۰,۰۰۰
205.50.15 --- ۱,۱۵۰,۰۰۰
225.70.15 ۱,۸۵۰,۰۰۰
235.75.15 ... ۲,۲۰۰,۰۰۰
255.70.15 TR257 ۱,۶۵۰,۰۰۰
255.75.15 TR257 ۱,۴۵۰,۰۰۰
195.55.16 ۲,۲۰۰,۰۰۰
195.55.16 ۲,۲۰۰,۰۰۰
205.50.16 --- ۱,۵۵۰,۰۰۰
205.55.16 TR928 ۱,۴۰۰,۰۰۰
215.65.16 ... ۱,۷۰۰,۰۰۰
215.55.16 ۲,۴۰۰,۰۰۰
215.60.16 ۱,۷۰۰,۰۰۰
215.55.16 TR257 ۱,۴۰۰,۰۰۰
225.70.16 ... ۱,۹۵۰,۰۰۰
235.60.16 ۱,۸۰۰,۰۰۰
235.70.16 ۲,۳۰۰,۰۰۰
215.55.17 ... ۲,۲۰۰,۰۰۰
215.55.17 ۳,۳۰۰,۰۰۰
215.45.17 ۱,۵۰۰,۰۰۰
215.50.17 Sportex TH201 ۱,۷۰۰,۰۰۰
225.55.17 ... ۱,۶۰۰,۰۰۰
225.45.17 ۲,۷۵۰,۰۰۰
225.50.17 Sportex TH201 ۱,۵۰۰,۰۰۰
225.45.17 Sportex TH201 ۱,۵۰۰,۰۰۰
225.60.17 TR257 ۱,۵۰۰,۰۰۰
225.65.17 ۲,۲۰۰,۰۰۰
235.55.17 ... ۱,۹۰۰,۰۰۰
235.65.17 ... ۲,۳۵۰,۰۰۰
235.60.17 ... ۱,۵۰۰,۰۰۰
265.70.17 ... ۲,۲۵۰,۰۰۰
265.65.17 TR257 ۲,۲۵۰,۰۰۰
225.40.18 ... ۱,۵۰۰,۰۰۰
225.40.18 ۲,۶۵۰,۰۰۰
225.55.18 ۱,۸۰۰,۰۰۰
225.45.18 TR257 ۱,۶۰۰,۰۰۰
235.60.18 ... ۲,۰۰۰,۰۰۰
235.50.18 ۵,۳۵۰,۰۰۰
245.45.18 ... ۲,۳۰۰,۰۰۰
245.45.18 ۳,۳۵۰,۰۰۰
245.45.18 ۴,۷۵۰,۰۰۰
245.45.18 ۴,۰۰۰,۰۰۰
285.60.18 ۲,۹۰۰,۰۰۰
245.45.19 ۸,۲۵۰,۰۰۰
255.45.19 ۴,۲۰۰,۰۰۰
245.40.20 ۷,۷۵۰,۰۰۰
295.35.21 ۶,۹۰۰,۰۰۰

پیرلی

سایز لاستیک جزئیات قیمت ( تومان )
185.65.15 ۱,۹۰۰,۰۰۰
205.65.15 ۲,۱۵۰,۰۰۰
195.55.16 ۲,۲۰۰,۰۰۰
205.55.16 ... ۲,۷۰۰,۰۰۰
215.55.16 CINTURATO P7 ۲,۴۵۰,۰۰۰
215.55.17 CINTURATO P7 ۲,۷۵۰,۰۰۰
215.45.17 P ZERO Nero GT ۳,۳۰۰,۰۰۰
225.50.17 --- ۴,۰۵۰,۰۰۰
225.55.17 ۸,۵۰۰,۰۰۰
225.45.17 CINTURATO P7 MO ۵,۰۰۰,۰۰۰
225.60.17 CINTURATO P7 ۲,۴۵۰,۰۰۰
235.65.17 --- ۲,۵۰۰,۰۰۰
245.45.17 ۵,۹۰۰,۰۰۰
225.45.18 ۷,۵۰۰,۰۰۰
225.40.18 CINTURATO P7 ۵,۶۰۰,۰۰۰
235.40.18 ۷,۹۰۰,۰۰۰
235.50.18 ۵,۳۰۰,۰۰۰
235.55.18 Scorpion Verde ۴,۲۰۰,۰۰۰
245.40.18 ۶,۲۵۰,۰۰۰
245.45.18 --- ۵,۴۰۰,۰۰۰
245.50.18 ۸,۵۰۰,۰۰۰
255.40.18 ۸,۰۰۰,۰۰۰
255.35.18 ۷,۵۰۰,۰۰۰
265.35.18 ۷,۰۰۰,۰۰۰
275.40.18 ۸,۰۰۰,۰۰۰
285.35.18 P ZERO MO ۷,۳۰۰,۰۰۰
225.40.19 ۹,۱۵۰,۰۰۰
225.45.19 ۹,۵۰۰,۰۰۰
245.35.19 ۸,۰۰۰,۰۰۰
245.40.19 --- ۱۱,۰۰۰,۰۰۰
245.45.19 P ZERO (MOE) R-F ۱۰,۲۰۰,۰۰۰
255.35.19 ۸,۷۵۰,۰۰۰
255.45.19 P ZERO MO ۸,۰۰۰,۰۰۰
275.30.19 ۸,۷۰۰,۰۰۰
275.40.19 ۹,۵۰۰,۰۰۰
275.35.19 ۱۰,۵۰۰,۰۰۰
285.30.19 ۸,۱۰۰,۰۰۰
235.40.20 ۴,۵۵۰,۰۰۰
245.35.20 --- ۱۱,۲۰۰,۰۰۰
245.40.20 P ZERO PZ4 * R-F ۱۱,۵۰۰,۰۰۰
245.45.20 ۹,۰۰۰,۰۰۰
255.35.20 --- ۹,۷۰۰,۰۰۰
265.45.20 ۸,۹۵۰,۰۰۰
255.40.20 ۹,۵۰۰,۰۰۰
275.30.20 ۷,۲۰۰,۰۰۰
275.35.20 --- ۱۳,۰۰۰,۰۰۰
275.45.20 ۱۲,۰۰۰,۰۰۰
295.35.20 --- ۱۲,۵۰۰,۰۰۰
245.40.21 ۷,۰۰۰,۰۰۰
245.35.21 ۱۵,۵۰۰,۰۰۰
265.40.21 ۱۱,۳۵۰,۰۰۰
275.40.21 --- ۱۵,۰۰۰,۰۰۰
275.30.21 ۱۶,۵۰۰,۰۰۰
295.35.21 P ZERO NO ۱۱,۵۰۰,۰۰۰

جی تی

سایز لاستیک جزئیات قیمت ( تومان )
165.65.13 ۷۰۰,۰۰۰
175.60.13 ۷۵۰,۰۰۰
185.70.13 ۹۵۰,۰۰۰
185.65.14 ۱,۰۰۰,۰۰۰
195.60.14 ۱,۰۰۰,۰۰۰
205.60.14 ۱,۳۰۰,۰۰۰
195.70.14 ...
205.75.14 ...
185.60.15 ۱,۰۵۰,۰۰۰
185.65.15 ۱,۱۰۰,۰۰۰
195.15 ۱,۶۰۰,۰۰۰
195.55.15 ۱,۱۰۰,۰۰۰
195.60.15 ۱,۰۰۰,۰۰۰
235.75.15 ۲,۰۰۰,۰۰۰
225.70.15 ۱,۸۰۰,۰۰۰
215.55.16 ۱,۶۵۰,۰۰۰
215.60.16 ۱,۶۰۰,۰۰۰
215.65.16 ۱,۷۵۰,۰۰۰
225.55.16 ۱,۹۰۰,۰۰۰
235.70.16 ۲,۳۰۰,۰۰۰
245.70.16 ۲,۴۰۰,۰۰۰
225.70.16 ۲,۲۵۰,۰۰۰
245.75.16 ۲,۵۵۰,۰۰۰
235.60.16 ۱,۷۵۰,۰۰۰
265.70.16 ۲,۶۰۰,۰۰۰
205.50.17 ۱,۸۵۰,۰۰۰
215.50.17 ۱,۸۵۰,۰۰۰
215.60.17 ۱,۹۰۰,۰۰۰
225.50.17 ۱,۷۵۰,۰۰۰
225.55.17 ۱,۷۰۰,۰۰۰
225.60.17 ۲,۴۰۰,۰۰۰
225.65.17 ۲,۳۰۰,۰۰۰
235.65.17 ۲,۴۵۰,۰۰۰
225.45.18 ۲,۲۵۰,۰۰۰
225.60.18 ۲,۴۵۰,۰۰۰
235.50.18 ۲,۵۰۰,۰۰۰
235.55.18 ۲,۷۰۰,۰۰۰
245.45.18 ۲,۵۰۰,۰۰۰
265.60.18 ۳,۳۰۰,۰۰۰
235.60.18 ۲,۴۵۰,۰۰۰
235.55.19 ۲,۷۰۰,۰۰۰
285.50.20 ۳,۶۵۰,۰۰۰
توضيحات
قیمت ها برای 1 حلقه لاستیک می باشند.