کانال تلگرام ایران جیب

آخرین اخبار

کیان برناکیان برنا

آخرین به روز رسانی در تاریخ چهارشنبه، ۹ آذر ۱۴۰۱ ، ۱۲:۲۳:۴۵

ایران تایر

سایز لاستیک جزئیات قیمت ( تومان )
165.65.13 گل آدرینا ۶۰۰,۰۰۰
175.60.13 گل سارینا ۶۵۰,۰۰۰
185.65.14 گل کارنا ۷۲۰,۰۰۰
205.60.14 گل رونیکا ۸۵۰,۰۰۰
185.60.15 گل کارنا ۶۵۰,۰۰۰
185.65.15 گل کارنا ۶۵۰,۰۰۰
205.60.15 گل رونیکا ۱,۰۰۰,۰۰۰
205.55.16 گل کارنا ۱,۰۰۰,۰۰۰

کویر

سایز لاستیک جزئیات قیمت ( تومان )
165.65.13 گل KB12 ۵۵۰,۰۰۰
175.60.13 گل KB2000 ۶۵۰,۰۰۰
175.70.13 گل KB14 ۶۵۰,۰۰۰
185.65.14 گل KB22 ۷۰۰,۰۰۰
185.60.14 .... ۶۰۰,۰۰۰
205.60.14 گل KB77 ۹۵۰,۰۰۰
185.65.15 گل KB27 ۶۵۰,۰۰۰
195.60.15 .... ۹۵۰,۰۰۰
195.65.15 ۷۰۰,۰۰۰
205.60.15 گل KB77 ۹۵۰,۰۰۰
205.55.16 گل KB14 ۱,۳۵۰,۰۰۰
205.50.16 .... ۱,۰۵۰,۰۰۰
215.65.16 .... ۱,۶۰۰,۰۰۰
235.65.17 ۱,۶۰۰,۰۰۰
205.50.17 ۱,۳۰۰,۰۰۰
215.50.17 .... ۱,۳۰۰,۰۰۰
215.55.17 ۱,۵۰۰,۰۰۰
215.60.17 گل KB66 ۱,۵۵۰,۰۰۰
225.65.17 .... ۱,۷۰۰,۰۰۰
215.45.18 .... ۱,۵۰۰,۰۰۰
225.55.18 .... ۱,۶۰۰,۰۰۰
225.60.18 ۱,۷۰۰,۰۰۰
235.60.18 .... ۱,۸۵۰,۰۰۰
235.55.18 .... ۱,۷۵۰,۰۰۰
265.60.18 ۲,۴۵۰,۰۰۰
235.55.19 .... ۱,۸۵۰,۰۰۰
255.45.20 ۲,۱۰۰,۰۰۰

یزدتایر

سایز لاستیک جزئیات قیمت ( تومان )
165.65.13 گل ونوس ۶۵۰,۰۰۰
175.60.13 ... ۷۵۰,۰۰۰
175.70.13 ... ۷۵۰,۰۰۰
185.65.14 گل اورانوس ۱,۰۰۰,۰۰۰
205.60.14 گل مرکوری ۱,۲۰۰,۰۰۰
185.65.15 گل اورانوس ۱,۰۰۰,۰۰۰
195.65.15 ... ۸۵۰,۰۰۰
205.60.15 گل مرکوری ۱,۴۰۰,۰۰۰
205.50.16 .... ۱,۲۵۰,۰۰۰
205.55.16 .... ۱,۳۵۰,۰۰۰
215.55.16 ۱,۲۵۰,۰۰۰
215.60.16 ۱,۳۰۰,۰۰۰
215.55.17 گل نپتون ۱,۴۰۰,۰۰۰
225.65.17 ۱,۴۰۰,۰۰۰

بارز

سایز لاستیک جزئیات قیمت ( تومان )
165.65.13 گل P648 ۷۵۰,۰۰۰
175.60.13 گل P601 ۷۵۰,۰۰۰
175.70.13 ... ۷۵۰,۰۰۰
185.60.14 ... ۶۵۰,۰۰۰
185.65.14 گل P640 ۱,۰۰۰,۰۰۰
205.60.14 گل P624 ۱,۰۰۰,۰۰۰
185.65.15 ۱,۰۰۰,۰۰۰
185.60.15 گل P640 ۶۵۰,۰۰۰
186.65.15 ۶۰۰,۰۰۰
195.65.15 گل P648 ۸۰۰,۰۰۰
195.60.15 ... ۸۵۰,۰۰۰
205.65.15 ۲,۱۵۰,۰۰۰
205.60.15 گل P624 ۱,۳۰۰,۰۰۰
205.55.16 ... ۱,۴۰۰,۰۰۰
205.50.16 گل P624 ۱,۳۵۰,۰۰۰
215.65.16 گل S630 ۱,۳۰۰,۰۰۰
215.55.16 ۲,۲۰۰,۰۰۰
225.70.16 گل S630 ۱,۸۰۰,۰۰۰
235.60.16 ۱,۶۵۰,۰۰۰
215.55.17 ۲,۱۵۰,۰۰۰
225.65.17 گل S677 ۱,۵۵۰,۰۰۰
235.65.17 گل S673 ۱,۶۰۰,۰۰۰
235.60.18 ۱,۸۵۰,۰۰۰
245.45.18 ۳,۵۰۰,۰۰۰

رودستون

سایز لاستیک جزئیات قیمت ( تومان )
175.60.13 گل CP672 ۱,۱۰۰,۰۰۰
165.65.13 ۱,۲۰۰,۰۰۰
185.60.13 گل N Blue HD Plus ۹۵۰,۰۰۰
175.70.13 گل CP661 ۱,۳۵۰,۰۰۰
185.70.13 گل CP661 ۱,۵۰۰,۰۰۰
185.65.14 گل N5000 Plus ۱,۷۰۰,۰۰۰
195.60.14 گل N5000 Plus ۲,۰۰۰,۰۰۰
205.60.14 گل N5000 Plus ۲,۲۰۰,۰۰۰
205.65.14 گل N5000 Plus ۱,۷۰۰,۰۰۰
185.65.15 گل CP672 ۱,۲۰۰,۰۰۰
195.60.15 گل CP672 ۲,۴۰۰,۰۰۰
195.65.15 ۱,۳۰۰,۰۰۰
225.60.18 ۳,۳۰۰,۰۰۰
205.50.16 ۲,۳۰۰,۰۰۰
205.55.16 گل CP672 ۲,۴۵۰,۰۰۰
215.60.15 ۲,۸۵۰,۰۰۰
205.60.15 گل N5000 Plus ۲,۵۰۰,۰۰۰
205.65.15 گل CP672 ۱,۹۰۰,۰۰۰
205.70.15 گل NFera ۲,۳۰۰,۰۰۰
265.70.15 ۲,۴۵۰,۰۰۰
235.75.15 ۲,۳۵۰,۰۰۰
195.50.16 گل CP672 ۳,۰۰۰,۰۰۰
195.55.16 ۲,۶۰۰,۰۰۰
205.60.16 ۲,۶۰۰,۰۰۰
215.60.16 ۲,۷۰۰,۰۰۰
215.65.16 ۲,۰۰۰,۰۰۰
215.55.16 گل CP672 ۲,۶۵۰,۰۰۰
225.70.16 ۲,۸۰۰,۰۰۰
235.70.16 ۳,۴۵۰,۰۰۰
245.70.16 گل NFera ۲,۴۰۰,۰۰۰
265.70.16 ۳,۳۰۰,۰۰۰
215.45.17 گل NFera SU1 ۲,۶۰۰,۰۰۰
215.50.17 ۳,۰۰۰,۰۰۰
215.55.17 گل NFera SU1 ۲,۹۰۰,۰۰۰
215.60.17 گل CP672 ۲,۸۰۰,۰۰۰
225.45.17 گل NFera SU1 ۲,۶۰۰,۰۰۰
235.55.17 ۳,۷۵۰,۰۰۰
225.60.17 گل CP672 ۱,۷۰۰,۰۰۰
245.65.17 ۳,۵۰۰,۰۰۰
215.45.18 ۳,۲۰۰,۰۰۰
235.50.18 گل NFera ۳,۵۵۰,۰۰۰
225.45.18 ۳,۲۵۰,۰۰۰
225.50.18 گل CP672 ۳,۷۰۰,۰۰۰
225.60.18 ۳,۲۵۰,۰۰۰
235.55.18 گل NFera ۳,۳۰۰,۰۰۰
235.60.18 گل NFera ۳,۵۰۰,۰۰۰
245.50.18 گل NFera SU1 ---
245.60.18 گل ROADIAN HTX RH5 ۳,۸۰۰,۰۰۰
245.45.18 گل NFera ۲,۸۰۰,۰۰۰
255.60.18 ۳,۶۰۰,۰۰۰
265.60.18 ۳,۷۰۰,۰۰۰
245.40.19 ۳,۸۰۰,۰۰۰
235.55.19 ۳,۳۰۰,۰۰۰

نکسن

سایز لاستیک جزئیات قیمت ( تومان )
165.65.13 --- ۱,۰۵۰,۰۰۰
275.45.20 ۵,۴۵۰,۰۰۰
315.35.20 ۶,۵۰۰,۰۰۰
175.70.13 ... ۱,۰۰۰,۰۰۰
175.60.13 ... ۱,۸۰۰,۰۰۰
185.60.13 ۱,۲۵۰,۰۰۰
185.70.13 ... ۱,۷۰۰,۰۰۰
185.70.14 ۱,۷۰۰,۰۰۰
185.60.14 ... ۲,۰۰۰,۰۰۰
185.60.14 ... ۱,۰۵۰,۰۰۰
185.60.14 ... ۱,۰۰۰,۰۰۰
185.65.14 --- ۲,۱۰۰,۰۰۰
205.60.14 ... ۲,۵۵۰,۰۰۰
205.75.14 ... ۳,۰۰۰,۰۰۰
175.50.15 ۲,۳۵۰,۰۰۰
185.60.15 ۱,۷۵۰,۰۰۰
185.65.15 --- ۱,۹۵۰,۰۰۰
195.70.15 ... ۲,۸۰۰,۰۰۰
195.55.15 --- ۲,۴۰۰,۰۰۰
195.60.15 --- ۲,۴۰۰,۰۰۰
195.65.15 --- ۲,۲۰۰,۰۰۰
205.65.15 ... ۲,۵۵۰,۰۰۰
205.60.15 --- ۲,۷۵۰,۰۰۰
205.70.15 --- ۲,۶۵۰,۰۰۰
225.70.15 ... ۳,۷۰۰,۰۰۰
255.70.15 --- ۳,۵۰۰,۰۰۰
265.70.15 ۲,۷۰۰,۰۰۰
185.55.16 ... ۱,۳۵۰,۰۰۰
195.50.16 ۲,۵۰۰,۰۰۰
195.55.16 ۲,۵۰۰,۰۰۰
195.75.16 ... ۲,۹۵۰,۰۰۰
205.55.16 ۲,۶۰۰,۰۰۰
195.75.16 ... ۱,۹۰۰,۰۰۰
205.65.16 ۲,۷۰۰,۰۰۰
205.80.16 ... ۱,۷۵۰,۰۰۰
205.50.16 ... ۲,۶۰۰,۰۰۰
205.60.16 ۲,۳۰۰,۰۰۰
205.16 --- ۳,۵۰۰,۰۰۰
215.75.15 ... ۳,۸۰۰,۰۰۰
215.65.16 ... ۳,۰۰۰,۰۰۰
215.55.16 --- ۲,۸۵۰,۰۰۰
215.60.16 --- ۲,۵۵۰,۰۰۰
225.55.16 --- ۲,۸۰۰,۰۰۰
225.60.16 ۲,۶۵۰,۰۰۰
225.70.16 --- ۳,۰۰۰,۰۰۰
235.70.16 ... ۳,۵۰۰,۰۰۰
255.70.16 ۳,۷۰۰,۰۰۰
235.85.16 ۴,۴۰۰,۰۰۰
255.75.16 ۲,۴۵۰,۰۰۰
245.70.16 ۳,۷۰۰,۰۰۰
265.75.16 ۴,۰۰۰,۰۰۰
275.70.16 ۳,۹۰۰,۰۰۰
265.70.16 ۳,۶۰۰,۰۰۰
225.50.17 ۳,۰۰۰,۰۰۰
205.45.17 ۲,۵۰۰,۰۰۰
205.50.17 --- ۳,۱۰۰,۰۰۰
215.65.17 ۱,۶۰۰,۰۰۰
215.45.17 --- ۲,۴۵۰,۰۰۰
215.50.17 --- ۲,۹۵۰,۰۰۰
215.55.17 ۲,۸۰۰,۰۰۰
225.55.17 ۲,۹۰۰,۰۰۰
225.65.17 ۳,۰۰۰,۰۰۰
215.60.17 ۲,۹۵۰,۰۰۰
235.60.17 ۲,۰۰۰,۰۰۰
235.50.17 ۲,۹۵۰,۰۰۰
245.45.17 ... ۲,۷۵۰,۰۰۰
285.65.17 ۴,۰۰۰,۰۰۰
225.45.17 --- ۲,۵۰۰,۰۰۰
225.60.17 --- ۲,۷۵۰,۰۰۰
235.55.17 --- ۳,۸۵۰,۰۰۰
235.65.17 --- ۳,۵۵۰,۰۰۰
245.65.17 --- ۳,۴۰۰,۰۰۰
255.55.17 --- ۲,۰۰۰,۰۰۰
255.60.17 --- ۳,۲۰۰,۰۰۰
265.65.17 --- ۳,۸۵۰,۰۰۰
215.40.18 ۳,۰۵۰,۰۰۰
215.45.18 ۲,۶۰۰,۰۰۰
225.35.18 ۳,۰۰۰,۰۰۰
275.65.17 ۴,۰۰۰,۰۰۰
225.45.18 ۳,۴۰۰,۰۰۰
225.40.18 ۳,۳۵۰,۰۰۰
225.50.18 ۳,۷۰۰,۰۰۰
225.55.18 --- ۳,۸۵۰,۰۰۰
225.60.18 --- ۳,۴۰۰,۰۰۰
235.40.18 ... ۳,۷۰۰,۰۰۰
225.65.18 ۳,۴۰۰,۰۰۰
235.55.18 --- ۳,۶۵۰,۰۰۰
235.45.18 --- ۳,۲۰۰,۰۰۰
235.50.18 --- ۳,۶۰۰,۰۰۰
235.60.18 ۳,۷۵۰,۰۰۰
245.45.18 --- ۴,۲۰۰,۰۰۰
245.40.18 --- ۳,۵۵۰,۰۰۰
245.50.18 ۳,۵۰۰,۰۰۰
245.60.18 --- ۳,۸۵۰,۰۰۰
265.35.18 ۴,۰۰۰,۰۰۰
265.60.18 --- ۳,۶۰۰,۰۰۰
255.35.18 ۴,۰۰۰,۰۰۰
255.60.18 --- ۳,۹۵۰,۰۰۰
275.35.18 ۲,۱۵۰,۰۰۰
285.40.18 ۱,۸۰۰,۰۰۰
285.60.18 ۴,۶۰۰,۰۰۰
225.40.19 ۳,۵۰۰,۰۰۰
225.45.19 --- ۳,۴۰۰,۰۰۰
235.55.19 --- ۳,۷۰۰,۰۰۰
245.35.19 ۳,۷۵۰,۰۰۰
245.40.19 ۳,۶۰۰,۰۰۰
245.45.19 --- ۳,۹۰۰,۰۰۰
275.35.19 ۴,۳۰۰,۰۰۰
275.40.19 ۴,۷۰۰,۰۰۰
235.55.20 ۴,۸۵۰,۰۰۰
245.40.20 ۳,۷۰۰,۰۰۰
245.45.20 ... ۴,۲۰۰,۰۰۰
265.50.20 ۵,۲۰۰,۰۰۰
275.35.20 --- ۴,۴۵۰,۰۰۰
275.40.20 --- ۴,۹۰۰,۰۰۰
295.45.20 ۶,۵۰۰,۰۰۰
285.50.20 ۴,۸۵۰,۰۰۰

کومهو

سایز لاستیک جزئیات قیمت ( تومان )
165.65.13 گل SENSE KR26 ۱,۱۵۰,۰۰۰
175.70.13 ... ۱,۳۰۰,۰۰۰
175.60.13 ... ۱,۳۰۰,۰۰۰
185.60.13 ۱,۳۰۰,۰۰۰
185.70.13 ۱,۲۰۰,۰۰۰
185.70.13 ۲,۰۰۰,۰۰۰
185.65.14 گل Ecsta SPT KU31 ۱,۸۰۰,۰۰۰
195.14 ۲,۰۰۰,۰۰۰
195.60.14 گل SOLUS HS11 ۲,۱۰۰,۰۰۰
205.60.14 گل SOLUS HS11 ۲,۳۰۰,۰۰۰
205.65.14 گل Ecsta HS51 ۱,۸۰۰,۰۰۰
175.50.15 گل Ecowing ۲,۲۵۰,۰۰۰
185.65.15 گل Ecowing ۱,۹۰۰,۰۰۰
195.60.15 گل SOLUS HS11 ۲,۳۰۰,۰۰۰
195.65.15 گل Ecowing ۲,۷۵۰,۰۰۰
205.60.15 گل Ecsta HS51 ۲,۶۵۰,۰۰۰
205.65.15 گل SOLUS ۳,۰۰۰,۰۰۰
205.50.15 گل Ecsta HS51 ۱,۸۰۰,۰۰۰
225.70.15 ۲,۹۰۰,۰۰۰
265.70.15 ۴,۰۵۰,۰۰۰
195.75.16 گل PORTRAN ۲,۳۰۰,۰۰۰
195.50.16 گل SOLUS KH17 ۳,۱۰۰,۰۰۰
195.55.16 ۲,۹۰۰,۰۰۰
225.70.16 گل Ecowing ES01 KH27 ۳,۶۰۰,۰۰۰
205.16 ۱,۷۵۰,۰۰۰
205.60.16 ... ۲,۶۵۰,۰۰۰
205.50.16 گل Ecsta ۲,۹۵۰,۰۰۰
205.55.16 گل Ecsta HS51 ۳,۱۰۰,۰۰۰
205.45.16 گل Ecsta HS51 ۲,۴۰۰,۰۰۰
205.65.16 گل SOLUS KH17 ۲,۲۵۰,۰۰۰
215.55.16 ۲,۹۵۰,۰۰۰
215.65.16 گل Eco Solus KL21 ۳,۰۰۰,۰۰۰
215.60.16 گل Ecowing Es01 kh27 ۳,۰۰۰,۰۰۰
225.60.16 ۳,۱۰۰,۰۰۰
225.55.16 گل ECSTA HS51 ۳,۳۰۰,۰۰۰
235.60.16 گل SOLUS HS11 ۴,۰۰۰,۰۰۰
235.70.16 گل Crugen HP71 ۳,۳۰۰,۰۰۰
245.75.16 ۲,۸۰۰,۰۰۰
245.70.16 ... ۳,۶۰۰,۰۰۰
265.70.16 گل CRUGEN HP91 ۲,۵۵۰,۰۰۰
205.50.17 گل Ecsta ۳,۶۵۰,۰۰۰
215.45.17 گل SOLUS KH17 ۲,۹۰۰,۰۰۰
215.50.17 گل Ecowing ۲,۸۰۰,۰۰۰
215.60.17 گل Eco SOLUS KL21 ۳,۴۰۰,۰۰۰
215.55.17 گل Ecsta HS51 ۳,۲۵۰,۰۰۰
225.60.17 گل CRUGEN ۳,۵۵۰,۰۰۰
225.45.17 گل Ecsta HS51 ۳,۰۵۰,۰۰۰
225.50.17 گل ECSTA HS51 ۲,۴۰۰,۰۰۰
225.50.18 ۴,۳۰۰,۰۰۰
225.65.17 گل Eco SOLUS KL21 ۳,۲۰۰,۰۰۰
235.60.17 گل Crugen HP71 ۳,۶۰۰,۰۰۰
235.65.17 گل Eco SOLUS KL21 ۴,۰۰۰,۰۰۰
235.55.17 گل Ecowing Es01 kh27 ۴,۵۵۰,۰۰۰
265.60.18 ۳,۶۵۰,۰۰۰
215.40.18 ۲,۳۵۰,۰۰۰
215.45.18 ۳,۰۰۰,۰۰۰
225.55.18 گل Eco SOLUS KL21 ۴,۱۰۰,۰۰۰
225.45.18 گل SOLUS KH17 ۴,۲۵۰,۰۰۰
225.60.18 گل CRUGEN HP91 ۳,۳۰۰,۰۰۰
235.65.18 ۴,۰۰۰,۰۰۰
235.60.18 گل Eco SOLUS KL21 ۴,۴۰۰,۰۰۰
235.45.18 گل Ecsta XC KU26 ۴,۳۰۰,۰۰۰
235.55.18 گل Road Venture APT KL51 ۴,۳۰۰,۰۰۰
235.50.18 گل CRUGEN HP91 ۳,۸۰۰,۰۰۰
245.60.18 گل Eco SOLUS KL21 ۴,۵۰۰,۰۰۰
245.45.18 گل Ecsta LE Sport KU39 ۳,۹۰۰,۰۰۰
255.60.18 گل CRUGEN PREMIUM KL33 ۳,۵۰۰,۰۰۰
235.55.19 گل CRUGEN PREMIUM KL33 ۴,۴۰۰,۰۰۰
245.40.19 ۴,۶۵۰,۰۰۰
245.45.19 گل CRUGEN ۳,۹۰۰,۰۰۰
275.35.19 گل Ecsta LE Sport KU39 ۴,۵۰۰,۰۰۰
275.40.19 گل ECSTA PS91 ۴,۱۰۰,۰۰۰
245.40.20 ۲,۴۰۰,۰۰۰
225.55.17 گل SOLUS KH17 ۳,۰۵۰,۰۰۰

هانکوک

سایز لاستیک جزئیات قیمت ( تومان )
165.65.13 Optimo K715 ۱,۶۰۰,۰۰۰
175.60.13 Solus HS11 ۱,۸۰۰,۰۰۰
175.70.13 گل Smart Plus H429 ۱,۰۰۰,۰۰۰
185.60.13 گل OPTIMO ME02 K424 ۱,۶۰۰,۰۰۰
185.65.15 گل Kinergy Eco 2 ۲,۹۰۰,۰۰۰
185.60.14 ۱,۷۵۰,۰۰۰
185.65.14 ۲,۴۰۰,۰۰۰
205.65.14 ۱,۵۰۰,۰۰۰
205.60.14 گل OPTIMO ME02 K424 ۳,۰۰۰,۰۰۰
235.75.15 ۲,۸۵۰,۰۰۰
175.50.15 ۲,۲۵۰,۰۰۰
195.60.15 Optimo K415 ۲,۲۰۰,۰۰۰
195.65.15 Optimo K415 ۲,۸۰۰,۰۰۰
205.60.15 گل Kinergy ۲,۹۵۰,۰۰۰
205.65.15 ... ۲,۹۰۰,۰۰۰
215.75.15 ۲,۶۵۰,۰۰۰
205.55.16 گل Ventus ME01 K114 ۲,۹۰۰,۰۰۰
235.60.16 گل OPTIMO ME02 K424 ۳,۲۰۰,۰۰۰
195.50.16 گل OPTIMO K415 ۳,۲۰۰,۰۰۰
215.55.16 گل Ventus ۳,۵۰۰,۰۰۰
215.60.16 گل Ventus ۲,۸۵۰,۰۰۰
245.70.16 گل Dynapro HP2 RA33 ۴,۵۰۰,۰۰۰
225.55.16 ۳,۱۵۰,۰۰۰
225.70.16 گل Dynapro HP2 RA33 ۳,۷۰۰,۰۰۰
235.70.16 گل Dynapro HP2 RA33 ۳,۶۰۰,۰۰۰
215.50.17 گل Ventus ۳,۵۰۰,۰۰۰
215.45.17 گل Ventus Prime2 K115 ۳,۸۰۰,۰۰۰
215.55.17 گل OPTIMO K415 ۳,۷۰۰,۰۰۰
225.60.17 ۳,۴۵۰,۰۰۰
225.50.17 گل Ventus ME01 K114 ۳,۷۰۰,۰۰۰
225.55.17 ۳,۶۰۰,۰۰۰
225.65.17 گل Dynapro HP2 RA33 ۳,۵۰۰,۰۰۰
225.45.17 گل OPTIMO K415 ۳,۳۰۰,۰۰۰
235.55.17 گل Ventus ۴,۴۵۰,۰۰۰
265.65.17 ۴,۳۰۰,۰۰۰
265.70.17 ۲,۶۰۰,۰۰۰
215.45.18 ۳,۹۰۰,۰۰۰
225.55.18 گل OPTIMO H426 ۴,۷۰۰,۰۰۰
225.45.18 گل OPTIMO K415 ۳,۵۵۰,۰۰۰
225.50.18 گل Ventus V12 evo K110 ۲,۷۵۰,۰۰۰
225.60.18 ۴,۷۰۰,۰۰۰
235.45.18 ۴,۴۰۰,۰۰۰
235.50.18 گل Ventus ۴,۶۰۰,۰۰۰
235.55.18 گل OPTIMO H426 ۴,۵۰۰,۰۰۰
235.60.18 گل Dynapro HP2 RA33 ۴,۷۰۰,۰۰۰
245.60.18 گل Dynapro HP RA23 ۴,۷۵۰,۰۰۰
245.40.18 گل Ventus V12 evo2 K120 ۳,۸۰۰,۰۰۰
245.45.18 گل Ventus Prime2 K115 ۴,۶۵۰,۰۰۰
285.60.18 ۳,۲۵۰,۰۰۰
225.45.19 ۳,۹۰۰,۰۰۰
235.55.19 گل Ventus Prime2 K115 ۴,۵۰۰,۰۰۰
245.40.19 گل Ventus Prime2 K115 ۵,۶۰۰,۰۰۰
275.35.19 گل Ventus V12 evo2 K120 ۳,۷۰۰,۰۰۰
275.40.19 گل Ventus V12 evo2 K120 ۳,۶۰۰,۰۰۰
195.55.15 ۲,۸۰۰,۰۰۰

میشلن

سایز لاستیک جزئیات قیمت ( تومان )
185.65.15 گل Energy ۳,۱۰۰,۰۰۰
195.60.15 --- ۲,۵۰۰,۰۰۰
195.60.15 Energy Saver Plus ۱,۷۵۰,۰۰۰
195.65.15 --- ۳,۳۰۰,۰۰۰
205.65.15 --- ۴,۰۰۰,۰۰۰
225.70.15 --- ۲,۲۰۰,۰۰۰
195.55.16 ۲,۴۰۰,۰۰۰
195.60.16 ۳,۵۰۰,۰۰۰
205.50.16 ۲,۵۰۰,۰۰۰
205.60.16 --- ۳,۸۰۰,۰۰۰
205.55.16 --- ۳,۷۰۰,۰۰۰
215.60.16 ۴,۰۰۰,۰۰۰
215.55.16 Primacy 3 ۴,۷۰۰,۰۰۰
225.55.16 ۳,۶۵۰,۰۰۰
225.70.16 --- ۲,۴۰۰,۰۰۰
205.55.17 گل Primacy 3 ۳,۸۰۰,۰۰۰
215.45.17 گل PRIMACY HP ۴,۰۰۰,۰۰۰
215.55.17 گل Primacy ۳,۶۰۰,۰۰۰
215.50.17 ۵,۲۰۰,۰۰۰
225.45.17 ۷,۰۰۰,۰۰۰
225.50.17 گل Primacy 3 ۶,۵۰۰,۰۰۰
235.55.17 ۶,۸۰۰,۰۰۰
225.45.18 گل Pilot ۵,۷۰۰,۰۰۰
225.50.18 ۷,۵۰۰,۰۰۰
225.55.18 گل Primacy ۸,۵۰۰,۰۰۰
225.60.18 ۹,۰۰۰,۰۰۰
235.45.18 ۷,۹۰۰,۰۰۰
235.50.18 گل Primacy ۵,۶۰۰,۰۰۰
245.45.18 ۹,۰۰۰,۰۰۰
245.50.18 گل Primacy 3 ۶,۲۰۰,۰۰۰
245.60.18 ۷,۴۰۰,۰۰۰
245.40.19 ۱۳,۰۰۰,۰۰۰
275.35.19 ۱۲,۸۰۰,۰۰۰
275.40.19 ۳,۲۵۰,۰۰۰
255.45.20 ۱۲,۵۰۰,۰۰۰
265.40.21 گل LATITUDE SPORT 3 ۱۰,۰۰۰,۰۰۰
295.35.21 ۱۱,۷۰۰,۰۰۰

مارشال

سایز لاستیک جزئیات قیمت ( تومان )
165.65.13 ۱,۳۰۰,۰۰۰
175.60.13 گل MH12 ۱,۷۰۰,۰۰۰
175.70.13 ۱,۲۵۰,۰۰۰
205.60.14 ۲,۶۰۰,۰۰۰
185.65.14 گل MH12 ۱,۶۰۰,۰۰۰
185.65.15 گل MH12 ۱,۶۰۰,۰۰۰
195.50.15 ۱,۸۵۰,۰۰۰
195.55.15 ۲,۴۰۰,۰۰۰
195.70.15 ۱,۴۰۰,۰۰۰
205.60.15 گل MH12 ۲,۷۵۰,۰۰۰
205.55.15 گل MH12 ۲,۶۰۰,۰۰۰
205.65.15 گل Matrac ۱,۶۰۰,۰۰۰
225.70.15 ۱,۷۵۰,۰۰۰
195.65.16 گل Matrac ۱,۵۰۰,۰۰۰
195.45.16 ۱,۸۵۰,۰۰۰
205.55.16 گل MH12 ۲,۲۵۰,۰۰۰
205.45.16 گل MH12 ۱,۸۵۰,۰۰۰
205.50.16 گل MH12 ۲,۹۰۰,۰۰۰
215.65.16 ۲,۳۰۰,۰۰۰
215.60.16 ۲,۶۰۰,۰۰۰
215.55.16 ۳,۱۵۰,۰۰۰
225.55.16 ۱,۹۰۰,۰۰۰
205.60.16 ۲,۶۰۰,۰۰۰
235.70.16 ۳,۰۰۰,۰۰۰
245.75.16 ۳,۷۰۰,۰۰۰
265.75.16 ۳,۷۵۰,۰۰۰
205.40.17 ۱,۷۵۰,۰۰۰
215.55.17 ۲,۷۵۰,۰۰۰
215.45.17 ۲,۷۰۰,۰۰۰
215.50.17 ۲,۷۰۰,۰۰۰
225.50.17 ۳,۰۰۰,۰۰۰
235.55.17 ۳,۰۰۰,۰۰۰
225.55.17 ۲,۶۵۰,۰۰۰
225.65.17 گل CRUGEN KL21 ۳,۲۰۰,۰۰۰
225.60.17 ۲,۷۵۰,۰۰۰
265.65.17 ۳,۷۰۰,۰۰۰
265.70.17 ۴,۰۰۰,۰۰۰
285.60.17 گل Matrac STX KL12 ۲,۶۰۰,۰۰۰
225.55.18 ۳,۷۰۰,۰۰۰
225.45.18 گل Matrac MU12 ۲,۶۰۰,۰۰۰
235.45.18 ۳,۸۰۰,۰۰۰
235.55.18 ۳,۹۰۰,۰۰۰
235.60.18 گل CRUGEN KL21 ۲,۰۰۰,۰۰۰
245.45.18 ۳,۹۰۰,۰۰۰
245.60.18 ۳,۵۰۰,۰۰۰
265.60.18 ۲,۵۵۰,۰۰۰
235.55.19 ۳,۶۰۰,۰۰۰
245.45.19 ۳,۸۵۰,۰۰۰
245.40.19 ۴,۲۰۰,۰۰۰
245.45.20 ۳,۶۰۰,۰۰۰
275.40.20 ۲,۵۵۰,۰۰۰

یوکوهاما

سایز لاستیک جزئیات قیمت ( تومان )
265.65.17 ۴,۷۰۰,۰۰۰
185.65.14 ۱,۹۰۰,۰۰۰
185.65.15 ۲,۴۰۰,۰۰۰
195.65.15 ۲,۹۰۰,۰۰۰
205.65.15 ۳,۳۰۰,۰۰۰
205.55.16 ۳,۰۵۰,۰۰۰
205.60.16 ۳,۴۵۰,۰۰۰
215.60.16 گل DB E70B ۳,۲۰۰,۰۰۰
245.75.16 ۳,۷۰۰,۰۰۰
265.70.16 گل GEOLANDAR H/T G039 ۳,۰۰۰,۰۰۰
215.50.17 ۳,۴۰۰,۰۰۰
225.50.17 ۳,۵۵۰,۰۰۰
215.55.17 گل DB E70B ۳,۳۵۰,۰۰۰
225.65.17 ۴,۰۰۰,۰۰۰
285.65.17 گل G94B ۶,۰۰۰,۰۰۰
225.55.18 ۴,۳۰۰,۰۰۰
235.55.18 ۴,۵۵۰,۰۰۰
245.60.18 ۲,۵۰۰,۰۰۰
285.60.18 ۶,۴۰۰,۰۰۰

سومیتومو

سایز لاستیک جزئیات قیمت ( تومان )
185.60.13 گل HTR A/S P01 ۹۵۰,۰۰۰
175.70.13 ۱,۶۰۰,۰۰۰
205.60.13 ۲,۹۰۰,۰۰۰
185.60.14 گل HTR A/S P01 ۲,۴۵۰,۰۰۰
185.65.14 گل HTR A/S P01 ۲,۶۰۰,۰۰۰
195.60.14 گل HTR A/S P01 ۱,۸۰۰,۰۰۰
195.70.14 ۳,۱۵۰,۰۰۰
205.60.14 گل HTR 200 ۳,۱۰۰,۰۰۰
185.65.15 گل HTR 900 ۲,۱۰۰,۰۰۰
195.60.15 گل HTR 900 ۲,۹۰۰,۰۰۰
195.50.15 گل HTR 200 ۱,۶۰۰,۰۰۰
195.65.15 گل HTR A/S P01 ۲,۸۰۰,۰۰۰
195.55.15 ۲,۷۰۰,۰۰۰
205.60.15 گل HTR 900 ۲,۹۰۰,۰۰۰
205.65.15 گل HTR A/S P01 ۳,۰۰۰,۰۰۰
205.50.15 گل HTR A/S P01 ۱,۶۵۰,۰۰۰
215.60.15 گل HTR 900 ۳,۰۰۰,۰۰۰
215.65.15 ۳,۵۰۰,۰۰۰
235.75.15 ۴,۱۰۰,۰۰۰
205.55.16 گل HTR A/S P01 ۳,۲۵۰,۰۰۰
205.50.16 گل HTR 900 ۲,۶۵۰,۰۰۰
205.60.16 ۳,۱۰۰,۰۰۰
215.60.16 گل HTR A/S P01 ۳,۱۰۰,۰۰۰
215.55.16 گل HTR 900 ۳,۳۵۰,۰۰۰
225.55.16 ۳,۵۵۰,۰۰۰
215.65.16 ۳,۷۰۰,۰۰۰
235.60.16 ۴,۰۰۰,۰۰۰
235.70.16 ۴,۳۰۰,۰۰۰
245.70.16 ۳,۱۵۰,۰۰۰
255.70.16 ۳,۰۵۰,۰۰۰
265.70.16 ۳,۷۰۰,۰۰۰
275.70.16 ۲,۸۵۰,۰۰۰
215.45.17 ۲,۷۰۰,۰۰۰
215.50.17 ۳,۴۰۰,۰۰۰
225.50.17 ۳,۷۵۰,۰۰۰
225.65.17 ۴,۰۰۰,۰۰۰
225.55.17 ۳,۰۰۰,۰۰۰
225.60.17 ۲,۸۵۰,۰۰۰
235.50.17 ۳,۸۵۰,۰۰۰
235.55.17 ۴,۴۰۰,۰۰۰
245.65.17 ۲,۲۵۰,۰۰۰
285.65.17 ۳,۴۰۰,۰۰۰
225.45.17 گل HTR 900 ۳,۹۰۰,۰۰۰
245.40.17 گل HTR Z III ۲,۳۰۰,۰۰۰
225.40.18 گل HTR 900 ۲,۹۰۰,۰۰۰
225.45.18 گل HTR 900 ۴,۲۰۰,۰۰۰
235.50.18 ۴,۹۰۰,۰۰۰
245.45.18 گل HTR 900 ۴,۷۵۰,۰۰۰
245.40.18 ۴,۵۰۰,۰۰۰
255.35.18 گل HTR Z III ۲,۷۰۰,۰۰۰
265.35.18 گل HTR Z III ۵,۲۰۰,۰۰۰
275.35.18 گل HTR Z III ۳,۴۰۰,۰۰۰
285.60.18 ۶,۴۰۰,۰۰۰
245.45.19 گل HTR Z III ۵,۱۰۰,۰۰۰
255.35.19 گل HTR Z III ۶,۰۰۰,۰۰۰
275.35.19 گل HTR Z III ۵,۰۰۰,۰۰۰
275.40.19 گل HTR Z III ۴,۴۰۰,۰۰۰
245.40.20 گل HTR Z III ۳,۳۵۰,۰۰۰
245.45.20 گل HTR Z ۳,۳۵۰,۰۰۰

دانلوپ

سایز لاستیک جزئیات قیمت ( تومان )
175.60.13 ... ۱,۵۰۰,۰۰۰
175.65.14 ... ۱,۳۰۰,۰۰۰
185.65.14 --- ۱,۷۵۰,۰۰۰
195.80.14 ... ۱,۲۵۰,۰۰۰
205.60.14 ... ۲,۸۰۰,۰۰۰
205.75.14 --- ۳,۵۵۰,۰۰۰
185.65.15 ... ۲,۲۰۰,۰۰۰
195.70.15 ۲,۰۵۰,۰۰۰
195.80.15 ... ۱,۲۰۰,۰۰۰
205.65.15 ۳,۳۰۰,۰۰۰
205.70.15 ۲,۶۰۰,۰۰۰
205.60.15 --- ۲,۹۵۰,۰۰۰
235.75.15 ۴,۶۰۰,۰۰۰
255.70.15 ... ۴,۳۰۰,۰۰۰
265.70.15 ۲,۵۰۰,۰۰۰
195.50.16 ۲,۸۸۰,۰۰۰
205.55.16 ... ۲,۹۰۰,۰۰۰
205.50.16 ۲,۰۰۰,۰۰۰
215.55.16 --- ۳,۱۰۰,۰۰۰
215.15 ۴,۸۰۰,۰۰۰
215.60.16 ... ۳,۳۰۰,۰۰۰
215.65.16 ۳,۷۰۰,۰۰۰
225.70.16 ۲,۲۵۰,۰۰۰
225.55.16 ۳,۴۵۰,۰۰۰
245.70.16 ۴,۶۵۰,۰۰۰
215.50.17 --- ۳,۳۰۰,۰۰۰
215.55.17 ... ۳,۱۰۰,۰۰۰
215.45.17 ... ۳,۹۵۰,۰۰۰
215.60.17 ۴,۲۰۰,۰۰۰
225.55.17 ... ۴,۰۰۰,۰۰۰
225.50.17 ... ۴,۰۵۰,۰۰۰
225.45.17 ... ۴,۳۰۰,۰۰۰
225.65.17 ۴,۱۰۰,۰۰۰
235.65.17 ... ۴,۹۰۰,۰۰۰
235.55.17 ۳,۳۰۰,۰۰۰
245.45.17 ... ۴,۲۰۰,۰۰۰
265.70.17 ... ۶,۳۰۰,۰۰۰
265.65.17 --- ۴,۹۵۰,۰۰۰
275.65.17 ... ۵,۸۰۰,۰۰۰
285.65.17 --- ۴,۰۰۰,۰۰۰
285.65.17 ... ۷,۰۰۰,۰۰۰
225.40.18 --- ۴,۹۰۰,۰۰۰
225.45.18 ۴,۰۵۰,۰۰۰
225.60.18 ۴,۶۰۰,۰۰۰
225.65.18 ۴,۹۰۰,۰۰۰
225.55.18 ۳,۹۵۰,۰۰۰
235.60.18 ... ۵,۲۵۰,۰۰۰
235.50.18 ... ۵,۱۰۰,۰۰۰
235.45.18 ... ۴,۸۵۰,۰۰۰
235.55.18 --- ۴,۰۰۰,۰۰۰
245.45.18 ... ۴,۷۵۰,۰۰۰
245.40.18 ۵,۰۵۰,۰۰۰
245.50.18 ۴,۳۰۰,۰۰۰
255.35.18 ... ۵,۲۰۰,۰۰۰
255.45.18 ۵,۶۰۰,۰۰۰
255.55.18 ۳,۴۰۰,۰۰۰
265.35.18 ... ۵,۰۵۰,۰۰۰
265.60.18 ۷,۰۰۰,۰۰۰
285.60.18 ... ۶,۷۰۰,۰۰۰
235.55.19 ... ۵,۷۰۰,۰۰۰
245.40.19 ... ۶,۰۵۰,۰۰۰
245.35.19 ۶,۱۵۰,۰۰۰
245.45.19 ... ۴,۵۰۰,۰۰۰
275.40.19 ... ۶,۰۵۰,۰۰۰
275.30.19 ... ۶,۶۰۰,۰۰۰
275.35.19 ... ۶,۱۰۰,۰۰۰
245.45.20 ... ۷,۱۰۰,۰۰۰
235.55.20 ۷,۳۵۰,۰۰۰
235.50.20 ۶,۲۵۰,۰۰۰
265.50.20 ... ۳,۲۵۰,۰۰۰
245.40.20 ... ۵,۵۰۰,۰۰۰
255.35.20 ۵,۸۰۰,۰۰۰
275.35.20 ... ۵,۴۰۰,۰۰۰
275.40.20 ... ۵,۵۰۰,۰۰۰
275.45.20 ۷,۹۰۰,۰۰۰
285.50.20 ... ۶,۹۵۰,۰۰۰
315.35.20 ۶,۹۰۰,۰۰۰
265.45.21 ... ۵,۰۰۰,۰۰۰
275.50.21 ۹,۴۰۰,۰۰۰
295.35.21 ۷,۰۵۰,۰۰۰

برجیستون

سایز لاستیک جزئیات قیمت ( تومان )
255.70.15 ۴,۱۰۰,۰۰۰
205.60.15 ۲,۷۵۰,۰۰۰
225.70.15 ۲,۹۵۰,۰۰۰
205.60.16 ۲,۸۰۰,۰۰۰
205.55.16 ۳,۱۵۰,۰۰۰
225.70.16 ۲,۵۰۰,۰۰۰
215.60.16 ۲,۹۰۰,۰۰۰
205.60.16 ۲,۸۰۰,۰۰۰
245.70.16 ۳,۱۰۰,۰۰۰
215.45.17 ۳,۵۵۰,۰۰۰
215.50.17 ۳,۶۰۰,۰۰۰
215.55.17 ۳,۵۰۰,۰۰۰
225.45.17 ۲,۹۰۰,۰۰۰
225.65.17 ۴,۷۰۰,۰۰۰
265.65.17 ۴,۹۵۰,۰۰۰
225.45.18 ۴,۰۰۰,۰۰۰
225.55.18 ۵,۹۰۰,۰۰۰
225.60.18 ۵,۵۰۰,۰۰۰
235.45.18 ۵,۹۰۰,۰۰۰
235.50.18 ۳,۵۰۰,۰۰۰
235.55.18 ۶,۲۰۰,۰۰۰
235.60.18 ۴,۱۵۰,۰۰۰
235.65.18 ۳,۹۵۰,۰۰۰
245.40.18 ۶,۰۰۰,۰۰۰
245.45.18 ۵,۰۰۰,۰۰۰
255.35.18 ۲,۶۰۰,۰۰۰
255.45.18 ۳,۲۰۰,۰۰۰
265.60.18 ۶,۹۰۰,۰۰۰
275.35.18 ۳,۳۰۰,۰۰۰
285.60.18 ۴,۹۵۰,۰۰۰
225.35.19 ۵,۶۴۰,۰۰۰
225.40.19 ۹,۰۰۰,۰۰۰
235.55.19 ۸,۲۰۰,۰۰۰
255.35.19 ۸,۲۰۰,۰۰۰
285.50.20 ۶,۷۵۰,۰۰۰
235.55.20 ۶,۲۰۰,۰۰۰
235.45.18 ۲,۶۰۰,۰۰۰

تراینگل

سایز لاستیک جزئیات قیمت ( تومان )
165.65.13 --- ۱,۰۰۰,۰۰۰
175.60.13 --- ۱,۰۰۰,۰۰۰
175.70.13 --- ۱,۲۵۰,۰۰۰
185.70.13 --- ۱,۴۵۰,۰۰۰
185.65.14 --- ۱,۴۰۰,۰۰۰
195.60.14 --- ۱,۶۰۰,۰۰۰
205.60.14 --- ۱,۲۵۰,۰۰۰
185.80.14 ۱,۲۰۰,۰۰۰
185.65.15 --- ۱,۲۰۰,۰۰۰
195.55.15 TR257 ۱,۰۰۰,۰۰۰
195.60.15 --- ۱,۹۰۰,۰۰۰
195.65.15 TR928 ۱,۰۰۰,۰۰۰
205.60.15 ... ۱,۷۰۰,۰۰۰
205.65.15 ۲,۱۵۰,۰۰۰
205.50.15 --- ۱,۱۵۰,۰۰۰
225.70.15 ۱,۸۵۰,۰۰۰
235.75.15 ... ۲,۲۰۰,۰۰۰
255.70.15 TR257 ۱,۶۵۰,۰۰۰
255.75.15 TR257 ۱,۴۵۰,۰۰۰
195.55.16 ۲,۲۰۰,۰۰۰
195.55.16 ۲,۲۰۰,۰۰۰
205.50.16 --- ۱,۹۰۰,۰۰۰
205.55.16 TR928 ۲,۱۰۰,۰۰۰
215.65.16 ... ۲,۳۰۰,۰۰۰
215.55.16 ۲,۳۰۰,۰۰۰
215.60.16 ۲,۳۰۰,۰۰۰
215.55.16 TR257 ۱,۴۰۰,۰۰۰
225.70.16 ... ۲,۷۰۰,۰۰۰
235.60.16 ۱,۸۰۰,۰۰۰
235.70.16 ۲,۸۰۰,۰۰۰
215.55.17 ... ۲,۳۰۰,۰۰۰
215.55.17 ۳,۳۵۰,۰۰۰
215.45.17 ۱,۸۵۰,۰۰۰
215.50.17 Sportex TH201 ۲,۳۰۰,۰۰۰
225.55.17 ... ۲,۴۰۰,۰۰۰
225.45.17 ۲,۷۵۰,۰۰۰
225.50.17 Sportex TH201 ۲,۴۰۰,۰۰۰
225.45.17 Sportex TH201 ۱,۵۰۰,۰۰۰
225.60.17 TR257 ۱,۵۰۰,۰۰۰
225.65.17 ۲,۹۰۰,۰۰۰
235.55.17 ... ۲,۷۰۰,۰۰۰
235.65.17 ... ۲,۸۵۰,۰۰۰
235.60.17 ... ۱,۵۰۰,۰۰۰
265.70.17 ... ۲,۲۵۰,۰۰۰
265.65.17 TR257 ۳,۴۰۰,۰۰۰
225.40.18 ... ۱,۵۰۰,۰۰۰
225.40.18 ۲,۶۵۰,۰۰۰
225.55.18 ۱,۸۰۰,۰۰۰
225.45.18 TR257 ۱,۶۰۰,۰۰۰
235.60.18 ... ۳,۱۵۰,۰۰۰
235.50.18 ۵,۳۵۰,۰۰۰
245.45.18 ... ۲,۸۰۰,۰۰۰
245.45.18 ۳,۳۵۰,۰۰۰
245.45.18 ۴,۷۵۰,۰۰۰
245.45.18 ۴,۰۰۰,۰۰۰
285.60.18 ۲,۹۰۰,۰۰۰
245.45.19 ۸,۲۵۰,۰۰۰
255.45.19 ۴,۲۰۰,۰۰۰
245.40.20 ۷,۷۵۰,۰۰۰
295.35.21 ۶,۹۰۰,۰۰۰

پیرلی

سایز لاستیک جزئیات قیمت ( تومان )
185.65.15 ۱,۹۰۰,۰۰۰
205.65.15 ۲,۱۵۰,۰۰۰
195.55.16 ۲,۲۰۰,۰۰۰
205.55.16 ... ۲,۷۰۰,۰۰۰
215.55.16 CINTURATO P7 ۲,۴۵۰,۰۰۰
215.55.17 CINTURATO P7 ۲,۷۵۰,۰۰۰
215.45.17 P ZERO Nero GT ۳,۳۰۰,۰۰۰
225.50.17 --- ۶,۳۰۰,۰۰۰
225.55.17 ۸,۳۰۰,۰۰۰
225.45.17 CINTURATO P7 MO ۷,۷۰۰,۰۰۰
225.60.17 CINTURATO P7 ۲,۴۵۰,۰۰۰
235.65.17 --- ۲,۵۰۰,۰۰۰
245.45.17 ۵,۹۰۰,۰۰۰
225.45.18 ۸,۸۰۰,۰۰۰
225.40.18 CINTURATO P7 ۵,۶۰۰,۰۰۰
235.40.18 ۸,۲۰۰,۰۰۰
235.50.18 ۵,۳۰۰,۰۰۰
235.55.18 Scorpion Verde ۴,۲۰۰,۰۰۰
245.40.18 ۶,۵۰۰,۰۰۰
245.45.18 --- ۹,۰۰۰,۰۰۰
245.50.18 ۱۰,۳۰۰,۰۰۰
255.35.18 ۸,۰۰۰,۰۰۰
255.40.18 ۸,۰۰۰,۰۰۰
265.35.18 ۹,۰۰۰,۰۰۰
275.40.18 ۶,۹۵۰,۰۰۰
285.35.18 P ZERO MO ۷,۳۰۰,۰۰۰
225.40.19 ۱۰,۵۰۰,۰۰۰
225.45.19 ۹,۰۰۰,۰۰۰
245.35.19 ۸,۰۰۰,۰۰۰
245.40.19 --- ۹,۰۰۰,۰۰۰
245.45.19 P ZERO (MOE) R-F ۱۰,۷۰۰,۰۰۰
255.35.19 ۱۰,۸۰۰,۰۰۰
255.45.19 P ZERO MO ۸,۰۰۰,۰۰۰
275.30.19 ۸,۷۰۰,۰۰۰
275.40.19 ۱۶,۹۰۰,۰۰۰
275.35.19 ۹,۷۰۰,۰۰۰
285.30.19 ۸,۱۰۰,۰۰۰
235.40.20 ۴,۵۵۰,۰۰۰
245.35.20 --- ۱۲,۱۰۰,۰۰۰
245.40.20 P ZERO PZ4 * R-F ۱۲,۰۰۰,۰۰۰
245.45.20 ۱۱,۷۰۰,۰۰۰
255.35.20 --- ۱۰,۴۰۰,۰۰۰
255.40.20 ۱۲,۰۰۰,۰۰۰
265.45.20 ۸,۹۵۰,۰۰۰
275.30.20 ۱۰,۷۰۰,۰۰۰
275.35.20 --- ۱۵,۰۰۰,۰۰۰
275.45.20 ۱۶,۰۰۰,۰۰۰
295.35.20 --- ۱۴,۴۰۰,۰۰۰
245.40.21 ۷,۰۰۰,۰۰۰
245.35.21 ۱۹,۰۰۰,۰۰۰
265.40.21 ۱۴,۵۰۰,۰۰۰
275.40.21 --- ۱۵,۰۰۰,۰۰۰
275.30.21 ۱۶,۵۰۰,۰۰۰
295.35.21 P ZERO NO ۹,۷۰۰,۰۰۰

جی تی

سایز لاستیک جزئیات قیمت ( تومان )
165.65.13 ۸۰۰,۰۰۰
175.60.13 ۷۵۰,۰۰۰
185.70.13 ۱,۱۰۰,۰۰۰
185.65.14 ۱,۰۰۰,۰۰۰
195.60.14 ۱,۰۰۰,۰۰۰
205.60.14 ۱,۳۰۰,۰۰۰
195.70.14 ...
205.75.14 ...
185.60.15 ۱,۱۵۰,۰۰۰
185.65.15 ۱,۱۰۰,۰۰۰
195.15 ۱,۶۰۰,۰۰۰
195.55.15 ۱,۱۰۰,۰۰۰
195.60.15 ۱,۰۰۰,۰۰۰
235.75.15 ۲,۰۹۰,۰۰۰
225.70.15 ۱,۸۰۰,۰۰۰
215.55.16 ۱,۶۵۰,۰۰۰
215.60.16 ۲,۰۰۰,۰۰۰
215.65.16 ۲,۱۰۰,۰۰۰
225.55.16 ۲,۱۰۰,۰۰۰
235.70.16 ۲,۷۰۰,۰۰۰
245.70.16 ۲,۴۰۰,۰۰۰
225.70.16 ۲,۴۵۰,۰۰۰
245.75.16 ۲,۸۵۰,۰۰۰
235.60.16 ۱,۷۵۰,۰۰۰
265.70.16 ۳,۳۰۰,۰۰۰
205.50.17 ۲,۱۰۰,۰۰۰
215.50.17 ۲,۱۰۰,۰۰۰
215.60.17 ۲,۴۰۰,۰۰۰
225.50.17 ۲,۲۰۰,۰۰۰
225.55.17 ۲,۲۰۰,۰۰۰
225.60.17 ۲,۷۰۰,۰۰۰
225.65.17 ۲,۷۰۰,۰۰۰
235.65.17 ۲,۷۰۰,۰۰۰
225.45.18 ۲,۶۵۰,۰۰۰
225.60.18 ۲,۷۵۰,۰۰۰
235.50.18 ۲,۷۰۰,۰۰۰
235.55.18 ۲,۸۰۰,۰۰۰
245.45.18 ۲,۵۰۰,۰۰۰
265.60.18 ۳,۴۰۰,۰۰۰
235.60.18 ۲,۸۰۰,۰۰۰
235.55.19 ۳,۱۰۰,۰۰۰
285.50.20 ۳,۹۵۰,۰۰۰
توضيحات
قیمت ها برای 1 حلقه لاستیک می باشند.