کانال تلگرام ایران جیب

آخرین اخبار

کیان برناکیان برنا

آخرین به روز رسانی در تاریخ پنجشنبه، ۱۱ آذر ۱۴۰۰ ، ۱۹:۴۵:۳۵

ایران تایر

سایز لاستیک جزئیات قیمت ( تومان )
  165.65.13 گل آدرینا ۵۱۵,۰۰۰
  175.60.13 گل سارینا ۶۲۵,۰۰۰
  185.65.14 گل کارنا ۶۵۰,۰۰۰
  205.60.14 گل رونیکا ۷۲۵,۰۰۰
  185.60.15 گل کارنا ۶۵۰,۰۰۰
  185.65.15 گل کارنا ۶۲۵,۰۰۰
  205.60.15 گل رونیکا ۷۵۰,۰۰۰
  205.55.16 گل کارنا ۷۵۰,۰۰۰

کویر

سایز لاستیک جزئیات قیمت ( تومان )
  165.65.13 گل KB12 ۵۵۰,۰۰۰
  175.60.13 گل KB2000 ۶۵۰,۰۰۰
  175.70.13 گل KB14 ۷۵۰,۰۰۰
  185.65.14 گل KB22 ۷۵۰,۰۰۰
  185.60.14 .... ۶۶۰,۰۰۰
  205.60.14 گل KB77 ۸۵۰,۰۰۰
  185.65.15 گل KB27 ۷۰۰,۰۰۰
  195.60.15 .... ۸۰۰,۰۰۰
  195.65.15 ۸۰۰,۰۰۰
  205.60.15 گل KB77 ۹۰۰,۰۰۰
  205.55.16 گل KB14 ۱,۱۰۰,۰۰۰
  205.50.16 .... ۹۰۰,۰۰۰
  215.65.16 .... ۱,۶۵۰,۰۰۰
  205.50.17 ۱,۲۵۰,۰۰۰
  215.50.17 .... ۱,۲۵۰,۰۰۰
  215.60.17 گل KB66 ۱,۰۰۰,۰۰۰
  225.65.17 .... ۱,۴۰۰,۰۰۰
  215.45.18 .... ۱,۲۵۰,۰۰۰
  225.55.18 .... ۱,۳۳۰,۰۰۰
  225.60.18 ۱,۱۵۰,۰۰۰
  235.60.18 .... ۱,۲۸۰,۰۰۰
  235.55.18 .... ۱,۳۰۰,۰۰۰
  265.60.18 ۲,۲۰۰,۰۰۰
  235.55.19 .... ۲,۰۰۰,۰۰۰

یزدتایر

سایز لاستیک جزئیات قیمت ( تومان )
  165.65.13 گل ونوس ۵۳۵,۰۰۰
  175.60.13 ... ۶۲۵,۰۰۰
  175.70.13 ... ۶۷۵,۰۰۰
  185.65.14 گل اورانوس ۷۰۰,۰۰۰
  205.60.14 گل مرکوری ۸۷۵,۰۰۰
  185.65.15 گل اورانوس ۶۵۰,۰۰۰
  195.65.15 ... ۷۵۰,۰۰۰
  205.60.15 گل مرکوری ۹۰۰,۰۰۰
  205.50.16 .... ۹۰۰,۰۰۰
  205.55.16 .... ۹۷۵,۰۰۰
  215.55.17 گل نپتون ۱,۰۰۰,۰۰۰

بارز

سایز لاستیک جزئیات قیمت ( تومان )
  165.65.13 گل P648 ۵۰۰,۰۰۰
  175.60.13 گل P601 ۶۰۰,۰۰۰
  175.70.13 ... ۶۰۰,۰۰۰
  185.60.14 ... ۶۰۰,۰۰۰
  185.65.14 گل P640 ۷۰۰,۰۰۰
  205.60.14 گل P624 ۷۷۵,۰۰۰
  185.65.15 ۶۲۵,۰۰۰
  185.60.15 گل P640 ۶۰۰,۰۰۰
  186.65.15 ۶۰۰,۰۰۰
  195.65.15 گل P648 ۷۵۰,۰۰۰
  195.60.15 ... ۷۵۰,۰۰۰
  205.65.15 ۲,۱۵۰,۰۰۰
  205.60.15 گل P624 ۷۵۰,۰۰۰
  205.55.16 ... ۹۵۰,۰۰۰
  205.50.16 گل P624 ۸۰۰,۰۰۰
  215.55.16 ۲,۲۰۰,۰۰۰
  215.65.16 گل S630 ۱,۱۰۰,۰۰۰
  225.70.16 گل S630 ۱,۴۵۰,۰۰۰
  235.60.16 ۱,۳۰۰,۰۰۰
  215.55.17 ۲,۱۰۰,۰۰۰
  225.65.17 گل S677 ۱,۲۵۰,۰۰۰
  235.65.17 گل S673 ۱,۲۵۰,۰۰۰
  235.60.18 ۱,۴۰۰,۰۰۰
  245.45.18 ۳,۵۰۰,۰۰۰

رودستون

سایز لاستیک جزئیات قیمت ( تومان )
  175.60.13 گل CP672 ۱,۰۰۰,۰۰۰
  165.65.13 ۱,۰۰۰,۰۰۰
  185.60.13 گل N Blue HD Plus ۹۵۰,۰۰۰
  185.70.13 گل CP661 ۱,۱۵۰,۰۰۰
  175.70.13 گل CP661 ۹۵۰,۰۰۰
  185.65.14 گل N5000 Plus ۱,۲۰۰,۰۰۰
  195.60.14 گل N5000 Plus ۱,۵۵۰,۰۰۰
  205.60.14 گل N5000 Plus ۱,۶۰۰,۰۰۰
  205.65.14 گل N5000 Plus ۱,۷۰۰,۰۰۰
  185.65.15 گل CP672 ۱,۲۰۰,۰۰۰
  195.60.15 گل CP672 ۱,۴۵۰,۰۰۰
  195.65.15 ۱,۳۰۰,۰۰۰
  205.55.16 گل CP672 ۱,۸۰۰,۰۰۰
  205.60.15 گل N5000 Plus ۱,۵۰۰,۰۰۰
  215.60.15 ۱,۸۵۰,۰۰۰
  205.65.15 گل CP672 ۱,۷۵۰,۰۰۰
  205.70.15 گل NFera ۱,۳۰۰,۰۰۰
  265.70.15 ۲,۴۵۰,۰۰۰
  235.75.15 ۲,۲۵۰,۰۰۰
  195.50.16 گل CP672 ۱,۴۰۰,۰۰۰
  215.60.16 ۱,۶۰۰,۰۰۰
  215.65.16 ۲,۰۰۰,۰۰۰
  215.55.16 گل CP672 ۲,۲۵۰,۰۰۰
  225.70.16 ۲,۲۰۰,۰۰۰
  245.70.16 گل NFera ۲,۴۰۰,۰۰۰
  215.45.17 گل NFera SU1 ۲,۰۰۰,۰۰۰
  215.50.17 ۲,۱۰۰,۰۰۰
  215.55.17 گل NFera SU1 ۲,۰۰۰,۰۰۰
  215.60.17 گل CP672 ۱,۹۰۰,۰۰۰
  225.45.17 گل NFera SU1 ۲,۱۰۰,۰۰۰
  225.60.17 گل CP672 ۱,۷۰۰,۰۰۰
  245.65.17 ۲,۷۰۰,۰۰۰
  235.50.18 گل NFera ۲,۷۰۰,۰۰۰
  225.45.18 ۲,۳۰۰,۰۰۰
  225.50.18 گل CP672 ۲,۵۵۰,۰۰۰
  235.55.18 گل NFera ۲,۹۰۰,۰۰۰
  235.60.18 گل NFera ۲,۳۰۰,۰۰۰
  245.50.18 گل NFera SU1 ---
  245.60.18 گل ROADIAN HTX RH5 ۲,۸۰۰,۰۰۰
  245.45.18 گل NFera ۲,۶۰۰,۰۰۰

نکسن

سایز لاستیک جزئیات قیمت ( تومان )
  165.65.13 --- ۹۰۰,۰۰۰
  175.70.13 ... ۱,۰۰۰,۰۰۰
  175.60.13 ... ۱,۰۸۰,۰۰۰
  185.60.13 ۱,۲۰۰,۰۰۰
  185.70.13 ... ۱,۳۰۰,۰۰۰
  185.70.14 ۱,۶۵۰,۰۰۰
  185.60.14 ... ۲,۱۰۰,۰۰۰
  185.60.14 ... ۱,۰۵۰,۰۰۰
  185.60.14 ... ۱,۰۰۰,۰۰۰
  185.65.14 --- ۱,۴۰۰,۰۰۰
  205.60.14 ... ۱,۷۰۰,۰۰۰
  205.75.14 ... ۱,۶۰۰,۰۰۰
  175.50.15 ۱,۷۵۰,۰۰۰
  185.65.15 --- ۱,۶۵۰,۰۰۰
  195.70.15 ... ۱,۵۰۰,۰۰۰
  195.55.15 --- ۱,۵۵۰,۰۰۰
  195.60.15 --- ۱,۵۵۰,۰۰۰
  195.65.15 --- ۱,۴۰۰,۰۰۰
  205.65.15 ... ۱,۶۵۰,۰۰۰
  205.60.15 --- ۱,۴۵۰,۰۰۰
  205.70.15 --- ۱,۴۰۰,۰۰۰
  225.70.15 ... ۲,۵۰۰,۰۰۰
  255.70.15 --- ۲,۷۵۰,۰۰۰
  185.55.16 ... ۱,۳۵۰,۰۰۰
  195.50.16 ۱,۸۵۰,۰۰۰
  195.55.16 ۱,۷۰۰,۰۰۰
  195.75.16 ... ۱,۵۵۰,۰۰۰
  195.75.16 ... ۱,۹۰۰,۰۰۰
  205.55.16 ۱,۹۰۰,۰۰۰
  205.65.16 ۱,۸۰۰,۰۰۰
  205.80.16 ... ۱,۷۵۰,۰۰۰
  205.50.16 ... ۱,۸۰۰,۰۰۰
  205.16 --- ۲,۴۰۰,۰۰۰
  215.75.15 ... ۱,۹۰۰,۰۰۰
  215.65.16 ... ۱,۷۰۰,۰۰۰
  215.55.16 --- ۱,۹۰۰,۰۰۰
  215.60.16 --- ۱,۹۵۰,۰۰۰
  225.55.16 --- ۲,۲۰۰,۰۰۰
  225.60.16 ۲,۱۵۰,۰۰۰
  225.70.16 --- ۲,۳۵۰,۰۰۰
  235.70.16 ... ۲,۴۰۰,۰۰۰
  235.85.16 ۳,۲۰۰,۰۰۰
  255.75.16 ۲,۴۵۰,۰۰۰
  245.70.16 ۲,۷۵۰,۰۰۰
  265.75.16 ۳,۷۵۰,۰۰۰
  275.70.16 ۲,۹۵۰,۰۰۰
  265.70.16 ۲,۹۵۰,۰۰۰
  225.50.17 ۲,۳۰۰,۰۰۰
  205.50.17 --- ۲,۵۰۰,۰۰۰
  215.65.17 ۱,۶۰۰,۰۰۰
  215.45.17 --- ۲,۲۰۰,۰۰۰
  215.50.17 --- ۲,۴۰۰,۰۰۰
  215.55.17 ۲,۱۵۰,۰۰۰
  225.55.17 ۲,۳۵۰,۰۰۰
  215.60.17 ۲,۴۵۰,۰۰۰
  225.65.17 ۲,۷۰۰,۰۰۰
  235.60.17 ۲,۰۰۰,۰۰۰
  245.45.17 ... ۲,۵۵۰,۰۰۰
  285.65.17 ۳,۵۰۰,۰۰۰
  285.65.17 ۳,۵۰۰,۰۰۰
  225.45.17 --- ۱,۸۰۰,۰۰۰
  225.60.17 --- ۲,۴۵۰,۰۰۰
  235.55.17 --- ۲,۶۰۰,۰۰۰
  235.65.17 --- ۲,۵۵۰,۰۰۰
  245.65.17 --- ۲,۷۵۰,۰۰۰
  255.55.17 --- ۲,۰۰۰,۰۰۰
  255.60.17 --- ۱,۶۵۰,۰۰۰
  265.65.17 --- ۳,۱۰۰,۰۰۰
  215.40.18 ۲,۱۰۰,۰۰۰
  215.45.18 ۲,۳۵۰,۰۰۰
  225.35.18 ۳,۰۰۰,۰۰۰
  225.45.18 ۲,۴۵۰,۰۰۰
  225.40.18 ۳,۲۰۰,۰۰۰
  225.50.18 ۲,۶۵۰,۰۰۰
  225.55.18 --- ۲,۹۰۰,۰۰۰
  225.60.18 --- ۳,۰۰۰,۰۰۰
  235.40.18 ... ۱,۸۰۰,۰۰۰
  235.55.18 --- ۲,۶۵۰,۰۰۰
  235.45.18 --- ۲,۵۰۰,۰۰۰
  235.50.18 --- ۲,۷۰۰,۰۰۰
  235.60.18 ۲,۷۵۰,۰۰۰
  245.45.18 --- ۲,۵۰۰,۰۰۰
  245.40.18 --- ۲,۴۵۰,۰۰۰
  245.50.18 ۳,۰۰۰,۰۰۰
  245.60.18 --- ۳,۰۰۰,۰۰۰
  265.35.18 ۳,۴۰۰,۰۰۰
  265.60.18 --- ۳,۴۰۰,۰۰۰
  255.35.18 ۳,۲۰۰,۰۰۰
  255.60.18 --- ۳,۳۵۰,۰۰۰
  275.35.18 ۲,۱۵۰,۰۰۰
  285.40.18 ۱,۸۰۰,۰۰۰
  285.60.18 ۳,۴۵۰,۰۰۰
  225.40.19 ۲,۸۰۰,۰۰۰
  225.45.19 --- ۲,۲۵۰,۰۰۰
  235.55.19 --- ۲,۸۰۰,۰۰۰
  245.35.19 ۳,۷۰۰,۰۰۰
  245.40.19 ۳,۳۵۰,۰۰۰
  245.45.19 --- ۲,۹۵۰,۰۰۰
  275.35.19 ۳,۹۰۰,۰۰۰
  275.40.19 ۲,۲۵۰,۰۰۰
  245.40.20 ۳,۵۰۰,۰۰۰
  245.45.20 ... ۳,۴۵۰,۰۰۰
  265.50.20 ۲,۹۰۰,۰۰۰
  275.35.20 --- ۴,۴۰۰,۰۰۰
  275.40.20 --- ۴,۰۰۰,۰۰۰
  285.50.20 ۴,۰۰۰,۰۰۰

کومهو

سایز لاستیک جزئیات قیمت ( تومان )
  165.65.13 گل SENSE KR26 ۹۵۰,۰۰۰
  175.70.13 ... ۱,۰۰۰,۰۰۰
  175.60.13 ... ۱,۰۵۰,۰۰۰
  185.60.13 ۱,۱۵۰,۰۰۰
  185.70.13 ۱,۲۰۰,۰۰۰
  185.70.13 ۲,۰۰۰,۰۰۰
  185.65.14 گل Ecsta SPT KU31 ۱,۴۵۰,۰۰۰
  195.14 ۱,۴۰۰,۰۰۰
  195.60.14 گل SOLUS HS11 ۱,۵۵۰,۰۰۰
  205.60.14 گل SOLUS HS11 ۲,۰۰۰,۰۰۰
  205.65.14 گل Ecsta HS51 ۱,۷۰۰,۰۰۰
  175.50.15 گل Ecowing ۱,۵۰۰,۰۰۰
  185.65.15 گل Ecowing ۱,۲۵۰,۰۰۰
  195.60.15 گل SOLUS HS11 ۱,۵۰۰,۰۰۰
  195.65.15 گل Ecowing ۱,۴۰۰,۰۰۰
  205.60.15 گل Ecsta HS51 ۱,۷۵۰,۰۰۰
  205.65.15 گل SOLUS ۱,۷۵۰,۰۰۰
  205.50.15 گل Ecsta HS51 ۱,۸۰۰,۰۰۰
  225.70.15 ۲,۲۵۰,۰۰۰
  265.70.15 ۲,۴۵۰,۰۰۰
  195.75.16 گل PORTRAN ۲,۳۰۰,۰۰۰
  195.50.16 گل SOLUS KH17 ۲,۰۰۰,۰۰۰
  195.55.16 ۲,۱۵۰,۰۰۰
  225.70.16 گل Ecowing ES01 KH27 ۲,۶۵۰,۰۰۰
  205.16 ۱,۷۵۰,۰۰۰
  205.60.16 ... ۲,۰۵۰,۰۰۰
  205.50.16 گل Ecsta ۱,۸۰۰,۰۰۰
  205.55.16 گل Ecsta HS51 ۲,۰۰۰,۰۰۰
  205.45.16 گل Ecsta HS51 ۲,۶۰۰,۰۰۰
  205.65.16 گل SOLUS KH17 ۲,۱۰۰,۰۰۰
  215.55.16 ۲,۱۵۰,۰۰۰
  215.65.16 گل Eco Solus KL21 ۱,۷۵۰,۰۰۰
  215.60.16 گل Ecowing Es01 kh27 ۲,۱۰۰,۰۰۰
  225.60.16 ۱,۸۰۰,۰۰۰
  225.55.16 گل ECSTA HS51 ۱,۹۵۰,۰۰۰
  235.60.16 گل SOLUS HS11 ۲,۵۰۰,۰۰۰
  235.70.16 گل Crugen HP71 ۲,۴۰۰,۰۰۰
  245.75.16 ۲,۶۰۰,۰۰۰
  245.70.16 ... ۲,۵۰۰,۰۰۰
  265.70.16 گل CRUGEN HP91 ۳,۵۰۰,۰۰۰
  205.50.17 گل Ecsta ۲,۰۰۰,۰۰۰
  215.45.17 گل SOLUS KH17 ۲,۱۵۰,۰۰۰
  215.50.17 گل Ecowing ۲,۵۵۰,۰۰۰
  215.60.17 گل Eco SOLUS KL21 ۲,۳۵۰,۰۰۰
  215.55.17 گل Ecsta HS51 ۲,۲۵۰,۰۰۰
  225.60.17 گل CRUGEN ۲,۷۰۰,۰۰۰
  225.45.17 گل Ecsta HS51 ۲,۱۵۰,۰۰۰
  225.55.17 گل SOLUS KH17 ۲,۲۵۰,۰۰۰
  225.50.17 گل ECSTA HS51 ۲,۴۰۰,۰۰۰
  225.50.18 ۲,۷۵۰,۰۰۰
  225.65.17 گل Eco SOLUS KL21 ۳,۳۵۰,۰۰۰
  235.60.17 گل Crugen HP71 ۲,۴۵۰,۰۰۰
  235.65.17 گل Eco SOLUS KL21 ۲,۹۰۰,۰۰۰
  235.55.17 گل Ecowing Es01 kh27 ۲,۶۵۰,۰۰۰
  265.60.18 ۳,۵۵۰,۰۰۰
  215.40.18 ۱,۹۰۰,۰۰۰
  215.45.18 ۲,۳۰۰,۰۰۰
  225.55.18 گل Eco SOLUS KL21 ۳,۴۵۰,۰۰۰
  225.45.18 گل SOLUS KH17 ۲,۵۵۰,۰۰۰
  225.60.18 گل CRUGEN HP91 ۳,۱۵۰,۰۰۰
  235.65.18 ۲,۹۵۰,۰۰۰
  235.45.18 گل Ecsta XC KU26 ۳,۲۰۰,۰۰۰
  235.60.18 گل Eco SOLUS KL21 ۳,۲۵۰,۰۰۰
  235.50.18 گل CRUGEN HP91 ۳,۲۵۰,۰۰۰
  235.55.18 گل Road Venture APT KL51 ۳,۳۰۰,۰۰۰
  245.60.18 گل Eco SOLUS KL21 ۳,۴۰۰,۰۰۰
  245.45.18 گل Ecsta LE Sport KU39 ۲,۹۵۰,۰۰۰
  255.60.18 گل CRUGEN PREMIUM KL33 ۳,۵۰۰,۰۰۰
  235.55.19 گل CRUGEN PREMIUM KL33 ۳,۴۵۰,۰۰۰
  245.40.19 ۳,۲۰۰,۰۰۰
  245.45.19 گل CRUGEN ۳,۵۰۰,۰۰۰
  275.35.19 گل Ecsta LE Sport KU39 ۳,۷۰۰,۰۰۰
  275.40.19 گل ECSTA PS91 ۴,۰۰۰,۰۰۰
  245.40.20 ۲,۴۰۰,۰۰۰

هانکوک

سایز لاستیک جزئیات قیمت ( تومان )
  165.65.13 Optimo K715 ۱,۶۰۰,۰۰۰
  175.60.13 Solus HS11 ۱,۰۵۰,۰۰۰
  175.70.13 گل Smart Plus H429 ۱,۰۰۰,۰۰۰
  185.60.13 گل OPTIMO ME02 K424 ۱,۶۰۰,۰۰۰
  185.65.15 گل Kinergy Eco 2 ۱,۵۵۰,۰۰۰
  185.60.14 ۱,۶۰۰,۰۰۰
  185.65.14 ۱,۴۵۰,۰۰۰
  205.65.14 ۱,۵۰۰,۰۰۰
  205.60.14 گل OPTIMO ME02 K424 ۲,۲۰۰,۰۰۰
  235.75.15 ۲,۸۵۰,۰۰۰
  175.50.15 ۲,۰۰۰,۰۰۰
  195.60.15 Optimo K415 ۱,۹۵۰,۰۰۰
  195.65.15 Optimo K415 ۲,۰۰۰,۰۰۰
  205.60.15 گل Kinergy ۲,۱۰۰,۰۰۰
  205.65.15 ... ۲,۱۵۰,۰۰۰
  215.75.15 ۲,۶۵۰,۰۰۰
  205.55.16 گل Ventus ME01 K114 ۲,۴۵۰,۰۰۰
  235.60.16 گل OPTIMO ME02 K424 ۲,۷۵۰,۰۰۰
  195.50.16 گل OPTIMO K415 ۲,۲۵۰,۰۰۰
  215.55.16 گل Ventus ۲,۴۵۰,۰۰۰
  215.60.16 گل Ventus ۲,۴۰۰,۰۰۰
  245.70.16 گل Dynapro HP2 RA33 ۲,۴۰۰,۰۰۰
  225.55.16 ۲,۹۰۰,۰۰۰
  225.70.16 گل Dynapro HP2 RA33 ۲,۳۰۰,۰۰۰
  235.70.16 گل Dynapro HP2 RA33 ۲,۶۵۰,۰۰۰
  215.50.17 گل Ventus ۲,۹۰۰,۰۰۰
  215.45.17 گل Ventus Prime2 K115 ۳,۱۰۰,۰۰۰
  215.55.17 گل OPTIMO K415 ۲,۸۰۰,۰۰۰
  225.60.17 ۳,۱۰۰,۰۰۰
  225.50.17 گل Ventus ME01 K114 ۳,۱۰۰,۰۰۰
  225.55.17 ۲,۸۵۰,۰۰۰
  225.65.17 گل Dynapro HP2 RA33 ۳,۴۰۰,۰۰۰
  225.45.17 گل OPTIMO K415 ۲,۸۰۰,۰۰۰
  235.55.17 گل Ventus ۳,۰۰۰,۰۰۰
  265.65.17 ۳,۴۵۰,۰۰۰
  265.70.17 ۲,۶۰۰,۰۰۰
  225.55.18 گل OPTIMO H426 ۳,۷۵۰,۰۰۰
  215.45.18 ۲,۵۰۰,۰۰۰
  225.45.18 گل OPTIMO K415 ۲,۹۰۰,۰۰۰
  225.50.18 گل Ventus V12 evo K110 ۲,۷۵۰,۰۰۰
  225.60.18 ۴,۲۰۰,۰۰۰
  235.50.18 گل Ventus ۳,۷۵۰,۰۰۰
  235.55.18 گل OPTIMO H426 ۳,۵۵۰,۰۰۰
  235.60.18 گل Dynapro HP2 RA33 ۳,۶۵۰,۰۰۰
  245.60.18 گل Dynapro HP RA23 ۳,۸۰۰,۰۰۰
  245.40.18 گل Ventus V12 evo2 K120 ۳,۵۰۰,۰۰۰
  245.45.18 گل Ventus Prime2 K115 ۳,۶۵۰,۰۰۰
  285.60.18 ۳,۲۵۰,۰۰۰
  235.55.19 گل Ventus Prime2 K115 ۳,۸۰۰,۰۰۰
  245.40.19 گل Ventus Prime2 K115 ۳,۵۵۰,۰۰۰
  275.35.19 گل Ventus V12 evo2 K120 ۳,۷۰۰,۰۰۰
  275.40.19 گل Ventus V12 evo2 K120 ۳,۶۰۰,۰۰۰

میشلن

سایز لاستیک جزئیات قیمت ( تومان )
  185.65.15 گل Energy ۲,۵۵۰,۰۰۰
  195.60.15 --- ۲,۵۰۰,۰۰۰
  195.60.15 Energy Saver Plus ۱,۷۵۰,۰۰۰
  195.65.15 --- ۲,۶۵۰,۰۰۰
  205.65.15 --- ۲,۶۵۰,۰۰۰
  225.70.15 --- ۲,۲۰۰,۰۰۰
  195.55.16 ۲,۹۵۰,۰۰۰
  205.50.16 ۲,۱۰۰,۰۰۰
  205.60.16 --- ۲,۶۰۰,۰۰۰
  205.55.16 --- ۳,۰۰۰,۰۰۰
  215.60.16 ۲,۸۰۰,۰۰۰
  215.55.16 Primacy 3 ۲,۷۰۰,۰۰۰
  225.55.16 ۳,۲۰۰,۰۰۰
  225.70.16 --- ۲,۴۰۰,۰۰۰
  205.55.17 گل Primacy 3 ۳,۸۰۰,۰۰۰
  215.45.17 گل PRIMACY HP ۳,۵۵۰,۰۰۰
  215.55.17 گل Primacy ۳,۴۵۰,۰۰۰
  215.50.17 ۳,۶۰۰,۰۰۰
  225.45.17 ۵,۰۰۰,۰۰۰
  225.50.17 گل Primacy 3 ۴,۰۰۰,۰۰۰
  235.55.17 ۴,۰۰۰,۰۰۰
  225.45.18 گل Pilot ۴,۳۰۰,۰۰۰
  225.55.18 گل Primacy ۲,۲۰۰,۰۰۰
  235.45.18 ۸,۵۰۰,۰۰۰
  235.50.18 گل Primacy ۵,۶۰۰,۰۰۰
  245.45.18 ۴,۸۵۰,۰۰۰
  245.50.18 گل Primacy 3 ۶,۲۰۰,۰۰۰
  245.40.19 ۱۰,۴۰۰,۰۰۰
  275.35.19 ۱۰,۸۰۰,۰۰۰
  275.40.19 ۱۲,۰۰۰,۰۰۰
  265.40.21 گل LATITUDE SPORT 3 ۱۰,۰۰۰,۰۰۰
  295.35.21 ۹,۴۰۰,۰۰۰

مارشال

سایز لاستیک جزئیات قیمت ( تومان )
  175.60.13 گل MH12 ۱,۰۰۰,۰۰۰
  165.65.13 ۸۵۰,۰۰۰
  205.60.14 ۱,۴۵۰,۰۰۰
  185.65.14 گل MH12 ۱,۲۵۰,۰۰۰
  185.65.15 گل MH12 ۱,۲۵۰,۰۰۰
  195.50.15 ۱,۶۰۰,۰۰۰
  195.55.15 ۱,۲۵۰,۰۰۰
  195.70.15 ۱,۴۰۰,۰۰۰
  205.60.15 گل MH12 ۱,۶۰۰,۰۰۰
  205.55.15 گل MH12 ۱,۳۰۰,۰۰۰
  205.65.15 گل Matrac ۱,۶۰۰,۰۰۰
  225.70.15 ۱,۷۵۰,۰۰۰
  195.65.16 گل Matrac ۱,۵۰۰,۰۰۰
  195.45.16 ۱,۸۵۰,۰۰۰
  205.55.16 گل MH12 ۱,۹۵۰,۰۰۰
  205.45.16 گل MH12 ۱,۸۵۰,۰۰۰
  205.50.16 گل MH12 ۱,۸۵۰,۰۰۰
  215.65.16 ۱,۹۰۰,۰۰۰
  215.60.16 ۱,۷۰۰,۰۰۰
  215.55.16 ۱,۹۵۰,۰۰۰
  225.55.16 ۱,۹۰۰,۰۰۰
  235.70.16 ۱,۸۰۰,۰۰۰
  245.75.16 ۳,۷۰۰,۰۰۰
  265.75.16 ۳,۷۵۰,۰۰۰
  205.40.17 ۱,۷۵۰,۰۰۰
  215.55.17 ۱,۷۵۰,۰۰۰
  215.45.17 ۱,۷۰۰,۰۰۰
  215.50.17 ۲,۰۵۰,۰۰۰
  225.50.17 ۲,۰۰۰,۰۰۰
  225.65.17 گل CRUGEN KL21 ۱,۹۵۰,۰۰۰
  235.55.17 ۲,۵۰۰,۰۰۰
  225.55.17 ۲,۶۰۰,۰۰۰
  225.60.17 ۲,۵۵۰,۰۰۰
  265.70.17 ۴,۰۰۰,۰۰۰
  285.60.17 گل Matrac STX KL12 ۲,۶۰۰,۰۰۰
  225.55.18 ۲,۲۵۰,۰۰۰
  225.45.18 گل Matrac MU12 ۲,۶۰۰,۰۰۰
  235.60.18 گل CRUGEN KL21 ۲,۰۰۰,۰۰۰
  245.60.18 ۳,۱۵۰,۰۰۰
  265.60.18 ۲,۵۵۰,۰۰۰
  235.55.19 ۲,۱۵۰,۰۰۰
  245.45.20 ۲,۵۰۰,۰۰۰
  275.40.20 ۲,۵۵۰,۰۰۰

یوکوهاما

سایز لاستیک جزئیات قیمت ( تومان )
  185.65.14 ۱,۷۰۰,۰۰۰
  185.65.15 ۲,۰۰۰,۰۰۰
  195.65.15 ۲,۴۰۰,۰۰۰
  205.65.15 ۲,۴۰۰,۰۰۰
  205.55.16 ۲,۵۰۰,۰۰۰
  205.60.16 ۲,۳۵۰,۰۰۰
  215.60.16 گل DB E70B ۲,۳۵۰,۰۰۰
  245.75.16 ۳,۷۰۰,۰۰۰
  265.70.16 گل GEOLANDAR H/T G039 ۳,۰۰۰,۰۰۰
  215.55.17 گل DB E70B ۲,۵۰۰,۰۰۰
  225.65.17 ۳,۳۵۰,۰۰۰
  285.65.17 گل G94B ۳,۳۰۰,۰۰۰
  245.60.18 ۲,۵۰۰,۰۰۰
  215.55.17 ۲,۱۵۰,۰۰۰

سومیتومو

سایز لاستیک جزئیات قیمت ( تومان )
  185.60.13 گل HTR A/S P01 ۹۵۰,۰۰۰
  175.70.13 ۱,۳۰۰,۰۰۰
  205.60.13 ۲,۰۵۰,۰۰۰
  185.60.14 گل HTR A/S P01 ۱,۵۵۰,۰۰۰
  185.65.14 گل HTR A/S P01 ۱,۵۰۰,۰۰۰
  195.60.14 گل HTR A/S P01 ۱,۷۵۰,۰۰۰
  195.70.14 ۲,۱۰۰,۰۰۰
  205.60.14 گل HTR 200 ۱,۸۵۰,۰۰۰
  185.65.15 گل HTR 900 ۱,۵۵۰,۰۰۰
  195.60.15 گل HTR 900 ۲,۸۰۰,۰۰۰
  195.50.15 گل HTR 200 ۱,۶۰۰,۰۰۰
  195.65.15 گل HTR A/S P01 ۱,۸۵۰,۰۰۰
  195.55.15 ۱,۷۵۰,۰۰۰
  205.60.15 گل HTR 900 ۲,۹۵۰,۰۰۰
  205.65.15 گل HTR A/S P01 ۲,۰۵۰,۰۰۰
  205.50.15 گل HTR A/S P01 ۱,۶۵۰,۰۰۰
  215.60.15 گل HTR 900 ۲,۲۵۰,۰۰۰
  215.65.15 ۲,۴۵۰,۰۰۰
  235.75.15 ۲,۵۰۰,۰۰۰
  205.55.16 گل HTR A/S P01 ۲,۲۰۰,۰۰۰
  205.50.16 گل HTR 900 ۲,۰۰۰,۰۰۰
  205.60.16 ۲,۳۵۰,۰۰۰
  215.60.16 گل HTR A/S P01 ۲,۳۰۰,۰۰۰
  215.55.16 گل HTR 900 ۲,۴۰۰,۰۰۰
  225.55.16 ۲,۵۰۰,۰۰۰
  235.60.16 ۲,۶۰۰,۰۰۰
  235.70.16 ۲,۹۵۰,۰۰۰
  245.70.16 ۳,۹۰۰,۰۰۰
  255.70.16 ۲,۹۰۰,۰۰۰
  265.70.16 ۳,۴۵۰,۰۰۰
  275.70.16 ۲,۸۰۰,۰۰۰
  215.45.17 ۲,۵۰۰,۰۰۰
  215.50.17 ۲,۷۰۰,۰۰۰
  225.50.17 ۲,۹۵۰,۰۰۰
  225.65.17 ۲,۹۵۰,۰۰۰
  225.55.17 ۲,۴۵۰,۰۰۰
  225.60.17 ۲,۷۵۰,۰۰۰
  235.55.17 ۲,۹۰۰,۰۰۰
  245.65.17 ۲,۲۵۰,۰۰۰
  285.65.17 ۳,۴۰۰,۰۰۰
  225.45.17 گل HTR 900 ۲,۶۰۰,۰۰۰
  245.40.17 گل HTR Z III ۲,۳۰۰,۰۰۰
  225.40.18 گل HTR 900 ۳,۱۰۰,۰۰۰
  225.45.18 گل HTR 900 ۲,۳۰۰,۰۰۰
  245.45.18 گل HTR 900 ۳,۵۵۰,۰۰۰
  245.40.18 ۳,۶۰۰,۰۰۰
  255.35.18 گل HTR Z III ۲,۷۰۰,۰۰۰
  265.35.18 گل HTR Z III ۲,۸۰۰,۰۰۰
  275.35.18 گل HTR Z III ۳,۴۰۰,۰۰۰
  245.45.19 گل HTR Z III ۳,۸۰۰,۰۰۰
  255.35.19 گل HTR Z III ۲,۸۰۰,۰۰۰
  275.35.19 گل HTR Z III ۵,۰۰۰,۰۰۰
  275.40.19 گل HTR Z III ۴,۴۰۰,۰۰۰
  245.40.20 گل HTR Z III ۳,۳۵۰,۰۰۰
  245.45.20 گل HTR Z ۳,۳۵۰,۰۰۰

دانلوپ

سایز لاستیک جزئیات قیمت ( تومان )
  175.60.13 ... ۱,۱۰۰,۰۰۰
  175.65.14 ... ۱,۰۵۰,۰۰۰
  185.65.14 --- ۱,۵۰۰,۰۰۰
  195.80.14 ... ۱,۲۵۰,۰۰۰
  205.60.14 ... ۱,۹۰۰,۰۰۰
  205.75.14 --- ۲,۲۵۰,۰۰۰
  185.65.15 ... ۱,۵۵۰,۰۰۰
  195.80.15 ... ۱,۲۰۰,۰۰۰
  205.65.15 ۲,۰۰۰,۰۰۰
  205.70.15 ۲,۵۰۰,۰۰۰
  205.60.15 --- ۱,۸۰۰,۰۰۰
  235.75.15 ۲,۰۵۰,۰۰۰
  255.70.15 ... ۳,۲۵۰,۰۰۰
  265.70.15 ۲,۵۰۰,۰۰۰
  205.55.16 ... ۲,۲۰۰,۰۰۰
  205.50.16 ۱,۹۰۰,۰۰۰
  215.55.16 --- ۲,۵۰۰,۰۰۰
  215.15 ۲,۵۰۰,۰۰۰
  215.60.16 ... ۱,۸۵۰,۰۰۰
  215.65.16 ۲,۵۰۰,۰۰۰
  225.70.16 ۲,۲۵۰,۰۰۰
  225.55.16 ۲,۷۵۰,۰۰۰
  245.70.16 ۳,۹۵۰,۰۰۰
  215.50.17 --- ۲,۵۵۰,۰۰۰
  215.55.17 ... ۲,۴۵۰,۰۰۰
  215.45.17 ... ۲,۲۵۰,۰۰۰
  225.55.17 ... ۳,۰۰۰,۰۰۰
  225.50.17 ... ۲,۹۵۰,۰۰۰
  225.45.17 ... ۲,۲۵۰,۰۰۰
  225.65.17 ۳,۸۵۰,۰۰۰
  235.65.17 ... ۳,۶۵۰,۰۰۰
  235.55.17 ۳,۲۵۰,۰۰۰
  245.45.17 ... ۳,۰۰۰,۰۰۰
  265.70.17 ... ۴,۷۰۰,۰۰۰
  265.65.17 --- ۵,۰۰۰,۰۰۰
  275.65.17 ... ۴,۷۰۰,۰۰۰
  285.65.17 --- ۴,۰۰۰,۰۰۰
  285.65.17 ... ۴,۴۵۰,۰۰۰
  225.40.18 --- ۳,۲۵۰,۰۰۰
  225.45.18 ۳,۱۵۰,۰۰۰
  225.60.18 ۴,۴۰۰,۰۰۰
  225.55.18 ۴,۰۰۰,۰۰۰
  235.60.18 ... ۴,۳۰۰,۰۰۰
  235.50.18 ... ۳,۹۰۰,۰۰۰
  235.45.18 ... ۳,۶۵۰,۰۰۰
  235.55.18 --- ۴,۱۵۰,۰۰۰
  245.45.18 ... ۳,۸۵۰,۰۰۰
  245.40.18 ۳,۸۵۰,۰۰۰
  245.50.18 ۳,۹۰۰,۰۰۰
  255.35.18 ... ۴,۴۵۰,۰۰۰
  255.45.18 ۳,۶۵۰,۰۰۰
  255.55.18 ۳,۴۰۰,۰۰۰
  265.35.18 ... ۴,۶۵۰,۰۰۰
  265.60.18 ۵,۲۵۰,۰۰۰
  285.60.18 ... ۵,۱۰۰,۰۰۰
  235.55.19 ... ۴,۴۰۰,۰۰۰
  245.40.19 ... ۴,۵۵۰,۰۰۰
  245.35.19 ۴,۸۵۰,۰۰۰
  245.45.19 ... ۴,۳۵۰,۰۰۰
  275.40.19 ... ۴,۷۰۰,۰۰۰
  275.30.19 ... ۵,۴۵۰,۰۰۰
  275.35.19 ... ۵,۰۰۰,۰۰۰
  245.45.20 ... ۴,۸۵۰,۰۰۰
  235.50.20 ۶,۱۵۰,۰۰۰
  265.50.20 ... ۳,۲۵۰,۰۰۰
  245.40.20 ... ۴,۷۰۰,۰۰۰
  255.35.20 ۴,۷۵۰,۰۰۰
  275.35.20 ... ۴,۶۵۰,۰۰۰
  275.40.20 ... ۵,۸۰۰,۰۰۰
  275.45.20 ۵,۷۰۰,۰۰۰
  285.50.20 ... ۶,۷۰۰,۰۰۰
  315.35.20 ۶,۶۵۰,۰۰۰
  265.45.21 ... ۴,۵۰۰,۰۰۰
  295.35.21 ۶,۵۰۰,۰۰۰

برجیستون

سایز لاستیک جزئیات قیمت ( تومان )
  255.70.15 ۳,۵۵۰,۰۰۰
  225.70.15 ۲,۹۵۰,۰۰۰
  225.70.16 ۲,۲۵۰,۰۰۰
  215.60.16 ۲,۸۰۰,۰۰۰
  245.70.16 ۳,۱۰۰,۰۰۰
  215.55.17 ۳,۳۰۰,۰۰۰
  225.45.17 ۲,۴۵۰,۰۰۰
  225.65.17 ۴,۱۰۰,۰۰۰
  265.65.17 ۴,۶۵۰,۰۰۰
  225.45.18 ۲,۴۵۰,۰۰۰
  225.55.18 ۴,۴۵۰,۰۰۰
  225.60.18 ۴,۹۵۰,۰۰۰
  235.45.18 ۳,۴۰۰,۰۰۰
  235.50.18 ۳,۳۰۰,۰۰۰
  235.55.18 ۳,۹۰۰,۰۰۰
  235.60.18 ۴,۱۵۰,۰۰۰
  235.65.18 ۳,۹۵۰,۰۰۰
  245.40.18 ۳,۷۵۰,۰۰۰
  245.45.18 ۴,۸۰۰,۰۰۰
  255.35.18 ۲,۸۰۰,۰۰۰
  255.45.18 ۲,۷۰۰,۰۰۰
  275.35.18 ۳,۳۰۰,۰۰۰
  285.60.18 ۴,۹۵۰,۰۰۰
  225.35.19 ۵,۶۴۰,۰۰۰
  235.55.19 ۴,۹۰۰,۰۰۰
  285.50.20 ۵,۴۵۰,۰۰۰
  235.55.20 ۶,۷۵۰,۰۰۰

تراینگل

سایز لاستیک جزئیات قیمت ( تومان )
  165.65.13 --- ۶۵۰,۰۰۰
  175.60.13 --- ۹۰۰,۰۰۰
  175.70.13 --- ۹۰۰,۰۰۰
  185.70.13 --- ۱,۰۰۰,۰۰۰
  185.65.14 --- ۹۵۰,۰۰۰
  195.60.14 --- ۱,۵۰۰,۰۰۰
  205.60.14 --- ۱,۲۵۰,۰۰۰
  185.80.14 ۱,۰۰۰,۰۰۰
  185.65.15 --- ۹۵۰,۰۰۰
  195.55.15 TR257 ۱,۰۰۰,۰۰۰
  195.60.15 --- ۱,۰۰۰,۰۰۰
  195.65.15 TR928 ۱,۰۰۰,۰۰۰
  205.60.15 ... ۱,۲۵۰,۰۰۰
  205.65.15 ۲,۱۵۰,۰۰۰
  205.50.15 --- ۱,۱۵۰,۰۰۰
  225.70.15 ۱,۳۰۰,۰۰۰
  235.75.15 ... ۲,۰۰۰,۰۰۰
  255.70.15 TR257 ۱,۶۵۰,۰۰۰
  255.75.15 TR257 ۱,۴۵۰,۰۰۰
  195.55.16 ۲,۲۰۰,۰۰۰
  195.55.16 ۲,۲۰۰,۰۰۰
  205.50.16 --- ۱,۱۵۰,۰۰۰
  205.55.16 TR928 ۱,۴۰۰,۰۰۰
  215.65.16 ... ۱,۴۰۰,۰۰۰
  215.55.16 ۲,۴۰۰,۰۰۰
  215.60.16 ۱,۳۵۰,۰۰۰
  215.55.16 TR257 ۱,۴۰۰,۰۰۰
  225.70.16 ... ۱,۷۵۰,۰۰۰
  235.60.16 ۱,۵۵۰,۰۰۰
  235.70.16 ۲,۰۰۰,۰۰۰
  215.55.17 ... ۲,۲۰۰,۰۰۰
  215.55.17 ۳,۳۰۰,۰۰۰
  215.45.17 ۱,۵۰۰,۰۰۰
  215.50.17 Sportex TH201 ۱,۵۰۰,۰۰۰
  225.55.17 ... ۱,۶۰۰,۰۰۰
  225.45.17 ۲,۷۵۰,۰۰۰
  225.50.17 Sportex TH201 ۱,۵۰۰,۰۰۰
  225.45.17 Sportex TH201 ۱,۵۰۰,۰۰۰
  225.60.17 TR257 ۱,۵۰۰,۰۰۰
  225.65.17 ۱,۶۰۰,۰۰۰
  235.55.17 ... ۱,۶۰۰,۰۰۰
  235.65.17 ... ۱,۶۵۰,۰۰۰
  235.60.17 ... ۱,۵۰۰,۰۰۰
  265.70.17 ... ۲,۲۵۰,۰۰۰
  265.65.17 TR257 ۱,۹۵۰,۰۰۰
  225.40.18 ... ۱,۵۰۰,۰۰۰
  225.40.18 ۲,۶۵۰,۰۰۰
  225.55.18 ۱,۸۰۰,۰۰۰
  225.45.18 TR257 ۱,۶۰۰,۰۰۰
  235.60.18 ... ۱,۹۰۰,۰۰۰
  235.50.18 ۵,۳۵۰,۰۰۰
  245.45.18 ... ۲,۲۵۰,۰۰۰
  245.45.18 ۳,۳۵۰,۰۰۰
  245.45.18 ۴,۷۵۰,۰۰۰
  245.45.18 ۴,۰۰۰,۰۰۰
  285.60.18 ۲,۷۰۰,۰۰۰
  245.45.19 ۸,۲۵۰,۰۰۰
  255.45.19 ۴,۲۰۰,۰۰۰
  245.40.20 ۷,۷۵۰,۰۰۰
  295.35.21 ۶,۹۰۰,۰۰۰

پیرلی

سایز لاستیک جزئیات قیمت ( تومان )
  185.65.15 ۱,۹۰۰,۰۰۰
  205.65.15 ۲,۱۵۰,۰۰۰
  195.55.16 ۲,۲۰۰,۰۰۰
  205.55.16 ... ۲,۷۰۰,۰۰۰
  215.55.16 CINTURATO P7 ۲,۴۵۰,۰۰۰
  215.55.17 CINTURATO P7 ۲,۷۵۰,۰۰۰
  215.45.17 P ZERO Nero GT ۳,۳۰۰,۰۰۰
  225.50.17 --- ۴,۰۵۰,۰۰۰
  225.55.17 ۷,۷۵۰,۰۰۰
  225.45.17 CINTURATO P7 MO ۳,۹۰۰,۰۰۰
  225.60.17 CINTURATO P7 ۲,۴۵۰,۰۰۰
  235.65.17 --- ۲,۵۰۰,۰۰۰
  245.45.17 ۵,۹۰۰,۰۰۰
  225.45.18 ۵,۹۵۰,۰۰۰
  225.40.18 CINTURATO P7 ۴,۶۰۰,۰۰۰
  235.40.18 ۸,۹۰۰,۰۰۰
  235.50.18 ۵,۳۰۰,۰۰۰
  235.55.18 Scorpion Verde ۴,۲۰۰,۰۰۰
  245.40.18 ۵,۲۵۰,۰۰۰
  245.45.18 --- ۴,۴۰۰,۰۰۰
  245.50.18 ۷,۵۰۰,۰۰۰
  255.40.18 ۸,۰۰۰,۰۰۰
  255.35.18 ۶,۵۰۰,۰۰۰
  265.35.18 ۶,۰۰۰,۰۰۰
  275.40.18 ۶,۹۵۰,۰۰۰
  285.35.18 P ZERO MO ۶,۱۵۰,۰۰۰
  225.40.19 ۸,۱۵۰,۰۰۰
  225.45.19 ۸,۰۰۰,۰۰۰
  245.35.19 ۸,۰۰۰,۰۰۰
  245.40.19 --- ۱۰,۳۰۰,۰۰۰
  245.45.19 P ZERO (MOE) R-F ۹,۴۰۰,۰۰۰
  255.35.19 ۹,۱۰۰,۰۰۰
  255.45.19 P ZERO MO ۷,۰۰۰,۰۰۰
  275.30.19 ۷,۹۵۰,۰۰۰
  275.40.19 ۱۲,۰۰۰,۰۰۰
  275.35.19 ۱۱,۲۰۰,۰۰۰
  285.30.19 ۸,۱۰۰,۰۰۰
  235.40.20 ۴,۵۵۰,۰۰۰
  245.35.20 --- ۱۰,۲۰۰,۰۰۰
  245.40.20 P ZERO PZ4 * R-F ۱۰,۵۰۰,۰۰۰
  245.45.20 ۷,۹۵۰,۰۰۰
  255.35.20 --- ۸,۵۵۰,۰۰۰
  265.45.20 ۸,۴۵۰,۰۰۰
  255.40.20 ۸,۵۰۰,۰۰۰
  275.30.20 ۷,۲۰۰,۰۰۰
  275.35.20 --- ۱۲,۰۰۰,۰۰۰
  275.45.20 ۱۰,۲۵۰,۰۰۰
  295.35.20 --- ۱۱,۰۰۰,۰۰۰
  245.40.21 ۷,۰۰۰,۰۰۰
  245.35.21 ۱۵,۷۰۰,۰۰۰
  265.40.21 ۱۰,۳۵۰,۰۰۰
  275.40.21 --- ۸,۹۰۰,۰۰۰
  275.30.21 ۱۵,۵۰۰,۰۰۰
  295.35.21 P ZERO NO ۸,۹۵۰,۰۰۰

جی تی

سایز لاستیک جزئیات قیمت ( تومان )
  165.65.13 ۷۰۰,۰۰۰
  175.60.13 ۷۵۰,۰۰۰
  185.70.13 ۹۵۰,۰۰۰
  185.65.14 ۹,۰۰۰,۰۰۰
  195.60.14 ۱,۰۰۰,۰۰۰
  205.60.14 ۱,۰۰۰,۰۰۰
  195.70.14 ...
  205.75.14 ...
  185.65.15 ۹,۵۰۰,۰۰۰
  195.15 ۱,۶۰۰,۰۰۰
  195.55.15 ۱,۰۰۰,۰۰۰
  195.60.15 ۱,۰۰۰,۰۰۰
  235.75.15 ۲,۰۰۰,۰۰۰
  225.70.15 ۱,۸۰۰,۰۰۰
  215.55.16 ۱,۴۵۰,۰۰۰
  215.60.16 ۱,۴۵۰,۰۰۰
  215.65.16 ۱,۴۵۰,۰۰۰
  225.55.16 ۱,۵۵۰,۰۰۰
  245.75.16 ۲,۳۰۰,۰۰۰
  245.70.16 ۲,۲۰۰,۰۰۰
  235.60.16 ۱,۶۰۰,۰۰۰
  265.70.16 ۲,۴۵۰,۰۰۰
  205.50.17 ۱,۶۵۰,۰۰۰
  215.50.17 ۱,۶۵۰,۰۰۰
  215.60.17 ۱,۷۰۰,۰۰۰
  225.55.17 ۱,۷۰۰,۰۰۰
  225.60.17 ۱,۷۵۰,۰۰۰
  225.65.17 ۱,۸۰۰,۰۰۰
  225.45.18 ۲,۱۰۰,۰۰۰
  225.60.18 ۱,۹۰۰,۰۰۰
  235.50.18 ۲,۰۰۰,۰۰۰
  235.55.18 ۲,۱۰۰,۰۰۰
  245.45.18 ۲,۲۰۰,۰۰۰
  235.60.18 ۲,۰۰۰,۰۰۰
  235.55.19 ۲,۴۵۰,۰۰۰
توضيحات
قیمت ها برای 1 حلقه لاستیک می باشند.
بستن
علی بابا