کانال تلگرام ایران جیب

آخرین اخبار

کیان برناکیان برنا

آخرین به روز رسانی در تاریخ شنبه، ۲۶ اسفند ۱۴۰۲ ، ۲۱:۲۰:۴۷

ایران تایر

سایز لاستیک جزئیات قیمت ( تومان )
165.65.13 گل آدرینا ۱,۹۰۰,۰۰۰
175.60.13 گل سارینا ۱,۷۵۰,۰۰۰
175.70.13 ۱,۸۵۰,۰۰۰
185.65.14 گل کارنا ۱,۶۵۰,۰۰۰
205.60.14 گل رونیکا ۱,۹۰۰,۰۰۰
185.60.15 گل کارنا ...
185.65.15 ۱,۸۰۰,۰۰۰
195.80.15 ۱,۸۰۰,۰۰۰
195.80.14 ۲,۸۵۰,۰۰۰
205.60.15 گل رونیکا ۲,۰۰۰,۰۰۰
205.55.16 گل کارنا ۱,۷۵۰,۰۰۰
195.80.15 ۲,۱۵۰,۰۰۰
215.55.16 ۱,۴۰۰,۰۰۰

کویر

سایز لاستیک جزئیات قیمت ( تومان )
165.65.13 گل KB12 ۲,۱۰۰,۰۰۰
175.60.13 گل KB2000 ۲,۱۰۰,۰۰۰
175.70.13 گل KB14 ۲,۲۰۰,۰۰۰
185.65.14 گل KB22 ۲,۱۰۰,۰۰۰
185.60.14 .... ۷۰۰,۰۰۰
205.60.14 گل KB77 ۲,۲۵۰,۰۰۰
185.65.15 گل KB27 ۲,۰۵۰,۰۰۰
195.60.15 .... ۲,۱۵۰,۰۰۰
195.65.15 ۲,۲۵۰,۰۰۰
205.60.15 گل KB77 ۲,۲۰۰,۰۰۰
205.55.16 گل KB14 ۱,۸۰۰,۰۰۰
205.50.16 .... ۱,۷۵۰,۰۰۰
215.65.16 .... ۲,۲۰۰,۰۰۰
235.65.17 ۲,۳۰۰,۰۰۰
205.50.17 ۲,۱۰۰,۰۰۰
215.50.17 .... ۲,۲۵۰,۰۰۰
215.55.17 ۱,۹۰۰,۰۰۰
215.60.17 گل KB66 ۲,۳۵۰,۰۰۰
225.65.17 .... ۲,۵۰۰,۰۰۰
215.45.18 .... ۱,۶۰۰,۰۰۰
225.55.18 .... ۲,۱۵۰,۰۰۰
225.60.18 ۲,۱۵۰,۰۰۰
235.60.18 .... ۲,۸۰۰,۰۰۰
235.55.18 .... ۲,۲۰۰,۰۰۰
265.60.18 ۲,۷۰۰,۰۰۰
235.55.19 .... ۲,۲۵۰,۰۰۰
255.45.20 ۲,۴۵۰,۰۰۰
265.65.17 ۳,۳۰۰,۰۰۰

یزدتایر

سایز لاستیک جزئیات قیمت ( تومان )
165.65.13 گل ونوس ۲,۱۰۰,۰۰۰
175.60.13 ... ۲,۱۰۰,۰۰۰
175.70.13 ... ۲,۱۰۰,۰۰۰
185.65.14 گل اورانوس ۲,۱۵۰,۰۰۰
205.60.14 گل مرکوری ۲,۲۰۰,۰۰۰
185.65.15 گل اورانوس ۲,۰۰۰,۰۰۰
195.65.15 ... ۲,۲۰۰,۰۰۰
195.80.14 ۲,۸۰۰,۰۰۰
205.60.15 گل مرکوری ۲,۲۵۰,۰۰۰
205.50.16 .... ۱,۶۵۰,۰۰۰
205.55.16 .... ۲,۱۰۰,۰۰۰
215.55.16 ۱,۶۰۰,۰۰۰
215.60.16 ۱,۶۵۰,۰۰۰
215.55.17 گل نپتون ۲,۰۰۰,۰۰۰
225.65.17 ۲,۰۰۰,۰۰۰
235.65.17 ۲,۰۰۰,۰۰۰

بارز

سایز لاستیک جزئیات قیمت ( تومان )
165.65.13 گل P648 ۲,۱۰۰,۰۰۰
175.60.13 گل P601 ۲,۱۵۰,۰۰۰
175.70.13 ... ۲,۲۵۰,۰۰۰
185.60.14 ... ۱,۰۰۰,۰۰۰
185.65.14 گل P640 ۲,۰۵۰,۰۰۰
205.60.14 گل P624 ۲,۱۵۰,۰۰۰
185.65.15 ۲,۲۰۰,۰۰۰
185.60.15 گل P640 ۶۵۰,۰۰۰
186.65.15 ۶۰۰,۰۰۰
195.65.15 گل P648 ۲,۲۵۰,۰۰۰
195.60.15 ... ۲,۱۰۰,۰۰۰
205.65.15 ۲,۱۵۰,۰۰۰
205.60.15 گل P624 ۲,۲۵۰,۰۰۰
205.55.16 ... ۲,۰۵۰,۰۰۰
205.50.16 گل P624 ۱,۷۵۰,۰۰۰
215.65.16 گل S630 ۱,۸۵۰,۰۰۰
215.55.16 ۲,۰۰۰,۰۰۰
225.70.16 گل S630 ۲,۱۰۰,۰۰۰
235.60.16 ۲,۱۰۰,۰۰۰
215.55.17 ۲,۰۰۰,۰۰۰
225.65.17 گل S677 ۲,۱۵۰,۰۰۰
235.65.17 گل S673 ۲,۱۵۰,۰۰۰
235.60.18 ۲,۳۵۰,۰۰۰
245.45.18 ۳,۵۰۰,۰۰۰
265.65.17 ۲,۸۰۰,۰۰۰
385.65.22 ۱۵,۰۰۰,۰۰۰

رودستون

سایز لاستیک جزئیات قیمت ( تومان )
175.60.13 گل CP672 ۳,۰۰۰,۰۰۰
165.65.13 ۱,۲۰۰,۰۰۰
185.60.13 گل N Blue HD Plus ۹۵۰,۰۰۰
175.70.13 گل CP661 ۲,۵۰۰,۰۰۰
185.70.13 گل CP661 ۲,۸۰۰,۰۰۰
185.65.14 گل N5000 Plus ۲,۵۰۰,۰۰۰
195.60.14 گل N5000 Plus ۲,۶۰۰,۰۰۰
205.60.14 گل N5000 Plus ۳,۰۰۰,۰۰۰
205.65.14 گل N5000 Plus ۳,۳۰۰,۰۰۰
185.65.15 گل CP672 ۲,۳۵۰,۰۰۰
195.60.15 گل CP672 ۲,۶۵۰,۰۰۰
195.65.15 ۳,۱۵۰,۰۰۰
225.60.15 ۳,۳۰۰,۰۰۰
225.60.18 ۶,۱۰۰,۰۰۰
205.50.16 ۳,۷۰۰,۰۰۰
205.55.16 گل CP672 ۳,۴۵۰,۰۰۰
215.60.15 ۴,۷۵۰,۰۰۰
205.60.15 گل N5000 Plus ۳,۱۰۰,۰۰۰
205.65.15 گل CP672 ۳,۷۵۰,۰۰۰
205.70.15 گل NFera ۴,۰۵۰,۰۰۰
265.70.15 ۴,۹۰۰,۰۰۰
235.75.15 ۲,۳۵۰,۰۰۰
195.50.16 گل CP672 ۳,۰۰۰,۰۰۰
195.55.16 ۳,۳۰۰,۰۰۰
205.70.15 ۴,۰۵۰,۰۰۰
205.60.16 ۳,۵۰۰,۰۰۰
215.60.16 ۴,۰۰۰,۰۰۰
215.65.16 ۲,۰۰۰,۰۰۰
205.80.16 ۵,۱۵۰,۰۰۰
215.55.16 گل CP672 ۴,۱۰۰,۰۰۰
225.65.17 ۴,۰۰۰,۰۰۰
225.70.16 ۳,۸۰۰,۰۰۰
235.60.16 ۳,۸۵۰,۰۰۰
235.70.16 ۴,۴۰۰,۰۰۰
245.70.16 گل NFera ۲,۴۰۰,۰۰۰
265.70.16 ۴,۲۰۰,۰۰۰
215.45.17 گل NFera SU1 ۳,۱۰۰,۰۰۰
215.50.17 ۴,۰۰۰,۰۰۰
215.55.17 گل NFera SU1 ۳,۸۵۰,۰۰۰
215.60.17 گل CP672 ۳,۳۰۰,۰۰۰
235.65.17 ۵,۴۰۰,۰۰۰
225.45.17 گل NFera SU1 ۳,۱۵۰,۰۰۰
235.55.17 ۴,۳۵۰,۰۰۰
225.60.17 گل CP672 ۴,۲۰۰,۰۰۰
245.65.17 ۵,۰۰۰,۰۰۰
265.65.17 ۵,۱۰۰,۰۰۰
215.45.18 ۴,۲۰۰,۰۰۰
235.50.18 گل NFera ۴,۷۵۰,۰۰۰
225.45.18 ۴,۷۰۰,۰۰۰
225.55.18 ۴,۰۰۰,۰۰۰
225.50.18 گل CP672 ۴,۳۰۰,۰۰۰
225.60.18 ۳,۲۵۰,۰۰۰
235.55.18 گل NFera ۵,۷۰۰,۰۰۰
235.60.18 گل NFera ۵,۴۰۰,۰۰۰
245.50.18 گل NFera SU1 ---
245.60.18 گل ROADIAN HTX RH5 ۵,۲۰۰,۰۰۰
245.45.18 گل NFera ۵,۰۰۰,۰۰۰
255.60.18 ۴,۹۰۰,۰۰۰
265.60.18 ۴,۸۵۰,۰۰۰
245.40.19 ۴,۰۰۰,۰۰۰
245.45.19 ۵,۲۵۰,۰۰۰
235.55.19 ۴,۷۰۰,۰۰۰

نکسن

سایز لاستیک جزئیات قیمت ( تومان )
165.65.13 --- ۱,۶۵۰,۰۰۰
175.70.13 ... ۲,۲۰۰,۰۰۰
175.60.13 ... ۲,۱۵۰,۰۰۰
185.60.13 ۱,۲۵۰,۰۰۰
185.70.13 ... ۲,۵۰۰,۰۰۰
185.70.14 ۳,۱۰۰,۰۰۰
185.60.14 ... ۲,۴۵۰,۰۰۰
185.65.14 --- ۲,۹۰۰,۰۰۰
205.60.14 ... ۳,۴۵۰,۰۰۰
205.75.14 ... ۳,۶۰۰,۰۰۰
175.50.15 ۴,۲۰۰,۰۰۰
185.60.15 ۱,۷۵۰,۰۰۰
185.55.15 ۲,۷۰۰,۰۰۰
185.65.15 --- ۲,۹۵۰,۰۰۰
195.70.15 ... ۳,۲۵۰,۰۰۰
195.55.15 --- ۳,۲۵۰,۰۰۰
195.60.15 --- ۳,۰۰۰,۰۰۰
195.65.15 --- ۳,۰۰۰,۰۰۰
195.80.15 ۴,۲۰۰,۰۰۰
205.65.15 ... ۳,۵۰۰,۰۰۰
205.60.15 --- ۳,۳۵۰,۰۰۰
205.70.15 --- ۳,۴۵۰,۰۰۰
225.70.15 ... ۴,۷۵۰,۰۰۰
235.75.15 ۵,۰۰۰,۰۰۰
255.70.15 --- ۵,۵۰۰,۰۰۰
265.70.15 ۲,۷۰۰,۰۰۰
185.55.16 ... ۱,۳۵۰,۰۰۰
195.50.16 ۳,۴۰۰,۰۰۰
195.55.16 ۳,۳۵۰,۰۰۰
195.75.16 ... ۴,۸۰۰,۰۰۰
205.55.16 ۳,۶۰۰,۰۰۰
205.65.16 ۳,۲۰۰,۰۰۰
205.80.16 ... ۵,۱۵۰,۰۰۰
205.50.16 ... ۳,۴۵۰,۰۰۰
205.60.16 ۳,۵۰۰,۰۰۰
205.16 --- ۳,۵۰۰,۰۰۰
215.75.15 ... ۴,۳۰۰,۰۰۰
215.65.16 ... ۳,۹۰۰,۰۰۰
215.55.16 --- ۳,۸۰۰,۰۰۰
215.60.16 --- ۳,۹۰۰,۰۰۰
225.55.16 --- ۳,۸۰۰,۰۰۰
225.60.16 ۴,۱۰۰,۰۰۰
225.70.16 --- ۴,۲۵۰,۰۰۰
235.60.16 ۴,۷۵۰,۰۰۰
235.70.16 ... ۴,۴۵۰,۰۰۰
235.85.16 ۶,۴۵۰,۰۰۰
255.70.16 ۵,۸۵۰,۰۰۰
255.75.16 ۲,۴۵۰,۰۰۰
245.70.16 ۵,۱۰۰,۰۰۰
265.75.16 ۴,۰۰۰,۰۰۰
245.70.16 ۶,۰۰۰,۰۰۰
265.70.16 ۵,۸۵۰,۰۰۰
275.70.16 ۵,۹۰۰,۰۰۰
225.50.17 ۴,۲۵۰,۰۰۰
205.45.17 ۳,۶۰۰,۰۰۰
205.50.17 --- ۴,۴۰۰,۰۰۰
215.65.17 ۴,۵۰۰,۰۰۰
215.45.17 --- ۳,۶۰۰,۰۰۰
215.50.17 --- ۴,۰۰۰,۰۰۰
215.55.17 ۴,۶۰۰,۰۰۰
225.55.17 ۴,۱۵۰,۰۰۰
215.60.17 ۴,۲۰۰,۰۰۰
225.65.17 ۴,۴۵۰,۰۰۰
235.50.19 ۴,۲۵۰,۰۰۰
235.60.17 ۴,۸۰۰,۰۰۰
235.50.17 ۳,۳۵۰,۰۰۰
245.45.17 ... ۳,۸۵۰,۰۰۰
285.65.17 ۶,۲۰۰,۰۰۰
225.45.17 --- ۳,۸۵۰,۰۰۰
225.60.17 --- ۳,۸۵۰,۰۰۰
235.55.17 --- ۴,۷۵۰,۰۰۰
235.65.16 ۴,۰۰۰,۰۰۰
235.65.17 --- ۴,۶۰۰,۰۰۰
245.65.17 --- ۵,۱۰۰,۰۰۰
255.55.17 --- ۲,۰۰۰,۰۰۰
255.60.17 --- ۳,۲۰۰,۰۰۰
265.65.17 --- ۶,۰۰۰,۰۰۰
215.40.17 ۲,۹۵۰,۰۰۰
215.40.18 ۳,۰۵۰,۰۰۰
215.45.18 ۴,۶۰۰,۰۰۰
225.35.18 ۳,۰۰۰,۰۰۰
225.45.18 ۴,۵۰۰,۰۰۰
225.40.18 ۵,۲۰۰,۰۰۰
275.65.17 ۵,۶۰۰,۰۰۰
225.50.18 ۴,۷۰۰,۰۰۰
225.55.18 --- ۵,۰۰۰,۰۰۰
225.60.18 --- ۶,۱۰۰,۰۰۰
235.40.18 ... ۴,۴۰۰,۰۰۰
235.55.18 --- ۵,۶۵۰,۰۰۰
225.65.18 ۴,۱۰۰,۰۰۰
235.45.18 --- ۵,۰۰۰,۰۰۰
235.50.18 --- ۵,۲۰۰,۰۰۰
235.65.18 ۵,۱۰۰,۰۰۰
235.60.18 ۵,۱۰۰,۰۰۰
245.45.18 --- ۵,۳۰۰,۰۰۰
245.40.18 --- ۶,۱۵۰,۰۰۰
245.50.18 ۶,۵۰۰,۰۰۰
245.60.18 --- ۵,۳۰۰,۰۰۰
265.35.18 ۵,۹۵۰,۰۰۰
265.60.18 --- ۵,۴۰۰,۰۰۰
255.35.18 ۴,۹۵۰,۰۰۰
255.60.18 --- ۵,۴۰۰,۰۰۰
275.35.18 ۶,۷۰۰,۰۰۰
285.40.18 ۱,۸۰۰,۰۰۰
285.60.18 ۸,۷۰۰,۰۰۰
225.40.19 ۴,۴۰۰,۰۰۰
225.45.19 --- ۲,۸۰۰,۰۰۰
235.55.19 --- ۵,۵۰۰,۰۰۰
255.50.19 ۵,۲۵۰,۰۰۰
245.35.19 ۳,۷۵۰,۰۰۰
245.40.19 ۶,۰۰۰,۰۰۰
245.45.19 --- ۵,۳۰۰,۰۰۰
275.35.19 ۶,۳۵۰,۰۰۰
275.40.19 ۶,۱۵۰,۰۰۰
235.55.20 ۴,۷۰۰,۰۰۰
245.40.20 ۴,۲۵۰,۰۰۰
245.45.20 ... ۴,۴۰۰,۰۰۰
255.45.20 ۸,۰۰۰,۰۰۰
265.50.20 ۷,۵۰۰,۰۰۰
275.35.20 --- ۴,۴۵۰,۰۰۰
275.40.20 --- ۶,۰۰۰,۰۰۰
295.45.20 ۶,۵۰۰,۰۰۰
285.50.20 ۷,۷۵۰,۰۰۰

کومهو

سایز لاستیک جزئیات قیمت ( تومان )
165.65.13 گل SENSE KR26 ۲,۶۵۰,۰۰۰
175.70.13 ... ۲,۰۵۰,۰۰۰
175.60.13 ... ۳,۱۰۰,۰۰۰
185.60.13 ۳,۳۰۰,۰۰۰
185.70.13 ۱,۲۰۰,۰۰۰
185.70.13 ۲,۵۵۰,۰۰۰
185.65.14 گل Ecsta SPT KU31 ۲,۷۵۰,۰۰۰
195.14 ۲,۰۰۰,۰۰۰
195.60.14 گل SOLUS HS11 ۲,۶۵۰,۰۰۰
205.60.14 گل SOLUS HS11 ۳,۲۰۰,۰۰۰
205.65.14 گل Ecsta HS51 ۳,۷۰۰,۰۰۰
175.50.15 گل Ecowing ۳,۸۵۰,۰۰۰
185.65.15 گل Ecowing ۲,۹۰۰,۰۰۰
195.60.15 گل SOLUS HS11 ۲,۷۵۰,۰۰۰
195.65.15 گل Ecowing ۳,۹۰۰,۰۰۰
205.60.15 گل Ecsta HS51 ۳,۰۵۰,۰۰۰
205.65.15 گل SOLUS ۳,۷۵۰,۰۰۰
205.50.15 گل Ecsta HS51 ۱,۸۰۰,۰۰۰
225.70.15 ۲,۹۰۰,۰۰۰
265.70.15 ۴,۵۵۰,۰۰۰
195.75.16 گل PORTRAN ۲,۳۰۰,۰۰۰
195.50.16 گل SOLUS KH17 ۳,۹۰۰,۰۰۰
195.55.16 ۳,۸۵۰,۰۰۰
225.70.16 گل Ecowing ES01 KH27 ۵,۲۰۰,۰۰۰
205.16 ۱,۷۵۰,۰۰۰
205.60.16 ... ۴,۴۰۰,۰۰۰
205.50.16 گل Ecsta ۴,۱۰۰,۰۰۰
215.60.17 ۵,۱۰۰,۰۰۰
205.55.16 گل Ecsta HS51 ۳,۹۰۰,۰۰۰
205.45.16 گل Ecsta HS51 ۲,۴۰۰,۰۰۰
205.65.16 گل SOLUS KH17 ۳,۷۵۰,۰۰۰
215.55.16 ۴,۴۵۰,۰۰۰
215.65.16 گل Eco Solus KL21 ۴,۹۰۰,۰۰۰
215.60.16 گل Ecowing Es01 kh27 ۴,۸۰۰,۰۰۰
215.70.16 ۳,۰۰۰,۰۰۰
225.60.16 ۴,۱۵۰,۰۰۰
225.55.16 گل ECSTA HS51 ۴,۷۰۰,۰۰۰
235.60.16 گل SOLUS HS11 ۵,۸۵۰,۰۰۰
235.70.16 گل Crugen HP71 ۶,۴۰۰,۰۰۰
245.75.16 ۲,۸۰۰,۰۰۰
245.70.16 ... ۴,۵۰۰,۰۰۰
265.70.16 گل CRUGEN HP91 ۲,۵۵۰,۰۰۰
205.50.17 گل Ecsta ۵,۱۰۰,۰۰۰
215.45.17 گل SOLUS KH17 ۴,۴۰۰,۰۰۰
215.50.17 گل Ecowing ۳,۳۰۰,۰۰۰
215.60.17 گل Eco SOLUS KL21 ۳,۵۵۰,۰۰۰
215.55.17 گل Ecsta HS51 ۴,۴۵۰,۰۰۰
225.60.17 گل CRUGEN ۴,۴۵۰,۰۰۰
225.45.17 گل Ecsta HS51 ۴,۶۰۰,۰۰۰
225.50.17 گل ECSTA HS51 ۴,۹۵۰,۰۰۰
245.45.19 ۵,۳۰۰,۰۰۰
225.50.18 ۵,۹۵۰,۰۰۰
225.55.17 گل SOLUS KH17 ۵,۱۵۰,۰۰۰
225.65.17 گل Eco SOLUS KL21 ۵,۴۵۰,۰۰۰
235.60.17 گل Crugen HP71 ۳,۹۵۰,۰۰۰
235.65.17 گل Eco SOLUS KL21 ۵,۵۰۰,۰۰۰
235.55.17 گل Ecowing Es01 kh27 ۵,۷۰۰,۰۰۰
245.65.17 ۵,۴۰۰,۰۰۰
265.65.17 ۶,۹۰۰,۰۰۰
265.60.18 ۵,۴۰۰,۰۰۰
215.40.18 ۲,۳۵۰,۰۰۰
215.45.18 ۴,۷۰۰,۰۰۰
225.55.18 گل Eco SOLUS KL21 ۵,۸۰۰,۰۰۰
225.45.18 گل SOLUS KH17 ۵,۲۵۰,۰۰۰
225.60.18 گل CRUGEN HP91 ۶,۶۰۰,۰۰۰
235.65.18 ۶,۹۰۰,۰۰۰
235.60.18 گل Eco SOLUS KL21 ۵,۸۵۰,۰۰۰
235.45.18 گل Ecsta XC KU26 ۵,۳۰۰,۰۰۰
235.55.18 گل Road Venture APT KL51 ۴,۴۵۰,۰۰۰
235.50.18 گل CRUGEN HP91 ۵,۶۵۰,۰۰۰
245.60.18 گل Eco SOLUS KL21 ۶,۶۵۰,۰۰۰
245.45.18 گل Ecsta LE Sport KU39 ۵,۶۵۰,۰۰۰
255.60.18 گل CRUGEN PREMIUM KL33 ۳,۵۰۰,۰۰۰
235.55.19 گل CRUGEN PREMIUM KL33 ۵,۷۵۰,۰۰۰
245.40.19 ۶,۱۰۰,۰۰۰
245.45.19 گل CRUGEN ۴,۹۰۰,۰۰۰
275.35.19 گل Ecsta LE Sport KU39 ۶,۰۰۰,۰۰۰
275.40.19 گل ECSTA PS91 ۶,۶۰۰,۰۰۰
245.45.20 ۵,۸۵۰,۰۰۰
255.45.20 ۴,۹۵۰,۰۰۰

هانکوک

سایز لاستیک جزئیات قیمت ( تومان )
165.65.13 Optimo K715 ۱,۶۰۰,۰۰۰
175.60.13 Solus HS11 ۱,۸۰۰,۰۰۰
175.70.13 گل Smart Plus H429 ۱,۰۰۰,۰۰۰
185.60.13 گل OPTIMO ME02 K424 ۱,۶۰۰,۰۰۰
165.60.14 ۲,۳۵۰,۰۰۰
205.75.14 ۳,۹۵۰,۰۰۰
185.65.15 گل Kinergy Eco 2 ۳,۶۰۰,۰۰۰
185.60.14 ۱,۷۵۰,۰۰۰
195.55.15 ۳,۷۵۰,۰۰۰
185.65.14 ۳,۴۰۰,۰۰۰
195.60.14 ۳,۶۵۰,۰۰۰
195.80.14 ۳,۶۵۰,۰۰۰
205.65.14 ۱,۵۰۰,۰۰۰
205.60.14 گل OPTIMO ME02 K424 ۳,۷۵۰,۰۰۰
235.75.15 ۲,۸۵۰,۰۰۰
175.50.15 ۲,۲۵۰,۰۰۰
195.60.15 Optimo K415 ۳,۶۰۰,۰۰۰
195.65.15 Optimo K415 ۳,۶۰۰,۰۰۰
205.60.15 گل Kinergy ۳,۶۰۰,۰۰۰
205.65.15 ... ۳,۸۵۰,۰۰۰
215.75.15 ۲,۶۵۰,۰۰۰
205.55.16 گل Ventus ME01 K114 ۴,۱۰۰,۰۰۰
235.60.16 گل OPTIMO ME02 K424 ۶,۱۰۰,۰۰۰
195.50.16 گل OPTIMO K415 ۴,۸۵۰,۰۰۰
195.60.16 ۴,۰۵۰,۰۰۰
215.55.16 گل Ventus ۴,۷۰۰,۰۰۰
215.60.16 گل Ventus ۴,۰۵۰,۰۰۰
245.70.16 گل Dynapro HP2 RA33 ۶,۵۵۰,۰۰۰
225.55.16 ۳,۹۰۰,۰۰۰
225.70.16 گل Dynapro HP2 RA33 ۵,۲۵۰,۰۰۰
235.70.16 گل Dynapro HP2 RA33 ۴,۲۵۰,۰۰۰
215.50.17 گل Ventus ۴,۹۰۰,۰۰۰
215.45.17 گل Ventus Prime2 K115 ۵,۱۵۰,۰۰۰
215.55.17 گل OPTIMO K415 ۵,۹۰۰,۰۰۰
225.60.17 ۴,۲۵۰,۰۰۰
225.50.17 گل Ventus ME01 K114 ۵,۲۰۰,۰۰۰
225.55.17 ۴,۷۰۰,۰۰۰
225.65.17 گل Dynapro HP2 RA33 ۴,۹۵۰,۰۰۰
225.45.17 گل OPTIMO K415 ۳,۹۵۰,۰۰۰
235.55.17 گل Ventus ۶,۳۰۰,۰۰۰
265.65.17 ۵,۸۵۰,۰۰۰
265.70.17 ۲,۶۰۰,۰۰۰
215.45.18 ۴,۵۰۰,۰۰۰
225.55.18 گل OPTIMO H426 ۶,۴۰۰,۰۰۰
225.45.18 گل OPTIMO K415 ۵,۷۰۰,۰۰۰
225.50.18 گل Ventus V12 evo K110 ۶,۶۵۰,۰۰۰
235.45.18 ۶,۱۰۰,۰۰۰
225.60.18 ۶,۷۰۰,۰۰۰
235.50.18 گل Ventus ۶,۷۰۰,۰۰۰
235.55.18 گل OPTIMO H426 ۶,۵۰۰,۰۰۰
235.60.18 گل Dynapro HP2 RA33 ۶,۷۰۰,۰۰۰
245.60.18 گل Dynapro HP RA23 ۶,۷۵۰,۰۰۰
245.40.18 گل Ventus V12 evo2 K120 ۳,۸۰۰,۰۰۰
245.45.18 گل Ventus Prime2 K115 ۶,۱۰۰,۰۰۰
285.60.18 ۶,۵۰۰,۰۰۰
235.65.18 ۶,۱۵۰,۰۰۰
225.45.19 ۳,۹۰۰,۰۰۰
235.55.19 گل Ventus Prime2 K115 ۶,۹۰۰,۰۰۰
245.40.19 گل Ventus Prime2 K115 ۷,۴۵۰,۰۰۰
275.35.19 گل Ventus V12 evo2 K120 ۳,۷۰۰,۰۰۰
275.40.19 گل Ventus V12 evo2 K120 ۳,۶۰۰,۰۰۰

میشلن

سایز لاستیک جزئیات قیمت ( تومان )
185.65.15 گل Energy ۳,۱۰۰,۰۰۰
195.60.15 --- ۲,۵۰۰,۰۰۰
195.60.15 Energy Saver Plus ۱,۷۵۰,۰۰۰
195.65.15 --- ۵,۶۰۰,۰۰۰
205.65.15 --- ۶,۱۰۰,۰۰۰
225.70.15 --- ۲,۲۰۰,۰۰۰
195.55.16 ۶,۶۰۰,۰۰۰
195.60.16 ۴,۵۰۰,۰۰۰
205.50.16 ۲,۵۰۰,۰۰۰
205.60.16 --- ۳,۸۰۰,۰۰۰
205.55.16 --- ۴,۹۰۰,۰۰۰
215.60.16 ۵,۱۰۰,۰۰۰
215.55.16 Primacy 3 ۷,۳۰۰,۰۰۰
225.55.16 ۳,۶۵۰,۰۰۰
225.70.16 --- ۲,۴۰۰,۰۰۰
205.55.17 گل Primacy 3 ۶,۲۰۰,۰۰۰
215.45.17 گل PRIMACY HP ۴,۰۰۰,۰۰۰
215.55.17 گل Primacy ۷,۱۰۰,۰۰۰
215.50.17 ۶,۷۰۰,۰۰۰
225.45.17 ۸,۵۰۰,۰۰۰
225.50.17 گل Primacy 3 ۱۲,۵۰۰,۰۰۰
235.55.17 ۷,۲۵۰,۰۰۰
225.45.18 گل Pilot ۵,۷۰۰,۰۰۰
225.50.18 ۱۱,۳۰۰,۰۰۰
225.55.18 گل Primacy ۷,۶۰۰,۰۰۰
225.60.18 ۹,۴۰۰,۰۰۰
235.45.18 ۸,۹۰۰,۰۰۰
235.50.18 گل Primacy ۵,۶۰۰,۰۰۰
245.45.18 ۱۲,۴۰۰,۰۰۰
245.50.18 گل Primacy 3 ۶,۲۰۰,۰۰۰
245.60.18 ۸,۵۰۰,۰۰۰
245.40.19 ۱۹,۵۰۰,۰۰۰
275.35.19 ۲۰,۵۰۰,۰۰۰
275.40.19 ۳,۲۵۰,۰۰۰
275.30.21 ۳۲,۵۰۰,۰۰۰
255.45.20 ۱۵,۰۰۰,۰۰۰
265.40.21 گل LATITUDE SPORT 3 ۱۰,۰۰۰,۰۰۰
295.35.21 ۱۴,۷۰۰,۰۰۰
315.35.20 ۱۶,۵۰۰,۰۰۰

مارشال

سایز لاستیک جزئیات قیمت ( تومان )
165.65.13 ۱,۳۰۰,۰۰۰
175.60.13 گل MH12 ۳,۲۵۰,۰۰۰
175.70.13 ۱,۹۵۰,۰۰۰
205.60.14 ۳,۴۰۰,۰۰۰
185.65.14 گل MH12 ۲,۳۵۰,۰۰۰
185.65.15 گل MH12 ۱,۶۰۰,۰۰۰
195.50.15 ۳,۴۰۰,۰۰۰
195.55.15 ۳,۳۰۰,۰۰۰
195.70.15 ۱,۴۰۰,۰۰۰
195.50.16 ۳,۵۰۰,۰۰۰
205.60.15 گل MH12 ۳,۴۰۰,۰۰۰
205.55.15 گل MH12 ۳,۵۰۰,۰۰۰
205.65.15 گل Matrac ۴,۰۰۰,۰۰۰
225.70.15 ۱,۷۵۰,۰۰۰
195.65.16 گل Matrac ۱,۵۰۰,۰۰۰
195.45.16 ۱,۸۵۰,۰۰۰
205.55.16 گل MH12 ۳,۴۵۰,۰۰۰
205.45.16 گل MH12 ۱,۸۵۰,۰۰۰
205.50.16 گل MH12 ۲,۹۵۰,۰۰۰
215.65.16 ۳,۷۵۰,۰۰۰
215.60.16 ۳,۶۵۰,۰۰۰
215.55.16 ۴,۰۰۰,۰۰۰
225.55.16 ۴,۱۰۰,۰۰۰
205.60.16 ۳,۵۵۰,۰۰۰
235.70.16 ۳,۰۰۰,۰۰۰
245.70.16 ۴,۹۰۰,۰۰۰
245.75.16 ۷,۱۵۰,۰۰۰
265.75.16 ۳,۷۵۰,۰۰۰
205.40.17 ۲,۶۵۰,۰۰۰
215.55.17 ۳,۲۵۰,۰۰۰
215.45.17 ۲,۷۰۰,۰۰۰
215.50.17 ۳,۰۵۰,۰۰۰
225.50.17 ۴,۰۰۰,۰۰۰
235.55.17 ۴,۴۵۰,۰۰۰
225.55.17 ۴,۲۰۰,۰۰۰
225.65.17 گل CRUGEN KL21 ۴,۵۰۰,۰۰۰
225.60.17 ۲,۷۵۰,۰۰۰
265.65.17 ۳,۷۰۰,۰۰۰
265.70.17 ۴,۰۰۰,۰۰۰
285.60.17 گل Matrac STX KL12 ۲,۶۰۰,۰۰۰
225.55.18 ۵,۰۵۰,۰۰۰
225.45.18 گل Matrac MU12 ۲,۶۰۰,۰۰۰
235.55.18 ۴,۳۵۰,۰۰۰
235.45.18 ۴,۴۵۰,۰۰۰
245.40.18 ۴,۱۰۰,۰۰۰
235.60.18 گل CRUGEN KL21 ۲,۰۰۰,۰۰۰
245.45.18 ۴,۷۰۰,۰۰۰
245.60.18 ۵,۵۰۰,۰۰۰
265.60.18 ۲,۵۵۰,۰۰۰
235.55.19 ۵,۰۰۰,۰۰۰
245.45.19 ۳,۸۵۰,۰۰۰
245.40.19 ۴,۵۰۰,۰۰۰
245.45.20 ۴,۷۰۰,۰۰۰
275.40.20 ۲,۵۵۰,۰۰۰

یوکوهاما

سایز لاستیک جزئیات قیمت ( تومان )
265.65.17 ۴,۶۵۰,۰۰۰
185.65.14 ۳,۹۰۰,۰۰۰
185.65.15 ۳,۹۵۰,۰۰۰
195.65.15 ۴,۷۰۰,۰۰۰
205.65.15 ۴,۴۰۰,۰۰۰
205.55.16 ۴,۰۰۰,۰۰۰
205.60.16 ۴,۱۰۰,۰۰۰
215.60.16 گل DB E70B ۴,۶۰۰,۰۰۰
245.75.16 ۳,۷۰۰,۰۰۰
245.70.16 ۸,۰۰۰,۰۰۰
265.70.16 گل GEOLANDAR H/T G039 ۳,۰۰۰,۰۰۰
215.50.17 ۴,۷۵۰,۰۰۰
225.50.17 ۴,۰۵۰,۰۰۰
215.55.17 گل DB E70B ۴,۹۰۰,۰۰۰
225.65.17 ۴,۷۰۰,۰۰۰
235.55.17 ۵,۹۵۰,۰۰۰
285.65.17 گل G94B ۱۰,۰۰۰,۰۰۰
245.45.18 ۶,۴۰۰,۰۰۰
225.55.18 ۴,۸۵۰,۰۰۰
225.50.18 ۶,۰۰۰,۰۰۰
235.55.18 ۶,۸۰۰,۰۰۰
245.60.18 ۲,۵۰۰,۰۰۰
285.60.18 ۱۰,۷۰۰,۰۰۰
235.55.19 ۷,۳۰۰,۰۰۰

سومیتومو

سایز لاستیک جزئیات قیمت ( تومان )
185.60.13 گل HTR A/S P01 ۹۵۰,۰۰۰
175.70.13 ۱,۹۵۰,۰۰۰
205.60.13 ۳,۹۰۰,۰۰۰
185.60.14 گل HTR A/S P01 ۲,۹۰۰,۰۰۰
185.65.14 گل HTR A/S P01 ۳,۷۰۰,۰۰۰
195.60.14 گل HTR A/S P01 ۳,۹۰۰,۰۰۰
195.70.14 ۴,۵۰۰,۰۰۰
205.60.14 گل HTR 200 ۳,۷۰۰,۰۰۰
185.65.15 گل HTR 900 ۳,۷۵۰,۰۰۰
195.60.15 گل HTR 900 ۳,۸۵۰,۰۰۰
195.50.15 گل HTR 200 ۱,۶۰۰,۰۰۰
195.65.15 گل HTR A/S P01 ۳,۷۰۰,۰۰۰
195.55.15 ۳,۸۵۰,۰۰۰
205.60.15 گل HTR 900 ۴,۱۰۰,۰۰۰
205.65.15 گل HTR A/S P01 ۴,۲۵۰,۰۰۰
205.50.15 گل HTR A/S P01 ۱,۶۵۰,۰۰۰
215.60.15 گل HTR 900 ۴,۶۰۰,۰۰۰
215.65.15 ۳,۹۵۰,۰۰۰
235.75.15 ۴,۵۰۰,۰۰۰
205.55.16 گل HTR A/S P01 ۴,۳۵۰,۰۰۰
205.50.16 گل HTR 900 ۴,۳۰۰,۰۰۰
205.60.16 ۴,۱۰۰,۰۰۰
215.60.16 گل HTR A/S P01 ۴,۷۰۰,۰۰۰
215.55.16 گل HTR 900 ۴,۸۵۰,۰۰۰
225.55.16 ۴,۰۰۰,۰۰۰
215.65.16 ۵,۲۰۰,۰۰۰
235.60.16 ۶,۰۰۰,۰۰۰
235.70.16 ۵,۷۰۰,۰۰۰
245.70.16 ۵,۹۵۰,۰۰۰
255.70.16 ۵,۳۰۰,۰۰۰
265.70.16 ۶,۴۰۰,۰۰۰
275.70.16 ۳,۱۵۰,۰۰۰
215.45.17 ۴,۹۰۰,۰۰۰
215.50.17 ۵,۱۵۰,۰۰۰
225.50.17 ۳,۴۰۰,۰۰۰
225.65.17 ۴,۸۰۰,۰۰۰
225.55.17 ۴,۵۰۰,۰۰۰
225.60.17 ۴,۲۰۰,۰۰۰
235.50.17 ۳,۸۵۰,۰۰۰
235.55.17 ۶,۰۰۰,۰۰۰
245.65.17 ۲,۲۵۰,۰۰۰
285.65.17 ۶,۱۵۰,۰۰۰
225.45.17 گل HTR 900 ۶,۰۰۰,۰۰۰
245.40.17 گل HTR Z III ۲,۳۰۰,۰۰۰
225.40.18 گل HTR 900 ۶,۱۰۰,۰۰۰
235.50.18 ۷,۷۵۰,۰۰۰
225.45.18 گل HTR 900 ۶,۰۰۰,۰۰۰
245.45.18 گل HTR 900 ۶,۵۰۰,۰۰۰
245.40.18 ۵,۸۰۰,۰۰۰
255.35.18 گل HTR Z III ۷,۸۰۰,۰۰۰
265.35.18 گل HTR Z III ۶,۶۰۰,۰۰۰
275.35.18 گل HTR Z III ۳,۴۰۰,۰۰۰
285.60.18 ۷,۸۰۰,۰۰۰
245.45.19 گل HTR Z III ۳,۸۰۰,۰۰۰
255.35.19 گل HTR Z III ۶,۸۰۰,۰۰۰
275.35.19 گل HTR Z III ۹,۰۵۰,۰۰۰
275.40.19 گل HTR Z III ۷,۰۵۰,۰۰۰
245.40.20 گل HTR Z III ۳,۳۵۰,۰۰۰
245.45.20 گل HTR Z ۳,۳۵۰,۰۰۰

دانلوپ

سایز لاستیک جزئیات قیمت ( تومان )
175.60.13 ... ۲,۰۰۰,۰۰۰
175.65.14 ... ۱,۳۰۰,۰۰۰
185.65.14 --- ۳,۹۰۰,۰۰۰
195.80.14 ... ۱,۲۵۰,۰۰۰
205.60.14 ... ۳,۹۰۰,۰۰۰
205.75.14 --- ۴,۲۵۰,۰۰۰
185.65.15 ... ۲,۲۰۰,۰۰۰
195.70.15 ۲,۴۰۰,۰۰۰
195.80.15 ... ۱,۲۰۰,۰۰۰
205.65.15 ۴,۲۰۰,۰۰۰
205.70.15 ۲,۶۰۰,۰۰۰
205.60.15 --- ۳,۷۵۰,۰۰۰
235.75.15 ۵,۲۰۰,۰۰۰
255.70.15 ... ۶,۸۵۰,۰۰۰
265.70.15 ۲,۵۰۰,۰۰۰
195.50.16 ۴,۵۵۰,۰۰۰
205.55.16 ... ۴,۴۰۰,۰۰۰
205.50.16 ۲,۰۰۰,۰۰۰
215.55.16 --- ۳,۷۵۰,۰۰۰
215.15 ۴,۸۰۰,۰۰۰
215.60.16 ... ۴,۲۵۰,۰۰۰
215.65.16 ۵,۷۵۰,۰۰۰
225.70.16 ۲,۲۵۰,۰۰۰
225.55.16 ۴,۷۵۰,۰۰۰
245.70.16 ۵,۶۰۰,۰۰۰
215.50.17 --- ۴,۰۰۰,۰۰۰
215.55.17 ... ۳,۵۰۰,۰۰۰
215.45.17 ... ۴,۳۰۰,۰۰۰
215.60.17 ۴,۷۵۰,۰۰۰
225.55.17 ... ۵,۱۰۰,۰۰۰
225.50.17 ... ۵,۳۰۰,۰۰۰
225.45.17 ... ۵,۲۵۰,۰۰۰
225.65.17 ۵,۰۰۰,۰۰۰
235.65.17 ... ۵,۵۵۰,۰۰۰
235.55.17 ۶,۵۰۰,۰۰۰
245.45.17 ... ۵,۹۰۰,۰۰۰
265.70.17 ... ۶,۹۰۰,۰۰۰
265.65.17 --- ۷,۷۵۰,۰۰۰
275.65.17 ... ۸,۲۵۰,۰۰۰
285.65.17 ... ۱۳,۵۰۰,۰۰۰
225.40.18 --- ۴,۳۰۰,۰۰۰
225.45.18 ۴,۶۵۰,۰۰۰
225.60.18 ۷,۰۰۰,۰۰۰
225.65.18 ۶,۷۰۰,۰۰۰
225.55.18 ۷,۲۰۰,۰۰۰
235.60.18 ... ۵,۶۵۰,۰۰۰
235.50.18 ... ۶,۱۵۰,۰۰۰
235.45.18 ... ۶,۶۵۰,۰۰۰
235.55.18 --- ۸,۰۰۰,۰۰۰
245.45.18 ... ۶,۲۰۰,۰۰۰
245.40.18 ۷,۰۰۰,۰۰۰
245.50.18 ۶,۴۵۰,۰۰۰
255.35.18 ... ۶,۸۰۰,۰۰۰
255.45.18 ۷,۲۰۰,۰۰۰
255.55.18 ۷,۵۰۰,۰۰۰
265.35.18 ... ۶,۳۵۰,۰۰۰
265.60.18 ۱۱,۶۰۰,۰۰۰
285.60.18 ... ۱۶,۰۰۰,۰۰۰
235.55.19 ... ۷,۹۰۰,۰۰۰
245.40.19 ... ۷,۲۰۰,۰۰۰
245.35.19 ۶,۸۰۰,۰۰۰
245.45.19 ... ۶,۴۰۰,۰۰۰
275.40.19 ... ۱۰,۰۰۰,۰۰۰
275.30.19 ... ۹,۰۰۰,۰۰۰
275.35.19 ... ۹,۲۵۰,۰۰۰
245.45.20 ... ۹,۷۰۰,۰۰۰
235.55.20 ۱۰,۲۰۰,۰۰۰
235.50.20 ۶,۲۵۰,۰۰۰
265.50.20 ... ۳,۲۵۰,۰۰۰
245.40.20 ... ۶,۰۰۰,۰۰۰
255.35.20 ۷,۵۰۰,۰۰۰
275.35.20 ... ۱۱,۰۰۰,۰۰۰
275.40.20 ... ۱۲,۰۰۰,۰۰۰
275.45.20 ۸,۵۵۰,۰۰۰
285.50.20 ... ۱۲,۳۰۰,۰۰۰
315.35.20 ۶,۹۰۰,۰۰۰
265.45.21 ... ۵,۰۰۰,۰۰۰
275.50.21 ۹,۷۰۰,۰۰۰
295.35.21 ۱۱,۰۰۰,۰۰۰

برجیستون

سایز لاستیک جزئیات قیمت ( تومان )
205.60.15 ۲,۹۵۰,۰۰۰
255.70.15 ۷,۳۰۰,۰۰۰
225.70.15 ۲,۹۵۰,۰۰۰
205.60.16 ۲,۸۰۰,۰۰۰
205.55.16 ۴,۲۰۰,۰۰۰
225.70.16 ۲,۵۰۰,۰۰۰
215.60.16 ۵,۰۵۰,۰۰۰
205.60.16 ۲,۸۰۰,۰۰۰
245.70.16 ۳,۱۰۰,۰۰۰
215.45.17 ۴,۰۰۰,۰۰۰
215.50.17 ۳,۳۰۰,۰۰۰
215.55.17 ۵,۱۰۰,۰۰۰
225.45.17 ۲,۹۰۰,۰۰۰
225.65.17 ۷,۸۰۰,۰۰۰
265.65.17 ۵,۲۵۰,۰۰۰
225.45.18 ۴,۲۵۰,۰۰۰
225.55.18 ۶,۱۰۰,۰۰۰
225.60.18 ۷,۴۰۰,۰۰۰
235.45.18 ۶,۶۰۰,۰۰۰
235.50.18 ۳,۵۰۰,۰۰۰
235.55.18 ۶,۲۵۰,۰۰۰
235.60.18 ۴,۱۵۰,۰۰۰
235.65.18 ۳,۹۵۰,۰۰۰
245.40.18 ۶,۰۰۰,۰۰۰
245.45.18 ۱۱,۰۰۰,۰۰۰
255.35.18 ۳,۳۵۰,۰۰۰
255.45.18 ۳,۲۰۰,۰۰۰
265.60.18 ۹,۱۰۰,۰۰۰
275.35.18 ۳,۳۰۰,۰۰۰
285.60.18 ۴,۹۵۰,۰۰۰
225.35.19 ۵,۶۴۰,۰۰۰
225.40.19 ۲۰,۰۰۰,۰۰۰
235.55.19 ۹,۷۰۰,۰۰۰
255.35.19 ۱۵,۵۰۰,۰۰۰
285.50.20 ۱۱,۵۰۰,۰۰۰
235.55.20 ۶,۲۰۰,۰۰۰
235.45.18 ۲,۶۰۰,۰۰۰

تراینگل

سایز لاستیک جزئیات قیمت ( تومان )
165.65.13 --- ۲,۲۵۰,۰۰۰
175.60.13 --- ۲,۳۵۰,۰۰۰
175.70.13 --- ۲,۰۵۰,۰۰۰
185.70.13 --- ۲,۲۵۰,۰۰۰
185.65.14 --- ۲,۵۰۰,۰۰۰
195.60.14 --- ۱,۶۰۰,۰۰۰
205.60.14 --- ۲,۶۰۰,۰۰۰
185.80.14 ۱,۲۰۰,۰۰۰
185.65.15 --- ۲,۷۰۰,۰۰۰
195.55.15 TR257 ۱,۰۰۰,۰۰۰
195.60.15 --- ۲,۱۰۰,۰۰۰
195.65.15 TR928 ۱,۰۰۰,۰۰۰
205.60.15 ... ۲,۸۵۰,۰۰۰
205.65.15 ۲,۱۵۰,۰۰۰
205.50.15 --- ۱,۱۵۰,۰۰۰
225.70.15 ۱,۸۵۰,۰۰۰
235.75.15 ... ۴,۶۰۰,۰۰۰
255.70.15 TR257 ۱,۶۵۰,۰۰۰
255.75.15 TR257 ۱,۴۵۰,۰۰۰
195.55.16 ۲,۷۵۰,۰۰۰
205.50.16 --- ۲,۸۵۰,۰۰۰
205.55.16 TR928 ۴,۹۵۰,۰۰۰
215.65.16 ... ۳,۶۰۰,۰۰۰
215.55.16 ۳,۱۰۰,۰۰۰
215.60.16 ۳,۱۵۰,۰۰۰
225.70.16 ... ۳,۰۰۰,۰۰۰
235.60.16 ۱,۸۰۰,۰۰۰
235.70.16 ۲,۸۰۰,۰۰۰
215.55.17 ۳,۳۵۰,۰۰۰
215.55.17 ... ۲,۵۵۰,۰۰۰
215.45.17 ۳,۰۰۰,۰۰۰
215.50.17 Sportex TH201 ۳,۲۰۰,۰۰۰
225.55.17 ... ۲,۶۰۰,۰۰۰
225.45.17 ۳,۱۰۰,۰۰۰
225.50.17 Sportex TH201 ۳,۳۵۰,۰۰۰
225.45.17 Sportex TH201 ۱,۵۰۰,۰۰۰
225.60.17 TR257 ۲,۸۰۰,۰۰۰
225.65.17 ۳,۰۵۰,۰۰۰
235.55.17 ... ۳,۲۰۰,۰۰۰
235.65.17 ... ۳,۹۰۰,۰۰۰
235.60.17 ... ۱,۵۰۰,۰۰۰
265.70.17 ... ۲,۲۵۰,۰۰۰
265.65.17 TR257 ۳,۷۰۰,۰۰۰
225.40.18 ... ۱,۵۰۰,۰۰۰
225.40.18 ۲,۶۵۰,۰۰۰
225.55.18 ۱,۸۰۰,۰۰۰
225.45.18 TR257 ۳,۵۰۰,۰۰۰
235.60.18 ... ۳,۱۵۰,۰۰۰
235.50.18 ۵,۳۵۰,۰۰۰
245.45.18 ... ۳,۰۵۰,۰۰۰
245.45.18 ۳,۳۵۰,۰۰۰
245.45.18 ۴,۷۵۰,۰۰۰
245.45.18 ۴,۰۰۰,۰۰۰
285.60.18 ۲,۹۰۰,۰۰۰
245.45.19 ۸,۲۵۰,۰۰۰
255.45.19 ۴,۲۰۰,۰۰۰
245.40.20 ۷,۷۵۰,۰۰۰
295.35.21 ۶,۹۰۰,۰۰۰

پیرلی

سایز لاستیک جزئیات قیمت ( تومان )
185.65.15 ۱,۹۰۰,۰۰۰
205.65.15 ۲,۱۵۰,۰۰۰
195.55.16 ۲,۲۰۰,۰۰۰
205.55.16 ... ۴,۰۰۰,۰۰۰
215.55.16 CINTURATO P7 ۲,۴۵۰,۰۰۰
215.55.17 CINTURATO P7 ۲,۷۵۰,۰۰۰
215.45.17 P ZERO Nero GT ۳,۳۰۰,۰۰۰
225.50.17 --- ۸,۵۰۰,۰۰۰
225.55.17 ۸,۳۰۰,۰۰۰
225.45.17 CINTURATO P7 MO ۱۳,۹۰۰,۰۰۰
225.60.17 CINTURATO P7 ۲,۴۵۰,۰۰۰
235.65.17 --- ۲,۵۰۰,۰۰۰
245.45.17 ۸,۷۰۰,۰۰۰
225.45.18 ۱۰,۰۰۰,۰۰۰
225.40.18 CINTURATO P7 ۵,۶۰۰,۰۰۰
235.40.18 ۹,۰۰۰,۰۰۰
235.50.18 ۵,۳۰۰,۰۰۰
235.55.18 Scorpion Verde ۴,۲۰۰,۰۰۰
245.40.18 ۱۲,۹۰۰,۰۰۰
245.45.18 --- ۱۴,۰۰۰,۰۰۰
245.50.18 ۱۴,۸۰۰,۰۰۰
255.40.18 ۸,۰۰۰,۰۰۰
255.35.18 ۸,۰۰۰,۰۰۰
265.35.18 ۹,۰۰۰,۰۰۰
275.40.18 ۷,۴۰۰,۰۰۰
285.35.18 P ZERO MO ۷,۳۰۰,۰۰۰
225.40.19 ۱۰,۰۰۰,۰۰۰
225.45.19 ۱۴,۲۰۰,۰۰۰
235.55.19 ۹,۲۰۰,۰۰۰
245.35.19 ۲۰,۴۰۰,۰۰۰
245.40.19 --- ۱۰,۰۰۰,۰۰۰
245.45.19 P ZERO (MOE) R-F ۱۴,۳۰۰,۰۰۰
255.35.19 ۱۶,۱۰۰,۰۰۰
255.45.19 P ZERO MO ۸,۰۰۰,۰۰۰
275.30.19 ۱۳,۵۰۰,۰۰۰
275.40.19 ۲۸,۲۰۰,۰۰۰
275.35.19 ۱۳,۵۰۰,۰۰۰
285.30.19 ۸,۱۰۰,۰۰۰
235.40.20 ۴,۵۵۰,۰۰۰
245.35.20 --- ۲۳,۵۰۰,۰۰۰
245.40.20 P ZERO PZ4 * R-F ۹,۵۰۰,۰۰۰
245.45.20 ۲۳,۵۰۰,۰۰۰
255.35.20 --- ۱۰,۴۰۰,۰۰۰
265.45.20 ۸,۹۵۰,۰۰۰
255.40.20 ۱۲,۰۰۰,۰۰۰
275.30.20 ۱۲,۷۰۰,۰۰۰
275.35.20 --- ۱۸,۰۰۰,۰۰۰
275.45.20 ۱۸,۱۰۰,۰۰۰
295.35.20 --- ۱۴,۵۰۰,۰۰۰
245.40.21 ۷,۰۰۰,۰۰۰
245.35.21 ۶۰,۰۰۰,۰۰۰
265.40.21 ۲۰,۰۰۰,۰۰۰
275.40.21 --- ۱۷,۵۰۰,۰۰۰
275.30.21 ۱۶,۵۰۰,۰۰۰
295.35.21 P ZERO NO ۱۵,۰۰۰,۰۰۰

جی تی

سایز لاستیک جزئیات قیمت ( تومان )
165.65.13 ۹۰۰,۰۰۰
175.60.13 ۷۵۰,۰۰۰
185.70.13 ۱,۱۰۰,۰۰۰
185.65.14 ۱,۰۰۰,۰۰۰
195.60.14 ۱,۰۰۰,۰۰۰
205.60.14 ۱,۷۰۰,۰۰۰
195.70.14 ...
205.75.14 ...
185.60.15 ۱,۲۰۰,۰۰۰
185.65.15 ۱,۱۰۰,۰۰۰
195.15 ۱,۹۰۰,۰۰۰
195.55.15 ۱,۱۰۰,۰۰۰
195.60.15 ۲,۸۰۰,۰۰۰
235.75.15 ۲,۰۹۰,۰۰۰
225.70.15 ۲,۷۰۰,۰۰۰
215.55.16 ۲,۱۰۰,۰۰۰
215.60.16 ۲,۴۰۰,۰۰۰
215.65.16 ۲,۴۰۰,۰۰۰
225.55.16 ۲,۳۰۰,۰۰۰
235.70.16 ۵,۱۰۰,۰۰۰
245.70.16 ۳,۴۰۰,۰۰۰
225.70.16 ۲,۶۰۰,۰۰۰
245.75.16 ۳,۵۰۰,۰۰۰
235.60.16 ۱,۷۵۰,۰۰۰
265.70.16 ۳,۶۰۰,۰۰۰
205.50.17 ۲,۳۵۰,۰۰۰
215.50.17 ۲,۵۰۰,۰۰۰
215.60.17 ۲,۴۰۰,۰۰۰
225.50.17 ۲,۲۰۰,۰۰۰
225.55.17 ۲,۲۵۰,۰۰۰
225.60.17 ۲,۷۰۰,۰۰۰
225.65.17 ۲,۷۰۰,۰۰۰
235.65.17 ۲,۹۵۰,۰۰۰
225.45.18 ۲,۶۵۰,۰۰۰
225.60.18 ۲,۸۵۰,۰۰۰
235.50.18 ۲,۹۰۰,۰۰۰
235.55.18 ۲,۸۰۰,۰۰۰
245.45.18 ۲,۵۰۰,۰۰۰
265.60.18 ۳,۴۰۰,۰۰۰
235.60.18 ۳,۰۰۰,۰۰۰
235.55.19 ۳,۲۰۰,۰۰۰
285.50.20 ۳,۹۵۰,۰۰۰
توضيحات
قیمت ها برای 1 حلقه لاستیک می باشند.