کانال تلگرام ایران جیب
کیان برنا
ibshop
نیسان
تاپیک شاپ

خصوصی‌ها گوی سبقت را در جذب سپرده از دولتی‌ها ربودند

کدخبر:۸۲۴۲یکشنبه، ۲ آذر ۱۳۹۳ - ۱۱:۳۸:۳۵۲۳۹۳ بازدید

افزايش سهم سرمايه‌گذاري مدت‌دار از 71 درصد در سال 91 به 78 درصد سپرده‌هاي غيردولتي در شهريور 93 نشان‌دهنده موفقيت سياست دولت و بانك مركزي در انضباط مالي نرخ سود ...

افزايش سهم سرمايه‌گذاري مدت‌دار از 71 درصد در سال 91 به 78 درصد سپرده‌هاي غيردولتي در شهريور 93  نشان‌دهنده موفقيت سياست دولت و بانك مركزي در انضباط مالي نرخ سود بانكي، جذب نقدينگي به بانك‌ها كنترل و نوسان قيمت‌ها در بازار است براساس گزارش آمارهاي اقتصادي بانك مركزي كه به‌تازگي منتشر شده عملكرد ارقام پولي و اعتباري در شهريور 1393 نشان مي‌دهد كه بانك‌هاي خصوصي 1/69 درصد از كل سپرده‌هاي بانكي را به‌خود اختصاص داده‌اند.

به گزارش «تعادل» بررسي عملكرد ارقام پولي و اعتباري نشان مي‌دهد كه بانك‌هاي كشور معادل 624 هزار و 494ميليارد تومان سپرده غيردولتي جذب كرده‌اند و بانك‌هاي غيردولتي، خصوصي، خصوصي شده و موسسات مالي و اعتباري، بيشترين سهم از كل سپرده‌ بانك‌هاي كشور را با رقم 431هزار و 390ميليارد تومان در شهريور 93 به‌خود اختصاص داده‌اند و پس از آن بانك‌هاي تجاري با سهم 2/20درصد از كل سپرده‌ها و با رقم 126هزار و 210ميليارد تومان در رتبه بعدي قرار دارند.

همچنين سهم بانك‌هاي تخصصي با 7/10درصد از كل سپرده‌ها بالغ بر 66 هزار و 892 ميليارد تومان سپرده را جذب كرده‌اند كه اين آمار نشانگر توجه ويژه مردم و فعالان اقتصادي به وضعيت سپرده‌گذاري در بانك‌هاي تجاري كشور است. براساس اين گزارش، سپرده‌هاي بخش غيردولتي در شهريور 92، معادل 478 هزار و 323ميليارد تومان بوده كه با افزايش 146هزار و 171ميليارد توماني در شهريور 93 به رقم 624 هزار و 494ميليارد تومان رسيده كه نشانگر رشد 6/30درصدي است.درحالي كه سهم بانك‌هاي غيردولتي از كل سپرده‌هاي بانك‌ها در اسفند 91 معادل 65 درصد بوده است اين نسبت در شهريور 92 به 69 درصد افزايش يافته و نشان‌دهنده رشد فعاليت و عملكرد بانك‌هاي خصوصي و غيردولتي در دولت يازدهم است.

 همچنين رشد سپرده‌هاي غيردولتي در يك سال اخير به ميزان 30.6درصد كه بالاتر از نرخ تورم 20درصدي بوده و رشد 37درصدي سرمايه‌گذاري مدت‌دار، رشد 36درصدي سپرده‌هاي كوتاه‌مدت و رشد 37.7درصدي سپرده‌هاي بلندمدت نشان مي‌دهد كه برنامه دولت و بانك مركزي در ايجاد انضباط مالي و پولي، جذب سپرده‌ها، اثر افزايش نرخ سود بانكي در جذب سپرده‌ها موفقيت‌آميز بوده و دولت و بانك مركزي از طريق كنترل تورم، نرخ سود بانكي، افزايش رشد و جذب سپرده‌ها، كاهش نوسان قيمت در بازار مسكن، طلا و ارز و دارايي‌هاي ديگر موفق شده كه توجه مردم و صاحبان منابع مالي و پولي را به سپرده‌هاي بلندمدت بانك‌ها جلب كند.

نكته حايز اهميت اين است كه سرمايه‌گذاري مدت‌دار با رقم 489هزارميليارد تومان به ميزان 78درصد كل سپرده‌هاي غيردولتي را جذب سپرده‌هاي داراي سود كرده است. همچنين 34درصد كل سپرده‌هاي مردم به حساب‌هاي كوتاه‌مدت زير يك‌سال با كسب سود جذب شده و 44درصد سپرده‌هاي غيردولتي جذب سپرده‌هاي بلندمدت با سود بالا شده است.اين درحالي است كه در اسفند 91 سهم سرمايه‌گذاري مدت‌دار از كل سپرده‌هاي غيردولتي معادل 71درصد بوده است. همچنين سهم سرمايه‌گذاري كوتاه‌مدت يا سپرده‌هاي با سود زير يك‌سال در اسفند 91 معادل 31درصد كل سپرده‌هاي غيردولتي را جذب كرده و سرمايه‌گذاري بلندمدت نيز حدود 40درصد كل سپرده‌هاي غيردولتي را جذب كرده بود.به عبارت ديگر، تحت‌تاثير سياست‌هاي دولت يازدهم، سهم سپرده‌هاي كوتاه‌مدتي از 31 به 34درصد رسيده و 3درصد افزايش يافته و سهم سپرده‌هاي بلندمدت نيز از 40 به 44درصد رسيده و 4درصد افزايش يافته و كل سپرده‌هاي مدت‌دار يا سرمايه‌گذاري مدت‌دار از 71درصد كل سپرده‌ها به 78درصد سپرده‌ها رسيده و 7درصد افزايش نشان مي‌دهد.

همچنين سپرده‌هاي ديداري در شهريور 92 معادل 82 هزار و 79ميليارد تومان بوده كه با افزايش 8 هزار و 462ميليارد توماني به رقم 90هزار و 541 ميليارد تومان در شهريور 93 رسيده كه نشانگر رشد 3/10درصدي است.براساس اين گزارش، شاخص سپرده‌هاي قرض‌الحسنه در شهريور 92 معادل 28هزار و 826 ميليارد تومان بوده كه با افزايش 4هزار و 261ميليارد توماني در شهريور 93 به رقم 33هزار و 87 ميليارد تومان رسيده كه نشانگر رشد 8/14درصدي است.همچنين سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري مدت‌دار شامل سپرده كوتاه‌مدت و بلندمدت در شهريور 92 معادل 356هزار و 898 ميليارد تومان بوده كه با افزايش 132هزار و 286ميليارد توماني در شهريور 93 به رقم 489هزار و 184ميليارد تومان رسيده و رشد 1/37درصدي داشته است.

اين گزارش مي‌افزايد: سپرده‌هاي كوتاه‌مدت بانكي نيز در شهريور 92 رقم 157هزار و 788ميليارد تومان بوده كه با افزايش 57 هزار و 244ميليارد توماني در شهريور 93 به رقم 215هزار و 32ميليارد تومان رسيده كه نشانگر رشد 3/36درصدي است.همچنين سپرده‌هاي بلندمدت نيز در شهريور 92 معادل 199هزار و 109ميليارد تومان بوده كه با افزايش 75هزار و 42ميليارد توماني در شهريور 93 به رقم 274هزار و 151ميليارد تومان رسيده كه نشانگر رشد 7/37درصدي است.اين گزارش مي‌افزايد: سپرده‌هاي متفرقه شبكه بانكي در شهريور 92 معادل 10هزار و 519 ميليارد تومان بوده كه با افزايش يك‌هزار و 162ميليارد توماني در شهريور 93 به رقم 11هزار و 681 ميليارد تومان رسيده كه با رشد 11درصدي همراه بوده است.

روند كاهش سپرده‌هاي ديداري از سال 1391 ادامه داشته و درصد تغيير آن از منفي 32درصد به منفي 76درصد رسيده به‌گونه‌يي كه از 9250ميليارد تومان درپايان سال 91 به 2500ميليارد تومان در شهريور93 كاهش يافته است. شبه‌پول يا سپرده‌هاي بلندمدت و كوتاه‌مدت نزد بانك‌ها با 137هزار و 708ميليارد تومان افزايش نسبت به شهريور 92 با 34.75درصد رشد به ميزان 533 هزار و 952ميليارد تومان رسيد.سهم سرمايه‌گذاري مدت‌دار نيز با رقم 489هزار ميليارد تومان به ميزان 92درصد شبه پول رسيده است و سهم سرمايه‌گذاري مدت‌دار از نقدينگي به 75درصد و سهم سرمايه‌گذاري مدت‌دار از سپرده بخش غيردولتي نيز به 78درصد رسيده است.اين موضوع نشان مي‌دهد كه دولت و بانك‌ها در افزايش سپرده‌هاي مدت‌دار و جذب نقدينگي سرگردان به حساب‌هاي مدت‌دار از طريق رشد نرخ سود بانكي و كنترل تورم و دلالي در بازار خريد و فروش موفق بوده و به انضباط مالي و پولي كشور كمك كرده است.

حجم پول يا سپرده ديداري و حساب جاري به اضافه اسكناس و مسكوك نيز به رقم حدود 120هزارميليارد تومان نزديك شده و رشد 8.8درصدي داشته كه بسيار كمتر از رشد سپرده‌هاي مدت‌دار بانكي است و نشان مي‌دهد كه مردم علاقه‌مندند پول خود را در حساب بلندمدت نگه دارند ونه به صورت حساب جاري، اسكناس و...ميزان اسكناس در دست اشخاص نيز به 29هزارميليارد تومان رسيده و نسبت به يك سال اخير 4.4درصد رشد داشته كه در مقايسه با تورم رقم كمي رشد داشته و تنها 4.5درصد رقم نقدينگي كشور را پول اسكناس و مسكوك تشكيل مي‌دهد.سپرده ديداري نيز به 90هزارميليارد تومان رسيده كه رشد 10.3درصدي داشته و 14درصد نقدينگي كشور را تشكيل مي‌دهد.سپرده‌هاي بخش غيردولتي نيز به 624 هزار ميليارد تومان رسيده و با رشد 30.55 درصدي به ميزان 146هزارميليارد تومان افزايش يافته است.
 

yee8f5nlkl5eh3dyh8kt.jpg

wxeyvpedf47oq1jq3cv.jpg
اخبار مرتبط

دیدگاه ها

افزودن دیدگاه


  • نظرات غیر مرتبط با موضوع خبر منتشر نمی شوند.
  • نظرات حاوی توهین و افترا منتشر نمی‌شوند.
  • لطفاً نظرات خود را به صورت فارسی بنویسید.
نام:
پست الکترونیک:
متن:
در صورتی که تمایل دارید بعد از تایید از طریق ایمیل به شما اطلاع داده شود ، علامت بزنید

در صورتی که تمایل دارید بعد از پاسخ به نظر شما از طریق ایمیل به شما اطلاع داده شود، علامت بزنید
X22
نگین خودرو

آخرین اخبار

پربازدیدترین اخبار هفته

پربحث ترین ها

سایر خبرها

آسایشگاه خیریه
سکه ثامن
کلینیک دی
جار میزنم
تورآنتالیا