کانال تلگرام ایران جیب

آخرین اخبار

آژانش مسافرتی جا اینجاس
فروشگاه اینترنتی مدیسه
تور لحظه آخری,تور کیش,تور دبی,تور آنتالیا,تور ترکیه,تور استانبول
صرافی آرز
ایکاپ
نیسان
کانال تلگرام ایران جیب

دلایل توقف کاهش نرخ سود بانک‌ها

کدخبر:۱۶۷۲۱پنجشنبه، ۷ آبان ۱۳۹۴ - ۱۱:۱۹:۰۰۶۴۹۸ بازدید

بانک مرکزی در تحلیلی از اوضاع اقتصادی کشور، برخی دلایل مهم عدم کاهش نرخ سود بانک‌ها را اعلام کرد.

تحلیل جدید وضعیت اقتصاد ایران در نشریه روند بانک مرکزی ارائه شد. در این نشریه آمده است: با كاهش قابل توجه نرخ تورم در سال ۱۳۹۳، انتظار طبيعي بر آن بود كه متناسـب بـا آن، نـرخ سـود تجهيز و تخصيص منابع در شبكه بانكي نيز كاهش يابد، لـيكن در عمـل نـرخ سـود در شـبكه بـانكي كاهش چنداني نيافته است.

دليل اصلي اين امر را بايد در تنگناهـاي ترازنامـه اي بانـک هـا و همچنـين گستردگي عمليات بازار غيرمتشكل پولي جستجو كرد. وجود حجم قابل توجهي از مطالبات غيرجـاري در پورتفوي تسهيلاتي بانک ها، بالابودن مطالبات از بخش دولتي و نبـود چشـم انـدازي مشـخص بـراي بازپرداخت آنها، رسوب اوراق مشاركت دولت و شركت هاي دولتي در ترازنامه بانک ها و همچنـين عـدم بازگشت منابع مصرف شده در املاک و مستغلات در نتيجه ركود اين بخش، موجب بـروز شـواهدي در شبكه بانكي شد.

در اين ميان، گستردگي فعاليت بـازار غيرمتشـكل پـولي و پديده غيرنقدشوندگي، به دنبال آن تخطي برخي از بانک ها و مؤسسات اعتباري از نرخ هاي سود توافق شده، كمبـود اعتبـار بـا قيمت مناسب را به مسئله مهم كوتاه مدت شبكه بانكي تبديل كرده است.

در پي اين تحـولات، بـه رغـم توافق صورت گرفته ميان بانكها و مؤسسات اعتباري، نوعي رقابت قيمتي براي جذب سپرده هاي بيشتر صورت گرفته كه اين امر ساماندهي وضعيت تجهيز منابع در شـبكه بـانكي را بـا مشـكل مواجـه ساخته است.

بديهي است كه در اين شرايط، كاهش دستوري يكباره نرخ سود در شبكه بانكي، نه تنهـا فاقد كارايي لازم براي سامان بخشي به رقابت هاي ناسالم در بخش جذب سپرده هاست، بلكه مي تواند بـا سوق دادن بخشي از سپرده هاي بخش غيردولتي از بازار رسمي به بـازار غيررسـمي، موجبـات تقويـت بازار غيرمتشكل پولي را نيز فراهم آورد.

با در نظرگرفتن اين ملاحظات، مؤلفه هاي سياست گذاري پـولي متناسب با اقتضائات كلان اقتصادي كشور و با امعان نظر به نيازهـاي بخـش توليـدي تنظـيم شـد. در همين راستا، بانک مركزي پيشنهادهاي خود در زمينه اصلاح مؤلفه هاي سياسـت پـولي را بـه شـوراي پول و اعتبـار ارائـه و ايـن شـورا نيـز در يكهـزار و يكصـد و نـود و هشـتمين جلسـه خـود (در تـاريخ ۱۳۹۴/۲/۸)، با كاهش سقف نرخ سود سپرده هاي بانكي (از ۲۲ درصد به ۲۰ درصد)، كاهش نرخ سـود تسهيلات عقود غيرمشاركتي (از ۲۲ درصد به ۲۱ درصـد)، تعيـين سـقف نـرخ سـود تسـهيلات عقـود مشاركتي (۲۴ درصد) و همچنين كاهش نسبت سپرده قانوني بانكهـاي تجـاري (از ۱۳/۵ درصـد بـه ۱۳ درصد) موافقت نمود.

همانطور كه در مصوبه شوراي پول و اعتبار نيز اشـاره شـدخ، بانـک مركـزي در اصلاح نرخ هاي سود بانكي و متناسـب سـازي آن بـا بـازدهي فعاليـت هـاي بخـش حقيقـي اقتصـاد، رويكردي مستمر و غير دستوري را اتخاذ و از شوک درماني و تغييـر ناگهـاني و شـديد نـرخ هـاي سـود بانكي احتراز مي نمايد.

تحولات بخش اسمي اقتصاد الف) وضعيت متغيرهاي حوزه پولي و اعتباري نقدينگي در سه ماهه نخست سال ۱۳۹۴ از رشدي برابر ۴/۴ درصد برخوردار شد كه در مقايسه با رشد دوره مشابه سال ۴/۰) ۱۳۹۳ درصد) ۰/۴ واحد درصد افزايش نشان مي دهـد. همچنـين، نقـدينگي در دوازدهماهه منتهي به پايان خرداد ۱۳۹۴ برابر ۲۲/۷ درصد رشد يافت كه نسبت بـه رشـد دوره مشـابه سال پيش (۴۰/۷ درصد) كاهش نشان مي دهد.

شايان ذكر است، رشد همگن نقدينگي در دوازده ماهـه منتهي به خردادسال ۱۳۹۳ برابر ۲۷/۲ درصد محاسبه مي شود كه در مقايسه با رقم عملكرد در پايـان خرداد سال ۲۲/۷ درصد ۱۳۹۴ بيانگر افت ۴/۵ واحد درصدي رشد نقدينگي در دوازده ماهـه منتهـي به خرداد سال جاري نسبت به مدت مشابه سال پيشين بوده است.

پايه پولي در پايان خرداد سال ۱۳۹۴ با رشدي برابر ۰/۴ درصد نسبت به پايـان اسـفند ۱۳۹۳ (۵/۷ هزار ميليارد ريال) به ۱۳۱۷/۲ هزار ميليارد رسيد كه نسـبت بـه رشـد آن در دوره مشـابه سـال پيشين (برابر ۲/۲- درصد) ۲/۶ واحد درصد افزايش نشان مي دهد.

خـالص مطالبـات بانـک مركـزي از بخش دولتي با ۲۳۹/۱ درصد افزايش (۷۹/۵ هزار ميليارد ريال) و سهمي فزاينده برابر ۶/۱ واحد درصد در رشد پايه پولي، مهمترين عامل فزاينده رشد پايه پولي در سه ماهه نخست سال ۱۳۹۴ بـوده اسـت. خالص دارايي هاي خارجي بانک مركزي با ۴/۳ درصد افزايش نسبت به پايان سـال ۱۳۹۳ و بـا سـهمي فزاينده برابر ۵/۲ واحد درصد، عامل ديگر فزاينده در رشد پايه پولي در سه ماهـه نخسـت سـال ۱۳۹۴ بوده است.

خالص ساير اقلام بانک مركزي نيز بـا ۸/۴ درصـد كـاهش نسـبت بـه پايـان سـال ۱۳۹۳ و سهمي كاهنده برابر ۷/۵ واحد درصد، مهم ترين عامل كاهنده پايه پـولي در پايـان خـرداد سـال ۱۳۹۴ بوده است. مطالبات بانک مركزي از بانكها با ۵/۲- درصد رشد نسبت به پايان سال ۴۴/۴) ۱۳۹۳ هزار ميليارد ريال) و با سهمي كاهنده برابر ۳/۴ واحد درصد، عامل ديگر كاهنـده رشـد پايـه پـولي در سـه ماهه نخست سال ۱۳۹۴ بوده است.

در پايان خرداد ۱۳۹۴، ضريب فزاينده نقدينگي به ۶/۲۰۰ رسـيد. بـدين ترتيـب ضـريب فزاينـده نقدينگي نسبت به پايان سال ۳/۹، ۱۳۹۳ درصد افزايش يافت كه در مقايسـه بـا رشـد دوره مشـابه سـال قبل ۶/۳ درصد، ۲/۴ واحد درصد كاهش نشان مي دهد. با توجه به اينكه سهم از رشد ضريب فزاينـده نقدينگي در رشد نقدينگي در سه ماهه نخست سال ۱۳۹۴ نسبت به سال پيشين بهبود يافتـه اسـت، بـه نظر مي رسد رويكرد اصلاح تركيب رشد نقدينگي در اين سال نيز به نحو مؤثري دنبال شده است.

ب) تحولات بخش خارجي اقتصاد بر اساس برآوردهاي مقدماتي، مازاد حساب جاري تراز پرداخت ها در سه ماهه نخست ۱۳۹۴ با كـاهش ۴۵/۱ درصدي نسبت به دوره مشابه سال پيشين به ۳/۹ ميليارد دلار رسيد كه افت قيمت جهاني نفت نقش مؤثري در اين عملكرد داشت.

در مقابل، بدهكاري حسـاب سـرمايه و مـالي در ايـن دوره حـدود ۵۸/۴ درصد كاهش يافت و به رقم ۳/۳ ميليارد دلار رسيد. در نتيجه مبادلات خـارجي كشـور، حـدود ۶۴۷ ميليون دلار از ارزش دارايي هاي ذخيره كاسته شد. در سه ماهه نخست سال ۱۳۹۴، ارزش فوب صادرات كالا بـا ۲۸/۴ درصـد كـاهش در مقايسـه بـا دوره متناظر سال ۱۳۹۳ به ۱۷/۷ ميليارد دلار و ارزش فوب واردات كالا با ۱۷/۳ درصد كاهش به رقـم ۱۲/۹ ميليـارد دلار رسید. کاهش ۳۹.۳ درصدی صادرات نفتی، دليل اصلي كاهش صادرات كالايي كشور بوده است.

مجموع تعهدات خارجي كشور نيز در پايان خرداد ماه ۱۳۹۴ به رقم ۱۹/۸ ميليارد دلار رسـيد كه ۷۲/۴ درصد آن را تعهدات بالقوه و ۲۷/۶ درصد آن را تعهدات بالفعل (بـدهي هـا) تشـكيل مـي داد. سهم بدهي هاي بلندمدت از كل بدهي هاي خارجي (تعهدات بالفعل) در پايان اسفند مـاه ۱۳۹۳ حـدود ۹۱/۷ درصد بود. از اين نظر، بخش خارجي اقتصاد از ثبات و پايداري مناسبي برخوردار بوده است.

پ) تحولات بودجه عمومي دولت تصوير عملكرد بودجه عمومي دولت در سه ماهه نخست سال ۱۳۹۴ حكايت از تحقق نيافتن بخشـي از درآمدهاي مالياتي و كاهش سهم درآمدهاي نفتي از تأمين مالي دولت نسـبت بـه مـدت مشـابه سـال پيشين دارد. درآمدهاي عمومي دولت در سه ماهه نخست سال ۱۳۹۴ مبلغ ۱۹۲/۸ هزار ميليارد ريـال بود كه نسبت به مدت مشابه سال پيش ۲۰/۶ درصد افزايش و نسبت بـه رقـم مصـوب قـانون بودجـه، ۵۸/۷ درصد تحقق داشت.

سهم درآمدهاي مالياتي و درآمدهاي ديگر از كل درآمدهاي عمـومی دولـت در سه ماهه نخست سال ۱۳۹۴ به ترتيب ۷۳/۷ و ۲۶/۳ درصد بود. درآمدهاي مالياتي دولت در سه ماهه نخست سال ۱۳۹۴ به ۱۴۲/۲ هزار ميليارد ريال رسـيد كـه در مقايسه با دوره مشابه سال قبل ۱۸ درصد افزايش و نسبت به رقم مصوب بودجـه دوره، ۶۳/۱ درصـد تحقـق داشت.

درآمدهاي ديگر دولت نيز ۵۰/۶ هزار ميليارد ريال تحقق يافت كه نسبت به دوره مشـابه سـال پـيش ۲۸/۶ درصد افزايش و نسبت به رقم مصوب بودجه براي دوره يادشده، ۴۹/۱ درصد تحقق داشت. در اين دوره، منابع حاصل از واگذاري دارايي هاي سرمايه اي به ۱۰۰/۴ هزار ميليارد ريال رسيد كه در مقايسه با رقم مصوب دوره، ۶۹/۸ درصد تحقق داشت و در مقايسه بـا دوره مشـابه سـال پـيش ۲۷/۷درصد كاهش داشت.

تفكيک منابع بودجه عمومي دولت برحسب اقلام ناشي از نفت و غير نفت نشان ميدهد كه در سه ماهه نخست سال ۱۳۹۴، سهم منابع ناشي از نفت از كل منابع بودجه عمومي حـدود ۲۶/۱ درصـد بود كه در مقايسه با رقم دوره مشابه سـال پيشـين (۳۹/۹ درصـد) ۱۳/۸ واحـد درصـد كـاهش نشـان مي دهد.

پرداخت هاي هزينه اي (جاري) در سه ماهه نخست سال ۱۳۹۴ به ۳۵۹/۲ هـزار ميليـارد ريـال رسيد كه در مقايسه با رقم مصوب دوره، ۸۶/۵ درصد تحقق نشان ميدهد. افزون بر اين، پرداخت بابت تملک دارايي هاي سرمايه اي (پرداخت هاي عمراني) با ۲۰/۳ درصد افزايش نسبت به دوره مشـابه سـال پيش به ۰/۴ هزار ميليارد ريال رسيد و در مقايسه با رقم مصوب دوره تنها ۰/۳ درصد تحقق داشت. در سه ماهه نخست سال ۱۳۹۴، با توجه به رقم عملكرد درآمدها و پرداخت هاي هزينه اي، تراز عملياتي دولت با ۱۹۰/۳ هزار ميليارد ريال كسري مواجه شد كه نسبت به دوره مشابه سال پـيش ۲/۱ درصد افزايش داشت.

همچنين، خالص واگذاري دارايي هاي سرمايه اي با ۱۰۰ هزار ميليارد ريـال مـازاد روبرو بود. در مجموع تراز عملياتي و سرمايه اي بودجه عمومي (كسري بودجـه) دولـت بـا ۹۰/۳ هـزار ميليارد ريال كسري مواجه شد.

ت) تحولات بخش حقيقي اقتصاد ميانگين توليد نفت خام كشور در سه ماهه نخست سـال ۱۳۹۴، در چـارچوب سـهميه توليـد تعيـين شـده توسط اوپک تنظيم شد. در اين دوره، خالص صادرات نفت (شامل نفت خام و خالص صـادرات فـرآورده هـاي نفتي) با ۸/۳ درصد كاهش نسبت به مدت مشابه سال پيش بـه سـطح ۱/۴۲ ميليـون بشـكه در روز رسـید.

ميانگين تقريبي بهاي تک محموله اي هر بشكه نفت خام صادراتي كشور در سه ماهه نخسـت سـال ۱۳۹۴ بـا ۴۲/۹ درصد كاهش نسبت به مدت مشابه در سال ۱۳۹۳ به ۶۰/۷ دلار رسيد؛ اما روند قيمـت جهـاني نفـت خام در سه ماهه نخست سال ۱۳۹۴ با شيب بسيار ملايمي صعودي بوده است.

عوامـل مختلفـي در افـزايش اندک قيمت نفت نقش داشتند كه مهم ترين آنها عبارتند از: كاهش توليـد و عرضـه نفـت نامتعـارف، جنـگ عربستان و يمن، كاهش ۲/۶۷ ميليون بشكهاي توليد نفت روزانه آمريكا (در پي كاهش تعداد سكوهاي نفتـي فعال در اين كشور كه به كاهش سطح ذخاير نفتي اين كشور منجر شد) و افـزايش نسـبي شـاخص مـديران چين. مصرف روزانه گاز طبيعي در سه ماهه نخست سال ۱۳۹۴، با ۷/۰ درصد افزايش نسبت به دوره مشابه سال پيش به ۴۴۵/۴ ميليون مترمكعب و خالص صادرات آن نيز روزانه به ۴/۲ ميليون مترمكعب رسيد.

توليد برق كشور نيز در اين دوره با ۳/۳ درصد رشد نسبت به مدت مشابه سـال پـيش بـه ۷۰/۹ ميليارد كيلووات ساعت و مصرف آن با ۱/۱ درصد رشد به ۵۳/۶ ميليارد كيلووات ساعت رسيد. در حوزه كشاورزي، به رغم كاهش ۲۱/۱ درصدي بارنـدگي هـا در نـه ماهـه نخسـت سـال آبـي ۱۳۹۳-۹۴ (مهرماه ۱۳۹۳ تا پايان خردادماه ۱۳۹۴) در مقايسه با ميـانگين دوره بلندمـدت و كـاهش ۱۴/۵ درصدي آن در مقايسه با مدت مشابه سال آبي پيشين، برآوردهاي اوليه نشان از افزايش ۴/۳ درصـدي مجمـوع توليد محصولات كشاورزي در سال زراعي ۱۳۹۳-۹۴ نسبت به سال پيشين دارد.

بيشتر شاخص هاي عملكردي بخش ساختمان و مسكن در سـه ماهـه نخسـت سـال ۱۳۹۴ بـا كاهش همراه بود. حاكم شدن شرايط ركودي و كاهش مشاركت بخش خصوصي براي سرمايه گذاري در اين حوزه موجب كاهش ۶/۹ درصدي عملكرد سرمايه گذاري بخش خصوصي در مسـكن شـد.

تعـداد و سطح كل زيربناي مندرج در پروانه هاي ساختماني صادره در كل مناطق شـهري كشـور در سـه ماهـه نخست سال ۱۳۹۴ نسبت به دوره مشابه سال پيش به ترتيـب ۱۷/۸ و ۱۳/۲ درصـد كـاهش داشـت و شدت كاهش اين متغيرها در شهر تهران شديدتر (به ترتيب ۳۶/۲ و ۲۲/۷ درصد) نيز بوده است.

تحولات بازارهاي دارايي به رغم شرايط نامساعد متغيرهاي بخش خارجي، بازار ارز از ثبات نسبي برخوردار بوده است؛ بـه نحـوي كه در سه ماهه نخست سال ۱۳۹۴ متوسط نرخ اسمي دلار در بازار آزاد در حدود ۳۳۲۷۶ ريال بود كه نسبت به دوره مشابه سال پيش، ۳/۲ درصد رشد داشت.

همچنين، هر دلار آمريكا در سه ماهه نخست سال ۱۳۹۴ در بازار بين بانكي در مقابل ۲۸۴۹۹ ريال در اختيار متقاضيان قرار گرفت كه در مقايسه بـا عملكرد دوره مشابه سال ۱۳۹۳ حدود ۱۱/۷ درصد افزايش نشان مي دهد. هدف اصلي بانک مركزي در بـازار ارز، برقـراري ثبـات نسـبي و مراقبـت از عـدم شـكل گيـري زمينه هاي سوداگري در بازار بود.

در نتيجه مداخلات بانک مركزي، ضريب تغييرات نرخ برابري ارزهاي در مقابل ريال در بازار رسمي در دامنه ۰/۹۵ تا ۳/۲۵ قرار داشت. ضريب تغييرات اين اسعار در بازار آزاد نيز محدود و در فاصله ۰/۸۷ تا ۳/۸۱ قرار داشت. در فصل نخست سال ۱۳۹۴، قيمت قطعات مختلف سكه طلا در بازار با كاهش همـراه بـود. در اين دوره قيمت هر قطعه سكه بهار آزادي طرح جديد به ۹۴۲۵ هزار ريال رسيد كه در مقايسه بـا دوره مشابه سال پيش، ۳/۷ درصد كاهش نشان مي دهد.

ربع سكه بهار آزادي با ۸/۹ درصد و نيم سكه بهـار آزادي با ۳/۱ درصد كاهش به ترتيب بيشترين و كمترين كاهش قيمت را در بين قطعات مختلف سكه در مقايسه با دوره مشابه سال پيشين به خود اختصاص دادند. هرچند سرمايه گذاري در بازار سهام در سه ماهه نخست سـال جـاري بـه واسـطه افـزايش ۲/۰ درصدي شاخص كل بورس در خردادماه سال ۱۳۹۴ نسبت به پايان سال ۱۳۹۳ با بهبـود نسـبي مواجـه شد، اما بررسي شاخص هاي كليدي بورس اوراق بهادار نشان مي دهد كه در تداوم روند ركـودي ايـن بـازار كه از دي ماه سال ۱۳۹۲ آغاز شده است، در سه ماهه نخست سال ۱۳۹۴ چهار متغيـر اصـلي ايـن بـازار شامل: شاخص كل، ارزش بازار، ارزش معاملات و تعداد خريداران به ترتيب بـا ۶۲/۲، ۱۹/۸، ۱۲/۶ و ۲۰/۶ درصد كاهش نسبت به سه ماهه نخست سال ۱۳۹۳ همراه بودهاند كه نشانگر تداوم وضعيت ركودي بـازار است.

طولاني شدن فرآيند مذاكرات هسته اي، شـرايط ركـودي حـاكم بـر برخـي از بازارهـا و چـرخش نامناسب نقدينگي، كاهش قيمت جهـاني نفـت و برخـي از كالاهـاي صـادراتي، افـزايش نـرخ خـوراک شركت هاي پتروشيمي در بودجه سـال ۱۳۹۳، ابهـام در نحـوه تعامـل وزارت نفـت و پالايشـگاه هـا در خصوص تعيين نرخ خوراک تحويلي و فرآورده هاي نفتي توليدي از مهم ترين دلايل وضـعيت نامناسـب شاخص هاي عملكردي بازار سرمايه تلقي مي شود.

جمع بندي بررسي روند كلي عملكردهاي كلان اقتصادي نشان دهنده كـاهش رشـد اقتصـادي در فصـل اول سـال ۱۳۹۴ است. البته در سايه اقدامات صورت گرفته توسط مجموعـه سياسـت گـذاري كشـور، نـرخ تـورم همچنان روند كاهشي خود را طي كرده و بازار ساير دارايي ها نيز در ثبـات نسـبي قـرار دارد.

از سـوي ديگر، بدهي بالاي بخش دولتي به نظام بانكي و همچنين تنگناهـاي ترازنامـه اي بانـک هـا و مؤسسـات اعتباري موجب شده كه كارايي نظام بانكي كشور در تأمين مـالي بخـش هـاي حقيقـي اقتصـاد قـدري تضعيف شود.

سهم بالاي بازار غيرمتشكل پولي و آثار تخريبي آنها بر عملكرد مؤسسات فعـال در بـازار پول نيز مزيد بر علت شده است. نتيجه اين امـر، رقابـت بعضـا ناسـالم برخـي از بانـک هـا و مؤسسـات اعتباري براي حفظ سهم از بازار در بخش تجهيز منابع و چسبندگي سطح نـرخ هـاي سـود بـانكي بـه سمت پايين است.

با توجه به نيـاز بخـش حقيقـي اقتصـاد بـه تـأمين مـالي غيرتـورمي، لازم اسـت از ظرفيت هاي موجود از جمله ابراز تمايل سرمايه گذاران خارجي براي مشاركت در بنگاه هاي اقتصـادي كشور، روند بطئي افزايش قيمت نفت و مشتقات آن و به ويژه ارتقاي نقش آفريني بازار پـول در تـأمين نقدينگي سالم اقتصاد بهره برداري بهينه صورت گيرد تا اقتصاد از مشكلات كنوني گذر كند.

بلیط هواپیمادیدگاه ها

امیر: 1394/8/711:24:49،
178
15
شب ها که همه جا بسته است دلار 3380 میشه روز ها که صرافیها باز میشه 3500
محتشم: 1394/8/711:53:32،
107
19
انصافا تدبیر به این میگن،
احمدی نژاد که سهله ، کوروش و سرسلسله ساسانیان هم یه همچین کاری به عفلش نمیرسید
در اخر سال هم امار میدهند میانگین نرخ دلار 3300 !!!!
کلید و تدبیر متشکریم.....
م: 1394/8/711:54:38،
102
24
چشم امید این مردم فقط به سود بانکیه ...
رضا: 1394/8/712:51:07،
71
39
خدا برکت بده بانک ثامن. سود 25 درصد یکساله و روز شمار 20 درصد
عدالت: 1394/8/713:32:37،
66
25
اقای روحانی دلار را 3500 کرده اید و دلار رسمی را از 2400 به 3100 طی دو سال... ارزش پول مردم سه برابر کاهش داده اید حالا می خواهید سود این پول بی ارزش را هم روز به روز کمتر کنید ؟؟؟ تا اجاره بها و رهن خانه بیشتر شود ؟؟؟؟ یارانه همه مردم را هم که کم کم دارید قطع می کنید خاله من حقوق بازنشته می گیرد و ماشین هم ندارد یارانه اش را بخاطر اینکه خانه اش از 40 سال پیش در منطقه رسالت !!! است قطع کردید..مردم را روز به روز فقیتر می کنید این چه وضعی است ؟؟؟؟؟؟!!
وحيد يوسفي: 1394/8/713:47:22،
59
14
كاهش نرخ سود بانكي با اين شرايط اقتصادي به صلاح نيست.
بايد به 80 درصد برسه تا انگيزه معاملاتي و سفته بازي از بين بره. و بانكها بتونند افتصاد رو بچرخونند.
بانكها به عنوان بازوي اقتصاد عمل ميكنند و اين بازو بايد اينقدر قدرتمند باشه كه بتونه همه مشكلات اقتصادي رو حل كنه.
پس بايد با سپرده هاي مردم تقويت بشه.
---: 1394/8/720:34:26،
19
10
آقا اشتباه به مردم اطلاعات ندید، من خودم پریروز ثامن بودم، یکساله اش 23 درصده، تو بازه های 3 ، 6 و 9 ماهه ام اگه بردارین یه مقدار جزیی کمتر میشه
کوتاه مدتشم 20 درصده تا مبلغ 50 میلیون، بیشتر از 50 هم همون 23 درصده است
حسین: 1394/8/809:30:23،
17
25
بانکها پول مردم را بصورت سپرده جمع کرده اند و با آن املاک و مستغلات خریده اند اگه به یکباره قیمت مستغلات بالا بره سریع مستغلات را با سود سونامی وار آن میفروشند و سود بانکی را پایین میارند که سپرده گذاران هم سپرده خود را از بانک پس بگیرند . در حال حاضر تا زمان افزایش قیمت ملک امکان کاهش سود بانکی برای بانک ها وجود نداره چون سپرده ها به مستغلات تبدیل شده و در حال حاضر امکان نقد شوندگی ندارد تا زمان افزایش قیمت مستغلات . بنابر این افزایش قیمت ملک و مسکن قطعی است . سال 95 همه را شوکه شده میبینم .
محمد حسین: 1394/8/809:52:22،
28
22
من که از 4 ماه قبل شروع کردم به ساخت زمینم . مبلغ 300 میلیون توی یک موسسه دارم روز شمار سودشو میگیرم و بتدریج هم ازش برداشت میکنم و ساختمان 8 واحدی روی زمینم میسازم .بنظرم الان وقت ساخته باید با یک تیر دو نشون زد هم در رکود سود پولو گرفت هم با توجه به رونق و افزایش قیمت حتمی مسکن در سال 95 هم اکنون بسمت تولید مسکن رفت تا پس از افزایش قیمت سود اون هم ببری . در این اقتصاد نابسامان باید متحرک و دینامیک بود نه ایستا وگرنه ضرر بزرگ میکنی .
حقوق بگیر: 1394/8/910:51:44،
18
14
برای حقوق بگیران بهترین دوران زمان رکود است و اگه پول نقدی هم داشته باشد در بانک بگذارد و سود بگیرد
متاسفانه دوران رونق در ایران مساوی افزایش قیمت که فقط به نفع دلالهاست
اسی منیا: 1394/8/711:50:22،
67
22
تاسف برای کشوری با این تاریخ و منابع و بزرگی که تبدیل به یه کشور صرفا مصرفی شده که مردمش دنبال سود بانکی هستند و مسولانش دنبال پر کردن جیب خودشون و تولید از بین رفته و به جای بالا بردن کیفیت تولید همه فقط به فکر واردات کالاها هستند...این همه دنبال اجناس آلمانی و ژاپنی و کره ای هستیم اما یاد نمی گیریم اون ها اگه الان بر قله اقتصاد ایستادند دلیلش اینه که تولید کردند و به فکر کشورشون بودند...
امیر: 1394/8/713:15:40،
56
17
اینجا 37 سال تولید را هم دیدیم همه چی انحصاری بود و فامیل بازی ، تولید زمانی پا میگیرد که رقابت داشته باش ، تولید دولتی نتیجه اش همین است که میبینیم
رضا: 1394/8/711:58:20،
59
128
سود بانکها باید پایین بیاد تا کشور از رکود خارج شود..........
reezaa: 1394/8/713:02:26،
78
43
اقا رضا وقت از اقتصاد چیزی نمیفهمی مجبور نیستی حرفایی بزنی که نتایج به مراتب بدتری از رکود داشته باشه.شایدم دلالی
ناشناس: 1394/8/713:40:35،
55
18
دلیل رکود بخاطر گرانی دلار و بی ارزش شدن ریال و کاهش شدید قدرت خرید مردم است...دولت هم روز به روز مردم را دارد ب پولتر و فقیرتر می کند
پاسخ به reezaa: 1394/8/809:59:55،
18
21
فکر کنم شما از اقتصاد چیزی نمیفهمی . افزایش سود سپرده باعث کاهش عرضه پول و رکود میشه این موضوع در اقتصاد اثبات شده است . شما برو سود پولتو بگیر .
علی: 1394/8/712:18:20،
80
25
از سود 24 درصد بانکی استفاده میکنم

خودرو تحریم است

با سی جی 125 سر کار میروم
سی جی 125: 1394/8/717:16:58،
43
12
تک چرخ هم بزن
حال میده
حسن: 1394/8/712:18:40،
84
21
تا دلار 1000 تومن نشه,سود بانکی باید بالا باشه
علی: 1394/8/713:03:20،
69
12
بعداز انقلاب حداقل چیزی که مردم یاد گرفتن علم اقتصاد است در حال حاضر از بچه گرفته تا پیرمرد نودساله قیمت روز دلار و سکه را رصد میکنند پس دولت نمی تونه راجع به نرخ تورم و سایر آمارها اخبار نادرست بده در ضمن بانکها نه تنها سود نمیدن حتی ارزش پولتون را هم نمیتونن حفظ کنن
من: 1394/8/714:10:52،
22
49
شوخی میکنی؟
همین خود تو اولین ساده ترین مبانی علم اقتصاد رو هم نمیدونی! از امارهای کشوری مثل تولید ناخالص ملی و سرانه و ... بگیر تا
میزان قدرت خرید دلاری خودت و مردم ایرن طی سالهای گذشته!

حتی نمی دونی که ظرف 3 سال گذشته قدرت خرید دلاری مردم بالا رفته و نسبت به قبل از افزایش دلار ( یعنی دلار 1100 در سال 90) حدود 70 درصد بازیابی شده....
در مورد تاثیر انباشت سرمایه در بانک و تسهیلات با درصد بالا روی اقتصاد که معلومه چیزی نمی دونی.... احتمالا حتی نمی دونی رکود ساخت مسکن چه تاثیری روی نیمی از بازارهای کشور داره! و ارتباط ساده بین این دو مورد رو نمی دونی :)))

خلاصه خوشم میاد کلا بی سواد بی سوادی ولی فقط ادعا می کنی!
علی: 1394/8/721:29:20،
33
15
آخه مرد حسابی(من رو میگم) چرا جوک میگی! دستمزدها از 3 سال پیش حداکثر 50 درصد اضافه شده در صورتی که قیمت دلار 3 برابر شده.تو این شرایط چطور ممکنه قدرت خرید بیشتر شده باشه!! رکود هم دقیقا بخاطر همین از دست رفتن قدرت خرید خریداران بالقوه است.وگرنه تولید در بخش خودرو و مسکن که هنوز هست.پس چرا این دو بخش وارد رکود شده اند؟! من یک کارمند قراردادی دولت هستم.38 سال دارم و 15 سال سابقه کار و حدود 1600,000 حقوق و مجرد.امکان گرفتن وام های سنگین رو هم ندارم(شاید بدونی که به کارشناس قراردادی وام بالای 10 میلیون نمیدهند).کسی مثل من و پایینتر از وضع من(که شاید 90 درصد جوانان وضعشون از من هم بدتر باشه),دقیقا چطوری باید دارای خانه و مسکن بشیم؟! با جادو و جنبل؟! با رشوه؟! با پیدا کردن گنج؟! با مهاجرت؟! با چی؟!!!
من: 1394/8/801:53:29،
20
12
حوصله جواب طولانی ندارم چون مطمینا اصلا اطلاعات اولیه رو نداری
ولی یک کوچولو به خودت زحمت بده و این رو سرچ کن
حداقل حقوق در سالهای مختلف
قیمت دلار در سالهای مختلف

بعد از جداولی که دیدی وردار ببین 3 سال پیش با حداقل حقوق 380 تومنی چقدر دلار میشده و الان با حداقل حقوق 712 تومنی چند دلار میشه!
اگه این حرکت رو برای بازه قبل و بعد از افزایش قیمت دلار بزنی می تونی ببینی بازیابی 70 درصدی که گفتم اتفاق افتاده

گفتم حوصله ندارم بیشتر بگم چون میدونم حتی اهل سرچ ساده یا مطالعه نیستی....

اما در مورد اینکه جکومت رفاه مردم رو نتونسته تامین کنه کاملا حق داری.. امکان خرید یک خانه با وامهای کم بهره بلند مدت با توجه به داشتن یک کار مناسب جزو حداقل حقوق شماستکه حکومت نتونسته یا نخواسته انجام بده!
در ضمن در سال نود یک مهندس نرم افزار کار بلد بدون سابقه کار می تونست درامدی بین 700-900 داشته
من: 1394/8/801:55:46،
17
17
.... الان در سال 94 همون مهندس نرم افزار کار بلد و البته بدون سابقه رسمی ( کار بلد یعنی درمورد تخصص مورد نظر تجربه و تبحر داشته باشه) می تونه از 1500 تا بالای 2 میلیون در امد داشته باشه...
نمی دونم شما تا به حال کسی رو استخدام کردی یا حق بیمه کارگری رو دادی و یا نه ولی اگه اشنایی داشتی می دونسیتی که در بازه زمانی گفته شده چه درصدی به هزینه نیروی انسانیت اضافه شده
ایرانی: 1394/8/713:10:42،
24
47
اونایی که سود بانکی رو مفید میدونن ....چند سال دیگه که رفتید جلوی املاکی و قیمت خون پدرشون رو رو آپارتمان 30 متری گذاشتند اونوقت نمیگید سود بانکی خوبه.....سود بانکی خوبه اما چون مثل حقوق کارمندی ماه به ماه میاد و قاعدتا هم خرج میشه بدرد نمیخوره و این وسط بانک ها روز به روز ملت رو بیشتر وابسته خودشون میکنن...من که به غرورم برمیخوره پولم رو بدم بانک و بعد واسه یه وام جژئی اونم از پول خودم منتشون رو بکشم...من به جای سود بانکی 3 هکتار زعفران کشت کردم و نفعش رو تا حالا بیشتر از بانک دیدم....الان تولید مسکن به 30درصد سال 92 رسیده و این واسه 3سال آینده و نسل بعدی یعنی فاجعه...
عباس: 1394/8/817:17:07،
21
13
تو اگر 3 هکتار زعفران کاشته بودی نمیومدی اینجا کامنت بزاری !!
موافق سود: 1394/8/713:17:10،
46
10
بنده حدود 12 ساله كه تو بازار هستم.از حدود شش ماه قبل تعداد چكهاي برگشتي و كلاه برداري به قدري زياد شده كه چند تا از همكاراي من تا مرز ورشكستگي پيش رفتن.
بين نزول خوري و ورشكستگي تصميم گرقتم كل سرمايه ام را در بانك گذاشته و تبديل به يك نزول خور زرنگ شوم تا يك مالباخته احمق.
siya: 1394/8/713:27:39،
35
17
ایرانجیب به سود بانکی کار نداشته باش سود بدن بالاترم بدن
علی: 1394/8/713:53:29،
18
58
دوستان جوانی هستم 25 ساله که مجردم
کمی هم پس انداز در بانک دارم و ماهیانه سود آن را می گیرم
حال اگر به این چندرغاز که ماهیانه بانک میده دلبسته باشم آیا امید به گشایش حوزه ها کاری و اشتغال امید واهی نیست ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
باید سود در حدود 14-15درصد تعیین گردد . تا به فضل خدا رونق به جامعه برگشته و کار و اشتغال بیشتر شود
ببینید اون موقع که تورم 40 درصد بود سود 24 درصد حالا که تورم 15 درصد سود 20 درصد به منفعت مملکت نیست
بانک مرکزی تعلل می کند
نقی: 1394/8/721:35:02،
21
16
اول بگم که دروغگو دشمن خداست.دوما فرض کنیم شما واقعا 25 سال داری و سود بانکی میگیری.حالا بگو اگر نسخه ات نتیجه برعکس داد و علاوه بر ایجاد نشدن رونق(چون مردم شدیدا فقیر شده اند و تقاضایی تولید نمیکنند) مردم از آخرین امیدشان هم نامید شدند و تبعات امنیتی به وجود آمد,جنابعالی دقیقا چکار میکنی؟!
علیرضا: 1394/8/714:35:07،
59
19
اکثر خانواده ها با سود بانکی امرار معاش می کنند که اگر پایین بیاید در خرج روزانه خود می مانند
داریوش: 1394/8/714:44:12،
20
36
سود بالای بانکی نشانه و پیامد یک عامل بسیار بزرگتر در اقتصاد کشور است.
آن عامل، فساد اقتصادی منجر به رکود و تورم هم زمان است.
تا زمانی که مبارزه جدی و موثر و پیگیر با فساد صورت نگیرد، این حرف ها بی معنی است. بانکها کار خود را می کنند چون چاره ای ندارند و دولت هم فقط حرف می زند چون نمی خواهد یا نمی تواند کار مفید و موثری انجام دهد
پیام: 1394/8/715:05:20،
32
18
این دولت هم جیب مردم رو خالی کرده ، قدرت خرید رو پایین آورده اسمشو گذاشته کنترل تورم ، معلومه که اگه مردم قدرت خرید نداشته باشند تقاضا برای کالاها کم میشه و تورم میاد پایین ، با این کار دولت کمر تولید رو هم شکسته البته دولت تو این سه سال هم مالیالت رو خیلی بالا برده مخصوصاً مالیت اصناف و کسبه و هم خدمات رو خیلی گرون کرده ، کشاورز هم بدبخت شده
مايده: 1394/8/715:15:29،
26
11
بانك اقتصاد نوين
مشتري گرامى
مبلغ 50000 ريال بابت آبونمان ارسال پيامك درسال جارى از حساب شما كسر شد.اين مبلغ تا پايان آبانماه قابل استرداد ميباشد.
اطلاعات بيشتر مراجعه به شعب بانك يا شماره
48031000 واقعا كه دزدي تو روز روشن
محسن: 1394/8/716:49:00،
23
38
دولت با پرداخت سود بالا بزرگترين خيانت را به توليد وكسب وكار ميكنه ومردم بجاى كار افرينى وكار توليدى سرمايشون را در بانك ميگزارند وباعث ميشه مردم مفت خور بار بيان
سعید: 1394/8/717:34:37،
28
14
دست دولت تدبیر درد نکنه، واقعا دمش گرم- ینی احمدی نژاد هم این قدر تدبیر , امید نداشت- مملکتو کلا تعطیل کردن میگن کنترل تورم- خرید فروشی نمیشه که تورم باشه اقای نوبخت! بجای خالی کردن جیب مردم و دزدی های اشکار، اگه عرضه دارید یه کم اشتغال ایجاد کنید، بعد ببینیم بازم بر تبل کاهش تورم میکوبید؟؟
حسن: 1394/8/717:54:57،
21
13
شما مطمين باش اگر بانكها سود بالا براي اطاعت دستور اين واون نيست.بانك ها يا مقروض دولت هستند ويا در دولت هاي قبلي پول خود را بابت خريد كارخانجات و....دولتي نمودند الان نقدينگي ندارد.از پول مردم براي حل آن مشكل خودشان استفاده ميكنند .بلافاصله كه مشكل بانك ها حل بشه نيازي به دستور از بالا نيست خود به خود سود را كمميكنند.
يك سوال اساسي وجود دارد : بانكها اين سود راي كه به مردم ميدهند از كجا وچطور كسب ميكنند ؟اگر از سرمايه گذاري در توليد واقعي كسب كنند مشكلي پيش نخواهد آمد ولي اگر از سرمايه گذاري در واسطه گري وحل مشكلات خودشان پرداخت كنند حتما نتيجهاش تورم خواهد بود
حمید: 1394/8/717:56:25،
23
16
اگه اینا بلد بودن یا میتونستن کاری در حق این وضعیت پوکیده اقتصاد کشور بکنن که میکردن....باید برن مثل زمان قاجار چندتا کارشناس اقتصاد خارجی استخدام کنن شاید اونا تونستن کاری در حق این مملکت و مردم کنن....
تکا: 1394/8/721:20:48،
28
13
خواهشا به سودبانکی کارنداشته باشین تازه این سودی که بانکا میدن خیلی کمتر ازاونیه که خودشون برمیدارن.اینبار اگه سود کاهش پیدا کنه مردم هجوم میارن به بانکا تا پولاشونو بردارن .دراخر این اون بانکه که بدبخت میشه
خطاب به تكا: 1394/8/802:27:05،
18
20
با هجوم مردم به بانكها همون اتفاق ورشكستگي فرغون سازها و اتفاق بانكهاي روسيه براي بانكهاي ايراني مي افتد
یاهو: 1394/8/812:50:25،
18
10
اغلب کسانی که در اینجا کامنت گذاشتن فقط یک بعد قضیه
را می بینند و اینکه اگر سود پایین بیایید چه می شود و اگر بالا رود چه خواهدشد ! تغییر سود بانکی حتی در کشورهای پیشرفته با توجه به میزان تورم و یا تحریک تقاضا کار برد دارد .
مثلا چندین سال است که فدرال رزرو آمریکا سود بین بانکی را
ثابت نگهداشته جهت تحریک تقاضا ! ولی فرقی که این کشورها با ایران دارند در صنعتی بودن آنهاست که تولید انبوه دارند و اقتصادشان رقابتی است و همه چیز در بازار موجود است .
در ایران چون اقتصاد اساس درستی ندارد اوضاع همیشه آشفته
و درهم است .
حسین: 1394/8/818:16:03،
20
18
از تعداد منفی ها به کاهش سود بانکی میشه فهمید چه حجم زیادی پول و نقدینگی مردم توی بانکهاست .این نشانه انرژی نهفته بسیار بالا جهت افزایش سونامی وار قیمتهاست . سال ۹۵

افزودن دیدگاه


  • نظرات غیر مرتبط با موضوع خبر منتشر نمی شوند.
  • نظرات حاوی توهین و افترا منتشر نمی‌شوند.
  • لطفاً نظرات خود را به صورت فارسی بنویسید.
نام:
پست الکترونیک:
متن:
در صورتی که تمایل دارید بعد از تایید از طریق ایمیل به شما اطلاع داده شود ، علامت بزنید

در صورتی که تمایل دارید بعد از پاسخ به نظر شما از طریق ایمیل به شما اطلاع داده شود، علامت بزنید
تور لحظه آخری
نگین خودرو
آیسان پرواز
رزرو هتل

پربازدیدترین اخبار هفته

پربحث ترین ها

قیمت خودروی جدید پژو 301 از سوی ایران خودرو مشخص شد + شرایط فروش مرداد 96
آغاز فروش فوری پژو 508 در مدل 2017 برای اولین‌بار در ایران + قیمت قطعی / مرداد 96
قیمت جدید محصولات شرکت سایپا اعلام گردید - مرداد 96 / محصولات سایپا گران شد
قیمت جدید محصولات پارس خودرو اعلام شد / افزایش قیمت محصولات / مرداد 96
خودروی جدید هایما S5 جهت نمایش به نمایندگی‌های ایران‌خودرو آورده شد + تصاویر
آغاز فروش خودروی جدید MG360 دنده‌ای و اتوماتیک/ مرداد 96 + شرایط فروش
اعلام شرايط پيش‌فروش خودروهای رنو تندر90 و رنو ساندرو
دستور جنجالی دقیقه نودی نعمت‌زاده حاشیه‌ساز شد
جدول قیمت پرطرفدارترین خودروهای وارداتی در بازار تهران
مردم فریب فروش خودروهای زیر قیمت را نخورند + جدول
درآمد متوسط یک نانوایی چقدر است؟
جزئیات قیمت پرطرفدارترین خودروهای تولید داخل در بازار تهران + جدول
فروش خودروی ساینا اتوماتیک برای اولین‌بار تا چند روز دیگر - شهریور 96
تولید چند خودرو سواری در کشور متوقف شد
معرفی سریع‌ترین خودروی موجود در ایران
آسایشگاه خیریه
آنلاین جو
تور لحظه آخری
تورآنتالیا
فروشگاه اینترنتی مد و پوشاک دیجی استایل
بلیط هواپیما