آخرین به روز رسانی در تاریخ یکشنبه، ۹ خرداد ۱۳۹۵ ، ۱۲:۲۵:۴۴

تیر آهن

نوع و سایز شاخه وزن قیمت ( تومان ) تغییر
 هر شاخه تیرآهن 12 12 متری 122 230,000 (0.00%)0 نمودار تغییر قیمت هر شاخه تیرآهن 12
 هر شاخه تیرآهن 14 12 متری 155 243,000 (0.00%)0 نمودار تغییر قیمت هر شاخه تیرآهن 14
 هر شاخه تیرآهن 16 12 متری 195 295,000 (0.00%)0 نمودار تغییر قیمت هر شاخه تیرآهن 16
 هر شاخه تیرآهن 18 12 متری 225 360,000 (0.00%)0 نمودار تغییر قیمت هر شاخه تیرآهن 18
 هر شاخه تیرآهن 20 12 متری 276 612,000 (0.00%)0 نمودار تغییر قیمت هر شاخه تیرآهن 20
 هر شاخه تیرآهن 22 12 متری 315 717,000 (0.00%)0 نمودار تغییر قیمت هر شاخه تیرآهن 22
 هر شاخه تیرآهن 24 12 متری 369 836,000 (0.00%)0 نمودار تغییر قیمت هر شاخه تیرآهن 24
 هر شاخه تیرآهن 27 12 متری 434 982,000 (0.00%)0 نمودار تغییر قیمت هر شاخه تیرآهن 27
 هر شاخه تیرآهن 30 12 متری 500 1,239,000 (0.00%)0 نمودار تغییر قیمت هر شاخه تیرآهن 30
هتل با ما

میلگرد

نوع و سایز شاخه وزن قیمت ( تومان ) تغییر
 هر کیلو میلگرد 6.5 کلاف 4.5 1,670 (0.00%)0 نمودار تغییر قیمت هر کیلو میلگرد 6.5
 هر کیلو میلگرد 8 شاخه 6 1,530 (0.00%)0 نمودار تغییر قیمت هر کیلو میلگرد 8
 هر کیلو میلگرد 10 12 متری 7.5 1,455 (0.00%)0 نمودار تغییر قیمت هر کیلو میلگرد 10
 هر کیلو میلگرد 12 12 متری 11 1,455 (0.00%)0 نمودار تغییر قیمت هر کیلو میلگرد 12
 هر کیلو میلگرد 14 12 متری 15 1,515 (0.00%)0 نمودار تغییر قیمت هر کیلو میلگرد 14
 هر کیلو میلگرد 16 12 متری 19 1,515 (0.00%)0 نمودار تغییر قیمت هر کیلو میلگرد 16
 هر کیلو میلگرد 18 12 متری 25 1,515 (0.00%)0 نمودار تغییر قیمت هر کیلو میلگرد 18
 هر کیلو میلگرد 20 12 متری 30 1,515 (0.00%)0 نمودار تغییر قیمت هر کیلو میلگرد 20
 هر کیلو میلگرد 22 12 متری 36 1,515 (0.00%)0 نمودار تغییر قیمت هر کیلو میلگرد 22
 هر کیلو میلگرد 25 12 متری 47 1,515 (0.00%)0 نمودار تغییر قیمت هر کیلو میلگرد 25
 هر کیلو میلگرد 28 12 متری 56 1,515 (0.00%)0 نمودار تغییر قیمت هر کیلو میلگرد 28
 هر کیلو میلگرد 32 12 متری 75 1,535 (0.00%)0 نمودار تغییر قیمت هر کیلو میلگرد 32
عظیم خودرو

پروفیل

نوع و سایز شاخه وزن قیمت ( تومان ) تغییر
 هر کیلو پروفیل 507 - 508 - 509 پروفیل درب و پنجره هر متر 2.44 1,960 (0.00%)0 نمودار تغییر قیمت هر کیلو پروفیل 507 - 508 - 509
 هر کیلو قوطی 20x10 شاخه 4.5 2,080 (0.00%)0 نمودار تغییر قیمت هر کیلو قوطی 20x10
 هر کیلو قوطی 25x10 شاخه 5.5 2,030 (0.00%)0 نمودار تغییر قیمت هر کیلو قوطی 25x10
 هر کیلو قوطی 30x10 شاخه 6.5 2,080 (0.00%)0 نمودار تغییر قیمت هر کیلو قوطی 30x10
 هر کیلو قوطی 20x20 - 7 2,090 (0.00%)0 نمودار تغییر قیمت هر کیلو قوطی 20x20
 هر کیلو قوطی 25x25 شاخه 9 1,960 (0.00%)0 نمودار تغییر قیمت هر کیلو قوطی 25x25
 هر کیلو قوطی 30x20 شاخه 9.5 2,090 (0.00%)0 نمودار تغییر قیمت هر کیلو قوطی 30x20
 هر کیلو قوطی 30x50 شاخه 16 1,960 (0.00%)0 نمودار تغییر قیمت هر کیلو قوطی 30x50
 هر کیلو قوطی 30x60 شاخه 17 1,960 (0.00%)0 نمودار تغییر قیمت هر کیلو قوطی 30x60
 هر کیلو قوطی 40x40 شاخه 15 1,960 (0.00%)0 نمودار تغییر قیمت هر کیلو قوطی 40x40
 هر کیلو قوطی 60x40 شاخه 19 1,960 (0.00%)0 نمودار تغییر قیمت هر کیلو قوطی 60x40
 هر کیلو قوطی 40x100 شاخه 28 2,040 (0.00%)0 نمودار تغییر قیمت هر کیلو قوطی 40x100
 هر کیلو قوطی 70x70 شاخه 27 1,960 (0.00%)0 نمودار تغییر قیمت هر کیلو قوطی 70x70
 هر کیلو قوطی 80x40 شاخه 23 1,960 (0.00%)0 نمودار تغییر قیمت هر کیلو قوطی 80x40

ناودانی

نوع و سایز شاخه وزن قیمت ( تومان ) تغییر
 هر کیلو ناودانی 6.5 6 متری 42 1,770 (0.00%)0 نمودار تغییر قیمت هر کیلو ناودانی 6.5
 هر کیلو ناودانی 8 6 متری 42 1,700 (0.00%)0 نمودار تغییر قیمت هر کیلو ناودانی 8
 هر کیلو ناودانی 10 6 متری 52 1,670 (0.00%)0 نمودار تغییر قیمت هر کیلو ناودانی 10
 هر کیلو ناودانی 12 6 متری 64 1,670 (0.00%)0 نمودار تغییر قیمت هر کیلو ناودانی 12
 هر کیلو ناودانی 14 12 متری 155 1,670 (0.00%)0 نمودار تغییر قیمت هر کیلو ناودانی 14
 هر کیلو ناودانی 16 12 متری 170 1,670 (0.00%)0 نمودار تغییر قیمت هر کیلو ناودانی 16
 هر کیلو ناودانی 18 12 متری 215 2,250 (0.00%)0 نمودار تغییر قیمت هر کیلو ناودانی 18
 هر کیلو ناودانی 20 12 متری 230 2,270 (0.00%)0 نمودار تغییر قیمت هر کیلو ناودانی 20

صفحه ستون

نوع و سایز شاخه وزن قیمت ( تومان ) تغییر
 هر کیلو ورق 8 برش خورده - 1,850 (0.00%)0 نمودار تغییر قیمت هر کیلو ورق 8
 هر کیلو ورق 10 برش خورده - 1,850 (0.00%)0 نمودار تغییر قیمت هر کیلو ورق 10
 هر کیلو ورق 12 برش خورده - 1,830 (0.00%)0 نمودار تغییر قیمت هر کیلو ورق 12
 هر کیلو ورق 15 برش خورده - 1,870 (0.00%)0 نمودار تغییر قیمت هر کیلو ورق 15
 هر کیلو ورق 20 برش خورده - 1,720 (0.00%)0 نمودار تغییر قیمت هر کیلو ورق 20
 هر کیلو ورق 25 برش خورده - 1,720 (0.00%)0 نمودار تغییر قیمت هر کیلو ورق 25

نبشی

نوع و سایز شاخه وزن قیمت ( تومان ) تغییر
 هر کیلو نبشی 3 6 متری 9 1,680 (0.00%)0 نمودار تغییر قیمت هر کیلو نبشی 3
 هر کیلو نبشی 4 6 متری 15 1,680 (0.00%)0 نمودار تغییر قیمت هر کیلو نبشی 4
 هر کیلو نبشی 5 6 متری 22 1,680 (0.00%)0 نمودار تغییر قیمت هر کیلو نبشی 5
 هر کیلو نبشی 6 6 متری 32 1,680 (0.00%)0 نمودار تغییر قیمت هر کیلو نبشی 6
 هر کیلو نبشی 8 6 متری 58 1,680 (0.00%)0 نمودار تغییر قیمت هر کیلو نبشی 8
 هر کیلو نبشی 10 6 متری 90 1,680 (0.00%)0 نمودار تغییر قیمت هر کیلو نبشی 10
 هر کیلو نبشی 12 6 متری 130 1,680 (0.00%)0 نمودار تغییر قیمت هر کیلو نبشی 12

ورق سیاه

نوع و سایز شاخه وزن قیمت ( تومان ) تغییر
 هر کیلو ورق سیاه 2 رول 12 1,885 (0.00%)0 نمودار تغییر قیمت هر کیلو ورق سیاه 2
 هر کیلو ورق سیاه 3 6x1/5 220 1,830 (0.00%)0 نمودار تغییر قیمت هر کیلو ورق سیاه 3
 هر کیلو ورق سیاه 4 6x1/5 290 1,845 (0.00%)0 نمودار تغییر قیمت هر کیلو ورق سیاه 4
 هر کیلو ورق سیاه 5 6x1/5 360 1,845 (0.00%)0 نمودار تغییر قیمت هر کیلو ورق سیاه 5
 هر کیلو ورق سیاه 6 6x1/5 435 1,830 (0.00%)0 نمودار تغییر قیمت هر کیلو ورق سیاه 6
 هر کیلو ورق سیاه 8 6x1/5 580 1,850 (0.00%)0 نمودار تغییر قیمت هر کیلو ورق سیاه 8
 هر کیلو ورق سیاه 10 6x1/5 720 1,850 (0.00%)0 نمودار تغییر قیمت هر کیلو ورق سیاه 10
 هر کیلو ورق سیاه 12 6x1/5 865 1,850 (0.00%)0 نمودار تغییر قیمت هر کیلو ورق سیاه 12
 هر کیلو ورق سیاه 15 6x1/5 1080 1,875 (0.00%)0 نمودار تغییر قیمت هر کیلو ورق سیاه 15
 هر کیلو ورق سیاه 20 6x1/5 1445 1,670 (0.00%)0 نمودار تغییر قیمت هر کیلو ورق سیاه 20
 هر کیلو ورق سیاه 25 6x1/5 1805 1,670 (0.00%)0 نمودار تغییر قیمت هر کیلو ورق سیاه 25
 هر کیلو ورق سیاه 30 6x1/5 2165 1,670 (0.00%)0 نمودار تغییر قیمت هر کیلو ورق سیاه 30

تسمه

نوع و سایز شاخه وزن قیمت ( تومان ) تغییر
 هر کیلو تسمه 20x5 12 متری 2 1,640 (0.00%)0 نمودار تغییر قیمت هر کیلو تسمه 20x5
 هر کیلو تسمه 25x5 12 متری - 1,640 (0.00%)0 نمودار تغییر قیمت هر کیلو تسمه 25x5
 هر کیلو تسمه 30x5 12 متری - 1,640 (0.00%)0 نمودار تغییر قیمت هر کیلو تسمه 30x5
 هر کیلو تسمه 40x5 12 متری - 1,640 (0.00%)0 نمودار تغییر قیمت هر کیلو تسمه 40x5
 هر کیلو تسمه 50x5 12 متری - 1,640 (0.00%)0 نمودار تغییر قیمت هر کیلو تسمه 50x5

ورق گالوانیزه

نوع و سایز شاخه وزن قیمت ( تومان ) تغییر
 هر کیلو ورق گالوانیزه 0/4 1 و 1.25 5.7 2,650 (0.00%)0 نمودار تغییر قیمت هر کیلو ورق گالوانیزه 0/4
 هر کیلو ورق گالوانیزه 0/5 1 و 1.25 5.7 2,530 (0.00%)0 نمودار تغییر قیمت هر کیلو ورق گالوانیزه 0/5
 هر کیلو ورق گالوانیزه 0/6 1 و 1.25 5.7 2,530 (0.00%)0 نمودار تغییر قیمت هر کیلو ورق گالوانیزه 0/6
 هر کیلو ورق گالوانیزه 0/7 1 و 1.25 5.7 2,500 (0.00%)0 نمودار تغییر قیمت هر کیلو ورق گالوانیزه 0/7
 هر کیلو ورق گالوانیزه 0/8 1 و 1.25 5.7 2,500 (0.00%)0 نمودار تغییر قیمت هر کیلو ورق گالوانیزه 0/8
 هر کیلو ورق گالوانیزه 0/9 1 و 1.25 5.7 2,480 (0.00%)0 نمودار تغییر قیمت هر کیلو ورق گالوانیزه 0/9
 هر کیلو ورق گالوانیزه 1 1 و 1.25 5.7 2,470 (0.00%)0 نمودار تغییر قیمت هر کیلو ورق گالوانیزه 1
 هر کیلو ورق گالوانیزه 1.25 1 و 1.25 5.7 2,470 (0.00%)0 نمودار تغییر قیمت هر کیلو ورق گالوانیزه 1.25
 هر کیلو ورق گالوانیزه 1.5 1 و 1.25 5.7 2,470 (0.00%)0 نمودار تغییر قیمت هر کیلو ورق گالوانیزه 1.5
 هر کیلو ورق گالوانیزه 2 1 و 1.25 5.7 2,470 (0.00%)0 نمودار تغییر قیمت هر کیلو ورق گالوانیزه 2
توضيحات

برچسب ها:
قیمت آهن,قیمت میلگرد,قیمت نبشی,قیمت صفحه ستون,قیمت ورق گالوانیزه,قیمت پروفیل,قیمت ناودانی,قیمت آهن آلات،قیمت روز آهن,قیمت روز میلگرد,قیمت روز,قیمت تسمه,قیمت تیرآهن ذوب آهن,قیمت های ذوب آهن,قیمت آهن فولاد مبارکه,قیمت روز آهن آلات

قیمت روز آهن آلات در ایران قیمت روز


googlereader googleplus digg cloob twitter facebook facebook