کانال تلگرام ایران جیب

آخرین اخبار

آژانش مسافرتی جا اینجاس
کیان برنا
تور لحظه آخری,تور کیش,تور دبی,تور آنتالیا,تور ترکیه,تور استانبول
صرافی آرز
نیسان
کانال تلگرام ایران جیب

2046 تخلف در بنگاه‌های املاک کشور در 6 ماه اول 93 +نمودار

کدخبر:۸۸۸۵سه شنبه، ۲ دی ۱۳۹۳ - ۱۴:۳۳:۰۲۲۷۷۴ بازدید

در شش ماه اول امسال تعداد بازرسی از ﺑﻨﮕﺎه‌های ﻣﻌﺎﻣﻼت ملکی و ﻣﺸﺎوران اﻣﻼک ﻛﻞ ﻛﺸﻮر با 51 درصد کاهش نسبت به مدت مشابه سال گذشته بالغ ...

در شش ماه اول امسال تعداد بازرسی از ﺑﻨﮕﺎه‌های ﻣﻌﺎﻣﻼت ملکی و ﻣﺸﺎوران اﻣﻼک ﻛﻞ ﻛﺸﻮر با 51 درصد کاهش نسبت به مدت مشابه سال گذشته بالغ بر 32 هزار و 746 ﻣﻮرد بود که 2 هزار و 46 ﻓﻘﺮه ﭘﺮوﻧﺪه ﺗﺨﻠﻒ ﺟﻤﻌﺎً به ارزش 12454270873 رﻳال ﺗﺸﻜﻴﻞ شد. 

ﺳﺎل گذشته 63 هزار و 726 ﻣﻮرد ﺑﺎزرسی از ﺑﻨﮕاه‌های ﻣﻌﺎﻣﻼت ملکی و ﻣﺸﺎوران اﻣﻼک در ﻛﻞ ﻛﺸﻮر اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﻛﻪ ﻣﻨﺠﺮ به ﺗﻨﻈﻴﻢ 4402  فقره ﭘﺮوﻧﺪه ﺗﺨﻠﻒ جمعا به ارزش 16376123428 ریال شد.بر این اساس در نیمه نخست امسال 2046 فقره  معادل 6 درصد کل بازرسی‌های صورت گرفته پرونده تخلف تشکیل شده که از این تعداد 432 فقره پرونده برای گرانفروشی، 925 برای عدم درج تعرفه در محل، 848 پرونده برای عدم صدور فاکتور، 93 پرونده تخلف مربوط به نداشتن پروانه کسب و 74 پرونده مربوط به سایر تخلفات حمعا به تعداد 2372 فقره تخلف است.

در این میان خراسان رضوی با 739 فقره (21 درصد) بالاترین آمار و به لحاظ نسبت پرونده‌ها به تعداد بازرسی‌ها خوزستان با 21 درصد در کل کشور بالاترین سهم تخلف یابی را به خود اختصاص داده‌اند.

ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در شش ماه اول ﺳﺎل گذشته4402 پرونده (معادل  7 درﺻﺪ ﻛﻞ بازرسی‌های ﺻـﻮرت گرفته) ﭘﺮوﻧﺪه ﺗﺨﻠﻒ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪ ﻛﻪ از اﻳﻦ ﺗﻌﺪاد 927 ﻓ،ﻘﺮه ﭘﺮوﻧﺪه ﺑﺮای ﮔﺮاﻧﻔﺮوﺷﻲ، 2172 ﻓﻘـﺮه ﭘﺮوﻧـﺪه ﺑـﺮای ﻋ ،ﺪم درج ﺗﻌﺮﻓﻪ در ﻣﺤﻞ، 2116 ﻓﻘﺮه ﭘﺮوﻧﺪه ﺑﺮای ﻋﺪم ﺻﺪور ﻓﺎﻛﺘﻮر ، 1450 ﻓﻘﺮه ﭘﺮوﻧـﺪه ﺗﺨﻠـﻒ ﻣربوط  ﺑﻪ ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﭘﺮواﻧﻪ ﻛﺴﺐ و ﺗﻌﺪ دا 112 ﻓﻘﺮه ﭘﺮوﻧﺪه ﺗﺨﻠﻒ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﺗﺨﻠﻔﺎت ﻛﻪ جمعا به تعداد 6777  ﻓﻘـﺮه ﺗﺨﻠﻒ است.

بر اساس آمار در نیمه نخست امسال تعداد تخلفات کشف شده در استان‌ها در مقایشه با مدت مشابه سال گذشته 39 درصد کاهش یافته است. ارزش ریالی ﻛﻞ ﭘﺮوﻧﺪه‌ﻫﺎی تشکیل شده در نیمه نخست امسال در ﺳﻄﺢ ﻛﺸﻮر 12,454,270,873 رﻳﺎل بوده ﻛﻪ در اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ اﺳﺘﺎن سمنان با 3307632110ریال (27 درصد) و اﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان ﺑﺎ 2558519000 ریال (21 درصد) بالاترین ارزش ریالی را به خود اختصاص داده‌اند.

این در حالی است که در شش ماه اول سال گذشته ارزش رﻳـﺎﻟﻲ ﻛـﻞ ﭘﺮوﻧﺪه‌ﻫﺎی ﻣﺘﺸﻜﻠﻪ در ﺳـﻄﺢ ﻛﺸـﻮر 428 123 376  16 ریال بود.

عدم درج قیمت بیشترین تخلف

طی نیمه نخست امسال بیشترین تخلف مربوط به ﻋـدم درج ﻗﻴﻤـﺖ  با 39 درصد است که پس از این تخلف، عدم صدور فاکتور با  36 درﺻـﺪ ﺗﺨﻠـﻒ ﮔﺮاﻧﻔﺮوﺷﻲ با 18 درصد، تخلف نداشتن پروانه کسب با 4 درصد و سایر تخلفات نیز با 3 درصد قرار دارند.این در حالی است که نیمه نخست سال گذشته 32 درﺻﺪ تخلفات مربورط به ﻋﺪم درج ﻗﻴﻤﺖ ، 31 درﺻﺪ مربوط  ﺑﻪ ﺗﺨﻠﻒ ﻋﺪم ﺻﺪور فاکتور، 21 درﺻﺪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ نداشتن ﭘﺮواﻧﻪ ﻛﺴﺐ، 14 درﺻﺪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﺨﻠﻒ ﮔﺮاﻧﻔﺮوﺷﻲ و 2 درﺻﺪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﺗﺨﻠﻔﺎت بوده است.

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎی ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻣﺪه از ﻣﺠﻤﻮع ﺗﺨﻠﻔﺎت ﻛﺸﻒ شده ﻃـﻲ ﺷـﺶ ﻣﺎﻫـﻪ اول سال جاری و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ آن ﺑﺎ ﻣﺪت ﻣﺸﺎﺑﻪ سال گذشته حاکی از آن است که اﻓﺰاﻳﺶ تخلف‌یابی ﺑﺎزرﺳﺎن در ﺧﺼﻮص ﻋﺪم درج ﻗﻴمت 7  درصد،  ﻋﺪم ﺻﺪور فاکتور 5  درصد، ﮔﺮاﻧﻔﺮوشی 4  درﺻﺪ و ﺳﺎﻳﺮ تخلفات یک درصد  افزایش یافته است. تخلف فعالیت بدون مجوز در مقایسه با نیمه نخست سال گذشته 17 درصد کاهش یافته است.

همچنین در نیمه نخست امسال ﺗﻌﺪاد 32,746 ﻣﻮرد ﺑﺎزرﺳﻲ و 2046 ﻓﻘـﺮه ﭘﺮوﻧـﺪه ﺗﺨﻠـﻒ ﺑـﻪ میزان 12454270873 ریال ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه، در حالی که در مدت مشابه سال قبل  با 63 هزار و 726 مورد بازرسی 4402 پرونده تخلف به ارزش 16376123428 ریال تشکیل شد.


naam5lr64j1gnxwxniz.jpg


dacqjqcqy71m923uznwn.jpg

بلیط هواپیمادیدگاه ها

راننده: 1393/10/214:36:49،
26
13
نظارت بيشتري خواستاريم
فرهاد: 1393/10/215:18:56،
52
23
دقت کردید دلارو از 2900 کردن 3500 با شیب ملایم. هر بارم گفتند مردم گول نخورند قیمتا میاد پایین.انگار این دولت قرار بود دولت راست گویان باشه ولی بار هم سیاست پوپولیستی.
مسافر: 1393/10/215:47:40،
44
38
گران شدن مسکن در راه است از اول دی شروع شده

خدا رحم کنه باز
ss: 1393/10/216:06:17،
20
17
از این بیشتر تخلف نبود وگرنه انجام میدادن
شویین: 1393/10/216:29:27،
31
20
بنگاه ماشین و بنگاه مسکن جزو منفورترین اصناف در بین مردمه
مردم غیور !: 1393/10/216:35:44،
23
16
من که نمیخرم و تحریم میکنم ، همگام با سیاست های دولت اوباما من هم تحریم میکنم و نمیخرم تا ارزون بشه !!!!
ابرام: 1393/10/218:58:55،
18
14
بجای کلمه بنگاه بهتره بگن مراکز سفته بازی در امورزمین ومسکن .اقا توعقب مونده ترین کشورها چنین مراکزی وجود نداره .ده تا ده تا کنار هم توهر کوجه وخیابان شهرهاو روستا ها وکوهها وبیابانها سبز شده اند .
کنجکاو : 1393/10/302:42:52،
10
9
حداقل یک اقلیت بزرگی از مردم ما تخلف کارند. در صنف املاک فقط 2046 تخلف به ارزش 12 میلیارد ریال؟ این شوخی است. 12میلیارد باید بشه 12 تیلیارد و 2046 تخلف باید بشه 2046000.
مردم: 1393/10/214:40:44،
40
15
شما بگو در کجای مملکت خلاف صورت نگرفته کدوم کار توش رشوه و پول نبوده از پایین ترین سمت کاری توی مملکت تا بالاترین این مملکت باید یکی مثل رضا خان داشته باشه یا مثل افکار رضا خانی تا درست بشه
مسلم: 1393/10/218:07:06،
29
16
اینها که منفی میدن همون تخلف کار ها هستن
دلسوز مردم: 1393/10/214:42:16،
49
37
عزیزان سرمایه هایتان را در بازارهای کاذبی مثل بورس و خودرو و مسکن قرار ندهید
ما در بازار طلا و دلار می توانیم میزبانی خوبی برای سرمایهای شما عزیزان باشیم
از هم اکنون نیازمند یاری سبزتان هستیم
از طرف جمعیت فعال و دلسوزان مردم واقع در استانبول و فردوسی
بي رو در واسي: 1393/10/216:24:25،
24
22
بهترين نوع سرمايه كذاري خريد مسكن است .بخاطر اينكه مي توانيد هم اجارة بديد و هم قيمت ان سال به سال افزايش مي يابد.و متاثر از بازار هاي جهاني نمي باشد.
سعید: 1393/10/215:07:44،
25
14
تعدادش خیلی خیلی بیشتر از اینه...
رضا: 1393/10/215:16:47،
24
36
ايران پاكترين كشور دنياست باور كنيد.

افزودن دیدگاه


  • نظرات غیر مرتبط با موضوع خبر منتشر نمی شوند.
  • نظرات حاوی توهین و افترا منتشر نمی‌شوند.
  • لطفاً نظرات خود را به صورت فارسی بنویسید.
نام:
پست الکترونیک:
متن:
در صورتی که تمایل دارید بعد از تایید از طریق ایمیل به شما اطلاع داده شود ، علامت بزنید

در صورتی که تمایل دارید بعد از پاسخ به نظر شما از طریق ایمیل به شما اطلاع داده شود، علامت بزنید
نگین خودرو
آیسان پرواز
رزرو هتل
آژانش مسافرتی سارویه تور

پربازدیدترین اخبار هفته

پربحث ترین ها

سایر خبرها

پرسپولیس و طارمی علاوه بر محرومیت، جریمه مالی 790 هزار یورویی هم شدند
چپ کردن ماشین آتش‌نشانی (عکس)
سرانجام خبر فوت یک رهبر اخوان المسلمین در زندان تایید شد
رهبر کره‌شمالی: ترامپ را وادار می‌کنم به دلیل تهدیدهایش بهای سنگینی بپردازد
ارجاع پرونده احمدی‌نژاد به دادسرا
4 مجروح حاصل تصادف خودروی ساینا با دیوار بتنی + تصویر
هشدار محسن رضایی: اگر کشوری امنیت ایران را مخدوش کند با موشک‌ها جنگ را پایان می‌‌دهیم
دستگیری پزشک جاعل/ پزشک حقیقی در شیراز، پزشک قلابی در تهران
کره شمالی: تهدیدهای ترامپ مثل پارس سگ است!
برخورد عجیب پرنده با دماغه هواپیمای تفلیس- تهران + تصویر
برخورد بامدادی یک دستگاه تانکر با یک دستگاه کامیون + تصویر
تصادف شدید اتوبوس بین شهری و خودرو سواری
واکنش شریعتمداری به تلاش برای رفع حصر
تهدید علیه برجام؛ ترامپ با آتش بازی می‌کند
آخرين قسمت «خندوانه»؛ سنگ تمام خانوادگی و رانت بی سابقه تلويزيون براي فيلم رامبد جوان!
آسایشگاه خیریه
40 نما
تورآنتالیا
قاصدک
فروشگاه اینترنتی مد و پوشاک دیجی استایل
بلیط قطار