کانال تلگرام ایران جیب

آخرین اخبار

کیان برناکیان برنا

آخرین به روز رسانی در تاریخ دوشنبه، ۶ تیر ۱۴۰۱ ، ۲۱:۲۴:۲۲

ایران تایر

سایز لاستیک جزئیات قیمت ( تومان )
165.65.13 گل آدرینا ۵۵۰,۰۰۰
175.60.13 گل سارینا ۶۵۰,۰۰۰
185.65.14 گل کارنا ۷۰۰,۰۰۰
205.60.14 گل رونیکا ۸۵۰,۰۰۰
185.60.15 گل کارنا ۶۵۰,۰۰۰
185.65.15 گل کارنا ۶۵۰,۰۰۰
205.60.15 گل رونیکا ۹۵۰,۰۰۰
205.55.16 گل کارنا ۸۵۰,۰۰۰

کویر

سایز لاستیک جزئیات قیمت ( تومان )
165.65.13 گل KB12 ۵۵۰,۰۰۰
175.60.13 گل KB2000 ۶۵۰,۰۰۰
175.70.13 گل KB14 ۶۵۰,۰۰۰
185.65.14 گل KB22 ۷۰۰,۰۰۰
185.60.14 .... ۶۰۰,۰۰۰
205.60.14 گل KB77 ۹۰۰,۰۰۰
185.65.15 گل KB27 ۶۵۰,۰۰۰
195.60.15 .... ۹۵۰,۰۰۰
195.65.15 ۷۰۰,۰۰۰
205.60.15 گل KB77 ۹۵۰,۰۰۰
205.55.16 گل KB14 ۱,۵۰۰,۰۰۰
205.50.16 .... ۱,۴۰۰,۰۰۰
215.65.16 .... ۱,۳۰۰,۰۰۰
205.50.17 ۱,۶۰۰,۰۰۰
215.50.17 .... ۱,۳۰۰,۰۰۰
215.60.17 گل KB66 ۱,۷۰۰,۰۰۰
225.65.17 .... ۱,۵۵۰,۰۰۰
215.45.18 .... ۱,۶۰۰,۰۰۰
225.55.18 .... ۱,۷۵۰,۰۰۰
225.60.18 ۱,۷۰۰,۰۰۰
235.60.18 .... ۱,۳۵۰,۰۰۰
235.55.18 .... ۱,۷۵۰,۰۰۰
265.60.18 ۲,۶۵۰,۰۰۰
235.55.19 .... ۱,۹۵۰,۰۰۰

یزدتایر

سایز لاستیک جزئیات قیمت ( تومان )
165.65.13 گل ونوس ۷۰۰,۰۰۰
175.60.13 ... ۸۰۰,۰۰۰
175.70.13 ... ۸۰۰,۰۰۰
185.65.14 گل اورانوس ۹۵۰,۰۰۰
205.60.14 گل مرکوری ۱,۲۵۰,۰۰۰
185.65.15 گل اورانوس ۹۰۰,۰۰۰
195.65.15 ... ۱,۰۰۰,۰۰۰
205.60.15 گل مرکوری ۱,۳۵۰,۰۰۰
205.50.16 .... ۱,۲۰۰,۰۰۰
205.55.16 .... ۱,۴۰۰,۰۰۰
215.55.17 گل نپتون ۱,۵۰۰,۰۰۰

بارز

سایز لاستیک جزئیات قیمت ( تومان )
165.65.13 گل P648 ۶۰۰,۰۰۰
175.60.13 گل P601 ۶۵۰,۰۰۰
175.70.13 ... ۶۵۰,۰۰۰
185.60.14 ... ۶۵۰,۰۰۰
185.65.14 گل P640 ۸۰۰,۰۰۰
205.60.14 گل P624 ۹۵۰,۰۰۰
185.65.15 ۱,۱۰۰,۰۰۰
185.60.15 گل P640 ۶۵۰,۰۰۰
186.65.15 ۶۰۰,۰۰۰
195.65.15 گل P648 ۸۰۰,۰۰۰
195.60.15 ... ۷۵۰,۰۰۰
205.65.15 ۲,۱۵۰,۰۰۰
205.60.15 گل P624 ۱,۳۰۰,۰۰۰
205.55.16 ... ۱,۱۰۰,۰۰۰
205.50.16 گل P624 ۹۵۰,۰۰۰
215.65.16 گل S630 ۱,۶۰۰,۰۰۰
215.55.16 ۲,۲۰۰,۰۰۰
225.70.16 گل S630 ۲,۰۰۰,۰۰۰
235.60.16 ۱,۳۵۰,۰۰۰
215.55.17 ۲,۱۵۰,۰۰۰
225.65.17 گل S677 ۱,۷۵۰,۰۰۰
235.65.17 گل S673 ۱,۶۰۰,۰۰۰
235.60.18 ۱,۸۰۰,۰۰۰
245.45.18 ۳,۵۰۰,۰۰۰

رودستون

سایز لاستیک جزئیات قیمت ( تومان )
175.60.13 گل CP672 ۱,۱۰۰,۰۰۰
165.65.13 ۹۵۰,۰۰۰
185.60.13 گل N Blue HD Plus ۹۵۰,۰۰۰
175.70.13 گل CP661 ۱,۰۰۰,۰۰۰
185.70.13 گل CP661 ۱,۵۰۰,۰۰۰
185.65.14 گل N5000 Plus ۱,۴۰۰,۰۰۰
195.60.14 گل N5000 Plus ۱,۵۵۰,۰۰۰
205.60.14 گل N5000 Plus ۲,۲۰۰,۰۰۰
205.65.14 گل N5000 Plus ۱,۷۰۰,۰۰۰
185.65.15 گل CP672 ۱,۸۰۰,۰۰۰
195.60.15 گل CP672 ۲,۰۰۰,۰۰۰
195.65.15 ۱,۳۰۰,۰۰۰
205.55.16 گل CP672 ۲,۳۵۰,۰۰۰
215.60.15 ۲,۳۰۰,۰۰۰
205.60.15 گل N5000 Plus ۲,۶۵۰,۰۰۰
205.65.15 گل CP672 ۱,۹۰۰,۰۰۰
205.70.15 گل NFera ۱,۹۰۰,۰۰۰
265.70.15 ۲,۴۵۰,۰۰۰
235.75.15 ۲,۳۵۰,۰۰۰
195.50.16 گل CP672 ۱,۴۰۰,۰۰۰
215.60.16 ۱,۶۰۰,۰۰۰
215.65.16 ۲,۰۰۰,۰۰۰
215.55.16 گل CP672 ۲,۴۵۰,۰۰۰
225.70.16 ۲,۲۰۰,۰۰۰
245.70.16 گل NFera ۲,۴۰۰,۰۰۰
215.45.17 گل NFera SU1 ۲,۵۰۰,۰۰۰
215.50.17 ۲,۵۵۰,۰۰۰
215.55.17 گل NFera SU1 ۲,۷۰۰,۰۰۰
215.60.17 گل CP672 ۱,۹۰۰,۰۰۰
225.45.17 گل NFera SU1 ۲,۶۰۰,۰۰۰
225.60.17 گل CP672 ۱,۷۰۰,۰۰۰
245.65.17 ۳,۰۰۰,۰۰۰
235.50.18 گل NFera ۲,۷۰۰,۰۰۰
225.45.18 ۲,۸۰۰,۰۰۰
225.50.18 گل CP672 ۳,۱۰۰,۰۰۰
235.55.18 گل NFera ۳,۲۰۰,۰۰۰
235.60.18 گل NFera ۲,۶۵۰,۰۰۰
245.50.18 گل NFera SU1 ---
245.60.18 گل ROADIAN HTX RH5 ۳,۳۰۰,۰۰۰
245.45.18 گل NFera ۲,۸۰۰,۰۰۰

نکسن

سایز لاستیک جزئیات قیمت ( تومان )
165.65.13 --- ۱,۱۰۰,۰۰۰
175.70.13 ... ۱,۰۰۰,۰۰۰
175.60.13 ... ۱,۲۵۰,۰۰۰
185.60.13 ۱,۲۵۰,۰۰۰
185.70.13 ... ۱,۷۰۰,۰۰۰
185.70.14 ۱,۷۰۰,۰۰۰
185.60.14 ... ۲,۱۰۰,۰۰۰
185.60.14 ... ۱,۰۵۰,۰۰۰
185.60.14 ... ۱,۰۰۰,۰۰۰
185.65.14 --- ۱,۹۵۰,۰۰۰
205.60.14 ... ۲,۲۵۰,۰۰۰
205.75.14 ... ۲,۹۵۰,۰۰۰
175.50.15 ۲,۱۰۰,۰۰۰
185.65.15 --- ۲,۰۰۰,۰۰۰
195.70.15 ... ۱,۵۰۰,۰۰۰
195.55.15 --- ۲,۳۰۰,۰۰۰
195.60.15 --- ۲,۰۰۰,۰۰۰
195.65.15 --- ۱,۶۰۰,۰۰۰
205.65.15 ... ۲,۴۰۰,۰۰۰
205.60.15 --- ۲,۷۵۰,۰۰۰
205.70.15 --- ۱,۴۰۰,۰۰۰
225.70.15 ... ۳,۱۵۰,۰۰۰
255.70.15 --- ۳,۲۵۰,۰۰۰
185.55.16 ... ۱,۳۵۰,۰۰۰
195.50.16 ۲,۱۵۰,۰۰۰
195.55.16 ۲,۲۰۰,۰۰۰
195.75.16 ... ۳,۱۵۰,۰۰۰
195.75.16 ... ۱,۹۰۰,۰۰۰
205.55.16 ۲,۱۵۰,۰۰۰
205.65.16 ۲,۵۰۰,۰۰۰
205.80.16 ... ۱,۷۵۰,۰۰۰
205.50.16 ... ۲,۰۰۰,۰۰۰
205.16 --- ۲,۷۵۰,۰۰۰
215.75.15 ... ۲,۸۵۰,۰۰۰
215.65.16 ... ۲,۶۵۰,۰۰۰
215.55.16 --- ۲,۶۰۰,۰۰۰
215.60.16 --- ۲,۶۵۰,۰۰۰
225.55.16 --- ۲,۷۵۰,۰۰۰
225.60.16 ۲,۷۵۰,۰۰۰
225.70.16 --- ۲,۶۵۰,۰۰۰
235.70.16 ... ۳,۱۰۰,۰۰۰
235.85.16 ۴,۲۰۰,۰۰۰
255.75.16 ۲,۴۵۰,۰۰۰
245.70.16 ۳,۱۵۰,۰۰۰
265.75.16 ۳,۹۵۰,۰۰۰
275.70.16 ۳,۴۰۰,۰۰۰
265.70.16 ۳,۶۰۰,۰۰۰
225.50.17 ۲,۹۵۰,۰۰۰
205.50.17 --- ۳,۰۰۰,۰۰۰
215.65.17 ۱,۶۰۰,۰۰۰
215.45.17 --- ۲,۴۰۰,۰۰۰
215.50.17 --- ۲,۶۰۰,۰۰۰
215.55.17 ۲,۹۵۰,۰۰۰
225.55.17 ۳,۱۵۰,۰۰۰
215.60.17 ۲,۸۵۰,۰۰۰
225.65.17 ۳,۳۰۰,۰۰۰
235.60.17 ۲,۰۰۰,۰۰۰
245.45.17 ... ۳,۰۰۰,۰۰۰
285.65.17 ۳,۹۵۰,۰۰۰
225.45.17 --- ۲,۷۵۰,۰۰۰
225.60.17 --- ۲,۶۰۰,۰۰۰
235.55.17 --- ۳,۳۵۰,۰۰۰
235.65.17 --- ۳,۱۵۰,۰۰۰
245.65.17 --- ۳,۶۰۰,۰۰۰
255.55.17 --- ۲,۰۰۰,۰۰۰
255.60.17 --- ۳,۲۰۰,۰۰۰
265.65.17 --- ۳,۵۵۰,۰۰۰
215.40.18 ۲,۷۰۰,۰۰۰
215.45.18 ۲,۸۵۰,۰۰۰
225.35.18 ۳,۰۰۰,۰۰۰
225.40.18 ۳,۱۵۰,۰۰۰
225.45.18 ۳,۱۵۰,۰۰۰
225.50.18 ۳,۴۰۰,۰۰۰
225.55.18 --- ۳,۴۵۰,۰۰۰
225.60.18 --- ۳,۱۵۰,۰۰۰
235.40.18 ... ۱,۸۰۰,۰۰۰
235.55.18 --- ۳,۱۰۰,۰۰۰
235.45.18 --- ۳,۲۰۰,۰۰۰
235.50.18 --- ۲,۶۵۰,۰۰۰
235.60.18 ۳,۵۰۰,۰۰۰
245.45.18 --- ۳,۶۰۰,۰۰۰
245.40.18 --- ۳,۸۵۰,۰۰۰
245.50.18 ۳,۵۰۰,۰۰۰
245.60.18 --- ۳,۱۵۰,۰۰۰
265.35.18 ۳,۸۰۰,۰۰۰
265.60.18 --- ۳,۵۵۰,۰۰۰
255.35.18 ۴,۰۰۰,۰۰۰
255.60.18 --- ۳,۷۵۰,۰۰۰
275.35.18 ۲,۱۵۰,۰۰۰
285.40.18 ۱,۸۰۰,۰۰۰
285.60.18 ۴,۰۰۰,۰۰۰
225.40.19 ۳,۳۰۰,۰۰۰
225.45.19 --- ۳,۶۵۰,۰۰۰
235.55.19 --- ۳,۲۵۰,۰۰۰
245.40.19 ۳,۷۵۰,۰۰۰
245.35.19 ۳,۷۵۰,۰۰۰
245.45.19 --- ۳,۶۰۰,۰۰۰
275.35.19 ۴,۲۰۰,۰۰۰
275.40.19 ۴,۳۰۰,۰۰۰
245.40.20 ۴,۰۰۰,۰۰۰
245.45.20 ... ۳,۹۵۰,۰۰۰
265.50.20 ۴,۹۰۰,۰۰۰
275.35.20 --- ۴,۴۵۰,۰۰۰
275.40.20 --- ۴,۷۰۰,۰۰۰
285.50.20 ۴,۳۰۰,۰۰۰

کومهو

سایز لاستیک جزئیات قیمت ( تومان )
165.65.13 گل SENSE KR26 ۱,۱۵۰,۰۰۰
175.70.13 ... ۱,۷۰۰,۰۰۰
175.60.13 ... ۱,۴۵۰,۰۰۰
185.60.13 ۱,۷۰۰,۰۰۰
185.70.13 ۱,۲۰۰,۰۰۰
185.70.13 ۲,۰۰۰,۰۰۰
185.65.14 گل Ecsta SPT KU31 ۱,۵۵۰,۰۰۰
195.14 ۲,۰۰۰,۰۰۰
195.60.14 گل SOLUS HS11 ۲,۲۰۰,۰۰۰
205.60.14 گل SOLUS HS11 ۲,۳۰۰,۰۰۰
205.65.14 گل Ecsta HS51 ۱,۸۰۰,۰۰۰
175.50.15 گل Ecowing ۲,۱۵۰,۰۰۰
185.65.15 گل Ecowing ۱,۹۵۰,۰۰۰
195.60.15 گل SOLUS HS11 ۲,۴۵۰,۰۰۰
195.65.15 گل Ecowing ۳,۱۵۰,۰۰۰
205.60.15 گل Ecsta HS51 ۲,۹۵۰,۰۰۰
205.65.15 گل SOLUS ۱,۹۵۰,۰۰۰
205.50.15 گل Ecsta HS51 ۱,۸۰۰,۰۰۰
225.70.15 ۲,۹۰۰,۰۰۰
265.70.15 ۳,۵۰۰,۰۰۰
195.75.16 گل PORTRAN ۲,۳۰۰,۰۰۰
195.50.16 گل SOLUS KH17 ۲,۷۵۰,۰۰۰
195.55.16 ۲,۶۰۰,۰۰۰
225.70.16 گل Ecowing ES01 KH27 ۳,۱۰۰,۰۰۰
205.16 ۱,۷۵۰,۰۰۰
205.60.16 ... ۲,۴۵۰,۰۰۰
205.50.16 گل Ecsta ۲,۶۵۰,۰۰۰
205.55.16 گل Ecsta HS51 ۲,۵۵۰,۰۰۰
205.45.16 گل Ecsta HS51 ۲,۴۰۰,۰۰۰
205.65.16 گل SOLUS KH17 ۲,۸۵۰,۰۰۰
215.55.16 ۲,۹۵۰,۰۰۰
215.65.16 گل Eco Solus KL21 ۲,۷۵۰,۰۰۰
215.60.16 گل Ecowing Es01 kh27 ۲,۷۰۰,۰۰۰
225.60.16 ۱,۸۰۰,۰۰۰
225.55.16 گل ECSTA HS51 ۳,۰۵۰,۰۰۰
235.60.16 گل SOLUS HS11 ۳,۴۰۰,۰۰۰
235.70.16 گل Crugen HP71 ۳,۸۰۰,۰۰۰
245.75.16 ۲,۸۰۰,۰۰۰
245.70.16 ... ۳,۷۰۰,۰۰۰
265.70.16 گل CRUGEN HP91 ۲,۵۵۰,۰۰۰
205.50.17 گل Ecsta ۲,۰۰۰,۰۰۰
215.45.17 گل SOLUS KH17 ۲,۸۰۰,۰۰۰
215.50.17 گل Ecowing ۲,۹۵۰,۰۰۰
215.60.17 گل Eco SOLUS KL21 ۳,۵۰۰,۰۰۰
215.55.17 گل Ecsta HS51 ۲,۷۵۰,۰۰۰
225.60.17 گل CRUGEN ۳,۵۰۰,۰۰۰
225.45.17 گل Ecsta HS51 ۲,۷۰۰,۰۰۰
225.50.17 گل ECSTA HS51 ۲,۵۵۰,۰۰۰
225.50.18 ۳,۷۰۰,۰۰۰
225.65.17 گل Eco SOLUS KL21 ۳,۴۰۰,۰۰۰
235.60.17 گل Crugen HP71 ۲,۹۵۰,۰۰۰
235.65.17 گل Eco SOLUS KL21 ۳,۴۵۰,۰۰۰
235.55.17 گل Ecowing Es01 kh27 ۳,۷۵۰,۰۰۰
265.60.18 ۳,۸۰۰,۰۰۰
215.40.18 ۲,۳۵۰,۰۰۰
215.45.18 ۳,۱۵۰,۰۰۰
225.55.18 گل Eco SOLUS KL21 ۳,۴۵۰,۰۰۰
225.45.18 گل SOLUS KH17 ۳,۷۰۰,۰۰۰
225.60.18 گل CRUGEN HP91 ۳,۸۰۰,۰۰۰
235.65.18 ۳,۴۰۰,۰۰۰
235.60.18 گل Eco SOLUS KL21 ۴,۱۵۰,۰۰۰
235.45.18 گل Ecsta XC KU26 ۳,۷۰۰,۰۰۰
235.50.18 گل CRUGEN HP91 ۳,۶۵۰,۰۰۰
235.55.18 گل Road Venture APT KL51 ۳,۶۰۰,۰۰۰
245.60.18 گل Eco SOLUS KL21 ۳,۸۵۰,۰۰۰
245.45.18 گل Ecsta LE Sport KU39 ۳,۷۰۰,۰۰۰
255.60.18 گل CRUGEN PREMIUM KL33 ۳,۵۰۰,۰۰۰
235.55.19 گل CRUGEN PREMIUM KL33 ۳,۹۰۰,۰۰۰
245.40.19 ۴,۱۰۰,۰۰۰
245.45.19 گل CRUGEN ۳,۹۰۰,۰۰۰
275.35.19 گل Ecsta LE Sport KU39 ۴,۷۰۰,۰۰۰
275.40.19 گل ECSTA PS91 ۳,۷۰۰,۰۰۰
245.40.20 ۲,۴۰۰,۰۰۰
225.55.17 گل SOLUS KH17 ۳,۲۰۰,۰۰۰

هانکوک

سایز لاستیک جزئیات قیمت ( تومان )
165.65.13 Optimo K715 ۱,۶۰۰,۰۰۰
175.60.13 Solus HS11 ۱,۵۵۰,۰۰۰
175.70.13 گل Smart Plus H429 ۱,۰۰۰,۰۰۰
185.60.13 گل OPTIMO ME02 K424 ۱,۶۰۰,۰۰۰
185.65.15 گل Kinergy Eco 2 ۲,۳۰۰,۰۰۰
185.60.14 ۱,۷۵۰,۰۰۰
185.65.14 ۲,۶۰۰,۰۰۰
205.65.14 ۱,۵۰۰,۰۰۰
205.60.14 گل OPTIMO ME02 K424 ۲,۸۵۰,۰۰۰
235.75.15 ۲,۸۵۰,۰۰۰
175.50.15 ۲,۲۵۰,۰۰۰
195.60.15 Optimo K415 ۲,۷۵۰,۰۰۰
195.65.15 Optimo K415 ۲,۹۰۰,۰۰۰
205.60.15 گل Kinergy ۳,۱۰۰,۰۰۰
205.65.15 ... ۳,۰۰۰,۰۰۰
215.75.15 ۲,۶۵۰,۰۰۰
205.55.16 گل Ventus ME01 K114 ۳,۰۰۰,۰۰۰
235.60.16 گل OPTIMO ME02 K424 ۳,۴۰۰,۰۰۰
195.50.16 گل OPTIMO K415 ۳,۳۰۰,۰۰۰
215.55.16 گل Ventus ۳,۲۵۰,۰۰۰
215.60.16 گل Ventus ۲,۸۰۰,۰۰۰
245.70.16 گل Dynapro HP2 RA33 ۳,۸۰۰,۰۰۰
225.55.16 ۳,۳۰۰,۰۰۰
225.70.16 گل Dynapro HP2 RA33 ۳,۶۵۰,۰۰۰
235.70.16 گل Dynapro HP2 RA33 ۴,۰۰۰,۰۰۰
215.50.17 گل Ventus ۳,۶۰۰,۰۰۰
215.45.17 گل Ventus Prime2 K115 ۳,۶۰۰,۰۰۰
215.55.17 گل OPTIMO K415 ۳,۴۰۰,۰۰۰
225.60.17 ۳,۶۰۰,۰۰۰
225.50.17 گل Ventus ME01 K114 ۳,۳۰۰,۰۰۰
225.55.17 ۳,۳۰۰,۰۰۰
225.65.17 گل Dynapro HP2 RA33 ۳,۸۵۰,۰۰۰
225.45.17 گل OPTIMO K415 ۳,۶۰۰,۰۰۰
235.55.17 گل Ventus ۴,۳۰۰,۰۰۰
265.65.17 ۴,۴۰۰,۰۰۰
265.70.17 ۲,۶۰۰,۰۰۰
215.45.18 ۲,۵۰۰,۰۰۰
225.55.18 گل OPTIMO H426 ۴,۵۰۰,۰۰۰
225.45.18 گل OPTIMO K415 ۳,۸۵۰,۰۰۰
225.50.18 گل Ventus V12 evo K110 ۲,۷۵۰,۰۰۰
225.60.18 ۴,۷۰۰,۰۰۰
235.50.18 گل Ventus ۴,۸۵۰,۰۰۰
235.55.18 گل OPTIMO H426 ۴,۷۰۰,۰۰۰
235.60.18 گل Dynapro HP2 RA33 ۴,۷۵۰,۰۰۰
245.60.18 گل Dynapro HP RA23 ۴,۷۰۰,۰۰۰
245.40.18 گل Ventus V12 evo2 K120 ۳,۵۰۰,۰۰۰
245.45.18 گل Ventus Prime2 K115 ۴,۷۰۰,۰۰۰
285.60.18 ۳,۲۵۰,۰۰۰
235.55.19 گل Ventus Prime2 K115 ۴,۴۵۰,۰۰۰
245.40.19 گل Ventus Prime2 K115 ۴,۷۵۰,۰۰۰
275.35.19 گل Ventus V12 evo2 K120 ۳,۷۰۰,۰۰۰
275.40.19 گل Ventus V12 evo2 K120 ۳,۶۰۰,۰۰۰

میشلن

سایز لاستیک جزئیات قیمت ( تومان )
185.65.15 گل Energy ۳,۱۰۰,۰۰۰
195.60.15 --- ۲,۵۰۰,۰۰۰
195.60.15 Energy Saver Plus ۱,۷۵۰,۰۰۰
195.65.15 --- ۳,۳۰۰,۰۰۰
205.65.15 --- ۲,۶۵۰,۰۰۰
225.70.15 --- ۲,۲۰۰,۰۰۰
195.55.16 ۲,۴۰۰,۰۰۰
205.50.16 ۲,۷۰۰,۰۰۰
205.60.16 --- ۲,۶۰۰,۰۰۰
205.55.16 --- ۳,۷۰۰,۰۰۰
215.60.16 ۳,۳۵۰,۰۰۰
215.55.16 Primacy 3 ۳,۲۰۰,۰۰۰
225.55.16 ۳,۶۵۰,۰۰۰
225.70.16 --- ۲,۴۰۰,۰۰۰
205.55.17 گل Primacy 3 ۳,۸۰۰,۰۰۰
215.45.17 گل PRIMACY HP ۴,۰۰۰,۰۰۰
215.55.17 گل Primacy ۳,۶۰۰,۰۰۰
215.50.17 ۴,۴۰۰,۰۰۰
225.45.17 ۵,۲۰۰,۰۰۰
225.50.17 گل Primacy 3 ۶,۵۰۰,۰۰۰
235.55.17 ۴,۹۰۰,۰۰۰
225.45.18 گل Pilot ۴,۴۰۰,۰۰۰
225.55.18 گل Primacy ۳,۳۰۰,۰۰۰
235.45.18 ۷,۰۰۰,۰۰۰
235.50.18 گل Primacy ۵,۶۰۰,۰۰۰
245.45.18 ۷,۲۰۰,۰۰۰
245.50.18 گل Primacy 3 ۶,۲۰۰,۰۰۰
245.40.19 ۱۰,۴۰۰,۰۰۰
275.35.19 ۱۲,۸۰۰,۰۰۰
275.40.19 ۳,۲۵۰,۰۰۰
265.40.21 گل LATITUDE SPORT 3 ۱۰,۰۰۰,۰۰۰
295.35.21 ۹,۸۰۰,۰۰۰

مارشال

سایز لاستیک جزئیات قیمت ( تومان )
165.65.13 ۱,۰۰۰,۰۰۰
175.60.13 گل MH12 ۱,۴۰۰,۰۰۰
205.60.14 ۲,۲۰۰,۰۰۰
185.65.14 گل MH12 ۱,۶۰۰,۰۰۰
185.65.15 گل MH12 ۱,۶۰۰,۰۰۰
195.50.15 ۱,۸۵۰,۰۰۰
195.55.15 ۱,۹۰۰,۰۰۰
195.70.15 ۱,۴۰۰,۰۰۰
205.60.15 گل MH12 ۲,۳۰۰,۰۰۰
205.55.15 گل MH12 ۱,۸۰۰,۰۰۰
205.65.15 گل Matrac ۱,۶۰۰,۰۰۰
225.70.15 ۱,۷۵۰,۰۰۰
195.65.16 گل Matrac ۱,۵۰۰,۰۰۰
195.45.16 ۱,۸۵۰,۰۰۰
205.55.16 گل MH12 ۲,۲۵۰,۰۰۰
205.45.16 گل MH12 ۱,۸۵۰,۰۰۰
205.50.16 گل MH12 ۲,۰۰۰,۰۰۰
215.65.16 ۲,۳۰۰,۰۰۰
215.60.16 ۲,۶۰۰,۰۰۰
215.55.16 ۲,۶۰۰,۰۰۰
225.55.16 ۱,۹۰۰,۰۰۰
235.70.16 ۳,۰۰۰,۰۰۰
245.75.16 ۳,۷۰۰,۰۰۰
265.75.16 ۳,۷۵۰,۰۰۰
205.40.17 ۱,۷۵۰,۰۰۰
215.55.17 ۱,۷۵۰,۰۰۰
215.45.17 ۲,۷۰۰,۰۰۰
215.50.17 ۲,۸۰۰,۰۰۰
225.50.17 ۲,۰۰۰,۰۰۰
235.55.17 ۳,۰۰۰,۰۰۰
225.55.17 ۲,۸۵۰,۰۰۰
225.65.17 گل CRUGEN KL21 ۳,۲۰۰,۰۰۰
225.60.17 ۲,۷۵۰,۰۰۰
265.70.17 ۴,۰۰۰,۰۰۰
285.60.17 گل Matrac STX KL12 ۲,۶۰۰,۰۰۰
225.55.18 ۳,۰۰۰,۰۰۰
225.45.18 گل Matrac MU12 ۲,۶۰۰,۰۰۰
235.55.18 ۳,۵۰۰,۰۰۰
235.60.18 گل CRUGEN KL21 ۲,۰۰۰,۰۰۰
245.60.18 ۳,۵۰۰,۰۰۰
265.60.18 ۲,۵۵۰,۰۰۰
235.55.19 ۲,۱۵۰,۰۰۰
245.45.19 ۳,۸۵۰,۰۰۰
245.40.19 ۳,۷۰۰,۰۰۰
245.45.20 ۲,۵۰۰,۰۰۰
275.40.20 ۲,۵۵۰,۰۰۰

یوکوهاما

سایز لاستیک جزئیات قیمت ( تومان )
185.65.14 ۱,۹۰۰,۰۰۰
185.65.15 ۲,۱۵۰,۰۰۰
195.65.15 ۲,۹۰۰,۰۰۰
205.65.15 ۲,۵۰۰,۰۰۰
205.55.16 ۲,۸۵۰,۰۰۰
205.60.16 ۲,۶۵۰,۰۰۰
215.60.16 گل DB E70B ۳,۰۰۰,۰۰۰
245.75.16 ۳,۷۰۰,۰۰۰
265.70.16 گل GEOLANDAR H/T G039 ۳,۰۰۰,۰۰۰
215.55.17 گل DB E70B ۲,۸۵۰,۰۰۰
225.65.17 ۴,۲۰۰,۰۰۰
285.65.17 گل G94B ۳,۳۰۰,۰۰۰
245.60.18 ۲,۵۰۰,۰۰۰
215.55.17 ۲,۱۵۰,۰۰۰

سومیتومو

سایز لاستیک جزئیات قیمت ( تومان )
185.60.13 گل HTR A/S P01 ۹۵۰,۰۰۰
175.70.13 ۲,۴۵۰,۰۰۰
205.60.13 ۳,۱۰۰,۰۰۰
185.60.14 گل HTR A/S P01 ۲,۱۰۰,۰۰۰
185.65.14 گل HTR A/S P01 ۲,۴۰۰,۰۰۰
195.60.14 گل HTR A/S P01 ۲,۲۵۰,۰۰۰
195.70.14 ۳,۰۵۰,۰۰۰
205.60.14 گل HTR 200 ۲,۷۵۰,۰۰۰
185.65.15 گل HTR 900 ۲,۵۵۰,۰۰۰
195.60.15 گل HTR 900 ۲,۶۰۰,۰۰۰
195.50.15 گل HTR 200 ۱,۶۰۰,۰۰۰
195.65.15 گل HTR A/S P01 ۱,۹۰۰,۰۰۰
195.55.15 ۱,۷۵۰,۰۰۰
205.60.15 گل HTR 900 ۲,۸۵۰,۰۰۰
205.65.15 گل HTR A/S P01 ۲,۹۰۰,۰۰۰
205.50.15 گل HTR A/S P01 ۱,۶۵۰,۰۰۰
215.60.15 گل HTR 900 ۲,۸۵۰,۰۰۰
215.65.15 ۳,۴۰۰,۰۰۰
235.75.15 ۳,۱۵۰,۰۰۰
205.55.16 گل HTR A/S P01 ۳,۰۵۰,۰۰۰
205.50.16 گل HTR 900 ۲,۶۰۰,۰۰۰
205.60.16 ۳,۰۰۰,۰۰۰
215.60.16 گل HTR A/S P01 ۳,۱۰۰,۰۰۰
215.55.16 گل HTR 900 ۳,۳۰۰,۰۰۰
225.55.16 ۳,۵۰۰,۰۰۰
235.60.16 ۳,۸۰۰,۰۰۰
235.70.16 ۳,۵۰۰,۰۰۰
245.70.16 ۳,۱۰۰,۰۰۰
255.70.16 ۳,۹۵۰,۰۰۰
265.70.16 ۴,۵۰۰,۰۰۰
275.70.16 ۳,۰۵۰,۰۰۰
215.45.17 ۲,۵۵۰,۰۰۰
215.50.17 ۳,۵۰۰,۰۰۰
225.50.17 ۳,۷۵۰,۰۰۰
225.65.17 ۴,۰۰۰,۰۰۰
225.55.17 ۳,۴۰۰,۰۰۰
225.60.17 ۲,۸۵۰,۰۰۰
235.55.17 ۴,۱۰۰,۰۰۰
245.65.17 ۲,۲۵۰,۰۰۰
285.65.17 ۳,۴۰۰,۰۰۰
225.45.17 گل HTR 900 ۲,۹۵۰,۰۰۰
245.40.17 گل HTR Z III ۲,۳۰۰,۰۰۰
225.40.18 گل HTR 900 ۳,۱۰۰,۰۰۰
225.45.18 گل HTR 900 ۳,۸۵۰,۰۰۰
245.45.18 گل HTR 900 ۴,۴۰۰,۰۰۰
245.40.18 ۳,۶۵۰,۰۰۰
255.35.18 گل HTR Z III ۲,۷۰۰,۰۰۰
265.35.18 گل HTR Z III ۲,۸۰۰,۰۰۰
275.35.18 گل HTR Z III ۳,۴۰۰,۰۰۰
245.45.19 گل HTR Z III ۳,۸۰۰,۰۰۰
255.35.19 گل HTR Z III ۲,۸۰۰,۰۰۰
275.35.19 گل HTR Z III ۵,۰۰۰,۰۰۰
275.40.19 گل HTR Z III ۴,۴۰۰,۰۰۰
245.40.20 گل HTR Z III ۳,۳۵۰,۰۰۰
245.45.20 گل HTR Z ۳,۳۵۰,۰۰۰

دانلوپ

سایز لاستیک جزئیات قیمت ( تومان )
175.60.13 ... ۱,۶۵۰,۰۰۰
175.65.14 ... ۱,۳۰۰,۰۰۰
185.65.14 --- ۱,۷۵۰,۰۰۰
195.80.14 ... ۱,۲۵۰,۰۰۰
205.60.14 ... ۳,۰۰۰,۰۰۰
205.75.14 --- ۳,۳۰۰,۰۰۰
185.65.15 ... ۲,۲۰۰,۰۰۰
195.80.15 ... ۱,۲۰۰,۰۰۰
205.65.15 ۳,۰۰۰,۰۰۰
205.70.15 ۲,۶۰۰,۰۰۰
205.60.15 --- ۳,۱۰۰,۰۰۰
235.75.15 ۲,۵۰۰,۰۰۰
255.70.15 ... ۳,۳۰۰,۰۰۰
265.70.15 ۲,۵۰۰,۰۰۰
205.55.16 ... ۲,۶۵۰,۰۰۰
205.50.16 ۲,۰۰۰,۰۰۰
215.55.16 --- ۳,۰۰۰,۰۰۰
215.15 ۴,۰۰۰,۰۰۰
215.60.16 ... ۳,۴۰۰,۰۰۰
215.65.16 ۲,۷۵۰,۰۰۰
225.70.16 ۲,۲۵۰,۰۰۰
225.55.16 ۳,۵۰۰,۰۰۰
245.70.16 ۴,۰۰۰,۰۰۰
215.50.17 --- ۳,۳۰۰,۰۰۰
215.55.17 ... ۳,۶۵۰,۰۰۰
215.45.17 ... ۳,۶۵۰,۰۰۰
225.55.17 ... ۳,۴۵۰,۰۰۰
225.50.17 ... ۳,۸۰۰,۰۰۰
225.45.17 ... ۳,۵۰۰,۰۰۰
225.65.17 ۳,۶۰۰,۰۰۰
235.65.17 ... ۴,۵۰۰,۰۰۰
235.55.17 ۳,۳۰۰,۰۰۰
245.45.17 ... ۴,۰۰۰,۰۰۰
265.70.17 ... ۴,۴۰۰,۰۰۰
265.65.17 --- ۵,۲۰۰,۰۰۰
275.65.17 ... ۵,۰۰۰,۰۰۰
285.65.17 --- ۴,۰۰۰,۰۰۰
285.65.17 ... ۵,۵۰۰,۰۰۰
225.40.18 --- ۵,۰۰۰,۰۰۰
225.45.18 ۳,۲۰۰,۰۰۰
225.60.18 ۴,۹۵۰,۰۰۰
225.55.18 ۳,۸۰۰,۰۰۰
235.60.18 ... ۴,۳۰۰,۰۰۰
235.50.18 ... ۵,۰۰۰,۰۰۰
235.45.18 ... ۴,۵۰۰,۰۰۰
235.55.18 --- ۴,۰۰۰,۰۰۰
245.45.18 ... ۴,۶۵۰,۰۰۰
245.40.18 ۴,۷۵۰,۰۰۰
245.50.18 ۴,۳۰۰,۰۰۰
255.35.18 ... ۵,۱۰۰,۰۰۰
255.45.18 ۵,۲۰۰,۰۰۰
255.55.18 ۳,۴۰۰,۰۰۰
265.35.18 ... ۵,۲۰۰,۰۰۰
265.60.18 ۵,۸۰۰,۰۰۰
285.60.18 ... ۶,۷۵۰,۰۰۰
235.55.19 ... ۵,۰۰۰,۰۰۰
245.40.19 ... ۶,۳۰۰,۰۰۰
245.35.19 ۶,۱۰۰,۰۰۰
245.45.19 ... ۵,۲۰۰,۰۰۰
275.40.19 ... ۶,۵۰۰,۰۰۰
275.30.19 ... ۶,۳۰۰,۰۰۰
275.35.19 ... ۶,۰۰۰,۰۰۰
245.45.20 ... ۶,۲۵۰,۰۰۰
235.50.20 ۶,۲۵۰,۰۰۰
265.50.20 ... ۳,۲۵۰,۰۰۰
245.40.20 ... ۵,۵۰۰,۰۰۰
255.35.20 ۵,۶۰۰,۰۰۰
275.35.20 ... ۵,۵۰۰,۰۰۰
275.40.20 ... ۵,۱۰۰,۰۰۰
275.45.20 ۷,۲۰۰,۰۰۰
285.50.20 ... ۶,۹۵۰,۰۰۰
315.35.20 ۶,۹۰۰,۰۰۰
265.45.21 ... ۵,۰۰۰,۰۰۰
295.35.21 ۷,۰۵۰,۰۰۰

برجیستون

سایز لاستیک جزئیات قیمت ( تومان )
255.70.15 ۴,۴۰۰,۰۰۰
225.70.15 ۲,۹۵۰,۰۰۰
225.70.16 ۲,۵۰۰,۰۰۰
215.60.16 ۲,۹۰۰,۰۰۰
245.70.16 ۳,۱۰۰,۰۰۰
215.55.17 ۳,۵۵۰,۰۰۰
225.45.17 ۲,۹۰۰,۰۰۰
225.65.17 ۴,۸۵۰,۰۰۰
265.65.17 ۵,۳۰۰,۰۰۰
225.45.18 ۴,۵۰۰,۰۰۰
225.55.18 ۴,۹۰۰,۰۰۰
225.60.18 ۸,۰۰۰,۰۰۰
235.45.18 ۴,۳۰۰,۰۰۰
235.50.18 ۳,۵۰۰,۰۰۰
235.55.18 ۳,۹۰۰,۰۰۰
235.60.18 ۴,۱۵۰,۰۰۰
235.65.18 ۳,۹۵۰,۰۰۰
245.40.18 ۶,۰۰۰,۰۰۰
245.45.18 ۴,۷۰۰,۰۰۰
255.35.18 ۲,۶۰۰,۰۰۰
255.45.18 ۳,۲۰۰,۰۰۰
275.35.18 ۳,۳۰۰,۰۰۰
285.60.18 ۴,۹۵۰,۰۰۰
225.35.19 ۵,۶۴۰,۰۰۰
235.55.19 ۵,۵۰۰,۰۰۰
285.50.20 ۶,۷۵۰,۰۰۰
235.55.20 ۶,۲۰۰,۰۰۰

تراینگل

سایز لاستیک جزئیات قیمت ( تومان )
165.65.13 --- ۱,۰۰۰,۰۰۰
175.60.13 --- ۱,۰۵۰,۰۰۰
175.70.13 --- ۱,۲۰۰,۰۰۰
185.70.13 --- ۱,۳۰۰,۰۰۰
185.65.14 --- ۱,۴۰۰,۰۰۰
195.60.14 --- ۱,۶۰۰,۰۰۰
205.60.14 --- ۱,۲۵۰,۰۰۰
185.80.14 ۱,۲۰۰,۰۰۰
185.65.15 --- ۱,۵۰۰,۰۰۰
195.55.15 TR257 ۱,۰۰۰,۰۰۰
195.60.15 --- ۱,۳۰۰,۰۰۰
195.65.15 TR928 ۱,۰۰۰,۰۰۰
205.60.15 ... ۱,۸۰۰,۰۰۰
205.65.15 ۲,۱۵۰,۰۰۰
205.50.15 --- ۱,۱۵۰,۰۰۰
225.70.15 ۱,۸۵۰,۰۰۰
235.75.15 ... ۲,۲۰۰,۰۰۰
255.70.15 TR257 ۱,۶۵۰,۰۰۰
255.75.15 TR257 ۱,۴۵۰,۰۰۰
195.55.16 ۲,۲۰۰,۰۰۰
195.55.16 ۲,۲۰۰,۰۰۰
205.50.16 --- ۱,۹۰۰,۰۰۰
205.55.16 TR928 ۲,۰۰۰,۰۰۰
215.65.16 ... ۲,۳۰۰,۰۰۰
215.55.16 ۲,۴۰۰,۰۰۰
215.60.16 ۲,۳۰۰,۰۰۰
215.55.16 TR257 ۱,۴۰۰,۰۰۰
225.70.16 ... ۲,۷۰۰,۰۰۰
235.60.16 ۱,۸۰۰,۰۰۰
235.70.16 ۲,۸۰۰,۰۰۰
215.55.17 ... ۲,۲۰۰,۰۰۰
215.55.17 ۳,۳۵۰,۰۰۰
215.45.17 ۱,۶۵۰,۰۰۰
215.50.17 Sportex TH201 ۲,۳۰۰,۰۰۰
225.55.17 ... ۲,۴۰۰,۰۰۰
225.45.17 ۲,۷۵۰,۰۰۰
225.50.17 Sportex TH201 ۲,۴۰۰,۰۰۰
225.45.17 Sportex TH201 ۱,۵۰۰,۰۰۰
225.60.17 TR257 ۱,۵۰۰,۰۰۰
225.65.17 ۲,۷۰۰,۰۰۰
235.55.17 ... ۲,۷۰۰,۰۰۰
235.65.17 ... ۲,۸۵۰,۰۰۰
235.60.17 ... ۱,۵۰۰,۰۰۰
265.70.17 ... ۲,۲۵۰,۰۰۰
265.65.17 TR257 ۳,۴۰۰,۰۰۰
225.40.18 ... ۱,۵۰۰,۰۰۰
225.40.18 ۲,۶۵۰,۰۰۰
225.55.18 ۱,۸۰۰,۰۰۰
225.45.18 TR257 ۱,۶۰۰,۰۰۰
235.60.18 ... ۳,۱۰۰,۰۰۰
235.50.18 ۵,۳۵۰,۰۰۰
245.45.18 ... ۲,۸۰۰,۰۰۰
245.45.18 ۳,۳۵۰,۰۰۰
245.45.18 ۴,۷۵۰,۰۰۰
245.45.18 ۴,۰۰۰,۰۰۰
285.60.18 ۲,۹۰۰,۰۰۰
245.45.19 ۸,۲۵۰,۰۰۰
255.45.19 ۴,۲۰۰,۰۰۰
245.40.20 ۷,۷۵۰,۰۰۰
295.35.21 ۶,۹۰۰,۰۰۰

پیرلی

سایز لاستیک جزئیات قیمت ( تومان )
185.65.15 ۱,۹۰۰,۰۰۰
205.65.15 ۲,۱۵۰,۰۰۰
195.55.16 ۲,۲۰۰,۰۰۰
205.55.16 ... ۲,۷۰۰,۰۰۰
215.55.16 CINTURATO P7 ۲,۴۵۰,۰۰۰
215.55.17 CINTURATO P7 ۲,۷۵۰,۰۰۰
215.45.17 P ZERO Nero GT ۳,۳۰۰,۰۰۰
225.50.17 --- ۶,۳۰۰,۰۰۰
225.55.17 ۸,۳۰۰,۰۰۰
225.45.17 CINTURATO P7 MO ۷,۵۰۰,۰۰۰
225.60.17 CINTURATO P7 ۲,۴۵۰,۰۰۰
235.65.17 --- ۲,۵۰۰,۰۰۰
245.45.17 ۵,۹۰۰,۰۰۰
225.45.18 ۸,۳۰۰,۰۰۰
225.40.18 CINTURATO P7 ۵,۶۰۰,۰۰۰
235.40.18 ۸,۶۰۰,۰۰۰
235.50.18 ۵,۳۰۰,۰۰۰
235.55.18 Scorpion Verde ۴,۲۰۰,۰۰۰
245.40.18 ۶,۱۰۰,۰۰۰
245.45.18 --- ۱۰,۰۰۰,۰۰۰
245.50.18 ۱۰,۳۰۰,۰۰۰
255.40.18 ۸,۰۰۰,۰۰۰
255.35.18 ۸,۰۰۰,۰۰۰
265.35.18 ۹,۰۰۰,۰۰۰
275.40.18 ۶,۹۵۰,۰۰۰
285.35.18 P ZERO MO ۷,۳۰۰,۰۰۰
225.40.19 ۱۰,۵۰۰,۰۰۰
225.45.19 ۹,۰۰۰,۰۰۰
245.35.19 ۸,۰۰۰,۰۰۰
245.40.19 --- ۱۰,۲۰۰,۰۰۰
245.45.19 P ZERO (MOE) R-F ۱۰,۷۰۰,۰۰۰
255.35.19 ۱۰,۸۰۰,۰۰۰
255.45.19 P ZERO MO ۸,۰۰۰,۰۰۰
275.30.19 ۸,۷۰۰,۰۰۰
275.40.19 ۱۵,۰۰۰,۰۰۰
275.35.19 ۱۱,۹۰۰,۰۰۰
285.30.19 ۸,۱۰۰,۰۰۰
235.40.20 ۴,۵۵۰,۰۰۰
245.35.20 --- ۱۲,۱۰۰,۰۰۰
245.40.20 P ZERO PZ4 * R-F ۱۲,۰۰۰,۰۰۰
245.45.20 ۱۱,۷۰۰,۰۰۰
255.35.20 --- ۱۰,۴۰۰,۰۰۰
265.45.20 ۸,۹۵۰,۰۰۰
255.40.20 ۱۲,۰۰۰,۰۰۰
275.30.20 ۷,۲۰۰,۰۰۰
275.35.20 --- ۱۴,۱۰۰,۰۰۰
275.45.20 ۱۳,۰۰۰,۰۰۰
295.35.20 --- ۱۳,۱۰۰,۰۰۰
245.40.21 ۷,۰۰۰,۰۰۰
245.35.21 ۱۶,۱۰۰,۰۰۰
265.40.21 ۱۲,۱۰۰,۰۰۰
275.40.21 --- ۱۵,۰۰۰,۰۰۰
275.30.21 ۱۶,۵۰۰,۰۰۰
295.35.21 P ZERO NO ۱۳,۳۰۰,۰۰۰

جی تی

سایز لاستیک جزئیات قیمت ( تومان )
165.65.13 ۷۰۰,۰۰۰
175.60.13 ۷۵۰,۰۰۰
185.70.13 ۹۵۰,۰۰۰
185.65.14 ۱,۰۰۰,۰۰۰
195.60.14 ۱,۰۰۰,۰۰۰
205.60.14 ۱,۳۰۰,۰۰۰
195.70.14 ...
205.75.14 ...
185.60.15 ۱,۰۵۰,۰۰۰
185.65.15 ۱,۱۰۰,۰۰۰
195.15 ۱,۶۰۰,۰۰۰
195.55.15 ۱,۱۰۰,۰۰۰
195.60.15 ۱,۰۰۰,۰۰۰
235.75.15 ۲,۰۹۰,۰۰۰
225.70.15 ۱,۸۰۰,۰۰۰
215.55.16 ۱,۶۵۰,۰۰۰
215.60.16 ۱,۸۰۰,۰۰۰
215.65.16 ۱,۷۵۰,۰۰۰
225.55.16 ۱,۹۰۰,۰۰۰
235.70.16 ۲,۴۰۰,۰۰۰
245.70.16 ۲,۴۰۰,۰۰۰
225.70.16 ۲,۲۵۰,۰۰۰
245.75.16 ۲,۵۵۰,۰۰۰
235.60.16 ۱,۷۵۰,۰۰۰
265.70.16 ۲,۶۰۰,۰۰۰
205.50.17 ۱,۸۵۰,۰۰۰
215.50.17 ۱,۹۰۰,۰۰۰
215.60.17 ۱,۹۰۰,۰۰۰
225.50.17 ۱,۹۰۰,۰۰۰
225.55.17 ۱,۹۰۰,۰۰۰
225.60.17 ۲,۴۰۰,۰۰۰
225.65.17 ۲,۳۰۰,۰۰۰
235.65.17 ۲,۴۵۰,۰۰۰
225.45.18 ۲,۲۵۰,۰۰۰
225.60.18 ۲,۴۵۰,۰۰۰
235.50.18 ۲,۵۰۰,۰۰۰
235.55.18 ۲,۷۰۰,۰۰۰
245.45.18 ۲,۵۰۰,۰۰۰
265.60.18 ۳,۳۰۰,۰۰۰
235.60.18 ۲,۴۵۰,۰۰۰
235.55.19 ۲,۷۰۰,۰۰۰
285.50.20 ۳,۶۵۰,۰۰۰
توضيحات
قیمت ها برای 1 حلقه لاستیک می باشند.