قيمت محصولات کشاورزي و دامي در بازار ايران.

بعد از چند لحظه به صفحه جدید قیمت روز نهاده های دامی و کشاورزی منتقل می شوید.

تاریخ - میانگین قیمت (ریال)

  نوع واحد
00:00:00 - میانگین: ------
92-05-16 - میانگین:10597 جوجه يکروزه گوشتيعدد
92-05-22 - میانگین:22000 جوجه يکروزه تخمگذارعدد
92-05-21 - میانگین:34657 تخم مرغکيلوگرم
92-05-21 - میانگین:45792 مرغ زندهکيلوگرم
92-05-21 - میانگین:66414 مرغ کشتارکيلوگرم
92-05-22 - میانگین:47250 گوشت مرغ مادرکيلوگرم
92-05-22 - میانگین:82500 دام زندهکيلوگرم
92-05-22 - میانگین:56000 دام کشتارکيلوگرم
92-05-21 - میانگین:77000 گوشت منجمدکيلوگرم
92-05-22 - میانگین:102900 ذرتکيلوگرم
92-05-22 - میانگین:205250 کنجاله آفتابگردانکيلوگرم
92-05-22 - میانگین:172000 کنجاله سوياکيلوگرم
92-05-21 - میانگین:9025 کنجاله کلزاکيلوگرم
92-05-21 - میانگین:11300 سبوس برنجکيلوگرم
92-05-21 - میانگین:14975 متيونينکيلوگرم
92-05-21 - میانگین:11200 ليزينکيلوگرم
92-05-22 - میانگین:2138 کاهکيلوگرم
92-05-21 - میانگین:168500 فسفاتکيلوگرم
92-05-21 - میانگین:68500 باگاسکيلوگرم
92-05-22 - میانگین:1984 گندمکيلوگرم
92-05-22 - میانگین:21138 پودر ماهيکيلوگرم
92-05-21 - میانگین:2300 جوکيلوگرم
92-05-22 - میانگین:8025 يونجهکيلوگرم
92-05-22 - میانگین:37875 کنجاله تخم پنبهکيلوگرم
92-05-22 - میانگین:6419 کربنات کلسيمکيلوگرم
92-05-22 - میانگین:4907 جوش شيرينکيلوگرم
92-05-20 - میانگین:12475 پودر چربيکيلوگرم
92-05-22 - میانگین:15225 سبوس گندمکيلوگرم
92-05-22 - میانگین:5325
92-05-20 - میانگین:45500
92-05-22 - میانگین:550
با همکاری شبکه خبری I.T.P

ایران جیب را محبوب کنید.

برچسب ها:
قیمت ,جوجه یکروزه گوشتی, جوجه یکروزه تخمگذار, تخم مرغ ,مرغ زنده, مرغ کشتار, گوشت مرغ مادر, ذرت, کنجاله آفتابگردان ,کنجاله سویا, کنجاله کلزا, سبوس برنج, متیونین, لیزین, کاه, فسفات, باگاس, گندم, پودر ماهی, متیونین دامی, جو, یونجه, کنجاله تخم پنبه, کربنات کلسیم, جوش شیرین, پودر چربی, سبوس گندم