کانال تلگرام ایران جیب

آخرین اخبار

آژانش مسافرتی جا اینجاس
فروشگاه اینترنتی مدیسه
تور لحظه آخری,تور کیش,تور دبی,تور آنتالیا,تور ترکیه,تور استانبول
صرافی آرز
ایکاپ
نیسان
کانال تلگرام ایران جیب

سود نگهداری سكه در مقابل زيان دلار

کدخبر:۳۰۶۲۹پنجشنبه، ۴ آذر ۱۳۹۵ - ۰۷:۰۸:۴۷۲۴۴۶ بازدید

شاخص‌های ماهانه اقتصادی مهرماه 95 كه به تازگی از سوی بانك مركزی منتشر شده نشان مي‌دهد كه درطول يك‌سال اخير نرخ دلار تنها 3.6 درصد ...
سود نگهداری سكه در مقابل زيان دلار

شاخص‌های ماهانه اقتصادی مهرماه 95 كه به تازگی از سوی بانك مركزی منتشر شده نشان مي‌دهد كه درطول يك‌سال اخير نرخ دلار تنها 3.6 درصد رشد داشته است كه در مقايسه با تورم و شاخص بهاي كالاهاي مصرفي با رشد 9.3درصد به ميزان 5.7درصد كمتر افزايش داشته است، همچنين نرخ سكه در طول يك‌سال منتهي به پايان مهرماه 95 معادل 18.4 درصد رشد كرده كه در مقايسه با رشد بهاي كالاهاي مصرفي بارشد 9.3درصد به معناي 9.1درصد رشد بيشتر است. براين اساس در حالي كه نگهداري سكه 9درصد سود داشته اما نگهداري دلار در اين يك‌سال با 5.7 درصد زيان همراه بوده است.

به گزارش ایران‌جیب به نقل از تعادل، در مهرماه ١٣٩٥ متوسط قيمت فروش يك دلار امريكا در بازار آزاد شهر تهـران 3591.5 تومان بوده كه نسبت به ماه قبل يك‌درصد و در مقايســـه بـــا مـــاه مشـــابه ســـال 94 به ميزان3.6درصـــد افزايش داشته است. در هفت ماه اول سال ١٣٩٥ نيز متوسط قيمت فروش يك دلار امريكا 3516.2تومان بوده كه نسـبت بـه دوره مشـابه سـال قبـل 4.7درصد افزايش نشان مي‌دهد.

تحولات نرخ‌هاي ارز نشان مي‌دهد كه قيمت يورو نيز مهرماه امسال 4022.4تومان بود كه نسبت به ماه قبل 0.4درصد و در مقايســـه بـــا مـــاه مشـــابه ســـال 94 به ميزان 2.2درصـــد افزايش نشان مي‌دهد. نرخ يورو در هفت ماه اول سال ١٣٩٥ نيز متوسط 3958.8تومان بوده كه نسـبت بـه دوره مشـابه سـال قبـل 5.6درصد افزايش داشته است.


رشد 18.4 درصدي نرخ سكه در يك‌سال

در مهرماه ١٣٩٥ نيز متوسط قيمت فروش يك سكه تمام بهار آزادي در بازار آزاد شهر تهران با طرح قديم يك‌ميليون و 101هزار و 300تومان و بـا طـرح جديـد بـه يك‌ميليون و 104هزار و 800تومان رسـيد كـه در مقايسـه بـا مـاه قبـل به ترتيب 1.2 درصد و 1.1درصد كاهش و نسبت به ماه مشابه سال ١٣٩٤ بـه ترتيـب 18.2درصـد و18.4درصد افزايش نشان مي‌دهد.در هفت ماه اول سال ١٣٩٥ نيز متوسط قيمت فروش يك سكه تمام بهـار آزادي در بـازار آزاد شـهر تهران با طرح قديم يك‌ميليون و 69هزار و 600 تومان و با طرح جديد يك‌ميليون و 71 هزار و 800 تومان بـود كـه نسـبت بـه دوره مشـابه سال ١٣٩٤به ترتيب 16.2درصد و 16.3درصد افزايش يافته است.


كاهش 73 درصدي فروش سفته و برات

در مهرماه ١٣٩٥ بالغ بر 3.31ميليارد تومان سفته و برات در شهر تهران فروخته شد كه در مقايسه با ماه قبل 14.4درصد و نسبت بـه مـاه مشـابه سـال قبـل 73 درصـد كـاهش نشـان مي‌دهد.  در هفت ماه اول سال ١٣٩٥ بالغ بر 24.03ميليارد تومان سـفته و بـرات در شـهر تهـران فروخته شد كه در مقايسه با دوره مشابه سال ١٣٩٤ معادل 71.3 درصد كـاهش نشـان مي‌دهد.

برخي كارشناسان كاهش فروش سفته و برات را حاصل ركود اقتصادي و همچنين تغيير ضوابط و شرايط قراردادهاي اقتصادي و بانكي ارزيابي كرده‌اند.


كاهش واخواستي‌ها

در مهرماه ١٣٩٥ طبق آمار شعبه واخواست دادگستري استان تهران در مهرمـاه ١٣٩٥ حـدود 0.8هزاربـرگ سفته و برات به مبلغي بالغ بر 11.94 ميليارد تومان در شهر تهـران واخواسـت شد. در ايـن مـاه شاخص‌هاي تعداد و مبلغ سفته و برات واخواست شـده به ترتيب بـه اعـداد 53.3 و 34 رسـيد كه در مقايسه با ماه قبل به ترتيب 34.6درصد و 38.8 درصد و نسبت به ماه مشابه سـال ١٣٩٤ بـه ترتيب 14.7درصد و 0.6درصد كاهش داشته است. شاخص متوسط مبلغ يك برگ سفته و برات واخواست شده در مهرمـاه ١٣٩٥ بـه عـدد 63.8 رسيد. عدد شاخص مذكور در مهرماه ١٣٩٤ معادل 54.8 بوده است.

 در هفت ماه اول سال ١٣٩٥ تعداد 5.8هزار برگ سفته و برات به مبلغي معادل 112.12ميليــارد تومان در شــهر تهــران واخواســت شـد. در ايــن دوره متوســط شــاخص‌هــاي تعــداد و مبلغ سفته و برات واخواست شده به ترتيب به اعداد 54.1 و 45.6 رسيد كه نسبت بـه دوره مشـابه سال قبل به ترتيب 8درصد و 36.1درصد افزايش نشان مي‌دهد. شاخص متوسط مبلغ يك برگ سفته و برات واخواست شده در هفت ماه اول سال ١٣٩٥ به عدد 83.5رسيد. عدد شاخص مذكور در هفت مـاه اول سـال ١٣٩٤ معـادل 72.6 بـوده اسـت.


كاهش 6 درصدي بهاي كالاهاي صادراتي

شاخص بهاي كالاها و خدمات مصرفي در مناطق شهري ايران در مهرماه ١٣٩٥ به عـدد 248 رسيد كه در مقايسه با ماه قبل و ماه مشابه سال ١٣٩٤ به ترتيب 0.4درصد و 9.3درصـد افزايش يافته است. متوسط شاخص بهاي كالاها و خدمات مصرفي در مناطق شهري ايران در هفت ماه اول سال ١٣٩٥ به عدد 242.6 رسيد كه در مقايسه با دوره مشابه سال ١٣٩٤ معادل 8.3درصد افزايش نشان مي‌دهد.

شاخص بهاي كالاها وخدمات مصرفي براي استان تهران در مهـرمـاه ١٣٩٥ بـه عـدد 235.5 رسيد كه نسبت به مـاه قبـل و مـاه مشـابه سـال قبـل بـه ترتيـب 0.6درصـد و 9.4درصـد افزايش يافته است. متوسط شاخص بهاي كالاها و خدمات مصرفي براي استان تهران در هفـت مـاه اول سـال ١٣٩٥ به عدد 229.7 رسيد كه نسبت به دوره مشابه سال قبل 8.3 درصد افزايش نشان مي‌دهد.

شاخص بهاي توليد‌كننده در ايران در مهرماه ١٣٩٥ به عدد ٢٢٤.5 رسيد كه نسـبت بـه ماه قبل و ماه مشابه سال ١٣٩٤ به ترتيب 0.5درصد و 3.9درصد افزايش يافته است.

متوسط شاخص بهاي توليدكننده در ايران در هفت ماه اول سال ١٣٩٥ بـه عـدد 220.2 رسيد كه نسبت به دوره مشابه سال قبل 3درصد افزايش نشان مي‌دهد. شاخص بهاي كالاهاي صادراتي در ايران در مهرماه ١٣٩٥ بـه عـدد 214.1 رسـيد كـه نسـبت بـه مـاه قبـل و مـاه مشـابه سـال قبـل بـه ترتيـب 0.2 درصـد و 6.2درصـد كـاهش يافته است. متوسـط شـاخص بهـاي كالاهـاي صـادراتي در ايـران در هفـت مـاه اول سـال ١٣٩٥ به عدد 212.1 رسيد كه نسبت به دوره مشابه سـال قبـل 9.6درصـد كـاهش نشـان مي‌دهد.


افزايش 6 درصدي دستمزد كارگر ساختماني

 شاخص دستمزد كارگران ساختماني در مهرماه ١٣٩٥ به عدد ٢٧١.5 رسيد كه در مقايسه با ماه قبل و ماه مشابه سال ١٣٩٤ به ترتيب ٦.٠درصد و 2.9 درصد افزايش داشته است. در اين ماه شاخص‌هاي دستمزد بنا و كارگر ساده ساختماني به ترتيب بـه اعـداد 1.242 و 2.258 رسـيد كـه نسبت به ماه قبل دستمزد بنا 1.0درصد كاهش و دسـتمزد كـارگر سـاده سـاختماني 2.0درصـد افزايش و در مقايسـه بـا مـاه مشـابه سـال ١٣٩٤ بـه ترتيـب 3.7درصـد و 1.6درصـد افـزايش داشته است.

متوسط شاخص دستمزد كارگران ساختماني در هفت ماه اول سال ١٣٩٥ به عـدد 7.256 رسيد كه درمقايسه با دوره مشابه سال قبل 4.9درصد افزايش نشان مي‌دهد. در هفـت مـاه اول سال ١٣٩٥ متوسط شاخص‌هاي دستمزد بنا و كارگر ساده ساختماني به ترتيب بـه اعـداد 7.238 و 7.254رسيد كه نسبت به دوره مشابه سـال ١٣٩٤ بـه ترتيـب 7.7درصـد و 9.5درصـد افـزايش داشته است.

 
تعداد و ارزش سهام در بورس

در مهرماه ١٣٩٥ بالغ بر 5.18ميليارد سهم بـه ارزش 3.73هـزار ميليـارد تومان در بـورس و اوراق بهادار تهران معامله شد. در اين ماه شاخص‌هاي تعداد و ارزش سهام معاملـه شـده به ترتيب بـه اعـداد ٣٠٤ و 5.197 رسيد كه در مقايسه با ماه قبل به ترتيب 5.4درصد و 9.8درصد و نسبت به مـاه مشـابه سال ١٣٩٤ به ترتيب 3.101درصد و 7.130درصد افزايش داشته است. در هفت ماه اول سال بالغ بر 6.142ميليارد سهم به ارزش 31.33هزار ميليـارد تومان در بـورس و اوراق بهادار تهران معامله شد. در ايـن دوره متوسـط شـاخص‌هـاي تعـداد و ارزش سـهام معاملـه شـده به ترتيب به اعداد 1.334 و 2.237 رسيد كه نسبت به دوره مشـابه سـال ١٣٩٤ بـه ترتيـب 6.43 درصـد و 6.60 درصد افزايش نشان مي‌دهد.

سود نگهداری سكه در مقابل زيان دلار

سود نگهداری سكه در مقابل زيان دلار

بلیط هواپیمادیدگاه ها

خواب (ایران مرفع ): 1395/9/407:20:50،
42
33
به جای دلال بازی ها فقط ضرر داره باسه عموم جامعه. ای کاش به تولید میپرداختیم تا ارزش افزوده به دست بیاریم. اقتصاد همه کشورها یکی از بزرگترین چرخ دنده هاش ثبات ارزش پول ملی اون کشور هست .
یه نفر: 1395/9/410:10:36،
45
30
از خواب پاشو
ایران تولید کننده نیست
فقط و فقط مصرف کننده است
چون سیاست اینطور تعریف شده
داریوش: 1395/9/418:47:28،
23
27
می خواهند قیمت دلار را تا 4000 تومان بالا ببرند. این مقاله های به ظاهر مستند و کارشناسانه فقط نقش آماده سازی روان و رفتار مصرف کنندگان و بازیگران بازار را دارد
وحیددد: 1395/9/407:39:47،
45
28
عملا بانک مرکزی افزایش قیمت رو توجیه کرد و چراغ سبز با افزایش قیمت بیشتر داد
حسین: 1395/9/407:44:19،
55
27
جالبه برای افزایش قیمت دلاراز کلمه رشد استفاده میکنید که یک کلمه مثبته
مومیائی: 1395/9/409:51:30،
32
24
والا منه بی سواد با یه بار خوندن این مطلب برداشتی که میکنم اینه که:
بابا جون چرا گرونش نمی کنی پَ؟ گرونش کن !دِ!
سبزه میدان: 1395/9/411:30:47،
21
40
فقط سود سپرده بانکی!!
عباس: 1395/9/420:09:37،
21
24
دقیقا درسته. من تماما از ابتدای امسال خرید کف 100 میلیون تومنی سکه و ارز از هر نوع رو حساب کردم با سپرده بانکی 20 درصد مقایسه کردم اونم حداقل 20 درصد وگرنه اون اوایل هنوز 22 بود صندوق بانکهای رسمی مثل تجارت و پارسیان و سامان

سود بانکی از همشون بهتر بود.

دلا بازی فقط بین سال های 90 تا 93 اوایلش جواب داد که دیگه تکرار نخواهد شد.

ایران هر 5 سالش یه چیزی مافیاش میشه یکبار دلار یکبار منات یکبار درهم یکبار طلا یکبار سکه یکبار شکر یکبار موز
افشین: 1395/9/414:29:35،
25
29
از این به بعد دلار میشه سود ده و سکه بلا تکلیف

افزودن دیدگاه


  • نظرات غیر مرتبط با موضوع خبر منتشر نمی شوند.
  • نظرات حاوی توهین و افترا منتشر نمی‌شوند.
  • لطفاً نظرات خود را به صورت فارسی بنویسید.
نام:
پست الکترونیک:
متن:
در صورتی که تمایل دارید بعد از تایید از طریق ایمیل به شما اطلاع داده شود ، علامت بزنید

در صورتی که تمایل دارید بعد از پاسخ به نظر شما از طریق ایمیل به شما اطلاع داده شود، علامت بزنید
تور لحظه آخری
نگین خودرو
آیسان پرواز
رزرو هتل

پربازدیدترین اخبار هفته

پربحث ترین ها

آغاز فروش فوری پژو 508 در مدل 2017 برای اولین‌بار در ایران + قیمت قطعی / مرداد 96
شرایط جدید فروش اقساطی محصولات ایران خودرو - شهریور 96
قیمت جدید محصولات پارس خودرو اعلام شد / افزایش قیمت محصولات / مرداد 96
شرایط فروش هیوندای اکسنت شرکت کرمان موتور برای اولین بار اعلام شد + قیمت قطعی
خودروی جدید هایما S5 جهت نمایش به نمایندگی‌های ایران‌خودرو آورده شد + تصاویر
آغاز دور جدید فروش فوری پژو 207 اتوماتیک جدید - شهریور 96
اعلام شرايط پيش‌فروش خودروهای رنو تندر90 و رنو ساندرو
لیست قیمت جدید محصولات ایران خودرو با افزایش قیمت اعلام شد - شهریور 96
آغاز فروش خودروی جدید MG360 دنده‌ای و اتوماتیک/ مرداد 96 + شرایط فروش
شرایط پیش فروش جدید محصولات ایران خودرو - شهریور 96
نرخ‌های جدید سود بانکی اعلام شد
جدول پیش فروش محصولات ایران خودرو با سود مشارکت 25 درصد - شهریور 96
دستور جنجالی دقیقه نودی نعمت‌زاده حاشیه‌ساز شد
شرایط جدید فروش فوری محصولات ایران خودرو - شهریور 96
جدول قیمت پرطرفدارترین خودروهای وارداتی در بازار تهران
آسایشگاه خیریه
آنلاین جو
تور لحظه آخری
تورآنتالیا
فروشگاه اینترنتی مد و پوشاک دیجی استایل
بلیط هواپیما